Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень


Адреса: пл. Поштова, 3, кабінет № 130

E-mаil: vrrp@rada-uzhgorod.gov.ua

Тел.: 42-80-31 (144)

Прийом громадян:

Робочі дні

Вихідні дні

Понеділок – П’ятниця 
з 8.00 до 17.00

Субота,
Неділя

Обідня перерва з 12.00 до 13.00

Графік роботи:

Пн.-Пт. - 8.00-17.00 (обідня перерва 12.00-13.00)

МагаТВ

 Мага Тетяна Василівна 

Біографічна довідка

Вищу освіту здобула у Львівському державному університеті ім. І. Франка  та у Міжрегіональній академії управління персоналом.

Трудову діяльність в Ужгородській міській раді розпочала в березні 2016 року на посаді начальника відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Особистий прийом громадян

Особистий прийом громадян проводиться щовівторка 11:00 - 13:00 та щочетверга 15:00 - 17:00, за адресою:  площа Поштова, 3, кабінет № 130. Запис на прийом здійснюється в день прийому та за телефоном 428028.

 


Посада П.І.Б. Контакти Адреса
Начальник відділу, державний реєстратор Мага Тетяна Василівна vrrp@rada-uzhgorod.gov.ua 42-80-31(144)

пл.Поштова, 3, Каб №130

Заступник начальника відділу, державний реєстратор Цоклан Оксана Михайлівна
Державний реєстратор Крицкій Ярослава Емерихівна
Державний реєстратор Гаврилів Андрій Степанович
Головний спеціаліст Турянчич  Наталя Юріївна

П О Л О Ж Е Н Н Я
про відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

1. Загальні положення

1.1. Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі — відділ) є виконавчим органом міської ради без права юридичної особи і діє як самостійний структурний підрозділ; утворюється міською радою, підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови відповідно до розподілу повноважень.

1.2. Відділ утворюється з метою забезпечення виконання повноважень, покладених на органи місцевого самоврядування щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України « Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; указами Президента України, постановами Верховної ради, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Міністерства юстиції України, рішеннями Ужгородської міської ради та її виконавчого комітету, Регламентами міської ради та ії виконавчого комітету, розпорядженнями і дорученнями міського голови, цим Положенням.

1.4.  Положення про відділ затверджується рішенням міської ради.

1.5. У здійсненні своїх повноважень як орган суб’єкта державної реєстрації прав відділ керується Законом України «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,  наказами Міністерства юстиції України, та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють повноваження у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

1.6.   Відділ має бланк зі своїм найменуванням. Державні реєстратори мають номерні круглі печатки держаного реєстратора із зображенням малого Державного герба України з повним найменуванням суб’єкта державної реєстрації прав.

1.7. Для роботи відділу створюються належні умови: відділ забезпечується окремими приміщеннями, телефонним та електронним зв’язком, сучасною комп’ютерною та оргтехнікою, доступом до Державних реєстрів, інформаційних баз та Всесвітньої мережі Інтернет. 

2. Основні завдання

 2. Основними завданнями відділу є:

2.1.1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України « Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та іншими нормативними актами.

2.1.2. Забезпечення проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі – Державного реєстру прав).

2.1.3.  Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.

2.1.4.  Забезпечення формування та зберігання реєстраційних справ.

2.1.5.  Розгляд, опрацювання та надання відповідей на звернення, запити на інформацію з питань державної реєстрації прав на нерухоме майно.

2.1.6. Прийняття участі у навчальних заходах (семінари, лекції, тренінги, тощо) у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також проведення стажування працівників у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

2.1.7. Здійснення інших повноважень з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень передбачених чинним законодавством України. 

3. Повноваження 

3.1.  Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відповідно до покладених на нього завдань має наступні повноваження:

3.1.1. Представляти у встановленому законодавством порядку орган місцевого самоврядування в інших управлінських структурах з питань, що належать до його компетенції.

3.1.2.  Проводити державну реєстрацію прав.

3.1.3.  Здійснювати ведення Державного реєстру прав.

3.1.4.  Формувати та зберігає реєстраційні справи.

