Відділ реєстрації місця проживання

Адреса: пл. Поштова, 3, каб. 125, 126, 127

Тел.: (0312) 40-80-28

E-mail: vrmp@rada-uzhgorod.gov.ua

Графік роботи:

Пн.-Пт. - 8.30-17.30 (обідня перерва 12.30-13.30)

Кравчук   

Кравчук Володимир Володимирович

Біографічна довідка

Вищу освіту здобув у Закарпатському державному університеті та у Львівському регіональному інституті державного управління НАДУ при Президентові України.

Трудову діяльність в Ужгородській міській раді розпочав у 2007 році. Працював на посадах головного спеціаліста відділу правопорядку, заступника начальника управління муніципальної поліції, начальника відділу правопорядку, начальника організаційного відділу.

З березня 2016 – на посаді начальника відділу реєстрації місця проживання.

Особистий прийом громадян

Особистий прийом громадян проводиться щовівторка 10:00 - 13:00, за адресою: площа Поштова, 3, кабінет № 125. Запис на прийом здійснюється в день прийому.

Посада П.І.Б. Контакти Адреса/№Кабінету
Начальник відділу Кравчук Володимир Володимирович vrmp@rada-uzhgorod.gov.ua 40-80-28 Пл. Поштова, 3, Кабінет №125, №126, №127
Заступник начальника відділу Алєнтьєв Олег Володимирович
Головний спеціаліст Голіцина Алла Володимирівна
Головний спеціаліст Свирида Сергій Сергійович
Головний спеціаліст Грабовська Ганна Степанівна

П О Л О Ж Е Н Н Я
про відділ реєстрації місця проживання

1. Загальні положення

1.1. Відділ реєстрації місця проживання є виконавчим органом міської ради без права юридичної особи і діє як самостійний структурний підрозділ, утворюється міською радою, підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові та першому заступнику міського голови відповідно до розподілу повноважень.
1.2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, регламентом виконкому, інструкцією з діловодства у виконавчих органах міської ради та цим Положенням.
1.3. Відділ має печатку з назвою відділу, реєстраційні штампи, бланк.

2. Основні завдання

2.1. Формування та ведення Реєстру територіальної громади м. Ужгород.
2.2. Здійснення реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
2.3. Здійснення передачі інформації та/або внесення у встановленому законом порядку відомостей про реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб до Єдиного державного демографічного реєстру.

3. Повноваження

3.1. Формує та веде Реєстр територіальної громади м. Ужгород.
3.2. Відділ є розпорядником відповідного Реєстру територіальної громади.
3.3. Здійснює реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб, веде відповідні реєстраційні обліки у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
3.4. Здійснює обмін відомостями між Реєстрами різних територіальних громад для реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання особи у разі її вибуття з однієї адміністративно-територіальної одиниці та прибуття до іншої адміністративно-територіальної одиниці в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
3.5. Забезпечує передачу інформації та/або внесення у встановленому
чинним законодавством порядку відомостей про реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб до Єдиного державного демографічного реєстру.
3.6. Надає відділу ведення Державного реєстру виборців відомості про виборців (осіб), на підставі яких здійснюється періодичне поновлення персональних даних Державного реєстру виборців.
3.7. Забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики в сфері захисту інформації з обмеженим доступом.
3.8. Відділу заборонено збирати, вносити до Реєстру та зберігати в базі даних Реєстру відомості (персональні дані особи), не передбачені Законом України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”.
3.9. Обмін інформацією між відділом та іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування здійснюється за письмовою згодою особи з метою надання їй адміністративних послуг. Передача персональних даних, внесених до Реєстру територіальної громади, без письмової згоди особи може здійснюватись лише у випадках, передбачених законом.
3.10. Надає адміністративні послуги суб’єктам звернень у встановлені законодавством терміни.
3.11. Організовує розгляд звернень та прийом громадян з питань, пов’язаних з його діяльністю, виявляє та усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг.
3.12. У межах своєї компетенції проводить розробляє нормативно-правові акти (проекти рішень міської ради, виконавчого комітету, розпорядження міського голови), що готуються відділом.
3.13. Організовує проведення нарад, семінарів, інших заходів з питань, що відносяться до компетенції відділу.
3.14. Здійснює інші функції відповідно до законодавства, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

