Відділ транспорту

Адреса: пл. Поштова, 3, кабінет № 207

Телефон: (0312) 61 62 85, 42 80 31(147)

E-mail: transp@rada-uzhgorod.gov.ua

Графік роботи:

Робочі дні

Вихідні дні

Понеділок – П’ятниця 
з 8.00 до 17.00

Субота,
Неділя

Обідня перерва з 12.00 до 13.00

P3680211

Бобик Петро Іванович

Біографічна довідка

Вищу освіту здобув в Національному транспортному університеті та в Київському національному торговельно-економічному університеті.

Трудову діяльність в Ужгородській міській раді розпочав у грудні 2014 року на посаді начальника відділу транспорту, державних закупівель та зв’язку.

Особистий прийом громадян

Особистий прийом громадян проводиться щосереди 10:00 - 12:30 та 14:00 - 15:00, за адресою:  площа Поштова, 3, кабінет № 105. Запис на прийом здійснюється в день прийому за телефоном 61-62-85.

Посада П.І.Б. Контакти Адреса/Кабінет
Начальник відділу Бобик Петро Іванович

61 62 85, 42 80 31(147)

transp@rada-uzhgorod.gov.ua

Пл. Поштова, 3,

Кабінет №207

Заступник начальника Драшкоці  Георгій Адальбертович
Головний спеціаліст Козик Тетяна Юріївна
Головний спеціаліст  

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я
про відділ транспорту


1. Загальні положення


1.1. Положення про відділ транспорту Ужгородської міської ради
затверджується рішенням сесії міської ради.
1.2. Відділ транспорту (далі – відділ) є виконавчим органом міської ради
без права юридичної особи і діє як самостійний структурний підрозділ,
утворюється міською радою, підзвітний і підконтрольний міській раді,
підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові,
заступнику міського голови відповідно до розподілу повноважень.
1.3. Відділ діє лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб,
передбачені Конституцією і законами України та керується у своїй діяльності
Конституцією України, законами України, актами Президента України та
Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства інфраструктури України,
рішеннями міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями міського
голови, регламентом виконкому та цим Положенням.
1.4. Діяльність відділу здійснюється у відповідності з планом роботи
міської ради та виконавчого комітету на основі перспективних і щомісячних
планів роботи, погоджених із заступником міського голови відповідно до
розподілу повноважень.
1.5. Відділ має бланк зі своєю назвою.


2. Основні завдання


2.1. Основними завданнями відділу є:
- забезпечення реалізації державної політики у галузях транспорту,
здійснення організаційних заходів щодо стабілізації роботи суб’єктів
господарювання у галузі транспорту міста;
- забезпечення у межах своїх повноважень виконання законів України,
нормативних актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів
України, рішень міської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень
міського голови;
- подання пропозицій щодо розвитку галузей транспорту до проекту
програми економічного і соціального розвитку міста;
- підготовка проектів розпорядчих актів міської ради, її виконавчих
органів і міського голови, в тому числі нормативного характеру.
2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
- аналізує стан і тенденції розвитку галузей транспорту міста, бере участь
у визначенні його пріоритетів, а також формуванні напрямів інвестиційної
політики та у підготовці пропозицій, спрямованих на забезпечення сталого
розвитку міста;
- бере участь у підготовці пропозицій щодо формування і розвитку на
території міста підприємств транспорту;
- з метою найбільш ефективного використання потенціалу здійснює
заходи щодо розвитку та вдосконалення роботи підприємств транспорту міста;
- подає пропозиції щодо вдосконалення мережі міських автобусних
маршрутів загального користування;
- організовує проведення відповідно до законодавства конкурсів на
перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального
користування;
- надає інформаційну підтримку суб’єктам господарювання у галузях
транспорту, здійснює збір даних і підготовку на їх основі прогнозних та
аналітичних документів;
- організовує діловодство у відділі, на бланках відділу веде листування в
межах своєї компетенції або з питань, переданих на розгляд у відділ;
- організовує систематичний облік і зберігання нормативних актів, які
надходять до відділу на паперових та електронних носіях;
- за необхідності бере участь у прийомі громадян міським головою та
іншими посадовими особами виконавчого комітету;
- готує проекти розпорядчих актів міської ради, її виконавчих органів і
міського голови;
- готує матеріали для розгляду на засіданнях сесій та виконкому міської
ради в межах своєї компетенції;
- розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств,
установ і організацій, здійснює прийом громадян, вживає відповідних заходів
для вирішення порушених ними питань;
- виконує інші функції згідно з покладеними на нього завданнями.


