Органи державної влади

ВИЩІ ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Державна влада в Україні здійснюється на принципах її поділу на законодавчу, виконавчу і судову гілки. Єдиним органом законодавчої влади є Верховна Рада України(парламент). Це постійно діючий однопалатний колегіальний орган, що складається з 450 народних депутатів.

Виконавча влада здійснюється системою органів, вищим органом в якій є Кабінет Міністрів України(уряд). Кабінет Міністрів України складається з Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра, трьох віце-прем’єр-міністрів і міністрів. Він відповідальний перед Президентом України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України.

Самостійне місце в системі державних органів України належить главі держави – Президенту України. Президент України є главою держави і виступає від її імені, а також має низку повноважень як глава держави при взаємодії з парламентом, виконавчою і судовою владою, контрольно-наглядовими та іншими державними органами, а також органами місцевого самоврядування.

 

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВЛАДИ

Центральними органами виконавчої влади є міністерства й інші центральні органи виконавчої влади.

Міністерство є головним органом в системі центральних органів виконавчої влади.

Державний комітет (державна служба) – це центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Прем’єр-міністр, один з віце-прем’єр-міністрів або міністр.

Центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом – це різновид центральних органів виконавчої влади, що мають визначені Конституцією і законодавством України особливі завдання і повноваження. Ці органи очолюють їх голови.

 

МІСЦЕВІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Виконавча влада в областях, районах, районах в Автономній Республіці Крим, в містах Києві і Севастополі, районах в містах Києві і Севастополі здійснюється обласними, районними, районними в АР Крим, Київській і Севастопольській міській, районними в цих містах місцевими державними адміністраціями. Вони є місцевими органами виконавчої влади, належать до єдиної системи органів державної виконавчої влади і в межах своїх повноважень здійснюють виконавчу владу на відповідній адміністративно-територіальній одиниці, а також реалізують повноваження, делеговані їм відповідною радою. Місцеві державні адміністрації формуються у складі голови, перших заступників і заступників голови, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів.

 

ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Місцеве самоврядування в Україні – це гарантоване державою право і реальна можливість територіальної громади – мешканців села чи добровільного об’єднання в сільську громаду мешканців декількох сіл, селищ, міст – самостійно чи під відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах законодавства України. Первинним суб’єктом місцевого самоврядування є територіальна громада. Сільські, селищні, міські радипредставляють її функції і здійснюють від її імені і в інтересах функції і повноваження місцевого значення. Тобто ради є представницькими органами місцевого самоврядування. Обласні й районні радипредставляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст в межах повноважень, визначених законодавчо, а також переданих їм сільськими, селищними і міськими радами.  Виконавчими органами рад є їхні виконавчі комітети, відділи управління та інші виконавчі органи, які створюються радами.

Подати електронне звернення до Закарпатської ОДА:

170601_kc_el_zv-2

Опубліковано: Вересень 30, 2016

Оновлено: Лютий 02, 2022

У Вас є питання?