4. Права та обов’язки

4.1.1. Відділ має право одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів міської ради закладів, установ та організацій інформацію, необхідну для ведення Реєстру і виконання покладених на нього завдань.
4.1.2. Складати протоколи про адміністративні правопорушення
відповідно до статті 197 КУпАП.
4.2. Обов’язки:
4.2.1. Дотримуватися законодавства України, вимог даного Положення, посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
4.2.2. Покладання на відділ та його працівників обов’язків, які не передбачені цим положенням, посадовими інструкціями і не стосуються роботи відділу, забороняється.

5. Керівництво та структура

5.1.1. Керівництво відділом здійснює начальник відділу, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою. 5.1.2. На посаду начальника відділу призначається особа з вищою освітою і стажем роботи в органах державної влади або місцевого самоврядування не менше трьох років.
5.1.3. Начальник відділу несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на відділ.
5.1.4. Подає на затвердження Положення про структурний підрозділ.
5.1.5. Затверджує посадові інструкції працівників, розподіляє обов’язки між ними та визначає ступінь їх відповідальності .
5.1.6. Планує роботу відділу і забезпечує виконання затверджених планів.
5.1.7 Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення
ефективності роботи відділу.
5.1.8. Забезпечує в межах своїх повноважень зберігання конфіденційної інформації відповідно до законодавства.
5.1.9. Звітує про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи. 5.1.10. Забезпечує цільове використання печатки та реєстраційних штампів.
5.1.11. Щорічно готує пропозиції щодо кадрового резерву на посади службовців органів місцевого самоврядування – працівників відділу.
5.1.12. Вносить в установленому порядку пропозиції щодо фінансового
забезпечення роботи з ведення Реєстру територіальної громади.
5.1.13. Забезпечує в установленому законодавством порядку представництво інтересів відділу в судах.
5.2. Структура відділу та чисельність його працівників визначаються штатним розписом, який затверджується міським головою.
5.2.1. Працівники відділу призначаються і звільняються з посади міським головою відповідно до Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та Кодексом Законів про працю України. 5.2.2. На посаду спеціаліста відділу призначається особа з вищою освітою та стажем роботи в органах державної влади або місцевого самоврядування не менше одного року. 5.2.3. Працівники відділу діють у межах повноважень, визначених посадовою інструкцією.

6. Взаємодія

6.1. Відділ реєстрації місця проживання в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради з метою забезпечення єдиного порядку документування у виконавчому комітеті міської ради відповідно до вимог регламенту.
6.2. Відділ взаємодіє в процесі виконання покладених на нього завдань із територіальними органами центральних органів виконавчої влади, виконавчими органами місцевого самоврядування, закладами, установами та організаціями всіх форм власності, об’єднаннями громадян і окремими громадянами ту виконкому та інструкції з діловодства.

7. Відповідальність

7.1. Працівники відділу несуть відповідальність за:
7.1.1. Неналежне виконання завдань, покладених на відділ
7.1.2. Порушення вимог антикорупційного законодавства.
7.1.3. Розголошення секретної, службової та іншої конфіденційної інформації, що стала відома при виконанні посадових обов’язків.
7.1.4. Працівники відділу звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання вимог даного Положення у випадку виникнення форс-мажорних обставин на час дії таких обставин. Працівники відділу звільняються від відповідальності за таке неналежне виконання тільки в тому випадку, якщо форс-мажорні обставини виникли після затвердження даного Положення, їх виникнення викликано подіями, що не залежали від волі працівників відділу, і працівники відділу вжили всіх необхідних заходів для того, щоб уникнути чи усунути негативні наслідки цих обставин.
7.1.5. Працівники відділу повинні в найкоротший термін, але не пізніше п’яти днів з дня настання форс-мажорних обставин, повідомити про них керівництво.
7.1.6. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання або припинення даних обставин позбавляє працівників відділу права посилатися на зазначені обставини.
7.1.7. Під форс-мажорними обставинами розуміються: стихійні лиха (пожежі, повені, зсуви тощо), воєнні дії, незаконні діяння третіх осіб, епідемії, страйки, ембарго, бойкот, рішення і дії органів державної влади чи місцевого самоврядування. 7.1.8. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