3. Повноваження


Відділ в межах наданих повноважень:
3.1. Представляє у встановленому законодавством порядку орган
місцевого самоврядування в інших управлінських структурах з питань, що
належать до його компетенції.
3.2. Залучає до розгляду питань, що належать до його компетенції,
спеціалістів інших підрозділів міськвиконкому, підприємств, установ,
організацій та об’єднань громадян після попереднього погодження з їх
керівниками.
3.3. Має право одержувати в установленому порядку від інших
структурних підрозділів міськвиконкому, органів виконавчої влади,
підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали,
необхідні для виконання покладених на нього завдань.
3.4. Координує в межах своєї компетенції діяльність суб’єктів
господарювання у галузі транспорту міста.
3.5. Організовує перевезення пасажирів на міських автобусних
маршрутах загального користування у визначеному законодавством порядку.
3.6. Погоджує графіки руху місцевого пасажирського транспорту
незалежно від форм власності.
3.7. Узгоджує питання стосовно транзитного пасажирського транспорту у
випадках передбачених законодавством.
3.8. Організовує та здійснює контроль за автомобільними перевезеннями
відповідно до законодавства України.
3.9. Розробляє нормативно-правові, в тому числі регуляторні акти міської
ради та виконавчого комітету, відповідно до чинного законодавства.
3.10. Готує для публікації відкриті дані та забезпечує регулярне і вчасне
оновлення наборів даних у форматі відкритих даних на Порталі відкритих
даних.
3.11. Відділ бере участь:
- у підготовці програм соціально-економічного розвитку міста;
- формуванні напрямів діяльності міськвиконкому щодо підвищення
рівня безпеки експлуатації усіх видів транспорту;
- у роботі комісії з питань безпеки дорожнього руху та координації
роботи автотранспорту відповідно до рішення міськвиконкому;
- у роботі конкурсного комітету із визначення автомобільних перевізників
на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального
користування відповідно до рішення міськвиконкому;
- у роботі відповідних робочих груп, комісій та комітетів згідно з
розпорядженнями міського голови, рішеннями сесії міської ради та її
виконавчого комітету;
- у сесіях міської ради, засіданнях виконавчого комітету, засіданнях
дорадчих та колегіальних органів, нарадах, що проводяться у міській раді та її
виконавчому комітеті у разі розгляду на них питань, що відносяться до сфери
діяльності відділу;
- у застосуванні заходів правового впливу в разі невиконання чи
неналежного виконання договірних зобов’язань суб’єктів підприємницької
діяльності, що відносяться до сфери діяльності відділу.
3.12. Здійснює збір даних і готує на їх основі прогнози та аналітичні
документи.


4. Права та обов’язки


4.1. Працівники відділу мають право:
- на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе
з боку керівників, співробітників і громадян;
- на оплату праці залежно від посади, яку вони займають, рангу, який їм
присвоєно, якості, досвіду та стажу роботи;
- отримувати матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх
службових обов'язків у порядку, встановленому законодавством, від
відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ, організацій, незалежно від їх підпорядкування та форм
власності, об'єднань громадян, окремих осіб;
- вимагати проведення службового розслідування з метою спростування
безпідставних, на їх думку, звинувачень або підозр щодо них.
4.2. Основними обов'язками працівників відділу є:
- додержання Конституції і законів України, інших нормативно-правових
актів, актів органів місцевого самоврядування, забезпечення відповідно до їх
повноважень ефективної діяльності;
- додержання прав та свобод людини і громадянина;
- збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала їм
відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків, а також іншої інформації,
яка згідно із законом не підлягає розголошенню;
- постійне вдосконалення організації своєї роботи, підвищення
професійної кваліфікації;
- сумлінне ставлення до виконання службових обов'язків, ініціативність і
творчість у роботі;
- шанобливе ставлення до громадян та їх звернень до органів місцевого
самоврядування, турбота про високий рівень культури, спілкування і поведінки,
авторитет органів та посадових осіб місцевого самоврядування;
- недопущення дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам
місцевого самоврядування та держави.


