Управління з питань праці та зайнятості населення

Адреса: пл. Поштова, 3, каб. 331

Графік роботи:

Пн.-Чт. - 8.00-17.00 (обідня перерва 12.00-12.30)

Пт.- 8.00-14.00 (без обідньої перерви)

Афанасьєва Олеся Вікторівна

Біографічна довідка

Вищу освіту здобула в Ужгородському державному інституті інформатики, економіки і права.

Трудову діяльність в Ужгородській міській раді розпочала у січні 2019 року.

Працювала на посаді начальника відділу праці та зайнятості населення департаменту праці та соціального захисту населення.

Начальник управління з питань праці та зайнятості населення – з січня 2021 року.

Особистий прийом громадян

Особистий прийом громадян проводиться щопонеділка з 09:00 по 12:00, за адресою: площа Поштова, 3, кабінет № 105. Запис на прийом здійснюється в день прийому та за телефоном +380312617687.

Посада П.І.Б. Контакти Адреса /№Кабінету
Начальник управління Афанасьєва Олеся Вікторівна   пл. Поштова, 3 Кабінет № 331
    
Відділ контролю за додержанням законодавства про працю
Посада П.І.Б. Контакти Адреса /№Кабінету
Начальник відділу     пл. Поштова, 3 Кабінет № 331
Головний спеціаліст Худанич Наталія Іванівна  

Відділ з питань праці та зайнятості населення
Посада П.І.Б. Контакти Адреса /№Кабінету
Начальник відділу     пл. Поштова, 3 Кабінет № 331
Головний спеціаліст Якима Тетяна Андріївна  

П О Л О Ж Е Н Н Я

про управління з питань праці та зайнятості населення

 

  1. Загальні положення

1.1. Управління з питань праці та зайнятості населення (далі - управління) є виконавчим органом міської ради без права юридичної особи і діє як самостійний структурний підрозділ; утворюється міською радою, підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові та заступнику міського голови відповідно до розподілу функціональних повноважень.

1.2. У своїй діяльності управління керується Конституцією і законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами. З питань організації і методики проведення перевірок управління керується нормативними документами та рекомендаціями, виданими Міністерством розвитку економіки , торгівлі та сільського господарства  України та Державною службою України з питань праці.

1.3. Фінансування управління здійснюється за рахунок міського бюджету.

1.4. Управління має свій бланк та свою печатку. 

  1. Основні завдання

2.1. Метою діяльності та основним завданням управління є реалізація державної та місцевої політики щодо додержання законодавства про працю та зайнятість населення на території міста у межах повноважень, встановлених чинним законодавством, що включає:

2.1.1. Здійснення державного контролю за додержанням законодавства з питань своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати.

2.1.2. Здійснення державного контролю за додержанням мінімальних гарантій в оплаті праці.

2.1.3. Здійснення державного контролю за оформленням трудових відносин.

2.1.4. Організацію роботи щодо додержання законодавства про працю, організацію соціального діалогу тощо.

2.1.5. Організація роботи з надання консультативно-правової допомоги при укладанні колективних договорів, змін та доповнень до них на підприємствах, установах, організаціях, здійснення їх реєстрації та зберігання.

2.1.6. Здійснення моніторингу показників заробітної плати та своєчасності їх виплати працівникам підприємств, установ, організацій усіх форм власності, а також фізичних осіб підприємців.

2.2. Управління при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, об’єднаннями громадян.

  1. Повноваження

3.1. Управління відповідно до мети та покладених на нього завдань:

3.1.1. Здійснює контроль за додержанням законодавства про працю юридичними особами, у тому числі їх структурними та відокремленими підрозділами, які не є юридичними особами, та фізичними особами, які використовують найману працю, у формі проведення інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань інспекторами праці.

3.1.2. Здійснює інформаційно-роз’яснювальну роботу серед роботодавців та працівників щодо необхідності додержання вимог законодавства про працю.

3.1.3. Здійснює безперешкодно відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів без попереднього повідомлення у будь-яку робочу годину доби перевірки адміністративних приміщень юридичних осіб, у тому числі їх структурних та відокремлених підрозділів, які не є юридичними особами, та фізичних осіб, які використовують найману працю, та у разі виявлення фіксує факти порушення законодавства про працю.

3.1.4. Здійснює розгляд справ щодо порушення законодавства про працю, накладає штрафи за порушення законодавства про працю , виносить постанови про накладення штрафу у встановленому законодавством порядку.