3.1.5.  Надавати інформацію про зареєстровані права та їх обтяження відповідно до закону.

3.1.6.  Здійснювати заходи щодо підвищення ефективності роботи відділу у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

3.1.7. Готувати пропозиції з удосконалення процедури формування та реалізації державної політики у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

3.2.  Організовувати та проводити роботу з підвищення кваліфікації працівників відділу.

3.3.  Розробляти проекти рішень міської ради, виконкому, розпоряджень міського голови та інших нормативно – правових актів з питань, що відносяться до компетенції відділу.

3.4.   Організовувати проведення нарад, семінарів, навчань, інших заходів з питань, що відносяться до компетенції відділу.

3.5.  Представляти в установленому законодавством порядку за дорученням міського голови інтереси відділу у судових та правоохоронних органах, інших органах з питань, що віднесені до компетенції відділу.

3.6.  Виконувати інші функції, що передбачені чинним законодавством України.

4. Права та обов’язки

4.1. Відділ має право:

4.1.1.  Здійснювати перевірку документів на наявність підстав для зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, зупиняти державну реєстрацію прав, відмовляти в державній реєстрації прав та приймати відповідні рішення.

4.1.2.  Запитувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, інформацію (довідки, копії документів тощо), необхідну для проведення реєстрації, у разі відсутності доступу до відповідних інформаційних систем, документів та/або у разі, якщо відповідні документи не були подані заявником.

4.1.3. Використовувати відомості Державного земельного кадастру, Єдиного державного реєстру дозвільних документів шляхом безпосереднього доступу до нього під час проведення державної реєстрації прав.

4.1.4.  Вносити в установленому порядку записи до Державного реєстру прав, зміни до них та про їх скасовування.

4.1.5. Ознайомлювати працівників ради та виконавчого комітету зі змінами у чинному законодавстві щодо державної реєстрації прав.

4.1.6.  Залучати спеціалістів виконавчих органів Ужгородської міської ради (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до завдань та функцій відділу, а також здійснення заходів, які проводяться відділом відповідно до покладених на нього завдань.

4.1.7. Представляти в установленому порядку інтереси міської ради в судах  та виконавчого комітету при розгляді  питань що стосуються державної реєстрації прав.

4.1.8. Відповідно до основних завдань та функцій відділ може мати й інші права передбачені законодавством.

4.1.9.  Працівники відділу мають право:

- на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;

- на оплату праці залежно від посади, яку вони займають, рангу, який їм присвоєно, якості, досвіду та стажу роботи;

- отримувати матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх службових обов'язків в порядку, встановленому законодавством, від відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, незалежно від їх підпорядкування та форм власності, об'єднань громадян, окремих осіб;

- вимагати проведення службового розслідування з метою спростування безпідставних, на їх думку, звинувачень або підозр щодо них.

4.2. На працівників відділу покладаються такі обов’язки:

4.2.1. Працівники відділу зобов’язані дотримуватися законодавства України, вимог даного Положення, посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.2.2. Не допускати порушень прав і свобод людини та громадянина, шанобливо  ставитись до громадян, керівників і співробітників, дотримуватись високої культури спілкування.

4.2.3.  Розподіл обов’язків та посадові інструкції розробляються та погоджуються  начальником  відділу  і  затверджуються  заступником міського голови.

4.2.4.  Покладання на відділ та його працівників обов’язків, які не передбачені цим положенням, посадовими інструкціями і не стосуються роботи відділу, забороняється.

 5. Керівництво та структур

5.1.  Структура відділу та чисельність його працівників визначаються штатним розписом, який затверджується  міським головою.

Працівники відділу призначаються і звільняються з посади міським головою відповідно до Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та Кодексом законів про працю України.

5.2. Відділ очолює начальник, який призначається і звільняється з посади розпорядженням міського голови. В разі відсутності начальника відділу його обов’язки виконує заступник, на якого покладаються обов’язки начальника відділу.

5.3. Організаційно-правовий статус, права, обов`язки, відповідальність та взаємодія начальника відділу визначаються в окремій посадовій інструкції.