5. Керівництво та структура


5.1. Відділ очолює начальник, який призначається і звільняється з посади
розпорядженням міського голови. У разі відсутності начальника відділу його
обов’язки виконує головний спеціаліст відділу, на якого покладаються
обов’язки начальника відділу.
5.2. На посаду начальника відділу призначаються особи з вищою освітою
відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем
магістра, спеціаліста і стаж роботи за фахом у державній службі або в органах
місцевого самоврядування не менше 3 років, або стаж роботи за фахом в інших
сферах не менше 5 років.
Начальник відділу:
- здійснює безпосереднє керівництво відділом і визначає завдання і
розподіл обов'язків між працівниками відділу транспорту;
- діє без довіреності від імені відділу, представляє його перед міською
радою, міським головою, виконавчим комітетом, в державних органах,
підприємствах, організаціях, установах;
- готує пропозиції керівництву щодо зміни структури, штатного розпису,
призначення і звільнення з посад працівників відділу;
- спрямовує і координує здійснення іншими структурними підрозділами
виконавчого комітету заходів з питань, віднесених до його відання;
- за власною ініціативою чи за дорученням виконавчого комітету,
міського голови, заступника міського голови готує питання, що відносяться до
його відання на розгляд виконавчого комітету та сесій міської ради;
- затверджує програми і плани роботи відділу, звіти про їх виконання;
- проводить у встановлені дні та години особистий прийом громадян з
питань, що належать до повноважень та функцій відділу;
- підписує документи, що відносяться до його компетенції;
- несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне
виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень,
дотримання трудової дисципліни;
- видає в межах своєї компетенції накази, доручення та здійснює контроль
за їх виконанням;
- готує пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу;
- бере участь в організації та забезпеченні заходів, спрямованих на
підвищення рівня знань працівників відділу.
5.3. Структура відділу та чисельність його працівників визначаються
штатним розписом, який затверджується міським головою. Працівники відділу
призначаються і звільняються з посади міським головою у відповідності із
Законом України „Про службу в органах місцевого самоврядування” та
Кодексом законів про працю України.
5.4. На посади головних спеціалістів відділу призначаються особи, які
мають вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньокваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стаж роботи за фахом не менше
3 років.
5.5. Виконавчий комітет Ужгородської міської ради створює умови для
нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує їх
окремими приміщеннями, вiдповiдним чином обладнаними мiсцями для
зберiгання документiв, телефонним зв'язком, сучасними засобами оргтехніки (в
т.ч. комп’ютерною технікою з необхідним ліцензійним програмним
забезпеченням), транспортом для виконання службових обов'язків,
законодавчими й іншими нормативними актами і довідковими матеріалами,
іншими посібниками і літературою, необхідними для виконання покладених на
відділ завдань.


6. Взаємодія


Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами
виконавчої влади, виконавчими органами міської ради, депутатами, постійними
комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами,
утвореними міською радою, підприємствами, установами, організаціями
незалежно від форми власності, об’єднаннями громадян.


7. Відповідальність


7.1. Працівники відділу несуть відповідальність відповідно до чинного
законодавства України за:
- неналежне зберігання, переданих їм для роботи документів, матеріалів,
проектів та іншої документації, а також документів, що надходять у відділ у
порядку здійснення його завдань та функцій;
- вчинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних з
корупцією;
- розголошення державної таємниці, службової та іншої конфіденційної
інформації, яка стала відома при виконанні посадових обов’язків;
- неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків,
бездіяльність або невикористання наданих йому прав;
- порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень,
пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням.
7.2. Працівники відділу звільняються від відповідальності за невиконання
або неналежне виконання вимог даного Положення у випадку виникнення
форс-мажорних обставин на час дії таких обставин. Працівники відділу
звільняються від відповідальності за таке неналежне виконання тільки в тому
випадку, якщо форс-мажорні обставини виникли після затвердження даного
Положення, їх виникнення викликано подіями, що не залежали від волі
працівників відділу, і працівники відділу вжили всіх необхідних заходів, для
того щоб уникнути або усунути негативні наслідки цих обставин.
Працівники відділу повинні в найкоротший термін, але не пізніше п’яти
днів, повідомити керівництво про настання і припинення форс-мажорних
обставин.
Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання або
припинення даних обставин непереборної сили позбавляє працівників відділу
права посилатися на дані обставини.
Під форс-мажорними обставинами розуміються: стихійні лиха (пожежі,
повені, зсуви тощо), воєнні дії, незаконні діяння третіх осіб, епідемії, страйки,
ембарго, бойкот, рішення і дії органів державної влади чи місцевого
самоврядування.
Факт виникнення і припинення форс-мажорних обставин
підтверджується відповідним документом, виданим уповноваженим органом.