3.1.5. Складає у випадках, передбачених законодавством, акти, приписи, довідки, вимоги, протоколи про правопорушення.

3.1.6. Звітує про виконання покладених завдань за формою та у строки, визначені Державною службою України з питань праці.

3.1.7. Бере участь в організації проведення або проведенні навчання, підвищення кваліфікації, підготовки та перепідготовки з питань щодо здійснення повноважень у сфері державного контролю за додержанням законодавства про працю.

3.1.8. Здійснює розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції.

3.1.9. Забезпечує доступ до публічної інформації, що перебуває у його

володінні.

3.1.10. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання документів, створених у ході здійснення своїх повноважень.

 3.1.11. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

3.1.12. Здійснює представництво у встановленому законодавством порядку інтересів управління та міської ради в судах, правоохоронних, контролюючих та інших органах з питань, віднесених до компетенції управління на підставі довіреності.

3.1.13. У разі виявлення обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, організовує направлення до правоохоронних органів про відповідну інформацію з метою здійснення передбачених законом заходів.

3.1.14. Управління веде облік справ, прийнятих за результатами їх розгляду рішень та відомостей про сплачені у добровільному порядку штрафи.

3.1.15. Здійснює інші повноваження, покладені на управління відповідно до чинного законодавства.

3.1.16. Надає консультативно-правову допомогу при укладанні колективних договорів, змін та доповнень до них на підприємствах, установах, організаціях, здійснення їх реєстрації та зберігання.

3.1.17 Здійснює моніторинг показників заробітної плати та своєчасності їх виплати працівникам підприємств, установ, організацій усіх форм власності, а також фізичних осіб підприємців.

3.1.18.Забезпечує регулярне та вчасне оновлення наборів даних у форматі відкритих даних.

3.1.19. Здійснює інші повноваження, пов’язані з виконанням покладених на нього завдань.

  1. Права і обов’язки

4.1. Управління для виконання покладених на нього завдань має право:

4.1.1. Залучати спеціалістів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників організацій роботодавців, профспілок та інших інститутів громадянського суспільства, а також підприємств, установ та організацій ( за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції управління.

4.1.2. Отримувати в установленому законодавством порядку з державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених завдань.

4.1.3. Одержувати від роботодавців і посадових осіб письмові чи усні пояснення, причини порушень законодавства та вжиття заходів для їх усунення.

4.1.4. Здійснювати фіксацію процесу проведення перевірок з використанням засобів аудіо-, фото- або відеотехніки.

4.1.5. Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо ефективних засобів дотримання законодавства та запобігання можливим його порушенням у межах повноважень, визначених законом.

4.1.6. Залучати працівників правоохоронних органів, контролюючих органів до здійснення заходів з державного контролю у разі виявлення обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

4.1.7. Брати участь у нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою.

4.1.8. Скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити навчання та семінари, які належать до його компетенції.

4.2. На працівників управління покладаються такі обов’язки:

4.2.1. Дотримуватися чинного законодавства України, вимог цього Положення, змісту посадової інструкції, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.2. Не допускати порушень прав і свобод людини та громадянина, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування.

4.3. В триденний строк з дня виявлення доповісти керівництву про порушення в роботі управлінь, відділів, інших структурних підрозділів міської ради та її виконавчого комітету або посадових осіб для вжиття необхідних заходів для усунення таких порушень.

4.4. Покладання на працівників управління обов'язків, які не передбачені цим Положенням, посадовою інструкцією і не відноситься до компетенції  управління, забороняється. 

  1. Керівництво та структура

5.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням міського голови відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

5.2. Обов’язки та права начальника управління визначаються цим Положенням та посадовою інструкцією.

5.3. Кваліфікаційні вимоги до начальника управління: вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста, вільне володіння державною мовою. Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

5.4. Начальник управління безпосередньо підпорядкований міському голові, заступнику міського голови відповідно до розподілу функціональних повноважень. Безпосередня координація діяльності здійснюється заступником міського голови відповідно до розподілу функціональних повноважень.

5.5. Начальник має право підпису документів, що надсилаються від імені управління з питань, що належать до компетенції управління.

5.6. За відсутності начальника управління його обов’язки виконує начальник відділу згідно розпорядження міського голови.