5.4. Особа, яка призначається на посаду начальника відділу повинна мати повну вищу освіту освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста за спеціальністю правознавство, стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державній служби або досвід роботи за фахом на  посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 3 років, вільно володіти державною мовою.      

5.5.  У відділі працюють державні реєстратори та головний спеціаліст, який відповідає  за забезпечення організації зберігання, обліку та утримання в належному стані реєстраційних справ.

5.6.   Державними реєстраторами можуть бути громадяни України, які мають повну вищу освіту освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста за спеціальністю правознавство. Сертифікат про підтвердження професійної компетентності у відповідній сфері державної реєстрації (отриманий в установленому законодавством порядку).

5.6.1. Для державних реєстраторів, крім вимог, передбачених Законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу» та іншими законами України, встановлюються такі вимоги:             стаж роботи у сфері права не менше трьох років або на посаді державного реєстратора чи виконання функцій державного реєстратора не менше одного року;

         успішне проходження спеціальної перевірки діяльності державного реєстратора в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно в порядку здійснення контролю, визначеному Кабінетом Міністрів України (для осіб, які до призначення на посаду державного реєстратора або виконання функцій державного реєстратора виконували функції державного реєстратора, перебуваючи у трудових відносинах з іншим суб’єктом державної реєстрації).

5.6.2. На посаду головного спеціаліста призначається особа, яка має вищу освіту не нижче ступеня бакалавра та вільно володіють державною мовою.

5.7. Втручання будь-яких органів, їх посадових осіб, громадян, юридичних осіб та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, у діяльність державних реєстраторів під час проведення реєстраційних дій, крім випадків, передбачених чинним законодавством, забороняється і тягне за собою відповідальність згідно до чинного законодавства.

5.8. Працівники відділу несуть відповідальність за несвоєчасне та неналежне виконання обов’язків, передбачених цим Положенням і посадовими інструкціями, у порядку, визначеному чинним законодавством України.

5.9.  Начальник відділу безпосередньо підпорядкований міському голові, заступнику міського голови відповідно до розподілу функціональних повноважень. Безпосередня координація діяльності здійснюється заступником міського голови відповідно до розподілу функціональних повноважень.

5.10. Начальник відділу відповідно до покладених на нього обов’язків:

5.10.1.  Здійснює керівництво діяльністю відділу у межах делегованих йому повноважень.

5.10.2.  Організовує діяльність відділу, вживає заходів щодо підвищення ефективності роботи відділу.

5.10.3.  Розробляє положення про відділ, посадові інструкції працівників відділу та подає їх на затвердження в установленому порядку.

5.10.4.   Звітує про проведену роботу відділу в установленому порядку.

5.10.5.  Забезпечує підготовку проєктів рішень для внесення їх на розгляд міської ради і її виконавчого комітету, проектів розпоряджень міського голови.

5.10.6. Надає в установленому порядку та в строки, передбачені чинним законодавством України, посадовим особам виконавчих органів міської ради документи, довідки та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на них завдань.

5.10.7.  Здійснює формування планів роботи відділу і контроль за їх виконанням.

5.10.8. Дає відповідні доручення працівникам щодо виконання покладених на відділ завдань.

5.10.9.  Забезпечує дотримання працівниками відділу трудової, виконавської дисципліни та правил охорони праці.

5.10.10. Вносить пропозиції міському голові щодо призначення, переміщення, звільнення працівників відділу їх заохочення та застосування стягнень;

5.10.11. Вносить в установленому порядку пропозиції щодо фінансового забезпечення роботи відділу.

5.10.12. Здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства.

5.11. Начальник відділу несе відповідальність за :

  неналежну організацію роботи відділу, незадовільний стан чи низький рівень службової та виконавської дисципліни;

  невиконання у встановлені терміни рішень сесій міської ради та ії виконавчого комітету, розпоряджень та доручень міського голови.

5.12. Начальник відділу здійснює інші повноваження відповідно до Положення про відділ, а також покладені на нього завдання окремими рішеннями міської ради, її виконавчого комітету ,розпорядженнями міського голови.