8. Заключні положення


8.1. Припинення діяльності відділу транспорту здійснюється рішенням
міської ради або у встановленому нею порядку іншим органом відповідно до
вимог діючого законодавства України.
8.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку,
встановленому для його прийняття. Зміни та доповнення до Положення можуть
бути внесені за ініціативою міського голови, заступника міського голови,
начальника відділу транспорту, а також з метою приведення Положення у
відповідність з чинним законодавством.

Станом на 28.02.2017 року у місті затверджена автобусна маршрутна мережа, яка включає 27 маршрутів. Перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування здійснюють 4 автомобільних перевізники, які використовують 152 автобуси.  Для перевезення пасажирів використовуються автобуси типу Богдан, Еталон, I-VAN, РУТА, БАЗ.

У місті впроваджено GPS-моніторинг маршрутів, а на всіх транспортних засобах встановлено GPS-трекери, що дає можливість відслідковувати рух автобусів у реальному часі.

На офіційному сайті міської ради розміщено розділ „Громадський транспорт” в якому кожен громадянин може дізнатися про назви маршрутів,  схеми проїзду та перелік зупинок через які пролягають маршрути, реальне місце знаходження і прибуття на необхідну зупинку кожного автобуса на будь-якому маршруті, що дає можливість завчасно планувати свої поїздки.

Запущено безкоштовний мобільний додаток DozoR City для операційної системи Android, який дозволяє пасажирам в режимі реального часу бачити весь транспорт, прогноз його прибуття на всі зупинки та схеми міських маршрутів.

На автобусних зупинках „Культосвітнє училище” та „пл. Кирила і Мефодія (Собор)” встановлені електронні табло на яке виведено інформацію про реальний час прибуття автобусів, у 2017 році планується встановити ще чотири електронних табло, а також шість “розумних зупинок”.

На території міста знаходяться дві автостанції Ужгород-1, Ужгород-2, з яких відправляються автобусні маршрути у приміському, міжміському та міжнародному сполученні.

З автостанції Ужгород-1 є можливість здійснити поїздку на міжміських автобусних маршрутах, які сполучають місто Ужгород із районними центрами області, з іншими обласними центрами, зокрема з містами Львів, Чернівці, Івано-Франківськ, Луцьк, Київ. Перевезення пасажирів  здійснюється також на міжнародних автобусних маршрутах, які виконуються до Австрії, Іспанії, Італії, Словаччини, Угорщини, Чехії. Бронювання та придбання квитків можливе через комп’ютерну мережу Інтернет, де також можна знайти інформацію про наявність вільних місць на кожен рейс в режимі on-line.

У місті побудований сучасний залізничний вокзал для забезпечення якісного  перевезення пасажирів та вантажів, як в межах країни так і в країни


2020

З В І Т
про роботу відділу транспорту за 2020 рік

З метою підвищення якості надання послуг пасажирського транспорту, забезпечення доступності транспорту та об’єктів транспортної інфраструктури міста, розвитку транспортної інфраструктури проводились наступні заходи:

- перевезення пасажирів на маршрутах № 18 «гіпермаркет «Епіцентр» - «УжНУ» (через пл. Шандора Петефі,  пл. Корятовича), № 20 «мкр-н «Доманинці» - Речовий ринок, через пл. Корятовича»,  № 24 „мкрн. “Дравці” - УжНУ” (через вокзали, „Новий район”) забезпечено новими сучасними комунальними автобусами великої пасажиромісткості «Електрон». Це дало змогу пасажирам здійснювати поїздки без подвійної оплати та пересадок між густонаселеними та віддаленими районами міста, поліклінікою, лікарнею, пологовим будинком, пенсійним фондом, університетом, автостанціями, залізничним вокзалом, будівельними гіпермаркетами та багатьма іншими частинами міста. У значної кількості пасажирів з’явилась можливість обирати послуги з  перевезення між приватним чи комунальним перевізником. Пасажиромісткість одного комунального автобуса дає змогу забезпечувати комфортне перевезення такої кількості пасажирів, для перевезення яких раніше необхідно було декілька автобусів приватних перевізників. Всі, 20 автобусів «Електрон» (пасажиромісткість автобусів - більше 100 осіб, рівень екологічного  стандарту - Євро-5), пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, інвалідів з вадами зору, слуху та з ураженням опорно-рухового апарату, обладнані зовнішніми інформаторами номера і кінцевих зупинок маршруту, текстовими та звуковими системами у салоні для оголошення зупинок, відеокамерами та доступом до мережі інтернет. Після придбання кожної нової партії комунального транспорту кількість автобусів приватних перевізників на маршрутах міста зменшується, що призводить до зменшення заторів та позитивно впливає на екологічну ситуацію у місті;