5.7. На посади спеціалістів управління призначаються особи, які мають вищу освіту не нижче ступеня бакалавра та вільно володіють державною мовою.

5.8. Спеціалісти управління підпорядковані начальнику управління, міському голові, заступнику міського голови відповідно до розподілу функціональних повноважень. Безпосередня координація діяльності здійснюється заступником міського голови відповідно до розподілу функціональних повноважень.

5.9. Управління з питань праці та зайнятості населення складається:

 відділ контролю за додержанням законодавства про працю;

 відділ з питань праці та зайнятості населення.

Структура управління та чисельність його працівників може змінюватися штатним розписом, який затверджується міським головою. Працівники управління призначаються та звільняються з посади розпорядженням міського голови відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

5.10. Начальник управління відповідно до покладених на нього обов’язків:

здійснює керівництво самостійним управлінням у межах делегованих йому повноважень;

забезпечує якісне та своєчасне виконання покладених на управління завдань;

забезпечує узагальнення інформації з питань, що належить до повноважень самостійного управління;

погоджує посадові інструкції працівників управління;

подає керівництву в межах своїх повноважень, в установленому порядку, пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників самостійного управління, своєчасного заміщення вакансій, заохочення та застосування заходів дисциплінарних стягнень;

організовує роботу самостійного управління щодо його ефективної взаємодії з іншими виконавчими органами міської ради, відповідними органами державної влади, органами місцевого самоврядування, що стосуються діяльності відповідного структурного підрозділу;

співпрацює з відповідними органами державної влади при виконанні завдань, поставлених перед самостійним управлінням;

представляє інтереси підрозділу або міської ради, її виконавчих органів у відповідних органах державної влади та органах місцевого самоврядування з питань, що належать до його повноважень;

формує плани роботи управління, організовує та контролює процес їх виконання;

розглядає в межах повноважень та організовує своєчасний та якісний розгляд працівниками підрозділу звернень від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, громадян з питань, віднесених до компетенції самостійного управління, а також підготовку за результатами їх розгляду проєктів відповідей;

контролює дотримання особовим складом управління вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації» та інших нормативно-правових актів України;

забезпечує додержання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, здійснює раціональний розподіл обов’язків між ними у відповідності з їх посадовими інструкціями, вживає заходів щодо підвищення фахової кваліфікації працівників управління;

забезпечує дотримання дисципліни та законності в діяльності управління;

забезпечує систематичне оприлюднення на веб-сайті міської ради інформації, що входить до компетенції управління;

видає у межах своєї компетенції доручення, організовує та контролює їх виконання особовим складом управління;

забезпечує належні умови працівникам управління для виконання функціональних обов’язків та здійснює контроль за дотриманням режиму роботи, додержанням порядку в службових приміщеннях управління;

вносить пропозиції до кадрового резерву управління;

виконує інші завдання, визначені керівництвом міської ради.

5.11. Начальник управління несе відповідальність за:

неналежну організацію роботи управління, незадовільний стан чи низький рівень службової та виконавської дисципліни;

невиконання у встановлені терміни рішень сесій міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень міського голови;

несвоєчасну і недостовірну подачу інформації та звітів, що входять до компетенції управління.

5.12. Начальник управління здійснює інші повноваження відповідно до Положення про управління, а також покладені на нього завдання окремими рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови.

5.13. Посадові особи, що працюють в управлінні, є посадовими особами місцевого самоврядування, відповідно до цього Положення мають посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримують заробітну плату за рахунок міського бюджету.

5.14. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства в межах компетенції управління. 

  1. Взаємодія

Управління при виконанні покладених на нього завдань і функцій взаємодіє з іншими виконавчими органами міської ради, органами судової влади, прокуратурою, органами юстиції та підрозділами Національної поліції, Державною службою України з питань праці, іншими органами державної влади в порядку, який визначається цим Положенням.

  1. Відповідальність

Працівники управління  несуть відповідальність за:

7.1. Дотримання чинного законодавства та Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

7.2. Порушення вимог антикорупційного законодавства.

7.3. За несвоєчасне виконання рішень ради та виконкому, розпоряджень міського голови, виконання функцій служби у повному обсязі.

7.4. Правильне оформлення документації.

7.5. Якісне та своєчасне виконання посадових завдань та обов’язків.

7.6. Дотримання норм етики поведінки посадової особи та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органах місцевого самоврядування та її проходження.

