Відділ по роботі з депутатами та постійними комісіями

Адреса: пл. Поштова, 3 (Кабінет №301, №302, №342)

Тел.: 61-34-36; 42-80-31(140)

E-mail: mail@rada-uzhgorod.gov.ua

Графік роботи:

Робочі дні

Вихідні дні

Понеділок – П’ятниця 
з 8.00 до 17.00

Субота,
Неділя

Обідня перерва з 12.00 до 13.00

Шевчук Олеся Олександрівна

Біографічна довідка

Вищу освіту здобула в Київському державному інституті культури.

Трудову діяльність в Ужгородській міській раді розпочала в 1997 році.

Працювала на посадах спеціаліста I категорії по зв’язках з громадськістю, головного спеціаліста, заступника начальника відділу по роботі з депутатами та постійними комісіями та з червня 2013 року працює на посаді начальника відділу по роботі з депутатами та постійними комісіями.


Посада П.І.Б. Контакти Адреса/№Кабінету
Начальник відділу Шевчук Олеся Олександрівна

42-80-31(140) mail@rada-uzhgorod.gov.ua

Площа Поштова, 3, кабінет №302
Заступник начальника відділу Лукша  Наталія Олегівна 613436 Площа Поштова, 3, кабінет №301
Головний спеціаліст Просяник Тетяна Сергіївна 613436
Головний спеціаліст Ман Оксана Йосипівна 613436 Площа Поштова, 3, кабінет  № 342
Головний спеціаліст Янюк Валерія Сергіївна    
Головний спеціаліст Головей  Наталія Василівна    
       

П О Л О Ж Е Н Н Я
про відділ по роботі з депутатами та постійними комісіями

1. Загальні положення

1. Відділ по роботі з депутатами та постійними комісіями (далі – відділ) є виконавчим органом міської ради без права юридичної особи і діє як самостійний структурний підрозділ, утворюється міською радою, підзвітний і підконтрольний міській раді, міському голові, секретарю ради відповідно до розподілу повноважень.
2. Відділ у своїй роботі керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про місцеві вибори», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про доступ до публічної інформації», Регламентом роботи Ужгородської міської ради, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативно – правовими актами.
3. Відділ спрямовує свою діяльність на здійснення принципів місцевого самоврядування:
– народовладдя, законності, гласності, поєднання місцевих і державних інтересів;
– державної підтримки та гарантій прав місцевого самоврядування;
– підзвітності та відповідальності перед територіальною громадою.
4. Відділ має бланк із своїм найменуванням та штамп для вхідної кореспонденції.

2. Основні завдання

Основними завданнями відділу є:
– здійснення організаційного, правового, аналітичного, інформаційного та інших форм забезпечення діяльності депутатів і постійних комісій Ужгородської міської ради;
– створення належних умов депутатам міської ради в їх діяльності шляхом забезпечення їх нормативно-правовими документами, довідково- інформаційними та методичними матеріалами, необхідними для здійснення депутатських повноважень;
– сприяння здійсненню депутатами і постійними комісіями взаємодії і зв’язку із територіальною громадою, органами виконавчої влади, органами самоорганізації населення та посадовими особами місцевого самоврядування;
– розробка і здійснення заходів щодо підготовки та проведення сесій міської ради, засідань постійних комісій, днів депутата, нарад, семінарів;
– надання консультативної допомоги депутатам міської ради, посадовим особам ради, її виконавчих органів з питань діяльності ради;
– надання в установленому порядку та в строки, передбачені законодавством, посадовим особам виконавчих органів документів, довідок та інших матеріалів, необхідних для виконання покладених на них завдань.

3. Повноваження

3.1. Сприяння депутатам міської ради у здійсненні їх повноважень з питань:
– розгляду депутатами пропозицій, заяв та інших звернень виборців;
– підготовки та розгляду депутатських запитів та звернень;
– організації прийому виборців;
– оформлення посвідчень помічників-консультантів депутатів міської ради;
3.2. Надання допомоги постійним комісіям з питань функціональної спрямованості і порядку організації їх роботи:
– у вивченні, попередньому розгляді та підготовці питань, які належать до їх відання, здійснення ними контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету;
– організаційно-технічне забезпечення засідань постійних комісій;
– ведення протокольного запису засідань постійних комісій;
– організація заходів щодо координації діяльності постійних комісій та структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради;
– організація заходів щодо організації виконання і контролю за виконанням рішень постійних комісій міської ради;
– підготовка проектів документів з організаційних питань роботи постійних комісій міської ради,
– реєстрація та опрацювання проектів рішень, інших документів для розгляду на засіданнях постійних комісій.
3.3. Розробка і здійснення заходів щодо підготовки та проведення пленарних засідань сесій міської ради:
– реєстрація та опрацювання проектів рішень міської ради;
– підготовка проекту розпорядження міського голови про скликання сесій міської ради;
– забезпечення попереднього обговорення проектів рішень міської ради в постійних комісіях;
– узагальнення критичних зауважень, пропозицій, висловлених на пленарних засіданнях ради;
– забезпечення запрошення депутатів, посадових осіб, інших осіб на сесії міської ради;
– здійснення організаційно-технічних заходів у ході роботи сесій міської ради, підготовка та організація роботи програмно – технічного комплексу
«Віче»;
– ведення протокольного запису засідань сесій міської ради;
3.4. Інші повноваження, пов’язані з діяльністю міської ради та її виконавчих органів.