5.13.  Посадові особи, що працюють у відділі , є посадовими особами органів місцевого самоврядування, відповідно до цього Положення мають посадові повноваження щодо здійснення покладених на них обов’язків і отримують заробітну плату за рахунок міського бюджету.

 6. Взаємодія

Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з виконавчими органами міської ради, органами судової влади ,прокуратурою, органами юстиції та підрозділами Національної поліції, іншими органами державної влади та місцевого самоврядування в порядку який визначається цим Положенням та на засадах ділового співробітництва, спрямованого на успішне вирішення завдань, які стоять перед відділом. 

7. Відповідальність 

7.1.   Працівники відділу несуть відповідальність за:

7.1.1.  Порушення законодавства у сфері державної реєстрації у порядку встановленому законом.

7.1.2.  Несвоєчасне виконання рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, невиконання функцій відділу у повному обсязі.

7.1.3. Порушення вимог антикорупційного законодавства.

7.1.4.  Якісне та своєчасне виконання посадових завдань та обов'язків.

7.1.5. Неналежне зберігання  документів, що надходять до відділу  в порядку здійснення його завдань та функцій.

7.1.6.  Розголошення державної таємниці, службової та іншої конфіденційної інформації, яка стала відома при виконанні посадових обов’язків.

7.1.7.  В інших випадках передбачених чинним законодавством України.

7.2. Працівники відділу звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання вимог даного Положення у випадку виникнення форс- мажорних обставин на час дії таких обставин. Працівники відділу звільняються від відповідальності за таке неналежне виконання тільки в тому випадку, якщо форс-мажорні обставини виникли після затвердження даного Положення, їх виникнення викликано подіями, що не залежали від волі працівників відділу, і працівники відділу вжили всіх необхідних заходів, для того щоб уникнути або усунути негативні наслідки цих обставин.

7.3.  Працівники відділу повинні в найкоротший термін, але не пізніше п’яти днів з дня настання форс-мажорних обставин, повідомити про них керівництво.

7.4. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання або припинення даних обставин позбавляє працівників відділу права посилатися на дані обставини.

7.5.  Під форс-мажорними обставинами розуміються: стихійні лиха (пожежі, повені, зсуви тощо), воєнні дії, незаконні діяння третіх осіб, епідемії, страйки, ембарго, бойкот, рішення і дії органів державної влади чи місцевого самоврядування. 

8. Заключні положення

8.1.  Припинення діяльності відділу здійснюється у встановленому порядку відповідно до вимог законодавства України.

8.2.  Зміни і доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття. Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені за ініціативою міського голови, першого заступника міського голови, начальника відділу, а також з метою приведення Положення у відповідність з вимогами чинного законодавства. 

9. Перехідні положення.

 9.1. Начальника відділу уповноважено цим Положенням та посадовими інструкціями в порядку самопредставницва:

9.1.1. Представляти інтереси виконавчого комітету Ужгородської міської ради в усіх установах, організаціях, підприємствах України, незалежно від їх форм власності та підпорядкування, в усіх органах державної влади України, в прокуратурі, службі безпеки, органах державної фіскальної служби, органах поліції, органах юстиції, органах дізнання, в усіх органах досудового слідства, в усіх органах державної виконавчої служби України, органах казначейства, інших державних органах України;

9.1.2. Вести від імені  виконавчого комітету Ужгородської міської ради з усіх питань будь-які цивільні, господарські, адміністративні, кримінальні справи, в усіх місцевих, господарських, адміністративних, апеляційних та касаційних судах України усіх рівнів, з усіма правами наданими діючим законодавством позивачу, відповідачу, третій особі, в тому числі, але не виключно, з правом підписання та/або подання або пред’явлення до суду позовних заяв (адміністративних позовів), заяв про забезпечення позову, відзивів на позовні заяви, інших будь-яких заяв, клопотань та процесуальних документів, апеляційних чи касаційних скарг, відзивів на апеляційні та касаційні скарги, заперечень проти адміністративних позовів, апеляційних та касаційних скарг, заяв про апеляційне оскарження, заяв про перегляд справ за нововиявленими обставинами, також з правом повної або часткової відмови від позовних вимог, відкликання позовних заяв, визнання повністю або частково позову, зміни підстав або предмета позову, збільшення або зменшення розміру позовних вимог, передачі справ у Міжнародний комерційний арбітражний суд, оскарження рішень, постанов, ухвал суду в апеляційному, касаційному порядку, у тому числі за нововиявленими обставинами, з правом знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, одержувати рішення, ухвали, постанови, виконавчі листи або накази суду;