- маршрут № 20  «пл. Корятовича - Речовий ринок» продовжено до мікрорайону «Доманинці». Таким чином сучасним комфортабельним громадським транспортом забезпечено ще один мікрорайон міста, жителі можуть здійснювати поїздки між будь-якими зупинками 20 маршруту. Відповідно до звернень громадян  збільшено кількість автобусів на маршруті             № 20 з трьох до чотирьох та зменшено інтервали між рейсами, проведено відповідний конкурс;

- відповідно до Стратегії розвитку міста «Ужгород-2030» спільно з структурними підрозділами міської ради та комунальним підприємством “Ужгородський муніципальний транспорт” Ужгородської міської ради підготовлено проект «Створення системи міського електричного транспорту в м. Ужгород» з метою долучення до програми кредитування за рахунок залучення фінансових ресурсів Європейського інвестиційного банку для здійснення закупівлі 5 електробусів та станції живлення;

- на всіх міських автобусних маршрутах забезпечено безоплатне перевезення всіх пільгових категорій громадян без будь-яких обмежень, як по кількості поїздок так і по кількості пільговиків в автобусах, періодом доби тощо. Обмеження перевезення пільгових категорій громадян під час карантину також не вводились;

- до 1 листопада перевезення школярів було забезпечено зі знижкою у дві гривні у навчальний період, а з 2 листопада учням закладів загальної середньої освіти встановлено безкоштовний проїзд на міських автобусних маршрутах загального користування у період навчального року, з 1 вересня по 31 травня. Право безкоштовно проїзду мають учні 1-11 класів;

- забезпечено функціонування системи GPS-моніторингу, яка у режимі online інформує пасажирів про рух громадського транспорту. Ресурс розміщений на офіційному сайті міської ради, у розділі «Громадський транспорт». Для зручності пасажирів також діє мобільний додаток Dozor City, який можна завантажити через Play Market. Відтак кожен пасажир має можливість у режимі реального часу отримувати актуальну інформацію про час прибуття автобуса на зупинку та інформацію про маршрути міста, перелік зупинок, через які пролягає маршрут та окремо про рух автобусів;

- у місті функціонують чотири “розумні” зупинки (“універмаг “Україна”, “пл. Кирила і Мефодія (Собор)”, “магазин “Електрон”, “пл. Корятовича”), які інтегровані у систему GPS-моніторингу. Зупинки обладнані електронним табло, на яких відображається час, через скільки хвилин прибуде автобус кожного маршруту, є в наявності порти підзарядки мобільних телефонів, на зупинках здійснюється цілодобове відеоспостереження, пасажири можуть скористатися безкоштовним Wi-Fi. Автобусні зупинки “вул. Митна”, “готель “Ужгород” та “Культосвітнє училище” також обладнані електронним табло прогнозу прибуття автобусів, ще одне сучасне електронне табло прогнозу прибуття автобусів встановлено на автобусній зупинці «Токіо» по вул. Марії Заньковецької;

- розклади руху громадського транспорту розміщені на сайті та у всеукраїнському мобільному додатку https://uz.rozklad.in.ua/ , на інформаційних панелях на частині автобусних зупинок міста, а також на офіційному сайті міської ради у розділі «Громадський транспорт». Макети розкладів руху громадського транспорту, які використовуються у додатку та на автобусних зупинках створені відповідно до принципів «універсального дизайну», а отже є інтуїтивно зрозумілими. Саме тому, користуватись розкладами для громадського транспорту rozklad.in.ua можуть пасажири будь-якого віку, подорожуючі з інших міст та іноземні туристи. У 2020 році додатково придбано ще 20 інформаційних панелей. Розклади на зупинках знаходяться у металевих, захищених від опадів, інформаційних панелях, які кріпляться до дорожніх знаків, зупиночних комплексів та знаходяться на рівні очей;

- проводилась робота по розробці комплексної схеми проїзду міських маршрутів, її дизайну. Для інформування та зручності жителів та гостей міста схема маршрутів розміщуватиметься на автобусних зупинках та автобусах;  

- протягом року здійснювалось оприлюднених відкритих даних на Всеукраїнському порталі відкритих даних та на офіційному сайті міської ради;

- проводилась  робота з перевізниками, які обслуговують міські автобусні маршрути з метою придбання ними автобусів більшої пасажиромісткості;

- питання покращення організації міського автобусного сполучення   вирішується по мірі збільшення кількості комунального транспорту, що дає змогу замінювати застарілі автобуси на нові та комфортабельні і підвищувати якість надання послуг з перевезення пасажирів загалом;

- прийнято участь та надано пропозиції по розвитку велосипедної інфраструктури міста у рамках робочої групи, в тому числі для розробки концепції розвитку велосипедної інфраструктури м. Ужгород;

-проводилась організаційна робота щодо запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в місті Ужгород, в автобусах встановлено валідатори, у місті функціонує безготівкова оплата проїзду за допомогою безконтактних банківських карток, смартфонів;

- розроблені та прийняті рішення виконавчого комітету «Про затвердження Порядку відшкодування витрат на виготовлення та видачу електронних квитків «Безконтактна банківська картка пільговика» та «Про затвердження Порядку забезпечення осіб електронними квитками «Безконтактна банківська картка пільговика», згідно яких Оператор автоматизованої системи обліку оплати проїзду (АТ КБ “Приватбанк”) повинен забезпечити пільгові категорії громадян електронними квитками;

- проведена організаційна робота по встановленню автобусних зупинок за кошти міської ради, облаштовано 14 автобусних зупинок («Військова частина», «Ужанська долина», «Капітанський мостик», «Переїзд», «Дастор», «СЕС» (в обох напрямках), «вул. Технічна», «ЗОШ № 17», «вул. Павла Тичини», «вул. Другетів», «Пенсійний фонд», «Кардіодиспансер», «Водоканал»);

- проведено комісійний огляд автобусів, що використовувались для перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування на відповідність їх вимогам щодо належного зовнішнього/внутрішнього стану. За результатами огляду з міських маршрутів знято близько 50 одиниць морально та технічно застарілого рухомого складу. Також приватних перевізників було зобов’язано привести у належний технічний та санітарний стан іншу частину рухомого складу, у результаті чого проведено капітальні ремонти кузовів і агрегатів окремих автобусів;

- з метою забезпечення стабільного функціонування і подальшого розвитку пасажирського транспорту, підвищення якості перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, оновлення рухомого складу підготовлено та прийнято рішення сесії 04.06.2020 № 1957 «Про надання комунальному підприємству «Ужгородський муніципальний транспорт» Ужгородської міської ради дозволу на придбання рухомого складу на умовах фінансового лізингу», проведено конкурс з відбору банківської установи для укладання договору фінансового лізингу комунальним підприємством «Ужгородський муніципальний транспорт» Ужгородської міської ради, комунальним підприємством укладено договір на придбання                  7 нових автобусів «Електрон». Постачання автобусів очікується у 2021 році;

- підготовлено матеріали, пропозиції, проекти рішень для проведення              11 засідань комісій з безпеки дорожнього руху та координації роботи автотранспорту міської ради на яких розглядались та приймались рішення щодо змін в організації дорожнього руху на окремих ділянках вулиць, площах, облаштування додаткових дорожніх знаків, пішохідних переходів, автобусних зупинок, в тому числі нових, про організацію кругового руху на окремих перехрестях, встановлення нових світлофорних об’єктів тощо, в тому числі і рішення про демонтаж обмежувачів руху. Частина прийнятих рішень знаходяться на стадії реалізації;

- проведено інвентаризацію зупинок, підготовлено та прийнято рішення виконкому 24.06.2020 № 230 «Про перелік зупинок громадського транспорту на міських автобусних маршрутах  м. Ужгород», в перелік включено нові зупинки, визначені на підставі звернень громадян, частину зупинок перейменовано (осучаснено);