4. Права та обов’язки

4.1. Одержувати в установленому порядку від посадових осіб виконавчих органів ради документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.
4.2. Залучати спеціалістів управлінь, відділів, підприємств, організацій та установ, об’єднань для вивчення і розгляду питань, які розглядаються міською радою.
4.3. Вносити на розгляд керівництва міської ради проекти розпоряджень, планів заходів, доповідні записки та інформації з питань, що належать до компетенції відділу.
4.4. Повертати виконавцям на доопрацювання проекти рішень міської ради, підготовлені без дотримання вимог оформлення документів та з порушенням вимог Регламенту Ужгородської міської ради.
4.5. Організація та проведення сесій та засідань постійних комісій міської ради.
4.6. Контроль за своєчасним оформленням та поданням на підпис виконавцями оригіналів рішень сесій з урахуванням всіх критичних зауважень, змін та доповнень, прийнятих на пленарних засіданнях.
4.7.Забезпечення реєстрації рішень міської ради.
4.8. Підготовка відповідей на листи та звернення юридичних і фізичних осіб, що надійшли у відділ, розгляд запитів на інформацію.

5. Керівництво та структура

5.1. Роботу відділу організовує, під керівництвом міського голови та секретаря ради, начальник відділу, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою.
Начальник відділу:
здійснює керівництво діяльністю відділу;
визначає ступінь відповідальності працівників відділу;
вносить пропозиції про призначення, звільнення, переміщення, заохочення та накладання стягнень на працівників відділу;
розробляє посадові інструкції працівників відділу; планує роботу відділу;
готує проекти розпоряджень міського голови та секретаря ради з питань повноважень відділу;
забезпечує організацію роботи з обліку, впорядкування та зберігання завершених діловодством справ і документів, відповідне оформлення та передачу їх на зберігання в архівний відділ.
5.2. Начальник відділу має заступника начальника відділу, який безпосередньо підпорядкований, підконтрольний та підзвітний йому, виконує обов’язки начальника відділу під час його відсутності.
5.3. Структура відділу та чисельність його працівників визначаються штатним розписом, який затверджується міським головою.
5.4. Спеціалісти відділу призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою.
5.5. Працівники відділу зобов’язані дотримуватись законодавства України, вимог даного Положення, змісту посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
5.6. Забороняється покладання на відділ та його працівників обов’язків , які не передбачені цим Положенням, посадовими інструкціями і не стосуються роботи відділу.

6. Взаємодія

6.1. Відділ взаємодіє з структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради, підприємствами всіх форм власності, установами і організаціями з питань, що віднесені до компетенції відділу.
6.2. Отримує від структурних підрозділів виконавчого комітету статистичну та оперативно-довідкову інформацію з питань, що віднесені до компетенції відділу у відповідності до Регламенту роботи міської ради, рішень міської ради, розпоряджень та доручень міського голови.

7. Відповідальність

7.1. Працівники несуть відповідальність відповідно до законодавства за:
7.1.1. Неналежне виконання посадових обов’язків, передбачених Посадовою інструкцією;
7.1.2. Порушення вимог антикорупційного законодавства;
7.1.3. Розголошення службової та іншої конфіденційної інформації, яка стала їм відома про виконанні посадових обов’язків;
7.2. Працівники відділу звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання вимог даного Положення у випадку виникнення форс
– мажорних обставин на час дії таких обставин.

8. Заключні положення

Припинення діяльності відділу здійснюється за рішенням міської ради або у встановленому нею порядку іншим органом відповідно до вимог діючого законодавства України.
Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття. Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені за ініціативою міського голови, начальника відділу, а також з метою приведення Положення у відповідність з чинним законодавством.