8. Заключні положення

8.1. Припинення діяльності відділу здійснюється за рішенням міської
ради.
8.2. 3міни і доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття. Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені за ініціативою міського голови, заступників міського голови, керуючого справами виконкому, начальника відділу, а також з метою приведення Положення у відповідність до чинного законодавства.


2020

ЗВІТ
про роботу відділу реєстрації місця проживання за 2020 рік

Відділ реєстрації місця проживання є виконавчим органом міської ради без права юридичної особи і діє як самостійний структурний підрозділ, утворюється міською радою, підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові та керуючому справами виконкому відповідно до розподілу повноважень.
У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, регламентом виконкому, інструкцією з діловодства у виконавчих органах міської ради та положенням.

Основними завданнями відділу є:

формування та ведення Реєстру територіальної громади м. Ужгород;
здійснення реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
здійснення передачі інформації та/або внесення у встановленому законом порядку відомостей про реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб до Єдиного державного демографічного реєстру.

Протягом 2020 року робота відділу була спрямована на забезпечення надання послуг громадянам, а саме:

 1. Зареєстровано громадян – 4239 осіб;
 2. Знято з реєстрації – 3305 осіб;
 3. Видано довідок про реєстрацію місця проживання особи, кількість зареєстрованих у приміщенні осіб, відсутність зареєстрованих у приміщенні осіб – 11649;
 4. Складено протоколів про адміністративне правопорушення – 499;
 5. Направлено повідомлень в інші підрозділи про зняття з реєстрації – 489;
 6. Опрацьовано та надано відповідь на запити судів, ДВС, правоохоронних органів та ДПСЗН – 30941;
 7. Оброблено повідомлень із інших підрозділів – 404;
 8. Знято з реєстрації у зв’язку зі смертю – 1472 особи.

2019

ЗВІТ
про роботу відділу реєстрації місця проживання за 2019 рік

Відділ реєстрації місця проживання є виконавчим органом міської ради без права юридичної особи і діє як самостійний структурний підрозділ, утворюється міською радою, підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові та першому заступнику міського голови відповідно до розподілу повноважень.

У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, регламентом виконкому, інструкцією з діловодства у виконавчих органах міської ради та положенням.

Основними завдання ми відділу є:

формування та ведення Реєстру територіальної громади м. Ужгород;

здійснення реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

здійснення передачі інформації та/або внесення у встановленому законом порядку відомостей про реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб до Єдиного державного демографічного реєстру.

     Протягом 2019 року робота відділу була спрямована на забезпечення надання послуг громадянам, а саме:

 1. Зареєстровано громадян – 6178 осіб;
 2. Знято з реєстрації – 4898 особа;
 3. Видано довідок про реєстрацію місця проживання особи, кількість зареєстрованих у приміщенні осіб, відсутність зареєстрованих у приміщенні осіб – 12 970 шт.;
 4. Складено протоколів про адміністративне правопорушення – 435 шт.;
 5. Направлено повідомлень в інші підрозділи про зняття з реєстрації – 2156 шт.;
 6. Опрацьовано та надано відповідь на запити судів, ДВС, правоохоронних органів та ДПСЗН – 9978 шт.;
 7. Оброблено повідомлень із інших підрозділів – 759 шт.;
 8. Знято з реєстрації у зв’язку зі смертю – 1798 осіб.