9.1.3. Засвідчувати копії документів, з правом підпису та подання до відповідних підприємств, установ, організацій або державних органів України та отримання від них документів або іншої кореспонденції, необхідних для виконання наданих повноважень;

9.1.4.  Права визначені розділом 9 можуть бути делеговані працівникам управління на підставі довіреності.

Для проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно (в тому числі земельну ділянку) зацікавлена особа має звернутися до державного реєстратора прав на нерухоме майно в ЦНАП Ужгородської міської ради (тимчасове місце розташування м. Ужгород,наб.Незалежності,6)з відповідною заявою, до якої додає відповідні документи.

Слід зазначити, що перелік документів, що подаються для державної реєстрації прав, різниться в залежності від способу набуття права власності та типу об’єкта нерухомого майна, права на який підлягають державній реєстрації. Відповідно до п.2ст.18 Закону України « Про державну реєстрацію речових прав  на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 за № 1952-ІV перелік документів, необхідних для державної реєстрації прав визначаються Кабінетом Міністрів України у Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень. від 25.12.2015 за № 1127.

Загальними документами, які в обов’язковому порядку подаються для проведення державної реєстрації прав є:

           1.Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (формується за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав).

2.Документ, що посвідчує особу заявника.

  1. Реєстраційний номер облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків (ідентифікаційний номер) – у разі подання заяви заінтересованою особою особисто.
  2. Документ, що підтверджує її повноваження та документ, що посвідчує її особу – у разі подання заяви уповноваженою особою (довіреність).
  3. Копія документа, що посвідчує особу, яку вона представляє, та копію реєстраційного номера облікової картки платника податку такої фізичної особи – для уповноваженої особи, яка діє від імені фізичної особи.

6.Документ, що підтверджує внесення адміністративного збору за надання адміністративної послуги.

7.Документи, що підтверджують виникнення, перехід або припинення права власності на нерухоме майно (договір, державний акт на право власності, рішення суду, свідоцтво на право власності, інші документи- у випадках передбачених законодавством.

За державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень справляється адміністративний збір (ст.34 18 Закону України « Про державну реєстрацію речових прав  на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 за № 1952-ІV):

Відповідно до частини 7 статті 34 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” (далі – Закон) адміністративний збір справляється у відповідному розрахунку від прожиткового мінімуму для працездатних осіб у місячному розмірі, встановленому законом на 1 січня календарного року, в якому проводяться реєстраційні дії чи надається інформація, та округлюється до найближчих десяти гривень при проведенні реєстраційних дій та до найближчої гривні при отриманні інформації з Державного реєстру прав.

Враховуючи вищевикладене, розміри адміністративного збору за проведення державної реєстрації прав та їх обтяжень, внесення змін до записів Державного реєстру прав та надання інформації з Державного реєстру прав з січня 2017 року становлять:

п/п

Види адміністративного збору Строки проведення державної реєстрації/

надання інформації

Розміри

адміністративного збору

Розмір, грн.
1 за державну реєстрацію права власності
1.1 за державну реєстрацію права власності у строк, що не перевищує

5 робочих днів

0,1прожиткового мінімуму для працездатних осіб 180 грн.
1.2 за державну реєстрацію права власності у строк