- з метою забезпечення оновлення рухомого складу, підвищення рівня безпеки перевезень пасажирів, забезпечення потреб населення у якісних перевезеннях підготовлені та прийняті рішення виконкому міської ради 09.09.2020 № 323 «Про перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування”, 09.09.324 № 324 «Про організацію перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах», внесено зміни до маршрутної мережі та визначено основні характеристики об’єктів конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування. Умовами конкурсу було заплановано зняття з маршрутів міста всіх маломістких “маршруток” із пасажиромісткістю до 30 місць. Автобуси також мають відповідати екологічному стандарту не нижче Євро-2, а 40% автобусів на маршруті мають бути пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, інвалідів з вадами зору, слуху та з ураженням опорно-рухового апарату;

- проведено конкурс з перевезення пасажирів на окремих міських автобусних маршрутах загального користування. Для участі у конкурсі  перевізниками придбано декілька автобусів більшої пасажиромісткості типу Богдан, Атаман, Еталон, частина із них, пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, інвалідів з вадами зору, слуху та з ураженням опорно-рухового апарату. З перевізниками, автобуси яких не відповідали умовам конкурсу, договори на обслуговування маршрутів, укладено на один рік;

- відкрито новий автобусний маршрут № 38 „вул. В’ячеслава Чорновола - УжНУ” (через вул. Олександра Можайського, пл. Шандора Петефі, вул. Івана Франка), який за результатами конкурсу обслуговуватиметься комунальним підприємством «Ужгородський муніципальний транспорт» автобусами Електрон. Маршрут пролягатиме наступними вулицями: у прямому напрямку - вул. Капушанська, вул. Тиводара Легоцького, вул. Олександра Можайського, вул. Минайська,  вул. Швабська, пл. Шандора Петефі, вул. Льва Толстого, пл. Богдана Хмельницького, пл. Дружби народів, вул. Митна, вул. Івана Франка, вул. Яна Гуса, пл. Князя Лаборця, вул. Закарпатська, вул. Собранецька, вул. Олександра Грибоєдова, вул. Університетська, у зворотньому напрямку - вул. Університетська, вул. Олександра Грибоєдова, вул. Собранецька, пл. Віталія Постолакі, вул. Загорська, вул. Закарпатська, пл. Князя Лаборця, вул. Яна Гуса, вул. Івана Франка, вул. Митна, пл. Дружби народів, вул. Льва Толстого, вул. Шандора Петефі, вул. Льва Толстого, площа Богдана Хмельницького, вул. Минайська, вул. Олександра Можайського,  вул. Тиводара Легоцького, вул. Капушанська). Маршрут сполучатиме в тому числі такі частини міста, які дотепер не були охоплені автобусним сполученням (вул. Олександра Можайського, пл. Князя Лаборця). Маршрут також включає у себе автобусне сполучення між частинами міста, яке було зазначено у електронній петиції, яка була підтримана 255 голосами;

- проводилась регулярна роз’яснювальна робота з перевізниками щодо неухильного дотримання рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при наданні послуг з перевезення пасажирів на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19);

- проводилась робота у рамках робочої групи, яка забезпечує координацію дій із планування та розробки заходів для проєкту Плану сталої міської мобільності, що реалізується у межах проєкту «SUMCITYNET: міста за покращення доступності і кліматично-сталу міську мобільність» за співфінансування Європейського Союзу. Партнером проєкту є Громадська організація «Агентство сприяння сталому розвитку Карпатського регіону «ФОРЗА».

План сталої міської мобільності це стратегічний документ, який визначає транспортну політику міста на багато років і дає відповідь на питання: як оптимізувати місто для того, аби переміщення мешканців в ньому були ефективними з точки зору часу, комфорту, вартості, сприяли здоров’ю та спричиняли якнайменший негативний вплив на довкілля;

Відділом розглянуто, опрацьовано та підготовлено відповіді на 214 листи, 108 звернень громадян, 36 запитів на отримання публічної інформації, а також на 9 депутатських звернень. Відділом підготовлено 20 рішень виконавчого комітету, 1 рішення сесії міської ради та 5 розпоряджень міського голови.


