Перелік цільових програм


Перелік цільових міських Програм,
які передбачаються реалізовувати у 2018 році

 

за/п

Назва Програми

(22.02.18№1006),(06.04.18№1041),(15.05.№),(26.06.18№),    (28.08.18№1197)

Дата затвердження та орган, що затвердив Основні завдання Програми Виконавці
(26.06.18№)
Звіти
1. Програма комплексного забезпечення містобудів-ною документацією міста Ужгород рішення XІ сесії міської ради VI скликання               09.12.11 №323 Забезпечення містобудівною документацією та впровадження містобудівного кадастру Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради  
2. Комплексна Програма матеріально-технічного забезпечення війсь-кових формувань та удосконалення цивільного захисту населення на 2017-2018 роки рішення ХI сесії міської ради VII скликання                28.02.17 №590 Надання матеріально-технічної до-помоги військовим формуванням, розташованим на території міста; підтримання мобілізаційної готовно-сті військових комісаріатів на рівні, необхідному для виконання завдань за призначенням; організація та проведення на території міста заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації, приписки та призову юнаків на військову службу; підви-щення рівня захисту життя і здоров’я громадян від пожеж; підтримка належного рівня пожежної безпеки на об’єктах і території міста, створення необхід-них умов для проведення першочер-гових аварійно-рятувальних робіт; вирішення проблемних питань матеріально-технічного забезпечен-ня рятувальних загонів Виконавчий комітет Ужгородської міської ради, відділ оборонної та мобілізаційної роботи; управління освіти, відділ охорони здоров’я, управління у справах культури, спорту, сім’ї та молоді, департамент міського господарства Ужгородської міської ради  
3. Програма створення та накопичення місь-кого матеріального резерву та промисло-вих засобів індивідуа-льного захисту орга-нів дихання для не-працюючого населен-ня м. Ужгорода на 2017-2021 роки рішення ХIV сесії міської ради VII скликання                13.07.17 №714 Створення матеріально-технічних резерву на забезпечення заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків Відділ оборон-ної, мобілізацій-ної роботи та цивільного за-хисту населення виконавчого комітету, управ-ління економіки та стратегічного планування Ужгородської міської ради  
4. Програма розвитку земельних відносин у м. Ужгород на 2017-2019 роки рішення Х сесії міської ради VII скликання 26.01.17 №555 Здійснення заходів для створен-ня ефективного механізму регулювання земельних відно-син та державного управління земельними ресурсами, раціо-нального використання та охорони земель, розвитку ринку землі та ведення державного земельногокадастру; забезпечен-ня ефективного використання земельних ресурсів, створення оптимальних умов для суттєвого збільшення соціального, інвести-ційного і виробничого потенціа-лів землі, зростання її економіч-ної цінності; забезпечення потреб населення і галузей економіки у земельних ресурсах Виконавчий комітет Ужгородської міської ради, Департамент міського господарства Ужгородської міської ради Звіт річний
5. Програма інформати-зації діяльності Ужго-родської міської ради та її виконавчих органів на 2016-2018 роки рішення I сесії міської ради            VII скликання 23.12.15 №59 Формування ефективного механізму спілкування та взаємодії з громадою і впровадження інструменту електронного урядування Виконавчий комітет Ужгородської міської ради  
6. Програма розвитку транскордонного співробітництва та підтримки імплементації проектів міжнародної технічної допомоги в м. Ужгород на 2018-2022 роки рішення ХVII сесії міської ради VII скликання  09.11.17 №789 Створення комплексної системи розвитку транскордонного співробітництва, підготовка та імплементація проектів міжнародної технічної допомоги Відділ міжнаро-дних грантових програм та інновацій, виконавчий комітет Ужгородської міської ради  
7. Програма розвитку архівної справи в місті Ужгород на 2016-2020рр рішення V сесії міської ради VII скликання 14.07.16 № 260 Створення належних умов для зберігання, примноження та використання документів Націо-нального архівного фонду, розвиток міжнародної співпраці, впровадження у роботу архівного відділу передового європейсь-кого досвіду Виконавчий комітет Ужгородської міської ради, архівний відділ  
8. Програма забезпечення молоді, учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб житлом у м. Ужгороді на 2018-2022 роки рішення XV сесії міської ради VII скликання 12.09.17 №760 Створення належних умов для забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян, учасників АТО та членив їх сімей, ВПО, які проживають у місті Ужгород, шляхом створення сприятливих умов для розвитку будівництва, удосконалення механізмів придбання житла і забезпечення на цій основі подальшого розвитку системи іпотечного житлового кредитування Виконавчий ко-мітет Ужгородсь кої міської ради, департамент міського господа рства, управлін ня містобудуван ня та архітекту ри, Закарпатське регіональне упра вління Держав ної спеціалізова ної фінансової установи “Держа вний фонд спри яння молодіж ному житловому будівництву”  
9. Програма сприяння виконанню рішень судів та інших виконавчих документів на 2018 – 2022 роки рішення XVII сесії міської ради VII скликання               09.11.17 № 797 Забезпечення належного вико-нання зобов’язань покладених на органи місцевого самовряду-вання, які виникли на підставі судових рішень та виконавчих документів Виконавчий комітет Ужго-родської міської ради, Ужгородська міська рада Звіт річний
10. Комплексна Програма профілактики та протидії злочинності в місті Ужгород на 2017-2020 роки рішення Х сесії міської ради VII скликання від 26.01.17               №550 Забезпечення ефективної реаліза-ції державної політики у сфері профілактики правопорушень шляхом розроблення та здійснення комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та умов вчинення протиправних діянь, а також налагодження дієвої співпраці Ужгородського ВП ГУНП та Ужгородської міської ради у зазначеній сфері Ужгородський ВП ГУНП в Закарпатській області, виконавчий комітет Ужгородської міської ради  
11. Програма впровадження системи відеоспостереження у м.Ужгород на 2016-2018 роки рішення I сесії міської ради            VII скликання        23.12.15 №58 Створення умов та необхідної платформи щодо покращення без-пеки та забезпечення громадського порядку в громадських місцях, місцях загального користування, паркування автотранспортних засобів та об’єктів благоустрою міста Виконавчий комітет  Ужгородської міської ради  
12. Програма науково-методичного забезпечення Стратегії розвитку міста “Ужгород 2030” рішення IХ сесії міської ради VII скликання        22.12.16 №497 Науково-методичне забезпе-чення розроблення Стратегії розвитку міста “Ужгород 2030”; підготовка персоналу структури (центру) управління Стратегіч-ним планом; інформування та залучення громадськості до основних заходів та процесу стратегічного планування Управління економіки та стратегічного планування Ужгородської міської ради  
13. Програма розвитку туризму та форму-вання позитивного інвестиційного іміджу м. Ужгород на 2018-2022 роки рішення ХVII сесії міської ради VII скликання 09.11.17 №790 Формування сприятливого між-народного інвестиційного кліма-ту та створення умов для ефекти-вної роботи підприємств, і орга-нізацій міста з іноземними інвесторами; реалізація страте-гічного пріоритету розвитку міста Ужгород у напрямку розвитку туризму та формування конкурентоспроможного інвести-ційного продукту, залучення іноземних інвестицій, підвищен-ня рівня підготовки інвестицій-них проектів відповідно до вимог міжнародних інвестиційних фондів та компаній Управління економіки та стратегічного планування Ужгородської міської ради  
14. Програма підтримки та партнерства між Ужгородською міською радою та суб’єктами малого і середнього бізнесу на 2018-2019 роки рішення ХХII сесії міської ради VII скликання                   06.04.18 №1034 Підтримка підприємництва та створення робочих місць Управління економіки та стратегічного планування Ужгородської міської ради  
15. Програма енергозбереження та енергоефективності міста Ужгород на 2018-2022 роки рішення ХVII сесії міської ради VII скликання              09.11.17 № 799 Забезпечення ефективного функціонування енерго- менеджменту в місті;