2 робочі дні

1 прожитковий мінімум для працездатних осіб 1760 грн.
1.3 за державну реєстрацію права власності у строк 1 робочий день 2 прожиткових мінімуми для працездатних осіб 3520 грн.
1.4 за державну реєстрацію права власності у строк 2 години 5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб 8810 грн.
2 за державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки)
2.1 за державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки) у строк, що не перевищує 5 робочих днів 0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб 90 грн.
2.2 за державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки) у строк 2 робочі дні 0,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб 880 грн.
2.3 за державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки) у строк 1 робочий день 1 прожитковий мінімум для працездатних осіб 1760 грн.
2.4 за державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки) у строк 2 години 2,5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб 4410 грн.
3 за державну реєстрацію обтяжень речових прав, іпотеки
3.1 за державну реєстрацію обтяжень речових прав, іпотеки у строк, що не перевищує 2 робочих дні 0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб 80 грн.
4 за внесення змін до записів Державного реєстру прав, у тому числі виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника
4.1 за внесення змін до записів Державного реєстру прав, у тому числі виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника у строк, що не перевищує 1 робочого дня 0,04 прожиткового мінімуму для працездатних осіб 70 грн.
5 за отримання інформації з Державного реєстру прав, у порядку ст. 32 Закону
5.1 отримання інформації, витягу в паперовій формі у строк, що не перевищує 1 робочого дня 0,025 прожиткового мінімуму для працездатних осіб 40 грн
5.2 отримання інформації, витягу в електронній формі після внесення плати за надання інформації через Інтернет з використанням платіжних систем 0,0125 прожиткового мінімуму для працездатних осіб 20 грн.

 

 

Звільняються від сплати адміністративного збору під час проведення державної реєстрації речових прав:

 

1) фізичні та юридичні особи – під час проведення державної реєстрації прав, які виникли та оформлені до проведення державної реєстрації прав у порядку, визначеному цим Законом;

2) громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

3) громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали в зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а в зоні гарантованого добровільного відселення – не менше трьох років;

4) громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;

5) інваліди Великої Вітчизняної війни, особи із числа учасників антитерористичної операції, яким надано статус інваліда війни або учасника бойових дій, та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

6) інваліди I та II груп;

7) Національний банк України;

8) органи державної влади, органи місцевого самоврядування;

9) інші особи за рішенням сільської, селищної, міської ради, виконавчий орган якої здійснює функції суб’єкта державної реєстрації прав.

У разі якщо державна реєстрація права власності або інших речових прав, відмінних від права власності, проводиться у строки менші, ніж передбачені статтею 19 цього Закону, особи, визначені пунктами 1-9 цієї частини, не звільняються від сплати адміністративного збору.

Адміністративний збір не справляється за внесення до записів Державного реєстру прав змін, пов’язаних із приведенням у відповідність із законами України у строк, визначений цими законами.

 

Реквізіти рахунків:

  Одержувач: УК у м.Ужгороді/

м.Ужгород/22012600

код ЕДРПОУ:38015610

р/р 31416530007002

банк одержувача: Казначейство України ЕАП

МФО 899998

Призначення платежу: Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

Сума:____________грн.

 

 

 

 

Одержувач: УК у м.Ужгороді/

м.Ужгород/22012700/ «41»

код ЕДРПОУ:38015610

р/р 34317300041156

банк одержувача: Казначейство України ЕАП

МФО 899998

Найменування суб’єкта надання послуги: Міністерство юстиції  України

Призначення платежу: Адміністративний збір за отримання інформації

Сума: 40 ГРН.


2020

ЗВІТ
про роботу відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень за 2020 рік 

Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень   є виконавчим органом міської ради без права юридичної особи і діє як самостійний структурний підрозділ; утворюється  міською радою, підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови відповідно до розподілу повноважень.

У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Верховної ради України, актами Міністерства юстиції України,  рішеннями Закарпатської обласної ради, розпорядженнями голови Закарпатської обласної державної адміністрації, рішеннями Ужгородської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, регламентом виконкому та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють повноваження у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Основними завданнями відділу є:

-забезпечення реалізації державної політики у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України « Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»  та іншими нормативними актами;

- проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

-взяття  на облік безхазяйного нерухомого майна;

-формування та зберігання реєстраційних справ.

У відділі працюють чотири державні реєстратори та один головний спеціаліст, що забезпечує зберігання реєстраційних справ.