7.7. Працівники управління звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання вимог даного Положення у випадку виникнення форс-мажорних обставин на час дії таких обставин. Працівники управління звільняються від відповідальності за таке неналежне виконання тільки в тому випадку, якщо форс-мажорні обставини виникли після затвердження даного Положення, їх виникнення викликано подіями, що не залежали від волі працівників управління, і працівники управління вжили всіх необхідних заходів для того, щоб уникнути чи усунути негативні наслідки цих обставин.

7.8. Працівники управління повинні в найкоротший термін, але не пізніше п’яти днів з дня настання форс-мажорних обставин, повідомити про них керівництво.

7.9. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання або припинення даних обставин позбавляє працівників управління права посилатися на зазначені обставини.

7.10. Під форс-мажорними обставинами розуміються: стихійні лиха (пожежі, повені, зсуви тощо ), воєнні дії, незаконні діяння третіх осіб, епідемії, страйки, ембарго, бойкот, рішення і дії органів державної влади чи місцевого самоврядування.

  1. Заключні положення

8.1. Припинення діяльності управління здійснюється за рішенням міської ради.

8.2. Зміни та доповнення до даного Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття. Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені з метою приведення Положення у відповідність з вимогами чинного законодавства.

РЕЄСТР
галузевих (міжгалузевих), територіальних угод, колективних договорів, змін і доповнень до них


2021 рік

Назва угоди (договору), змін і доповнень до неї (нього) із зазначенням переліку суб’єктів сторін

Дата набрання чинності, строк, на який укладено

Суб’єкт, що подав на повідомну реєстрацію, вихідний, вхідний номер, дата супровідного листа

Реєстраційний номер, дата повідомної реєстрації угоди (договору), змін і доповнень до неї (нього)

Номер і дата листа реєструючого органу з інформацією про повідомну реєстрацію угоди (договору)

Зміни та доповнення до КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ між роботодавцем комунального некомерційного підприємства «Закарпатський протипухлинний центр» ЗОР та виборним органом первинної профспілкової організації КНП  «Закарпатський протипухлинний центр» ЗОР Профспілки працівників охорони здоров
’я України на 2020-2025 року м. Ужгород

31.12.2020 р

2020-2025 роки

КНП «Закарпатський протипухлинний центр»  Закарпатської обласної ради

вих. № 268/01-18 від 31.12.2020 р.

Вх № 5/35-10 від  22.01.2021 р.

№1,

27.01.2021 р.

№ 03-11/73 від 27.01.2021 р.

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР МІЖ РОБОТОДАВЦЕМ ТА ПРАЦІВНИКАМИ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕТОН ГРУП-4» на 2021-2026 рр.

04.01.2021 р.

2021-2026 рр.

Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕТОН ГРУП-4»

Вих. №4 від 04.01.2021 р.

Вх №6/35.01-11 від 28.01.2021 р.

№2 03.02.2021 р

№03-11/85 від 03.02.2021 р.

Зміни до Колективного договору між роботодавцем та первинною профспілковою організацією  Закарпатської обласної ради профспілок на 2017-2020 роки

23.12.2020 р.

2017-2020

Пролонгований на 2021 рік

Закарпатська обласна рада професійних спілок

Вих. №06-05/20 від 02.02.2021 р.

Вх. № 8/35.01-11 від 02.02.2021 р.

№3

03.02.2021 р.

№03-11/86 від 03.02.2021 р.

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР між роботодавцем та виборним органом первинної профспілкової організації Закарпатського регіонального управління Державної спеціалізованої  фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» на 2021 рік

15.01.2021 рік

на 2021 рік

Закарпатське регіональне управління Державної спеціалізованої  фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»

Вих. № 39 від 11.02.2021 р.

Вх. № 10/35.01-11  від 12.02.2021 р

№4

17.02.2021 р

№03-11/118 від

17.02.2021 р

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР між роботодавцем та працівниками Управління Державного агентства рибного господарства в Закарпатській області  на 2021-2025 роки

04.02.2021 р.

2021 -2025 роки

 

Управління державного агентства рибного господарства у Закарпатській області

Вих. № 2-16-17/140-21 від 23.02.2021 р.

Вх. №12/35.01-11  від 23.02.2021 р.

 

№5

25.02.2021 р.

№03-11/144 від

25.02.2021 р.

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР між роботодавцем  в особі директора ЗДО № 42 «Джерельце» та працівниками ЗДО № 42 «Джерельце»  Загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської обл. вул. Т. Легоцького, 19а, м. Ужгород  НА  2021-2025 РОКИ

11.01.2021 р.

2021-2025 роки

ЗДО №42 «Джерельце»  Загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області

Вих. № 17 від 01.03.2021 р.

Вх. №16/35.01-11 від 02.03.2021 р.

№6

03.03.2021 р.

№03-11/157

03.03.2021 р.

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР ТОВ «ОЛЕНИЧ і К» на 2021-2025

(між роботодавцем та працівниками)

04.01.2021

2021-2025 роки

 

ТОВ «Оленич і К»

Вих № 7, від 01.03.2021 р.

Вх. № 18/ 35.01-11  від 02.03.2021 р.

№7

03.03.2021 р.

№03-11/158

03.03.2021 р.

Зміни і доповнення №1 до Колективного договору  між роботодавцем та Виборним органом первинної профспілкової організації лінгвістичної гімназії ім. Т. Г. Шевченка Ужгородської міської ради Закарпатської області на 2019-2024 р.р.

26.02.2021р.

2019-2024 роки

Лінгвістична гімназія імені Т. Г. Шевченка Ужгородської міської ради Закарпатської області

Вих. №67/01-07 від 03.03.2021 р.

Вх. №19/35.01-11 від 04.03.2021 р.

 

№8

10.03.2021 р.

03-11/179

10.03.2021 р.

Зміни та доповнення до Колективного договору  між роботодавцем та виборним органом первинної профспілкової організації працівників  Класичної гімназії Ужгородської міської ради Закарпатської області  на 2018 – 2021 роки

09.03.2021 року

2018-2021 р.

Класична гімназія Ужгородської міської ради Закарпатської області

Вих № 01-21/80 від 09.03.2021 р.

Вх № 25/35.01-11 від 10.03.2021 р.

№9

10.03.2021 р.

03-11/180

10.03.2021 р.

Зміни та доповнення до Колективного договору між роботодавцем в особі директора та виборним органом первинної профспілкової організації ЗДО №7 «Віночок» загального розвитку  Ужгородської міської ради на 2019 – 2023 роки

04.03.2021 року

2019-2023 роки

Заклад дошкільної освіти №7 «Віночок» загального розвитку  Ужгородської міської ради Закарпатської області

Вих. №44 від16.03.2021 р.

Вх.№27/35.01-11 від16.03.2021 р.

№10

18.03.2021

03-11/196 18.03.2021 р.

Зміни та доповнення № 1 до КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ між роботодавцем та виборним органом первинної профспілкової організації Ужгородського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету на 2019 – 2023 роки

16.02.2021 року

2019 – 2023 роки

Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

Вих №01-14/58 від

31.03.2021 р.

Вх №33/35.01-11 від 02.04.2021 р.

№11

08.04.2021

03-11/234

08.04.2021 р.

ЗМІНИ ДО КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ між роботодавцем (директором) та виборним органом первинної профспілкової організації Ужгородської загальноосвітньої школи I-III ступенів №10 з угорською мовою навчання ім. Дойко Габора Ужгородської міської ради Закарпатської області  на 2018 – 2023 р.p.

02.03.2021 р.

2018-2023 роки

Ужгородська загальноосвітня школа I-III ступенів №10 з угорською мовою навчання імені Дойко Габора Ужгородської міської ради Закарпатської області

Вих №01-13/55 від 01.04.2021 р.

Вх. №35/35.01-11 від 14.04.2021 р.

№12

15.04.2021 р.

№03-11/249

15.04.2021 р.

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР між роботодавцем та виборним органом первинної профспілкової організації Закарпатського обласного центру зайнятості на 2021 – 2025 р.

01.03.2021 р.

2021-2025 роки

 

Закарпатське територіальне профспілкове об’єднання працівників України, виборний орган первинної профспілкової організації Закарпатського обласного центру зайнятості

Вих. №7 від 07.04.2021 р.

Вх. № 36/35.01-11 від 16.04.2021 р.

№13

20.04.2021 р.

№03-11/259 20.04.2021 р.

Доповнення до Колективного договору між роботодавцем та виборним органом первинної профспілкової організації Ужгородської спеціалізованої загальноосвітньої школи I ступеня №1 Ужгородської міської ради Закарпатської області на 2019 – 2022 роки

29.03.2021 р.