проведення та участь у заходах з популяризації та впроваджен-ня енергозбереження та енерго-ефективності

Управління економіки та стратегічного планування, управління освіти Ужгородської міської ради, бюджетні заклади  
16. Програма підготовки до продажу земельних ділянок на 2018-2020 роки рішення XVII сесії міської ради VII скликання 09.11.17 № 798 Забезпечення належного вико- нання покладних на виконавчі органи функції в частині підго-товлення до продажу шляхом викупу земельних ділянок, створення ефективного та прозо-рого механізму використання бюджетних коштів, забезпечення реалізації переваженого права користувачів земельних ділянок на набуття права власності у порядку встановленому земельним законодавством Департамент міського господарства Ужгородської міської ради Звіт річний
17. Програма реконструкції та капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2017-2020 роки рішення Х сесії міської ради VII скликання 26.01.17 №557 Виконання заходів з модернізації мережі зовнішнього освітлення міста в межах не електрифікованих на даний час на внутрішньокварталь-них територіях, заміна кабельних мереж та встановлення енергоефективних світильників Департамент міського господарства Ужгородської міської ради Звіт річний
18. Програма фінансової підтримки комунальних підприємств м.Ужгорода на 2018-2020 роки рішення ХVIII сесії міської ради VII скликання 21.12.17 №939 Забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств та підвищення рівня надання послуг для населення Департамент міського господарства Ужгородської міської ради 1)       за перше півріччя 2018 року
19. Програма капітального ремонту житлового фонду у м. Ужгород на 2018-2022 роки рішення ХVIII сесії міської ради VII скликання 14.12.17 №904 Виконання робіт з капітального ремонту житлового фонду міста, покращення його санітарно-технічного стану Департамент міського господарства Ужгородської міської ради Звіт річний
20. Програма охорони навколишнього природного середовища міста Ужгород на 2018-2022 роки рішення ХVII сесії міської ради VII скликання         16.11.17 №853 Зменшення викидів і скидів забруднюючих речовин у навко-лишнє середовище, безпечне поводження з промисловими і побутовими відходами, збере-ження і відновлення біотичного різноманіття, формування без-печних умов життєдіяльності людей, забезпечення екологіч-ної безпеки, відновлення та створення територій природно-заповідного фонду, визначення охоронних територій Департамент міського господарства Ужгородської міської ради Звіт річний
21. Комплексна Програма відновлення історичного центру м.Ужгорода на 2017-2020 роки рішення Х сесії міської ради VII скликання 26.01.17 №556 Забезпечення підтримки та координації комплексних робіт із збереження пам’яток та відновлення цілісності унікального історичного містобудівного комплексу міста Департамент міського господарства та виконавчий комітет Ужгородської міської ради Звіт річний
22. Програма благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки рішення ХVII сесії міської ради VII скликання         09.11.17 №804 Реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічно-му стані території міста Ужгород та покращення її естетичного вигляду для створення опти-мальних умов праці, побуту та відпочинку мешканців та гостей міста Департамент міського господарства Ужгородської міської ради Звіт річний
23. Програма приватизації об’єктів комунальної власності м.Ужгорода на 2016-2018 роки та перелік об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації у 2016 році рішення II сесії міської ради VII скликання                 21.04.16 № 178 Збільшення надходжень до бюджету міста коштів, одержаних від приватизації, шляхом підвищення прозорості продажу об’єктів приватизації Департамент міського господарства Ужгородської міської ради Звіт річний
24. Програма виготовлення технічної документації на багатоквартирні будинки, квартири у м.Ужгород на 2018-2022 роки рішення ХVII сесії міської ради VII скликання                09.11.17 № 801 Забезпечення виготовлення та передачі технічних паспортів, інвентарних справ на багатоквар-тирні будинки ОСББ, особам, уповноваженим співвласниками та управителям при списанні будинків з комунального балансу, виготовлення технічних паспортів на квартири, які не приватизовані, з метою реалізації прав власності на них міською радою Департамент міського господарства Ужгородської міської ради Звіт річний
25. Програма відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбере-ження, капітального ремонту та реконст-рукції багатоквартир-них будинків у м. Ужгород на 2018-2022 роки («Теплий дім») рішення ХVII сесії міської ради VII скликання 09.11.17 №803 Запровадження механізму вико-ристання коштів, передбачених у міському бюджеті на часткове відшкодування тіла кредиту за залученими ОСББ у кредитно-фінансових установах кредитами на впровадження енергозбері-гаючих заходів Департамент міського господарства Ужгородської міської ради Звіт річний
26. Навчальна Програма для об’єднань спів-власників багатоквартирних будинків у                         м. Ужгород на 2018 рік рішення ХVII сесії міської ради VII скликання               09.11.17 №800 Організація навчальних семінарів для голів об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, надання навчально-методичної підтримки Департамент міського господарства Ужгородської міської ради  
27. Програма встановлення автономного елект-ричного опалення у м.Ужгород на 2018 рік рішення ХVII сесії міської ради VII скликання                09.11.17 №802 Встановлення автономного електричного опалення у квартирах пільгових категорій громадян та малозабезпечених, введення його в експлуатацію Департамент міського господарства Ужгородської міської ради Звіт річний
28. Програма підтримки обдарованої учнівсь-кої молоді та учнівського вряду-вання м.Ужгорода рішення I сесії міської ради            VII скликання         23.12.15 №48 Піднесення статусу та створення іміджу успішності обдарованої молоді, заохочення їх до розвитку природних нахилів і здібностей, творчого мислення та самовдоско-налення; створення системи пошуку, підтримки, матеріального, соціаль-ного та психологічного стимулюван-ня інтелектуально і творчо обдарованих дітей Управління    освіти Ужгородської міської ради, навчальні заклади  
29. Програма “Безпека навчальних закладів міста на 2017-2019 роки” рішення VI сесії міської ради VII скликання 30.08.16 №333 Забезпечення збереження життя і здоров’я дітей в умовах підвищеного ризику Управління освіти Ужгородської міської ради, навчальні заклади  
30. Програма розвитку бібліотек та бібліотечної справи на 2016-2018 роки рішення I сесії міської ради            VII скликання         23.12.15 №49 Підвищення якості бібліотечного обслуговування, залучення якомога більшого числа населення міста до користування бібліотеками, що сприятиме росту інформованості, освіченості громадян, їх активній участі у життя громади Відділ культури управління у справах культури,  спорту, сім’ї та молоді; Ужгородська ЦБС  
31. Програма відзначення в місті Ужгород дер-жавних та місцевих свят,історичних подій, знаменних і пам’ят-них дат та інших захо-дів на 2018-2020 роки рішення XVII сесії міської ради VII скликання               09.11.17 №791 Створення організаційних, фінансових і матеріально-технічних умов для відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення, пам’ятних дат та історичних подій Відділ культури управління у справах культури, спорту, сім’ї та молоді  
32. Програма висвітлення діяльності Ужгородської міської ради, проблем життєдіяльності міста в газеті «Ужгород» на 2018-2022 роки рішення XV сесії міської ради VII скликання               12.09.17 №742 Створення умов для всебічного інформування про діяльність міської ради, депутатів і фракцій міської ради, перспектив розвитку міста, його проблем, а також досягнень ужгородців у соціально-економічній сфері та галузях культури, науки, спорту Редакція газети «Ужгород»  
33. Програма розвитку фізичної культури та спорту, фінансової підтримки кращих спортсменів та команд, покращення матеріально-технічної спортивної бази в м. Ужгород на 2016-2018 роки рішення I сесії міської ради            VII скликання         23.12.15 №52 Створення сприятливих умов для розвитку фізичної культури та спорту; удосконалення системи дитячо-юнацького спорту, розвиток аматорського спорту, покращення матеріально-технічної бази та кадрового забезпечення Управління у справах культури, спорту, сім’ї та молоді  
34. Міська Програма сімейної, демографічної, ґендерної політики, попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми на 2016-2020 роки

 

рішення I сесії міської ради            VII скликання         23.12.15 №50 Реалізація державної молодіжної, сімейної, демографічної та гендерної політики, спрямованої на утвердження в суспільстві соціальної справедливості та гендерної рівності; підтримка молоді, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, їх повновартісної участі у творенні національної культури, розбудови громадянського суспільства Управління у справах культури, спорту, сім’ї та молоді, управління освіти, департамент праці та соціального захисту населення  
35. Програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2017-2019 роки рішення IХ сесії міської ради VII скликання         22.12.16 №501 Забезпечення соціального захисту дітей через створення сприятливих умов для їх оздоровлення та змістовного відпочинку Управління у справах культури, спорту, сім’ї та молоді, управління освіти  
36. Програма розвитку Ужгородського міського центру дозвілля – будинку культури на 2017-2019 роки рішення IХ сесії міської ради VII скликання               22.12.16 №502 Відродження, збереження та розвиток духовних здобутків, звичаїв та традицій українського народу, кращих традиційних цінностей нашого краю Управління у справах культу-ри, спорту, сім’ї та молоді; Ужгородський міський центр дозвілля – буди-нок культури  
37. Програма навчання плаванню дітей і розвитку водних видів спорту на 2016-2018 роки рішення I сесії міської ради                  VII скликання 23.12.15 № 51 Розвиток та пропаганда водних видів спорту Управління у справах культури, спорту, сім’ї та молоді  
38. Програма будівництва, реконструкції та капітального ремонту  дитячих та спортив-них майданчиків у м. Ужгород на 2017-2021 роки рішення IХ сесії міської ради VII скликання         22.12.16 №503 Будівництво нових та поступова заміна наявних морально застарілих дитячих та спортивних майданчиків на нові, які відповідають сучасним вимогам та нормам безпеки Управління капітального будівництва, департамент міського госпо-дарства Ужго-родської міської ради; ОСББ Звіт річний
39. Програма “Питна вода міста Ужгород на 2012-2020 роки” рішення XIV сесії міської ради VI скликання                21.09.12 №628 Упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водо-забезпечення; реконструкція існую-чих водозабірних споруд із застосу-ванням нових технологій та облад-нання; реконструкція водопровід-них очисних споруд комплексу КФС із застосуванням новітніх технологій очистки води та обладнання; реконструкція існую-чих КОС із збільшенням із продуктивності; розроблення схем оптимізації роботи системи централізованого водопостачання та водовідведення КП”Водоканал міста Ужгород”,

управління капітального будівництва, департамент міського господарства Ужгородської міської ради

 
40. Міська Програма «Розвиток нефрологічної та гемодіалізної служби на 2018-2022 роки»

 

 

 

 

рішення ХVII сесії міської ради VII скликання           09.11.17 №795

 

 

 

 

Удосконалення надання хворим адекватної допомоги у замісній нирковій терапії, забезпечення на сучасному рівні можливостей надання діалізного лікування хворим з незворотними уражен-нями нирок, забезпечення дис-пансерного нагляду, лікування та реабілітації реципієнтів ниркових трансплантатів Відділ охорони здоров’я Ужгородської міської ради, міська поліклініка  
41. Програма медичного забезпечення ветеранів, інвалідів Великої Вітчизняної війни та учасників бойових дій на 2018-2022 роки рішення ХVII сесії міської ради VII скликання 09.11.17 №792

 

Забезпечення ветеранів війни, інвалідів, учасників бойових дій, у тому числі у зоні проведення АТО медикаментами на безоплатній/пільговій основі (не менше 85,0 відс. від потреби) Відділ охорони здоров’я Ужгородської міської ради,    міська поліклініка  
42. Міська цільова соціальна Програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2018-2022 роки рішення ХVII сесії міської ради VII скликання 09.11.17 №793 Систематичний скринінг груп підвищеного ризику щодо захво-рювання на туберкульоз, рання діагностика усіх форм туберку-льозу, використання швидких тестів, профілактичне лікування осіб із груп підвищеного ризику Відділ охорони здоров’я Ужго-родської міської ради; міська дитяча клінічна лікарня; міська поліклініка  
43. Міська Програма «Цукровий та нецукровий діабет» на 2018-2022 роки рішення ХVII сесії міської ради VII скликання 09.11.17 №794 Раннє виявлення хворих на цукровий та нецукровий діабет, профілактика та зменшення кількості ускладнень внаслідок цієї хвороби Відділ охорони здоров’я Ужго-родської міської ради, міська дитяча клінічна лікарня, міська поліклініка  
44. Міська Програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2018-2022 роки рішення ХVII сесії міської ради VII скликання 09.11.17 №796 Підвищення ефективності захо-дів з профілактики, раннього виявлення, забезпечення симпто-матичного лікування та обезбо-лення онкологічних хворих, зниження смертності, зменшення кількості первинних виходів на інвалідність внаслідок захво-рювань на рак, створення умов для продовження та поліпшення якості життя онкологічних хворих Відділ охорони здоров’я Ужгородської міської ради, міська поліклініка, міський центр первинної медико-санітарної допомоги  
45. Програма забезпечення мешканців м.Ужгород, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами на 2016–2020 роки рішення II сесії міської ради VII скликання 14.04.16 №172 Забезпечення хворих життєво необхідними препаратами (в т.ч. лікарськими засобами для специ-фічної етіопатогенетичної корек-ції) для своєчасного і довгостро-кового лікування хворих з РЗ. Забезпечення хворих з рідкісни-ми (орфанними) захворюваннями лікарськими засобами Відділ охорони здоров’я Ужгородської міської ради, міський центр первинної меди-ко-санітарної допомоги, міська поліклініка  
46. Програма “Репродуктивне здоров’я населення м. Ужгород на період до 2020 року” рішення II сесії міської ради VII скликання 14.04.16 № 171 Покращення рівня надання медичної допомоги матерям і дітям, зниження рівня захворю-ваності вагітних, материнської та малюкової смертності Відділ охорони здоров’я Ужго-родської міської ради, міський пологовий будинок  
47. Програма зміцнення матеріально-технічної бази міського центру первинної медико-санітарної допомоги на 2016-2020 роки рішення VIII сесії міської ради VII скликання               29.11.16 №443 Підвищення та поліпшення якості надання медичних послуг населенню міста, що в свою чергу пов’язано з придбанням відповідних матеріалів, облад-нання та інвентарю для оснащення робочого місця лікаря загальної практики сімейної медицини та предметів довгострокового користування амбулаторій Відділ охорони здоров’я Ужго-родської міської ради, міський центр пер-винної медико-санітарної допомоги  
48. Програма фінансування видатків на житлово- комунальні послуги Почесним громадянам м. Ужгород та делегату  І з’їзду Народних Комітетів Закарпатської України на 2018 рік рішення ХVIII сесії міської ради VII скликання 14.12.17 №895 Оплата видатків на житлово-комунальні послуги у межах санітарних норм Почесним громадянам м. Ужгород і делегату І з’їзду Народних Комітетів Закарпатської України та членам їх сімей, що проживають у місті Ужгород Департамент праці та соціального захисту населення  
49. Програма підтримки діяльності громадських організацій міста соціального спрямування на 2018 рік рішення ХVIII сесії міської ради VII скликання 14.12.17 №896 Створення сприятливих умов щодо забезпечення діяльності громадських організацій соціального спрямування Департамент праці та соціаль-ного захисту населення, громадські організації  
50. Програма діяльності медико-соціального реабілітаційного центру “Дорога життя” на 2018 рік рішення ХVIII сесії міської ради VII скликання 14.12.17 №897 Надання фінансової підтримки медико-соціальної та психолого-педагогічної реабілітації осіб з вадами фізичного та розумового розвитку Департамент праці та соціального захисту населення  
51. Програма додаткових гарантій соціального захисту громадян на 2018 рік рішення ХVIII сесії міської ради VII скликання 14.12.17 №894 Надання адресної матеріальної допомоги та інших послуг громадянам, які потребують соціальної підтримки Департамент праці та соціального захисту населення  
52. Програма фінансуван-ня видатків на ком-пенсаційні виплати за пільговий проїзд авто-мобільним транспор-том на міських авто-бусних маршрутах загального користу-вання у м. Ужгород на 2018 рік рішення ХVIII сесії міської ради VII скликання 14.12.17 №898 Забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян на пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування Департамент праці та соціального захисту населення  
53. Програма правової освіти населення міста Ужгород на 2018-2022 роки” рішення ХVIII сесії міської ради VII скликання         21.12.17 №940 Підвищення загального рівня правової культури та вдосконалення системи правової освіти населення, набуття громадянами необхідного рівня правових знань, формування у них поваги до права Виконавчий комітет  Ужгородської міської ради; управління правового забезпечення;  управління освіти; управління у справах культури, спорту, сім’ї та молоді; Ужгородський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  
54. Програма зайнятості населення на період до 2020 року рішення ХIХ сесії міської ради VII скликання         08.02.18 №961 Реалізація основних напрямків державної політики у сфері зайнятості населення, забезпе-чення зайнятості громадян, розширення можливостей реалізації права громадян на гідну працю Департамент праці та соціаль-ного захисту населення, Ужгородський міський центр зайнятості  
55. Програма відшкодування відсотків за кредитами, залучени-ми населенням на впровадження енерго-зберігаючих заходів у м. Ужгород на 2018-2022 роки рішення ХIХ сесії міської ради VII скликання         08.02.18 №957 Відшкодування з бюджету міста частини відсоткової ставки за надані кредити на впровадження населенням заходів з енергозбе-реження Департамент міського господарства Звіт річний
56. Програма утримання та фінансової підтримки спортивних споруд КП “Стадіон “Авангард” на 2018-2020 роки рішення ХХIII сесії міської ради VII скликання         15.05.18№1068 Забезпечення утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних змагань КП “Стадіон “Авангард”; Департамент міського господарства  
57. Програма підтримки підрозділів УСБУ в Закарпатській області на 2018-2020 роки рішення ХХIII сесії міської ради VII скликання         15.05.18№1109 Забезпечення реалізації державної політики у сфері боротьби з тероризмом шляхом здійснення комплексу заходів, спрямованих на виявлення та усунення причин і умов, що можуть призвести до проявів тероризму, забезпечення при цьому захисту прав і свобод людини Управління СБУ в Закарпатській області; Виконавчий комітет  Ужгородської міської ради  
58. “Про Програму співпраці Ужгородської міської ради та управ-ління Державної казна-чейської служби Украї-ни у м. Ужгороді Закарпатської області в сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів на 2018-2020 роки” рішення ХХIV сесії міської ради                               VII скликання 26.06.18 № 1119      
59. Про Програму забезпечення мешканців м.Ужгород імплантами для надання медичної допомоги хворим із ураженням органів опори та руху на 2018-2022 роки рішення ХХVI сесії міської ради                               VII скликання 28.08.18 № 1187 Здійснення моніторингу за рівнем захворюваності населення міста на дегенеративно-дистрофічні ураження суглобів, що потребують оперативного втручання. Придбання для центральної міської клінічної лікарні м. Ужгород імплантів кульшових суглобів. Відділ охорони здоров’я, Ужгородська центральна міська клінічна лікарня  
60. Про програму протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами у м. Ужгород на 2018-2022 роки рішення ХХVI сесії міської ради                               VII скликання 28.08.18 № 1188 Забезпечення бактеріологічної лабораторії ЦМКЛ необхідними реактивами та поживними середови-щами, хімічними елементами, сполуками, склом технічним, тарою пластмасовою та іншими медични-ми предметами та продуктами медичного призначення для проведення бактеріологічних досліджень, які здійснюються для закладів охорони здоров’я м. Ужгорода Відділ охорони здоров’я, Ужгородська центральна міська клінічна лікарня  

 


Перелік цільових міських Програм,

які передбачаються реалізовувати у 2019 році

 

№ за/п

Назва Програми

Дата затвердження та орган, що затвердив

Основні завдання Програми

Виконавці

Звіти

1.

Програма комплексного забезпечення містобудівною документацією міста Ужгород

рішення XІ сесії міської ради VI скликання               09.12.11 №323

Нова сучасна концепція просторового розвитку і забудови міста до 2030 року. Розробка детальних планів забудови житлової, громадської та інших зон міста і плану червоних ліній. Зміни функціонального призначення існуючих зон (промислової, комунальної, військових та інших об'єктів міста) та їх забудова і розвиток

Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради


2.

Програма мобілізацій-ної підготовки м.Ужгород на 2019 рік

рішення ХХХIV сесії міської ради                               VII скликання 28.02.19№ 1430

Підвищення якості мобілізаційної підготовки та рівня мобілізаційної готовності міської ради, її виконавчого комітету , підприємств, установ та організацій міста-виконавців мобілізаційних завдань

Виконавчий комітет Ужгородської міської ради, відділ оборонної та мобілізаційної роботи


3.

Програма створення та накопичення міського матеріального резерву та промислових засобів індивідуального захисту органів дихання для непрацюючого населення м. Ужгорода на 2017-2021 роки

рішення ХIV сесії міської ради VII скликання                13.07.17 №714

Створення матеріально-технічного резерву на забезпечення заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків

Відділ оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення виконавчого комітету, управління економічного розвитку міста Ужгородської міської ради


4.

Програма розвитку земельних відносин у м. Ужгород на 2017-2019 роки

рішення Х сесії міської ради VII скликання 26.01.17 №555

Здійснення заходів для створення ефективного механізму регулювання земельних відносин та державного управління земельними ресурсами, раціонального використання та охорони земель, розвитку ринку землі та ведення державного земельного кадастру; забезпечення ефективного використання земельних ресурсів, створення оптимальних умов для суттєвого збільшення соціального, інвестиційного і виробничого потенціалів землі, зростання її економічної цінності; забезпечення потреб населення і галузей економіки у земельних ресурсах

Виконавчий комітет Ужгородської міської ради, департамент міського господарства Ужгородської міської ради


5.

Програма підтримки управління патрульної поліції в Закарпатській області Департаменту патрульної поліції на 2018-2020 роки

рішення XXX         сесії міської ради                  VII скликання 2018 №1322

Покращення матеріально-технічної бази управління патрульної поліції в Закарпатській області Департаменту патрульної поліції, забезпечення безпеки громадян, охорона та захисту прав і свобод людини, протидії злочинності, забезпечення публічного порядку, збільшення кількості маршрутів патрулювання, здійснення заходів із профілактики дорожньо-транспортного травматизму, формування позитивного іміджу нової патрульної поліції

Управління патрульної поліції в Закарпатській області Департаменту патрульної поліції, виконавчий комітет Ужгородської міської ради


6.

Програма розвитку транскордонного співробітництва та підтримки імплементації проектів міжнародної технічної допомоги в м. Ужгород на 2018-2022 роки

рішення ХVII сесії міської ради VII скликання  09.11.17 №789

Створення комплексної системи розвитку транскордонного співробітництва, підготовка та імплементація проектів міжнародної технічної допомоги

Управління міжнародного співробітництва та інновації Ужгородської міської ради, інститут громадянського суспільства


7.

Програма розвитку архівної справи в місті Ужгород на 2016-2020рр

рішення V сесії міської ради VII скликання 14.07.16 № 260

Створення належних умов для зберігання, примноження та використання документів Національного архівного фонду, розвиток міжнародної співпраці, впровадження у роботу архівного відділу передового європейського досвіду

Виконавчий комітет Ужгородської міської ради, архівний відділ


8.

Програма забезпечення молоді, учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб житлом у м. Ужгороді на 2018-2022 роки

рішення XV сесії міської ради VII скликання 12.09.17 №760

Створення належних умов для забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян, учасників АТО та членів їх сімей, ВПО, які проживають у місті Ужгород, шляхом створення сприятливих умов для розвитку будівництва, удосконалення механізмів придбання житла і забезпечення на цій основі подальшого розвитку системи іпотечного житлового кредитування

Виконавчий комітет Ужгородської міської ради, департамент міського господарства, управління містобудування та архітектури, Закарпатське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву"


9.

Програма сприяння виконанню рішень судів та інших виконавчих документів на 2018 – 2022 роки

рішення XVII сесії міської ради VII скликання               09.11.17 № 797

Забезпечення належного виконання зобов’язань покладених на органи місцевого самоврядування, які виникли на підставі судових рішень та виконавчих документів

Ужгородська міська рада, виконавчий комітет Ужгородської міської ради, управління правового забезпечення, департамент міського господарства, управління капітального будівництва, управління освіти, департамент праці та соціального захисту населення, відділ охорони здоров’я, департамент фінансів та бюджетної політики, управління у справах культури, молоді та спорту


10.

Комплексна Програма профілактики та протидії злочинності в місті Ужгород на 2017-2020 роки

рішення Х сесії міської ради VII скликання від 26.01.17               №550

Забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень шляхом розроблення та здійснення комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та умов вчинення протиправних діянь, а також налагодження дієвої співпраці Ужгородського ВП ГУНП та Ужгородської міської ради у зазначеній сфері

Ужгородський ВП ГУНП в Закарпатській області, виконавчий комітет Ужгородської міської ради


11.

Програма "Безпечне місто Ужгород" на 2019-2022 роки

рішення ХХVIII сесії міської ради VII скликання 11.10.18 №1262

Убезпечення об'єктів захисту та критично важливих об'єктів шляхом зниження ймовірності реалізації загроз природного, техногенного, криміногенного, терористичного й іншого характеру

Виконавчий комітет Ужгородської міської ради, управління програмного та комп'ютерного забезпечення


12.

Програма підтримки підрозділів УСБУ в Закарпатській області на 2018-2020 роки

рішення ХХIII сесії міської ради VII скликання         15.05.18№1109

Забезпечення реалізації державної політики у сфері боротьби з тероризмом шляхом здійснення комплексу заходів, спрямованих на виявлення та усунення причин і умов, що можуть призвести до проявів тероризму, забезпечення при цьому захисту прав і свобод людини

Управління СБУ в Закарпатській області; виконавчий комітет  Ужгородської міської ради


13.

Програма розвитку туризму та формування позитивного інвестиційного іміджу м. Ужгород на 2018-2022 роки

рішення ХVII сесії міської ради VII скликання 09.11.17 №790

Формування сприятливого міжнародного інвестиційного клімату та створення умов для ефективної роботи підприємств, і організацій міста з іноземними інвесторами; реалізація стратегічного пріоритету розвитку міста Ужгород у напрямку розвитку туризму та формування конкурентоспроможного інвестиційного продукту, залучення іноземних інвестицій, підвищення рівня підготовки інвестиційних проектів відповідно до вимог міжнародних інвестиційних фондів та компаній

Управління економічного розвитку міста Ужгородської міської ради


14.

Програма підтримки та партнерства між Ужгородською міською радою та суб'єктами малого і середнього бізнесу на 2018-2019 роки

рішення ХХII сесії міської ради VII скликання                   06.04.18 №1034

Надання фінансової підтримки суб’єктам малого та середнього бізнесу шляхом компенсації відсоткових ставок за залученими кредитами

Управління економічного розвитку міста


15.

Програма енергозбереження та енергоефективності міста Ужгород на 2018-2022 роки

рішення ХVII сесії міської ради VII скликання              09.11.17 № 799

Забезпечення ефективного функціонування енергоменеджменту в місті;

проведення та участь у заходах з популяризації та впровадження енергозбереження та енергоефективності

Управління економічного розвитку міста, управління освіти Ужгородської міської ради, бюджетні заклади


16.

Програма підготовки до продажу земельних ділянок на 2018-2020 роки

рішення XVII сесії міської ради VII скликання 09.11.17 № 798

Забезпечення належного виконання покладних на виконавчі органи функції в частині підготовлення до продажу шляхом викупу земельних ділянок, створення ефективного та прозорого механізму використання бюджетних коштів, забезпечення реалізації переваженого права користувачів земельних ділянок на набуття права власності у порядку встановленому земельним законодавством

Департамент міського господарства Ужгородської міської ради


17.

Програма реконструкції та капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2017-2020 роки

рішення Х сесії міської ради VII скликання 26.01.17 №557

Виконання заходів з модернізації мережі зовнішнього освітлення міста в межах не електрифікованих на даний час на внутрішньоквар-тальних територіях, заміна кабельних мереж та встановлення енергоефективних світильників

Департамент міського господарства Ужгородської міської ради


18.

Програма фінансової підтримки комунальних підприємств м.Ужгорода на 2018-2020 роки

рішення ХVIII сесії міської ради VII скликання 21.12.17 №939

Забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств та підвищення рівня надання послуг споживачам міста

Департамент міського господарства Ужгородської міської ради


19.

Програма капітального ремонту житлового фонду у м. Ужгород на 2018-2022 роки

рішення ХVIII сесії міської ради VII скликання 14.12.17 №904

Виконання робіт з капітального ремонту житлового фонду міста, покращення його санітарно-технічного стану

Департамент міського господарства Ужгородської міської ради


20.

Програма охорони навколишнього природного середовища міста Ужгород на 2018-2022 роки

рішення ХVII сесії міської ради VII скликання         16.11.17 №853

Виконання природоохоронних заходів спрямованих для забезпечення екологічної безпеки, відновлення та створення територій природно-заповідного фонду, визначення охоронних територій

Департамент міського господарства Ужгородської міської ради


21.

Комплексна Програма відновлення історичного центру м.Ужгорода на 2017-2020 роки

рішення Х сесії міської ради VII скликання 26.01.17 №556

Забезпечення підтримки та координації комплексних робіт із збереження пам'яток та відновлення цілісності унікального історичного містобудівного комплексу міста

Департамент міського господарства, виконавчий комітет Ужгородської міської ради


22.

Програма благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки

рішення ХVII сесії міської ради VII скликання         09.11.17 №804

Реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічно-му стані території міста та покращення технічного та естетичного стану; проведення капітальних ремонтів та реконструкції об'єктів міського господарства

Департамент міського господарства Ужгородської міської ради


23.

Програма протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами у м.Ужгород на 2018-2022 роки

рішення ХХVI сесії міської ради                               VII скликання 28.08.18 №1188

Забезпечення бактеріологічної лабораторії ЦМКЛ необхідними реактивами та поживними середовищами, хімічними елементами, сполуками, склом технічним, тарою пластмасовою та іншими медичними предметами та продуктами медичного призначення для проведення бактеріологічних досліджень, які здійснюються для закладів охорони здоров'я м. Ужгорода

Ужгородська центральна міська клінічна лікарня, Управління охорони здоров'я Ужгородської міської ради


24.

Програма виготовлення технічної документації на багатоквартирні будинки, квартири у м.Ужгород на 2018-2022 роки

рішення ХVII сесії міської ради VII скликання                09.11.17 № 801

Забезпечення виготовлення та передачі технічних паспортів, інвентарних справ на багатоквартирні будинки ОСББ, особам, уповноваженим співвласниками та управителям при списанні будинків з комунального балансу, виготовлення технічних паспортів на квартири, які не приватизовані, з метою реалізації прав власності на них міською радою

Департамент міського господарства Ужгородської міської ради


25.

Програма відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних будинків у м. Ужгород на 2018-2022 роки («Теплий дім»)

рішення ХVII сесії міської ради VII скликання 09.11.17 №803

Запровадження механізму використання коштів, передбачених у міському бюджеті на часткове відшкодування тіла кредиту за залученими ОСББ у кредитно-фінансових установах кредитами на впровадження енергозберігаючих заходів

Департамент міського господарства Ужгородської міської ради


26.

Програма співпраці Ужгородської міської ради та управління Державної казначейської служби України у м. Ужгороді Закарпатської області в сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів на 2018-2020 роки

рішення ХХIV сесії міської ради                               VII скликання 26.06.18 №1119

Забезпечення оперативного та якісного казначейського обслуговування міського бюджету як за доходами так і за видатками, а також розпорядників та одержувачів коштів міського бюджету

Управління Державної казначейської служби України у м. Ужгороді Закарпатської області, виконавчий комітет  Ужгородської міської ради


27.

Програма "Питна вода міста Ужгород на 2012-2020 роки"

рішення XIV сесії міської ради VI скликання                21.09.12 №628

Упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водозабезпечення; реконструкція існуючих водозабірних споруд із застосуванням нових технологій та обладнання; реконструкція водопровідних очисних споруд комплексу КФС із застосуванням новітніх технологій очистки води та обладнання; реконструкція існуючих КОС із збільшенням із продуктивності; розроблення схем оптимізації роботи системи централізованого водопостачання та водовідведення

КП"Водоканал міста Ужгород",

управління капітального будівництва, департамент міського господарства Ужгородської міської ради

28.

Програма підтримки обдарованої учнівської молоді та учнівського врядування м.Ужгорода на 2016-2020 роки

рішення I сесії міської ради            VII скликання         23.12.15 №48

Піднесення статусу та створення іміджу успішності обдарованої молоді, заохочення їх до розвитку природних нахилів і здібностей, творчого мислення та самовдосконалення; створення системи пошуку, підтримки, матеріального, соціального та психологічного стимулювання інтелектуально і творчо обдарованих дітей та молоді

Управління    освіти Ужгородської міської ради


29.

Програма "Безпека навчальних закладів міста на 2017-2019 роки"

рішення VI сесії міської ради VII скликання 30.08.16 №333

Забезпечення збереження життя і здоров'я дітей в умовах підвищеного ризику шляхом запровадження охорони закладів(під час перебування в них дітей)-ДНЗ, ЗНЗ та НВК

Управління освіти Ужгородської міської ради

 

30.

Програма забезпечення мешканців м.Ужгород імплантами для надання медичної допомоги хворим із ураженням органів опори та руху на 2018-2022 роки

рішення ХХVI сесії міської ради                               VII скликання 28.08.18 №1187

Здійснення моніторингу за рівнем захворюваності населення міста на дегенеративно-дистрофічні ураження суглобів, що потребують оперативного втручання. Придбання для центральної міської клінічної лікарні м. Ужгород імплантів кульшових суглобів

Ужгородська центральна міська клінічна лікарня, управління охорони здоров'я Ужгородської міської ради


31.

Програма відзначення в місті Ужгород державних та місцевих свят, історичних подій, знаменних і пам’ятних дат та інших заходів на 2018-2020 роки

рішення XVII сесії міської ради VII скликання               09.11.17 №791

Створення організаційних, фінансових і матеріально-технічних умов для відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення, пам'ятних дат та історичних подій

Відділ культури управління у справах культури, молоді та спорту


32.

Програма утримання та фінансової підтримки спортивних споруд КП "Стадіон "Авангард" на 2018-2020 роки

рішення ХХIII сесії міської ради VII скликання         15.05.18№1068

Забезпечення утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

КП "Стадіон "Авангард"; департамент міського господарства


33.

Програма розвитку фізичної культури та спорту, фінансової підтримки кращих спортсменів та команд, покращення матеріально-технічної спортивної бази в м. Ужгород на 2019-2021 роки

рішення ХХVI сесії міської ради VII скликання         28.08.18 №1189

Створення відповідних умов для розвитку фізичної культури та спорту, фінансової підтримки кращих спортсменів та команд, покращення матеріально-технічної спортивної бази, підтримки команд та спортсменів, які представляють місто на всеукраїнській і міжнародній спортивній арені, створення умов для проходження реабілітації, покращення матеріально-технічної бази для занять фізичною культурою та спортом

Управління у справах культури, молоді та спорту


34.

Програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2017-2019 роки

рішення IХ сесії міської ради VII скликання         22.12.16 №501

Забезпечення соціального захисту дітей через створення сприятливих умов для їх оздоровлення та змістовного відпочинку

Управління у справах культури, молоді та спорту, управління освіти, департамент праці та соціального захисту населення


35.

Програма розвитку Ужгородського міського центру дозвілля – будинку культури на 2017-2019 роки

рішення IХ сесії міської ради VII скликання               22.12.16 №502

Відродження, збереження та розвиток духовних здобутків, звичаїв та традицій українського народу, кращих традиційних цінностей нашого краю

Управління у справах культури, молоді та спорту; Ужгородський міський центр дозвілля – будинок культури


36.

Програма навчання плаванню дітей і розвитку водних видів спорту в м.Ужгород на 2019-2021 роки

рішення ХХVI сесії міської ради                  VII скликання 28.08.18 №1190

Створення відповідних умов для відновлення та покращення системи початкового навчання плаванню школярів міста, розвиток водних видів спорту

Управління у справах культури, молоді та спорту


37.

Програма будівництва, реконструкції та капітального ремонту  дитячих та спортивних майданчиків у м.Ужгород на 2017-2021 роки

рішення IХ сесії міської ради VII скликання         22.12.16 №503

Будівництво нових та поступова заміна наявних морально застарілих дитячих та спортивних майданчиків на нові, які відповідають сучасним вимогам та нормам безпеки

Управління капітального будівництва, департамент міського господарства


38.

Програма правової освіти населення міста Ужгород на 2018-2022 роки

рішення ХVIII сесії міської ради VII скликання         21.12.17 №940

Підвищення загального рівня правової культури та вдосконалення системи правової освіти населення, набуття громадянами необхідного рівня правових знань, формування у них поваги до права

Виконавчий комітет  Ужгородської міської ради; управління правового забезпечення;  управління освіти; управління у справах культури, молоді та спорту; Ужгородський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді


39.

Міська Програма «Розвиток нефрологічної та гемодіалізної служби на 2018-2022 роки»

 

 

 

 

 

рішення ХVII сесії міської ради VII скликання           09.11.17 №795

 

 

 

 

 

Удосконалення надання хворим адекватної допомоги у замісній нирковій терапії, забезпечення на сучасному рівні можливостей надання діалізного лікування хворим з незворотними ураженнями нирок, забезпечення диспансерного нагляду, лікування та реабілітації реципієнтів ниркових трансплантатів

Ужгородська міська поліклініка, управління охорони здоров'я Ужгородської міської ради


40.

Програма медичного забезпечення ветеранів, інвалідів Великої Вітчизняної війни та учасників бойових дій на 2018-2022 роки

 

 

 

рішення ХVII сесії міської ради VII скликання 09.11.17 №792

 

 

 

 

Забезпечення ветеранів війни, інвалідів, учасників бойових дій, у тому числі у зоні проведення АТО медикаментами на безоплатній/пільговій основі (не менше 85,0 відс. від потреби). Забезпечення послугами з пільгового зубопротезування відповідно до вимог законодавства

Ужгородська міська поліклініка, управління охорони здоров'я Ужгородської міської ради   


41.

Міська цільова соціальна Програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2018-2022 роки

рішення ХVII сесії міської ради VII скликання 09.11.17 №793

Систематичний скринінг груп підвищеного ризику щодо захворювання на туберкульоз, рання діагностика усіх форм туберкульозу, використання швидких тестів, профілактичне лікування осіб із груп підвищеного ризику

Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня; Ужгородська міська поліклініка; управління охорони здоров'я Ужгородської міської ради


42.

Міська Програма «Цукровий та нецукровий діабет» на 2018-2022 роки

рішення ХVII сесії міської ради VII скликання 09.11.17 №794

Раннє виявлення хворих на цукровий та нецукровий діабет, профілактика та зменшення кількості ускладнень внаслідок цієї хвороби

Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня, Ужгородська міська поліклініка, управління охорони здоров'я Ужгородської міської ради


43.

Міська Програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2018-2022 роки

рішення ХVII сесії міської ради VII скликання 09.11.17 №796

Підвищення ефективності заходів з профілактики, раннього виявлення, забезпечення симптоматичного лікування та обезболення онкологічних хворих, зниження смертності, зменшення кількості первинних виходів на інвалідність внаслідок захворювань на рак, створення умов для продовження та поліпшення якості життя онкологічних хворих

Ужгородська міська поліклініка, Ужгородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги, управління охорони здоров'я Ужгородської міської ради


44.

Програма забезпечення мешканців м.Ужгород, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами на 2016–2020 роки

рішення II сесії міської ради VII скликання 14.04.16 №172

Забезпечення хворих життєво необхідними препаратами (в т.ч. лікарськими засобами для специфічної етіопатогенетичної корекції) для своєчасного і довгострокового лікування хворих з РЗ. Забезпечення хворих з рідкісними (орфанними) захворюваннями лікарськими засобами

Ужгородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги, Ужгородська міська поліклініка, управління охорони здоров'я Ужгородської міської ради


45.

Програма “Репродуктивне здоров’я населення м.Ужгород на період до 2020 року”

рішення II сесії міської ради VII скликання 14.04.16 №171

Покращення рівня надання медичної допомоги матерям і дітям, зниження рівня захворюваності вагітних, материнської та малюкової смертності

Ужгородський міський пологовий будинок, управління охорони здоров'я Ужгородської міської ради


46.

Програма зміцнення матеріально-технічної бази міського центру первинної медико-санітарної допомоги на 2016-2020 роки

рішення VIII сесії міської ради VII скликання               29.11.16 №443

Підвищення та поліпшення якості надання медичних послуг населенню міста, що в свою чергу пов'язано з придбанням відповідних матеріалів, обладнання та інвентарю для оснащення робочого місця лікаря загальної практики сімейної медицини та предметів довгострокового користування амбулаторій

Ужгородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги, управління охорони здоров'я Ужгородської міської ради


47.

Програма фінансування видатків на житлово- комунальні послуги Почесним громадянам            м. Ужгород на 2019 рік

рішення ХХVIII сесії міської ради VII скликання 11.10.18 №1258

Оплата видатків на житлово-комунальні послуги у межах санітарних норм Почесним громадянам м. Ужгород та членам їх сімей, що проживають у місті Ужгород

Департамент праці та соціального захисту населення


48.

Програма підтримки діяльності інститутів громадського суспільства міста соціального спрямування на 2019 рік

рішення ХХVIII сесії міської ради VII скликання 11.10.18 №1257

Створення сприятливих умов для забезпечення діяльності інститутів громадського суспільства соціального спрямування у місті саме тих соціальних послуг, яких вона потребує

Департамент праці та соціального захисту населення


49.

Програма діяльності медико-соціального реабілітаційного центру “Дорога життя” на 2019 рік

рішення ХХVIII сесії міської ради VII скликання 11.10.18 №1259

Фінансова підтримка медико-соціальної та психолого-педагогічної реабілітації осіб з вадами фізичного та розумового розвитку

Департамент праці та соціального захисту населення


50.

Програма додаткових гарантій соціального захисту громадян на 2019 рік

рішення ХХVIII сесії міської ради VII скликання 11.10.18 №1256

Надання адресної матеріальної допомоги та інших послуг громадянам, які потребують соціальної підтримки

Департамент праці та соціального захисту населення


51.

Програма фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування у м. Ужгород на 2019 рік

рішення XXX сесії міської ради VII скликання №1331

Забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян на пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування

Департамент праці та соціального захисту населення


52.

Програма відшкодування відсотків за кредитами, залученими населенням на впровадження енергозберігаючих заходів у м. Ужгороді на 2018-2022 роки

рішення ХIХ сесії міської ради VII скликання         08.02.18 №957

Запровадження механізму використання коштів, передбачених у міському бюджеті, на часткове відшкодування відсотків за кредитами населенню у кредитно-фінансових установах на впровадження енергозберігаючих заходів

Департамент міського господарства


53.

Програма зайнятості населення м. Ужгорода на період до 2020 року

рішення ХIХ сесії міської ради VII скликання         08.02.18 №961

Реалізація основних напрямків державної політики у сфері зайнятості населення, забезпечення зайнятості громадян, розширення можливостей реалізації права громадян на гідну працю

Департамент праці та соціального захисту населення, Ужгородський міський центр зайнятості, управління охорони здоров"я


54.

Програма підтримки I державного пожежно-рятувального загону УДСНС України у Закарпатській області на 2019 рік

рішення ХХХ сесії міської ради VII скликання 13.12.18 №1323

Забезпечення матеріально-тех-нічними засобами I державного пожежно-рятувального загону УДСНС України у Закарпатській області

I державний пожежно-рятувальний загон УДСНС України у Закарпатській області


55.

Програма інфор-матизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2019 рік

рішення ХХХIV сесії міської ради                               VII скликання 28.02.19№ 1429

Забезпечення громадян та суспільства своєчасною, достовірною та повною інформацією на основі широкого використання інформаційних технологій

Виконавчий комітет Ужгородської міської ради, управління програмного та комп'ютерного забезпечення


56.

Програма надання шефської допомоги військовим частинам розташованим на території міста на 2019-2020 роки

рішення ХХХIV сесії міської ради                               VII скликання 28.02.19№1431

Активізація шефської роботи; надання матеріально-технічної допомоги військовим частинам, розташованим на території міста

Виконавчий комітет Ужгородської міської ради, відділ оборонної та мобілізаційної роботи


57.

Програма надання матеріально-технічної допомоги Чопському прикордонному загону на 2019-2020 роки

рішення ХХХIV сесії міської ради                               VII скликання 28.02.19№1432

Покращення існуючої інфраструктури відділів прикордонної служби та пунктів пропуску через державний кордон

Виконавчий комітет Ужгородської міської ради, Чопський прикордонний загін


58.

Програма безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування пільгової категорії населення м.Ужгород на 2019-2020 роки

рішення ХХХIV сесії міської ради                               VII скликання 28.02.19№1436

Забезпечення безоплатного або пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування пільгової категорії населення та за категоріями захворювань шляхом відшкодування їх вартості за рецептами лікарів

Управління охорони здоров'я, центр первинної медико-санітарної допомоги


59.

Програма встановлення автономного електричного опалення у м.Ужгород на 2019 рік”

рішення ХХХIV сесії міської ради                               VII скликання 28.02.19№1443

Встановлення автономного електричного опалення у квартирах пільгових категорій громадян та малозабезпечених, введення його в експлуатацію, виконання робіт по зміні кабельних ліній

Департамент міського господарства


60.

Програма приватизації об'єктів комунальної власності на 2019-2020 роки

рішення ХХХIV сесії міської ради                               VII скликання 28.02.19№1457

Розроблення технічної документації, звітів з належної експертної оцінки об'єктів приватизації, публікації в засобах масової інформації, витрати пов'язані з проведенням аукціонів

Департамент міського господарства


61.

Програма підтримки Аварійно-рятувально-го загону спеціалізова-ного призначення УДСНС України у Закарпатській області на 2019 рік

рішення ХХХV сесії міської ради VII скликання 28.03.19№1486

Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, мінімізація їх наслідків та захист населення та територій

Виконавчий комітет Ужго-родської міської ради, Аварійно-рятувальний загін спеціалі-зованого призначення УДСНС України у Закарпатській області


62.

Програма матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони на 2019-2020 роки

рішення ХХХV сесії міської ради VII скликання 28.03.19№1485

 

Виконавчий комітет Ужго-родської міської ради, Ужгородський об'єднаний міський військовий комісаріат


63.

Програма "Молодь міста Ужгород" на 2019-2021 роки

рішення ХХХV сесії міської ради VII скликання 28.03.19№1484

Створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації української молоді, формуван-ня її громадянської позиції та національно-патріотичної сві-домості, повноцінної участі молодих людей у розбудові громадянського суспільства

Відділ молоді та спорту управління у справах культури, молоді  та спорту


64.

Програма покращення матеріально-технічно-го забезпечення ГУНП в Закарпатській області, у тому числі поліпшення житлових умов працівників поліції на території міста Ужгород на 2019 рік

рішення ХХХV сесії міської ради VII скликання 18.04.19№1522

Покращення матеріально-технічного забезпечення ГУНП в Закарпатській області, у тому числі поліпшення житлових умов працівників поліції на території міста Ужгород на 2019 рік, які значною мірою впливають на оперативність реагування на злочини та правопорушення, забезпечення виконання обов"язків щодо протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку

ГУНП в Закарпатській області, виконавчий комітет Ужго-родської міської ради


65.

Програма з розробки плану реалізації Стратегії розвитку міста "Ужгород-2030" на 2019-2021рр.

рішення ХХХV сесії міської ради VII скликання 18.04.19№1523

Розробка та впровадження плану реалізації Стратегії розвитку міста "Ужгород-2030" що дасть можливість упродовж наступного 12-річного періоду вивести місто у число найрозвинутіших і конкуренто-спроможних, комфортних та безпечних обласних центрів України

Управління економічного розвитку міста Ужгородської міської ради


66.

Програма інвентаризації та паспортизації об'єктів культурної спадщини м.Ужгород на 2019-2021 роки

рішення ХХХVI сесії міської ради VII скликання 30.05.19№1534

Поетапне проведення інвентаризації та паспортизації кварталу "Малий Галагов" з послідуючою паспортизацією усіх об'єктів культурної спадщини, визначення найбільш цінних пам'яток культурної спадщини для подальшого залучення їх до національних та міжнародних туристичних маршрутів

Управління у справах культури, молоді та спорту


67.

Міська Програма сімейної, ґендерної політики, запобігання та протидію домашньому насильству і торгівлі людьми на 2019-2020 роки

рішення ХХХVI сесії міської ради VII скликання 30.05.19№1539

 

Реалізація сімейної, демографічної та ґендерної політики, спрямованої на утвердження в суспільстві соціальної справедливості та ґендерної рівності; підтримку сімей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, їх повновартісної участі у розбудові громадянського суспільства, подолання такого негативного явища у суспільстві як насильство в сім'ї та торгівля людьми

Відділ сім'ї, ґендерної політики та соціально-трудових відносин департаменту праці та соціального захисту населення


68.

Програма "Розвиток паліативної та хоспісної допомоги у м.Ужгород на 2019-2023 роки"

рішення ХХХVI сесії міської ради VII скликання 30.05.19№1583

Забезпечення максимально важливої якості життя людини з невиліковною хворобою і обмеженим прогнозом життя шляхом раннього виявлення та контролю больового синдрому та інших проявів хвороби

Управління охорони здоров'я, Ужгородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги


 

Опубліковано: Жовтень 09, 2018