Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

Адреса: пл. Поштова, 3, кабінет №130

E-mаil: vrrp@rada-uzhgorod.gov.ua

Тел.: 42-80-28

Прийом громадян:

Вт. 11.00-13.00; Чт.–15.00-17.00

Графік роботи: Згідно графіку прийому ЦНАПу

МагаТВ

 Мага Тетяна Василівна 

Біографічна довідка

Вищу освіту здобула у Львівському державному університеті ім. І. Франка  та у Міжрегіональній академії управління персоналом.

Трудову діяльність в Ужгородській міській раді розпочала в березні 2016 року на посаді начальника відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Особистий прийом громадян

Особистий прийом громадян проводиться щовівторка 11:00 - 13:00 та щочетверга 15:00 - 17:00, за адресою:  площа Поштова, 3, кабінет № 130. Запис на прийом здійснюється в день прийому та за телефоном 428028.

 Посада П.І.Б. Контакти Адреса
Начальник відділу, державний реєстратор Мага Тетяна Василівна rrp@rada-uzhgorod.gov.ua 42-80-28

пл.Поштова, 3, Каб №130
Заступник начальника відділу, державний реєстратор Цоклан Оксана Михайлівна пл.Поштова, 3, Каб №131
Державний реєстратор Гечка Катерина Вікторівна
Державний реєстратор Крицкій Ярослава Емерихівна
Головний спеціаліст Турянчич  Наталя Юріївна

П О Л О Ж Е Н Н Я
про відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

I. Загальні положення

1.1. Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі — відділ) є виконавчим органом міської ради без права юридичної особи і діє як самостійний структурний підрозділ; утворюється міською радою, підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, першому заступнику міського голови відповідно до розподілу повноважень.
1.2. Відділ утворюється з метою забезпечення виконання повноважень, покладених на органи місцевого самоврядування щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Верховної ради України, актами Міністерства юстиції України, рішеннями Закарпатської обласної ради, розпорядженнями голови Закарпатської обласної державної адміністрації, рішеннями Ужгородської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють повноваження у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
1.4. Положення про відділ затверджується рішенням міської ради. Положенням регулюються питання діяльності відділу, організації його роботи, основні завдання та функції, права, взаємодія відділу, матеріально-технічне забезпечення, а також інші питання. Відділ вчиняє свою діяльність згідно цього Положення та посадовими інструкціями працівників відділу.
1.5. Відділ має печатки Державних реєстраторів та бланк зі своїм найменуванням.
1.6. Для роботи відділу створюються належні умови: відділ забезпечується окремими приміщеннями, телефонним та електронним зв’язком, сучасною комп’ютерною та оргтехнікою, нормативно – правовими актами і довідковими матеріалами, офіційними періодичними виданнями, іншими посібниками та літературою, доступом до Державних реєстрів, інформаційних баз та Всесвітньої мережі Інтернет.
1.7. Діловодство відділу ведеться згідно з номенклатурою справ відділу, інструкцією з ведення діловодства.

2.Основні завдання

2. Основними завданнями відділу є:
2.1.1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України « Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та іншими нормативними актами;
2.1.2. Забезпечення проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі – Державного реєстру прав).
2.1.3. Забезпечення надання адміністративних послуг через адміністраторів Центру надання адміністративних послуг Ужгородської міської ради.
2.1.4. Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.
2.1.5. Забезпечення формування та зберігання реєстраційних справ.

3. Повноваження

3.1. Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відповідно до покладених на нього завдань та в межах наданих повноважень:
3.1.1. Представляє у встановленому законодавством порядку орган місцевого самоврядування в інших управлінських структурах з питань, що належать до його компетенції;
3.1.2. Проводить державну реєстрацію прав;
3.1.3. Здійснює ведення Державного реєстру прав;
3.1.4. Формує та зберігає реєстраційні справи;
3.1.5. Надає інформацію про зареєстровані права та їх обтяження
відповідно до закону;
3.1.6. Здійснює заходи щодо підвищення ефективності роботи відділу у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
3.2. Готує пропозиції з удосконалення процедури формування та реалізації державної політики у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
3.3. Організовує та проводить роботу з підвищення кваліфікації працівників відділу.
3.4. Розробляє проекти рішень міської ради, виконкому, розпоряджень міського голови та інших нормативно – правових актів з питань, що відносяться до компетенції відділу.
3.5. Забезпечує ведення діловодства та зберігання документів відповідно до чинного законодавства України.
3.6. Організовує проведення нарад, семінарів, навчань, інших заходів з питань, що відносяться до компетенції відділу.
3.7. Представляє в установленому законодавством порядку за дорученням міського голови інтереси відділу у судових та правоохоронних органах, інших
органах з питань, що віднесені до компетенції відділу.
3.8. Виконує інші функції, що передбачені чинним законодавством України.

4. Права та обов’язки

4.1. Відділ має право:
4.1.1. Здійснювати перевірку документів на наявність підстав для зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, зупиняти державну реєстрацію прав, відмовляти в державній реєстрації прав та приймати відповідні рішення.
4.1.2. Запитувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, інформацію (довідки, копії документів тощо), необхідну для проведення реєстрації, у разі відсутності доступу до відповідних інформаційних систем, документів та/або у разі, якщо відповідні документи не були подані заявником.
4.1.3. Використовувати відомості Державного земельного кадастру шляхом безпосереднього доступу до нього під час проведення державної реєстрації прав на земельні ділянки.
4.1.4. Вносити в установленому порядку записи до Державного реєстру прав, зміни до них та про їх скасовування.
4.1.5. Скликати в установленому порядку наради з питань, які належать до компетенції відділу.
4.1.6. Залучати спеціалістів виконавчих органів Ужгородської міської ради (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до завдань та функцій відділу, а також здійснення заходів, які проводяться відділом відповідно до покладених на нього завдань.
4.1.7. Відповідно до основних завдань та функцій відділ може мати й інші права передбачені законодавством.
4.1.8. Працівники відділу мають право:
– на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;
– на оплату праці залежно від посади, яку вони займають, рангу, який їм присвоєно, якості, досвіду та стажу роботи;
– отримувати матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх службових обов’язків в порядку, встановленому законодавством, від відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, незалежно від їх підпорядкування та форм власності, об’єднань громадян, окремих осіб;
– вимагати проведення службового розслідування з метою спростування безпідставних, на їх думку, звинувачень або підозр щодо них.
4.2. Обов’язки працівників відділу:
4.2.1. Працівники відділу зобов’язані дотримуватися законодавства України, вимог даного Положення, посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
4.2.2. Сумлінно ставитись до виконання посадових обов’язків.
4.2.3. Розподіл обов’язків та посадові інструкції розробляються та
погоджуються начальником відділу і затверджуються першим заступником міського голови.
4.2.4. Покладання на відділ та його працівників обов’язків, які не передбачені цим положенням, посадовими інструкціями і не стосуються роботи відділу, забороняється.

5. Керівництво та структура

5.1. Структура відділу та чисельність його працівників визначаються штатним розписом, який затверджується міським головою.
Працівники відділу призначаються і звільняються з посади міським головою відповідно до Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та Кодексом законів про працю України.
5.2. Відділ очолює начальник, який призначається і звільняється з посади розпорядженням міського голови. В разі відсутності начальника відділу його обов’язки виконує державний реєстратор відділу, на якого покладаються обов’язки начальника відділу.
5.3. Організаційно-правовий статус, права, обов`язки, відповідальність та взаємодія начальника відділу визначаються в окремій посадовій інструкції, яка затверджується міським головою.
5.4. Особа, яка призначається на посаду начальника відділу повинна мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, та стаж роботи за фахом на державній службі не менш як три роки на посаді не нижчій ніж посада головного спеціаліста чи мати практичний досвід роботи, аналогічної функціям, покладеним на цей відділ, на керівних посадах не менш як п’ять років.
5.5. У відділі працюють державні реєстратори відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” .
5.6. Державними реєстраторами можуть бути громадяни України, які мають вищу освіту, відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним Міністерством юстиції України.
5.7. Втручання будь-яких органів, їх посадових осіб, громадян, юридичних осіб та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, у діяльність державних реєстраторів під час проведення реєстраційних дій, крім випадків, передбачених чинним законодавством, забороняється і тягне за собою відповідальність згідно до чинного законодавста.
5.8. Працівники відділу несуть відповідальність за несвоєчасне та неналежне виконання обов’язків, передбачених цим Положенням і посадовими інструкціями, у порядку, визначеному чинним законодавством України.
5.9. Начальник відділу:
5.9.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та функцій.
5.9.2. Організовує діяльність відділу, вживає заходів щодо підвищення ефективності роботи відділу.
5.9.3. Розробляє положення про відділ, посадові інструкції працівників відділу та подає їх на затвердження в установленому порядку.
5.9.4. Звітує про проведену роботу відділу в установленому порядку.
5.9.5. Забезпечує підготовку проектів рішень для внесення їх на розгляд міської ради і її виконавчого комітету, проектів розпоряджень міського голови.
5.9.6. Надає в установленому порядку та в строки, передбачені чинним законодавством України, посадовим особам виконавчих органів міської ради документи, довідки та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на них завдань.
5.9.7. Здійснює формування планів роботи відділу і контроль за їх виконанням.
5.9.8. Дає відповідні доручення працівникам щодо виконання покладених на відділ завдань.
5.9.9. Забезпечує дотримання працівниками відділу трудової, виконавської дисципліни та правил охорони праці.
5.9.10. Вносить пропозиції міському голові щодо призначення, переміщення, звільнення працівників відділу їх заохочення та застосування стягнень;
5.9.11.Вносить в установленому порядку пропозиції щодо фінансового забезпечення роботи відділу.
5.9.12. Здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства.

6. Взаємодія

Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, виконавчими органами міської ради, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, об’єднаннями громадян на засадах ділового співробітництва, спрямованого на успішне вирішення завдань, які стоять перед відділом.

7. Відповідальність

7.1. Працівники несуть відповідальність за:
7.1.1. Порушення законодавства у сфері державної реєстрації у порядку встановленому законом.
7.1.2. Несвоєчасне виконання рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, невиконання функцій відділу у повному обсязі.
7.1.3. Порушення вимог антикорупційного законодавства.
7.1.4. Якісне та своєчасне виконання посадових завдань та обов’язків.
7.1.5. Правильне оформлення документації.
7.1.6. Розголошення державної таємниці, службової та іншої конфіденційної інформації, яка стала відома при виконанні посадових обов’язків.
7.1.7. Порушення вимог антикорупційного законодавства.
7.2. Працівники відділу звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання вимог даного Положення у випадку виникнення форс-мажорних обставин на час дії таких обставин. Працівники відділу звільняються
від відповідальності за таке неналежне виконання тільки в тому випадку, якщо форс-мажорні обставини виникли після затвердження даного Положення, їх виникнення викликано подіями, що не залежали від волі працівників відділу, і працівники відділу вжили всіх необхідних заходів, для того щоб уникнути або усунути негативні наслідки цих обставин.
7.3. Працівники відділу повинні в найкоротший термін, але не пізніше п’яти днів з дня настання форс-мажорних обставин, повідомити про них керівництво.
7.4. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання або припинення даних обставин позбавляє працівників відділу права посилатися на дані обставини.
7.5. Під форс-мажорними обставинами розуміються: стихійні лиха (пожежі, повені, зсуви тощо), воєнні дії, незаконні діяння третіх осіб, епідемії, страйки, ембарго, бойкот, рішення і дії органів державної влади чи місцевого самоврядування.

8. Заключні положення

8.1. Припинення діяльності відділу здійснюється у встановленому порядку відповідно до вимог законодавства України.
8.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його затвердження. Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені за ініціативою міського голови, першого заступника міського голови, начальника відділу, а також з метою приведення Положення у відповідність з чинним законодавством.

Для проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно (в тому числі земельну ділянку) зацікавлена особа має звернутися до державного реєстратора прав на нерухоме майно в ЦНАП Ужгородської міської ради (тимчасове місце розташування м. Ужгород,наб.Незалежності,6)з відповідною заявою, до якої додає відповідні документи.

Слід зазначити, що перелік документів, що подаються для державної реєстрації прав, різниться в залежності від способу набуття права власності та типу об’єкта нерухомого майна, права на який підлягають державній реєстрації. Відповідно до п.2ст.18 Закону України « Про державну реєстрацію речових прав  на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 за № 1952-ІV перелік документів, необхідних для державної реєстрації прав визначаються Кабінетом Міністрів України у Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень. від 25.12.2015 за № 1127.

Загальними документами, які в обов’язковому порядку подаються для проведення державної реєстрації прав є:

           1.Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (формується за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав).

2.Документ, що посвідчує особу заявника.

  1. Реєстраційний номер облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків (ідентифікаційний номер) – у разі подання заяви заінтересованою особою особисто.
  2. Документ, що підтверджує її повноваження та документ, що посвідчує її особу – у разі подання заяви уповноваженою особою (довіреність).
  3. Копія документа, що посвідчує особу, яку вона представляє, та копію реєстраційного номера облікової картки платника податку такої фізичної особи – для уповноваженої особи, яка діє від імені фізичної особи.

6.Документ, що підтверджує внесення адміністративного збору за надання адміністративної послуги.

7.Документи, що підтверджують виникнення, перехід або припинення права власності на нерухоме майно (договір, державний акт на право власності, рішення суду, свідоцтво на право власності, інші документи- у випадках передбачених законодавством.

За державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень справляється адміністративний збір (ст.34 18 Закону України « Про державну реєстрацію речових прав  на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 за № 1952-ІV):

Відповідно до частини 7 статті 34 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” (далі – Закон) адміністративний збір справляється у відповідному розрахунку від прожиткового мінімуму для працездатних осіб у місячному розмірі, встановленому законом на 1 січня календарного року, в якому проводяться реєстраційні дії чи надається інформація, та округлюється до найближчих десяти гривень при проведенні реєстраційних дій та до найближчої гривні при отриманні інформації з Державного реєстру прав.

Враховуючи вищевикладене, розміри адміністративного збору за проведення державної реєстрації прав та їх обтяжень, внесення змін до записів Державного реєстру прав та надання інформації з Державного реєстру прав з січня 2017 року становлять:

п/п

Види адміністративного збору Строки проведення державної реєстрації/

надання інформації

Розміри

адміністративного збору

Розмір, грн.
1 за державну реєстрацію права власності
1.1 за державну реєстрацію права власності у строк, що не перевищує

5 робочих днів

0,1прожиткового мінімуму для працездатних осіб 180 грн.
1.2 за державну реєстрацію права власності у строк

2 робочі дні

1 прожитковий мінімум для працездатних осіб 1760 грн.
1.3 за державну реєстрацію права власності у строк 1 робочий день 2 прожиткових мінімуми для працездатних осіб 3520 грн.
1.4 за державну реєстрацію права власності у строк 2 години 5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб 8810 грн.
2 за державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки)
2.1 за державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки) у строк, що не перевищує 5 робочих днів 0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб 90 грн.
2.2 за державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки) у строк 2 робочі дні 0,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб 880 грн.
2.3 за державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки) у строк 1 робочий день 1 прожитковий мінімум для працездатних осіб 1760 грн.
2.4 за державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки) у строк 2 години 2,5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб 4410 грн.
3 за державну реєстрацію обтяжень речових прав, іпотеки
3.1 за державну реєстрацію обтяжень речових прав, іпотеки у строк, що не перевищує 2 робочих дні 0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб 80 грн.
4 за внесення змін до записів Державного реєстру прав, у тому числі виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника
4.1 за внесення змін до записів Державного реєстру прав, у тому числі виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника у строк, що не перевищує 1 робочого дня 0,04 прожиткового мінімуму для працездатних осіб 70 грн.
5 за отримання інформації з Державного реєстру прав, у порядку ст. 32 Закону
5.1 отримання інформації, витягу в паперовій формі у строк, що не перевищує 1 робочого дня 0,025 прожиткового мінімуму для працездатних осіб 40 грн
5.2 отримання інформації, витягу в електронній формі після внесення плати за надання інформації через Інтернет з використанням платіжних систем 0,0125 прожиткового мінімуму для працездатних осіб 20 грн.

 

 

Звільняються від сплати адміністративного збору під час проведення державної реєстрації речових прав:

 

1) фізичні та юридичні особи – під час проведення державної реєстрації прав, які виникли та оформлені до проведення державної реєстрації прав у порядку, визначеному цим Законом;

2) громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

3) громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали в зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а в зоні гарантованого добровільного відселення – не менше трьох років;

4) громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;

5) інваліди Великої Вітчизняної війни, особи із числа учасників антитерористичної операції, яким надано статус інваліда війни або учасника бойових дій, та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

6) інваліди I та II груп;

7) Національний банк України;

8) органи державної влади, органи місцевого самоврядування;

9) інші особи за рішенням сільської, селищної, міської ради, виконавчий орган якої здійснює функції суб’єкта державної реєстрації прав.

У разі якщо державна реєстрація права власності або інших речових прав, відмінних від права власності, проводиться у строки менші, ніж передбачені статтею 19 цього Закону, особи, визначені пунктами 1-9 цієї частини, не звільняються від сплати адміністративного збору.

Адміністративний збір не справляється за внесення до записів Державного реєстру прав змін, пов’язаних із приведенням у відповідність із законами України у строк, визначений цими законами.

 

Реквізіти рахунків:

  Одержувач: УК у м.Ужгороді/

м.Ужгород/22012600

код ЕДРПОУ:38015610

р/р 31416530007002

банк одержувача: Казначейство України ЕАП

МФО 899998

Призначення платежу: Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

Сума:____________грн.

 

 

 

 

Одержувач: УК у м.Ужгороді/

м.Ужгород/22012700/ «41»

код ЕДРПОУ:38015610

р/р 34317300041156

банк одержувача: Казначейство України ЕАП

МФО 899998

Найменування суб’єкта надання послуги: Міністерство юстиції  України

Призначення платежу: Адміністративний збір за отримання інформації

Сума: 40 ГРН.