2019 – 2022 роки

Ужгородська спеціалізована загальноосвітня школа I ступеня №1 Ужгородської міської ради Закарпатської області

Вих № 23 від 16.04.2021 р.

Вх. № 38/35.01-11 від 19.04.2021 р.

№14

20.04.2021 р.

№03-11/260 20.04.2021 р.

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР між роботодавцем та працівниками Відділу урядового фельд’єгерського зв’язку Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України в місті Ужгороді (Відділу УФЗ Держспецзв’язку в м. Ужгороді) на 2021 – 2025 роки

 

08.04.2021 р.

2021-2025 роки

Відділ урядового фельд’єгерського зв’язку Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України в місті Ужгороді (Відділ УФЗ Держспецзв’язку в місті Ужгороді)

Вих №63/29-189 від 19.04.2021 р.

Вх. №39/35.01-11 від 19.04.2021 р.

№15

20.04.2021 р

 

№03-11/261 20.04.2021 р.

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР між роботодавцем та працівниками Закарпатського центру туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Висока, 8 на 2021 – 2025 роки

29.03.2021 р.

2021-2025 роки

Закарпатський центр туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді

Вих. №01-02/127 від 16.04.2021 р.

Вх. №40/35.01-11 від 19.04.2021 р.

№16

20.04.2021 р

№03-11/258 20.04.2021 р.

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР між роботодавцем і ВОППО КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЗАКАРПАТСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ ІМ. Й. БОКШАЯ «ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ На період 2021 – 2025 роки

20.04.2021 р.

2021-2025 роки

 

Комунальний заклад  «Закарпатський обласний художній музей ім. Й. Бокшая» Закарпатської обласної ради

Вих. №54/01-22 від 27.04.2021 р.

Вх № 41/35.01-11 від 27.04.2021 р.

№17

27.04.2021 р.

№03-11/273 27.04.2021 р.

ЗМІНИ №1 до Колективного договору між Службою автомобільних доріг у Закарпатській області і первинною профспілковою організацією на 2020-2022 роки

05.05.2021 р.

2020-2022 роки

Служба автомобільних доріг у Закарпатській області

Вих. № 747/01-08 від 05.05.2021 р.

Вх. №42/35.01-11 від 05.05.2021 р.

№18

11.05.2021 р.

№03-11/289

11.05.2021 р.


2020

Звіт про роботу відділу контролю
за додержанням законодавства про працю за 2020 рік

Питання офіційних трудових відносин, боротьби з нелегальною (тіньовою) зайнятістю населення, дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці, своєчасної та в повному обсязі заробітної плати знаходиться на постійному контролі інспекторів праці відділу контролю за додержанням законодавства про працю Ужгородської міської ради.

При проведенні інспекційних відвідувань інспекторами праці перевіряється питання своєчасної та у повному обсязі оплати праці, дотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці, оформлення трудових відносин

В 2020 році з метою перевірки додержання законодавства про працю проведено 12 інспекційних відвідувань. В одному з товариств на території міста Ужгород інспекторами праці виявлені порушення порядку виплати заробітної плати працівникам, а саме порушення ст. 115 КЗпП України. За результатами  інспекційного відвідування інспекторами був складений акт та  вжито заходи у вигляді внесеного припису та протокол про адміністративне правопорушення передано до Ужгородського міськрайонного суду.

На виконання окремого доручення  Голови Державної служби з питань праці від 25.05.2020 року  №Д-189/1/3.3-20 інспекторами праці Ужгородської міської  ради здійсненні   позапланові заходи державного нагляду (контролю) за додержанням  законодавства про працю при нарахуванні та виплати заробітної плати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої  коронавірусом  SARS-CoV-2 в КНП "Ужгородський міський пологовий будинок", КНП «Ужгородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги », КНП «Ужгородська міська поліклініка» Ужгородської міської ради, КНП «Центральна міська клінічна лікарня». За результатами проведених заходів були складені акти інспекційних відвідувань.

Одним  з дієвих методів легалізації праці є - інформаційно-роз’яснювальна робота з роботодавцями  та працівниками щодо оформлення трудових відносин. Так, відповідно до Указу Президента України від 20 вересня 2019 року №713/2019 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення економічного зростання, стимулювання розвитку регіонів та запобігання корупції» щодо зменшення нелегальної зайнятості, в рамках всеукраїнської кампанії з детінізації зайнятості відповідно до доручень Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука від 22.01.2020 року №2313/0/1-20  та від 17 лютого 2020 року №6698/0/1/-20 про вжиття заходів щодо детінізації зайнятості, на виконання доручення голови Закарпатської обласної державної адміністрації  06.07.2020 року № 02-05/33 щодо наповнення дохідної частини місцевих бюджетів, з метою скорочення податкового боргу, покращення адміністрування податків, зборів та інших доходів, посилення контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість,  керуючись частиною третьою статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та пунктом 28 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 823 «Деякі питання здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю» інспекторами праці відділу контролю за додержанням законодавства про працю Ужгородської міської ради було проведено 780 превентивних заходів у сфері будівництва, торгівлі, тимчасового розміщення та організації харчування.   Інспектори праці надали роз’яснення  працівникам і роботодавцям міста Ужгород з питань своєчасної та у повному обсязі оплати праці, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці та оформлення трудових відносин, а також  проінформували про відповідальність, передбачену у разі порушення трудового законодавства.  Спільно з інспекторами Держпраці в Закарпатській області та з представниками Ужгородського міського центру зайнятості інспектори міськвиконкому провели профілактичний рейд в торгових закладах міста Ужгород та відвідали будівельні майданчики міста в рамках всеукраїнської кампанії з детінізації зайнятості.

В результаті превентивних заходів проведених інспекторами праці відділу контролю за додержанням законодавства про працю працевлаштовано 58 працівників.

Також, в 2020 році відділом  контролю за додержанням законодавств про працю прийнято та відреаговано на журналістське  звернення  на урядову «гарячу лінію».

Під час запровадження карантинних обмежень запроваджених у зв’язку з поширенням гострої респіраторної хвороби на території України  COVID-19 відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року № 211 «Про запобігання на території України поширенню коронавірусу  COVID-19» в підприємства, установи, організації міста, а також фізичним особам-підприємцям,  які мають порушення трудового законодавства згідно наданих звітів від ГУ ПФУ в Закарпатській області  надсилались листи з рекомендаціями щодододержання законодавства про працю.

Спільно з представниками  Ужгородського міського центру зайнятості та управління Держпраці в Закарпатській області  інспектори праці відділу  взяли участь в  спільній нараді та в розширеному семінарі на якому проінформували роботодавців міста та осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнятості щодо неприпустимості допуску до роботи працівників без оформлення трудових відносин, переваги офіційного працевлаштування і попередження порушень законодавства про працю.

Також, відділ контролю за додержанням законодавства про працю Ужгородської міської ради спільно з представниками ГУ Пенсійного фонду України у Закарпатській області, Державної податкової служби, Закарпатського центру зайнятості та інспекції праці Мукачівської міської ради, взяв участь у засіданні круглого столу, який проводився в Управлінні Держпраці в Закарпатській області на виконання окремого доручення т. в. о. Голови державної служби України з питань праці Віталія Сажієнка, щоб обговорити план подальших дій щодо забезпечення належного контролю за оформленням трудових відносин в області з урахуванням доручення глави Кабміну від 17.02.2020 року № 6698/0/1-20.

Відділом контролю за додержанням законодавства про працю створена сторінка в мережі Facebook на якій систематично висвітлюється робота відділу, а також розміщується інформація щодо найбільш ефективних способів дотримання законодавства про працю в частині використання легальної праці, переваги офіційного працевлаштування  та інформація про відповідальність, що передбачена у разі порушення трудового законодавства,  а також спільні заходи з іншими державними органами. В період карантину щоденно надавались роз’яснення щодо додержання  трудового законодавства в телефонному режимі.

В Ужгородській міській раді створена «Лінія  підтримки  підприємця», де інспектори  праці за умови попередньої реєстрації надають консультації з питань дотримання законодавства про працю.

Щомісяця в Управління Держпраці в Закарпатській області подаються звіти щодо здійсненних превентивних заходів та інспекційних відвідувань,  проведених інспекторами праці відділу. 

Управлінням Держпраці в Закарпатській області було проведено виїзну перевірку в порядку передбаченому п. 5 Порядку здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою КМУ від 21.08.2019  №823. В результаті проведеного заходу був складений Висновок про стан дотримання об’єктом нагляду законодавства про працю під час здійснення контрольних повноважень від 09.10.2020 року №ЗК01/212/ВН.