Протягом звітного періоду робота відділу була спрямована на надання якісних послуг громадянам України у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, що є запорукою підвищення довіри до діяльності виконавчого комітету Ужгородської міської ради.

Реєстраторами відділу державної реєстрації  речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень зареєстровано та виконано 3990 заяв, щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень в межах Закарпатської області.

Опрацьовано та надано відповіді на 161 запит органів державної влади, судів, правоохоронних органів, фізичних та юридичних осіб.

До міського бюджету зараховано адміністративний збір у розмірі:

-за реєстрацію речових прав та їх обтяжень 343,1тис.грн.;

-за скорочення строків державної реєстрації 17.7 тис. грн.

Регулярно проводилась роз’яснювальна робота щодо новел законодавства у сфері державної реєстрації речових прав та їх обтяжень шляхом публікацій у засобах масової інформації, сайті міської ради та під часу прийому громадян.

Начальником відділу Мага Т.В. під час особистого прийому прийнято 129 осіб, щодо проблемних питань державної реєстрації.

Працівники відділу підвищували свій професійний рівень, а саме:

-участь з отриманням сертифікатів у всеукраїнських онлайн-семінарах інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України;

-участь у якості доповідачів у семінарах-навчання при Південно-Західному міжрегіональному  управлінні юстиції (м. Івано-Франківськ);

-два державних  реєстратора здобули другу вищу освіту на факультеті суспільних наук в ДВНЗ УжНУ ;

-надані пропозиції щодо усунення прогалин законодавства у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно.

Відділ разом з міською владою постійно працює над вдосконаленням надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав, щодо їх доступності, зручності та сучасності.


2019

ЗВІТ
про роботу відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень за 2019 рік 

Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень   є виконавчим органом міської ради без права юридичної особи і діє як самостійний структурний підрозділ; утворюється  міською радою, підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, першому заступнику міського голови відповідно до розподілу повноважень.

У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Верховної ради України, актами Міністерства юстиції України,  рішеннями  Закарпатської обласної ради, розпорядженнями голови Закарпатської обласної державної адміністрації,  рішеннями Ужгородської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, регламентом виконкому цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють повноваження у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Основними завданнями відділу є:

-забезпечення реалізації державної політики у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України « Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»  та іншими нормативними актами;

- проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

-  взяття  на облік безхазяйного нерухомого майна;

- формування та зберігання реєстраційних справ.

У відділі працюють  чотири державні реєстратори та один головний спеціаліст що забезпечує зберігання реєстраційних справ.

Протягом звітного періоду робота відділу була спрямована на надання якісних послуг громадянам  України у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

Реєстраторами відділу державної реєстрації  речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень зареєстровано та виконано 6117 (шість тисяч сто сімнадцять) заяв та запитів.

Опрацьовано та надано відповіді на 121 запит органів державної влади, судів, правоохоронних органів, фізичних та юридичних осіб.

Стягнуто адміністративного збору за реєстрацію речових прав та їх обтяжень 437640 (чотириста тридцять сім тисяч шістсот сорок) гривень, з них 25 тисяч гривень за скорочення строків державної реєстрації.

Регулярно проводилась роз’яснювальна робота щодо новел законодавства у сфері державної реєстрації речових прав та їх обтяжень шляхом публікацій у засобах масової інформації, сайті міської ради та під часу прийому громадян.

Начальником відділу Мага Т.В. під час особистого прийому прийнято 156 осіб, щодо проблемних питань державної реєстрації.

Працівники відділу підвищували свій професійний рівень, а саме:

-участь з отриманням сертифікатів у всеукраїнських онлайн-семінарах інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України;

-участь у семінарах-навчання при Головному територіальному  управлінні юстиції Закарпатської області;

- два державних     реєстратора  почали  здобувати другу вищу освіту на факультеті суспільних наук в ДВНЗ УжНУ;

- двоє отримали сертифікати про підвищення кваліфікації в ДВНЗ УжНУ;

- підготували пропозиції щодо усунення прогалин законодавства у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно.