Управління правового забезпечення

Адреса:  пл. Поштова, 3 каб. 212, 213, 215

Тел.: (0312)61-71-41

E-mail: jure@rada-uzhgorod.gov.ua

Графік роботи:

Пн.-Чт. - 8.30-17.30 (обідня перерва 12.30-13.00)

Пт.- 8.30-14.30 (без обідньої перерви)

Пекар

Пекар Віталій Іванович

Біографічна довідка

Вищу освіту здобув в Ужгородському державному університеті.

Трудову діяльність в Ужгородській міській раді розпочав у 1999 році. До 2006 року працював на посадах спеціаліста І категорії відділу реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності, головним спеціалістом відділу юридичного забезпечення діяльності виконкому та правової роботи, заступником завідуючого юридичним відділом.

З 2011 року працював на посадах головного спеціаліста, начальника юридичного управління майном міста, заступником начальника управління правового забезпечення.

З липня 2017 року – на посаді начальника управління правового забезпечення.

Особистий прийом громадян

Особистий прийом громадян проводиться щочетверга 13:00 - 17:30, за адресою: площа Поштова, 3, кабінет № 105. Запис на прийом здійснюється в день прийому за телефоном 617141.

 

Посада П.І.Б. Контакти Адреса/№Кабінету
Начальник Пекар Віталій Іванович 617141

jure@rada-uzhgorod.gov.ua

Пл. Поштова, 3 Кабінет №216

Відділ позовної та претензійної роботи

Посада П.І.Б. Контакти Адреса/№Кабінету
Начальник відділу позовної та претензійної роботи Зеленяк Світлана Сергіївна 616228 Пл. Поштова, 3 Кабінет №213
Головний спеціаліст Гончарук Анастасія Романівна 617141
Головний спеціаліст Федьо Тетяна Михайлівна 616228 Пл. Поштова, 3 Кабінет №212

 

Головний спеціаліст Беляков Артем Ігорович

Відділ правової експертизи документів

Посада П.І.Б. Контакти Адреса/№Кабінету
Заступник начальника управління, начальник відділу Зінич  Алла Борисівна jure@rada-uzhgorod.gov.ua Пл. Поштова, 3 Кабінет №215
Головний спеціаліст  Турецька Яна Павлівна
Головний спеціаліст Бандурин Олеся Миколаївна

ПОЛОЖЕННЯ

про управління правового забезпечення

 

1. Загальні положення

 1.1. Управління правового забезпечення (надалі - управління) є виконавчим органом міської ради без права юридичної особи і діє як самостійний структурний підрозділ, утворюється міською радою, підзвітне і підконтрольне міській раді, підпорядковане виконавчому комітету міської ради, міському голові та заступнику міського голови відповідно до розподілу повноважень.

1.2. Положення про управління затверджується рішенням сесії міської ради.

1.3. Діяльність управління здійснюється у відповідності з планами роботи міської ради, виконавчого комітету та власними планами, погодженими із заступником міського голови відповідно до розподілу повноважень.

1.4. У своїй діяльності управління  керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, Регламентами міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями і дорученнями міського голови, цим Положенням. З питань організації  методики ведення правової роботи управління керується рекомендаціями Міністерства юстиції України.

1.5. Управління має бланк зі своїм найменуванням.   

2. Основні завдання

 2.1. Основними завданнями управління є:

2.1.1. Організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів міської ради, її виконавчих органів працівниками цих органів під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків.

2.1.2. Координація роботи та участь у підготовці нормативних актів, що регулюють відносини виконавчих органів міської ради.

2.1.3. Перевірка на відповідність законодавства проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та їх візування за наявності погодження цих проектів відділами, управліннями.

2.1.4. Організація та введення претензійної і позовної роботи.

2.1.5. Представлення за дорученням міського голови інтересів міської ради та виконавчого комітету у судах загальної юрисдикції, господарських та адміністративних судах усіх рівнів, інших органах під час розгляду правових питань і спорів, надання оцінки претензіям, що пред’явлені міській раді у зв’язку із порушенням її майнових прав і законних інтересів.

2.1.6. Надання усних та письмових консультацій із правових питань.

3. Повноваження

 3.1.Управління має наступні повноваження:

3.1.1. Перевіряти стан додержання Конституції України, законів України, інших актів законодавства посадовими особами в управліннях, відділах, інших структурних підрозділах міської ради, її виконавчого комітету, вносити пропозиції щодо усунення виявлених порушень і недоліків

3.1.2. Взаємодіяти з іншими підрозділами виконавчого комітету, органами судової влади, прокуратурою, органами юстиції та підрозділами Національної поліції, іншими органами державної влади та місцевого самоврядування у встановленому законодавством порядку для реалізації своїх завдань.

3.1.3. Здійснювати методичне керівництво правовою роботою у виконавчому комітеті, вносити пропозиції щодо її вдосконалення, вживати заходів до впровадження кращих форм і методів діяльності управління та до реалізації рекомендацій органів юстиції.

3.1.4. Надавати пропозиції щодо приведення у відповідність із законодавством проектів рішень, інших правових актів.

3.1.5. Надавати методичні вказівки іншим відділам та управлінням виконавчого комітету та міської ради, пов’язаних із реалізацією покладених на них завдань.

3.1.6. Отримувати у встановленому законодавством порядку від посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання службових обов’язків.

3.1.7. Щорічно готувати пропозиції щодо списку кадрового резерву на посади державних службовців - працівників управління.

3.1.8. Проводити в управлінні стажування студентів вищих навчальних закладів за юридичними спеціальностями.

3.1.9. Утворювати у межах своєї компетенції комісії та робочі групи.

3.1.10. Брати участь у здійсненні організаційно-практичних заходів щодо зміцнення фінансової та трудової дисципліни, збереження майна, боротьби з безгосподарністю у міській раді та виконавчому комітеті, соціального захисту працівників, а також притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності.

3.1.11. Здійснювати правову експертизу проектів правових актів, які надходять до управління, що стосуються його компетенції.

3.1.12. Опрацьовувати та візувати проекти договорів, які укладаються міською радою та виконавчим комітетом, вносити свої пропозиції, зауваження.

3.1.13. Вести претензійну та позовну роботу.

3.1.14. Організовувати розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції і пов'язані з роботою управління, а також звернень підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління виконавчого комітету, вживати заходів щодо усунення причин, що породжують скарги громадян.

3.1.15. Розробляти проекти нормативно-правових, в тому числі регуляторних актів міської ради та виконавчого комітету.

3.1.16. Готувати та подавати для затвердження за поданням розробників проектів регуляторних актів План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів міської ради та виконавчого комітету на наступний рік та Програму сприяння виконанню рішень судів та інших виконавчих документів та пропозиції щодо внесення змін та доповнень до них.

3.1.17. Здійснювати контроль щодо діяльності регуляторної політики у виконавчому комітеті та міській раді.

3.1.18. Забезпечувати регулярне та вчасне оновлення наборів даних у форматі відкритих даних.

3.1.19. Здійснювати інші повноваження, пов’язані з виконанням покладених на нього завдань.

4. Права та обов’язки

 4.1. У межах наданої компетенції працівники управління мають наступні права:

4.1.1. Перевіряти на відповідність вимогам законодавства та правилам юридичної техніки рішень, розпоряджень та інших документів правового характеру, що вносяться на розгляд міської ради та її виконавчого комітету/міського голови/, а також візувати їх за наявності віз керівників зацікавлених структурних підрозділів або осіб, що їх заміщують. Прийняття рішень та розпоряджень без попереднього погодження з управлінням не допускається. У разі невідповідності проектів відповідних документів законодавству та якщо внесені до нього управлінням зауваження не враховано, начальник управління, не візуючи проект або візуючи його з запереченнями чи зауваженнями, подає письмові висновки міському голові для прийняття остаточного рішення.

4.1.2. Перевіряти на відповідність чинному законодавству та візувати проекти положень про відділи, управління, інші структурні підрозділи виконавчого комітету, а також посадові інструкції працівників, які відповідно до чинного законодавства призначаються на посади міським головою.

4.1.3. Організовувати діловодство в управлінні, на бланках управління вести переписку в межах своєї компетенції або з питань, переданих на розгляд управління.

4.1.4. Брати участь у підготовці і здійсненні заходів по забезпеченню додержання законності, готувати та брати участь у розробці документів правового характеру, які вносяться на розгляд міської ради, виконавчого комітету та міського голови.

4.1.5. Консультувати з правових питань керівників, працівників відділів та управлінь міської ради та її виконавчого комітету за дорученням міського голови або його заступників, подавати висновки з правових питань, що стосуються роботи міської ради та її виконавчого комітету.

4.1.6. Аналізувати матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати претензійної та позовної роботи.

4.1.7. Подавати пропозиції щодо усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності виконавчого комітету, вносити їх на розгляд керівництва.

4.1.8. Здійснювати перевірку та аналіз проектів цивільно-правових угод, які укладаються міським головою від імені міської ради, або за його дорученням іншими посадовими особами, а також проектів договорів, що укладаються безпосередньо підрозділами, які мають права окремої юридичної особи.

4.1.9. Ознайомлювати працівників ради та її виконавчого комітету з нормативними актами, що стосуються їх діяльності, а також зі змінами в чинному законодавстві.

4.1.10. Брати участь у прийомі громадян міським головою та іншими посадовими особами виконавчого комітету.

4.1.11. Представляти в установленому порядку інтереси міської ради та її виконавчого комітету в судах та інших органах при розгляді правових питань та спорів.

4.1.12. Брати участь у засіданнях сесії міської ради, виконавчого комітету, засіданнях дорадчих та колегіальних органів, нарадах, що проводяться у міській раді та її виконавчому комітеті.

4.1.13. Надавати правову допомогу структурним підрозділам міської ради та її виконавчого комітету.

4.1.14. Здійснювати облік та зберігання судових справ.

4.1.15. Сприяти своєчасному вжиттю заходів за зверненнями прокуратури, рішеннями, постановами та ухвалами суду, відповідними документами інших правоохоронних та контролюючих органів.

4.1.16. Розглядати скарги у межах наданої компетенції, заяви органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій, громадян та готувати відповідні рішення.

4.1.17. Готувати матеріали та скликати засідання комісії з питань поновлення прав реабілітованих.

4.1.18. Вести роботу спостережної комісії при виконавчому комітеті міської ради.

4.1.19. Здійснювати контроль щодо діяльності регуляторної політики у сфері господарської діяльності у міській раді та виконавчому комітеті.

4.1.20. Здійснювати діяльність щодо легалізації громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону.

4.1.21. Здійснювати заходи із підвищення рівня правової освіти населення міста.

4.1.22. Відповідно до графіку роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної допомоги при міській раді надавати безоплатну первинну правову допомогу особам, які перебувають під юрисдикцією України.

4.1.23. Готувати пропозиції щодо вдосконалення роботи управління.

5. Керівництво та структура

 5.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням міського голови у відповідності із Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та Кодексом законів про працю України.

5.2. Обов’язки та права начальника управління визначаються цим Положенням та посадовою інструкцією.

5.3. Кваліфікаційні вимоги до посади начальника управління: вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра права. Досвід роботи за фахом не менше 3 років.

5.4. Начальник управління безпосередньо підпорядкований міському голові, а з оперативних питань – профільним заступникам.

5.5. Начальник та заступник начальника управління мають право підпису документів, що надсилаються від імені управління з питань, що належать до компетенції управління.

5.6. За відсутності начальника управління його обов’язки виконує заступник начальника управління, начальник відділу правової експертизи документів. За відсутності начальника та заступника начальника управління обов’язки начальника виконує начальник відділу позовної та претензійної роботи.

5.7. На посади спеціалістів управління призначаються особи, які мають закінчену вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра права. Особи, які не мають досвіду роботи, повинні пройти стажування в управлінні.

5.8. Спеціалісти управління працюють під безпосереднім керівництвом начальника та заступника начальника управління.

5.9. Структура управління та чисельність його працівників визначаються штатним розписом, який затверджується міським головою. Працівники управління призначаються і звільняються з посади міським головою у відповідності із Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та Кодексом законів про працю України.

5.10. Начальник управління відповідно до покладених на нього обов’язків: здійснює загальне керівництво роботою управління;

забезпечує якісне та своєчасне виконання покладених на управління завдань;

погоджує посадові інструкції працівників управління;

носить в установленому порядку пропозиції про призначення на посади і звільнення з посад працівників управління;

забезпечує взаємодію управління з іншими виконавчими органами міської ради;

формує плани роботи управління, організовує та контролює процес їх виконання;

вносить в установленому порядку пропозиції міському голові про застосування заохочень або стягнень до працівників управління;

відповідає на звернення, скарги, запити й пропозиції громадян та юридичних осіб, що надходять безпосередньо до управління;

контролює дотримання особовим складом управління вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації» та інших нормативно-правових актів України;

забезпечує додержання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, раціональний розподіл обов’язків між ними, вживає заходів щодо підвищення фахової кваліфікації працівників управління;

забезпечує дотримання дисципліни та законності в діяльності управління;

забезпечує систематичне оприлюднення на веб-сайті міської ради інформації, що входить до компетенції управління;

видає у межах своєї компетенції доручення, організовує та контролює їх виконання особовим складом управління;

забезпечує належні умови працівникам управляння для виконання функціональних обов’язків та здійснює контроль за дотриманням режиму роботи, додержанням порядку в службових приміщеннях управління;

вносить пропозиції до кадрового резерву управління;

виконує інші завдання, визначені керівництвом міської ради.

5.11. Начальник управління несе відповідальність за:

неналежну організацію роботи управління, незадовільний стан чи низький рівень службової та виконавської дисципліни;

невиконання у встановлені терміни рішень сесій міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень міського голови;

несвоєчасну і недостовірну подачу інформації та звітів, що входять до компетенції управління.

5.12. Начальник управління здійснює інші повноваження відповідно до Положення  про управління, а також покладені на нього завдання окремими рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови.

5.13. Посадові особи, що працюють в управлінні, є посадовими особами місцевого самоврядування, відповідно до цього Положення мають посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримують заробітну плату за рахунок міського бюджету.

6. Взаємодія

 Управління при виконанні покладених на нього завдань і функцій взаємодіє з іншими виконавчими органами міської ради в порядку, який визначається цим Положенням.

7. Відповідальність

7.1. Працівники управління несуть відповідальність за:

7.1.1. Візування невідповідних чинному законодавству проектів рішень, розпоряджень та інших документів правового характеру.

7.1.2. Неналежне зберігання переданих їм для роботи документів, матеріалів, іншої документації, а також документів, що надходять до управління в порядку здійснення його завдань та функцій.

7.1.3. Порушення вимог антикорупційного законодавства.

7.1.4. Розголошення, службової, конфіденційної чи іншої інформації, яка стала відома при виконанні посадових обов'язків.

8. Заключні положення

8.1. Припинення діяльності управління здійснюється за рішенням міської ради.

8.2. Зміни і доповнення до даного Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття. Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені з метою приведення Положення у відповідність з вимогами чинного законодавства.