2019

Звіт
про роботу відділу транспорту, державних закупівель та зв’язку за 2019 рік

У 2019 році з метою підвищення якості надання послуг пасажирського транспорту, забезпечення доступності транспорту та об’єктів транспортної інфраструктури міста, розвитку транспортної інфраструктури проводились наступні заходи:

- проведено комплексне обстеження пасажиропотоків на всіх міських автобусних маршрутах загального користування у розрізі маршрутів, автобусів, зупинок, робочих та вихідних днів. За результатами обстеження пасажиропотоків зафіксовано кількість пасажирів на міських автобусних маршрутах у робочі дні - 63018 пасажири, в тому числі - 5420 учнів, у вихідні дні – 32155 пасажири, в тому числі – 2802 учнів;

- підготовлено матеріали, пропозиції, проекти рішень для проведення 17 засідань комісій з безпеки дорожнього руху та координації роботи автотранспорту міської ради на яких розглядались та приймались рішення щодо змін в організації дорожнього руху на окремих ділянках вулиць, площ, облаштування додаткових дорожніх знаків, пішохідних переходів, автобусних зупинок, в тому числі нових, про організацію кругового руху на окремих перехрестях, встановлення нових світлофорних об’єктів тощо, в тому числі і рішення про демонтаж обмежувачів руху. Частина прийнятих рішень знаходяться на стадії реалізації;

- підготовлено і проведено три конкурси з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування;

- підготовлено рішення виконкому „Про відбір банківської установи для укладання договору фінансового лізингу”, проведено конкурс для укладання договору фінансового лізингу комунальним підприємством „Ужгородський муніципальний транспорт” Ужгородської міської ради та придбано чергові 10 нових сучасних низькопідлогових комфортабельних автобусів „Електрон” (пасажиромісткість автобуса - більше 100 осіб, рівень екологічного  стандарту - Євро-5), які пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, а також пристосовані для користування інвалідами з вадами зору, слуху та з ураженнями опорно-рухового апарату і обладнані пандусами для заїзду, виїзду пасажирів з обмеженими можливостями пересування;

- з метою запуску чергової партії комунального транспорту проведено роботу по відкриттю нового автобусного маршруту № 24 „мкрн. „Дравці” - УжНУ” (через вокзали, „Новий район”), підготовлено умови та проведено відповідний конкурс. Маршрут № 24 перетинає усе місто, протяжність маршруту становить 16,9 кілометрів та охоплює 35 автобусних зупинок в одному напрямку. Завдяки маршруту № 24 та великій пасажиромісткості автобусів “Електрон” без подвійної оплати та пересадок забезпечено перевезення пасажирів між густонаселеними та віддаленими районами міста, поліклінікою, лікарнею, пологовим будинком, пенсійним фондом, університетом, автовокзалом, залізничним вокзалом, будівельними гіпермаркетами та багатьма іншими частинами міста. У значної кількості пасажирів з’явилась можливість обирати послуги з  перевезення між приватним чи комунальним перевізником;

- у 2019 році перевезення пасажирів комунальним транспортом було уже забезпечено на трьох міських автобусних маршрутах № 18 “гіпермаркет “Епіцентр” - “УжНУ” (через пл. Шандора Петефі, пл. Корятовича), № 20 “пл. Корятовича - Речовий ринок”, № 24 „мкрн. „Дравці” - УжНУ” (через вокзали, „Новий район”). Для їх обслуговування використовується 17 автобусів “Електрон”. Маршрути формувалися на підставі звернень, пропозицій та зауваження громадян, представників організацій, підприємств та установ.  Маршрутами № 18 та № 20  забезпечено перевезення пасажирів між густонаселеними та віддаленими районами міста, поліклінікою, лікарнею, пологовим будинком, департаментом праці та соціального захисту населення міської ради, пенсійним фондом, університетом та центральною частиною міста.

Регулярним автобусним сполученням, яке забезпечується комунальним транспортом, з‘єднано велику кількість мікрорайонів міста для надання можливості пасажирам здійснювати поїздки між ними без пересадок та подвійної оплати. Пасажиромісткість одного комунального автобуса дає змогу забезпечувати комфортне перевезення такої кількості пасажирів, для перевезення яких раніше необхідно було декілька автобусів приватних перевізників. Після придбання кожної нової партії комунального транспорту кількість автобусів приватних перевізників на маршрутах міста зменшується, що позитивно впливає на зменшення заторів та екологічну ситуацію у місті;

- маршрут № 20  “пл. Корятовича - Речовий ринок” продовжено до мікрорайону “Доманинці”. Таким чином сучасним комфортабельним громадським транспортом забезпечено ще один мікрорайон міста, жителі якого можуть без пересадок та подвійної оплати здійснювати поїздки між будь-якими зупинками 20 маршруту. Відповідно до звернень громадян здійснено процедурні питання щодо збільшення кількості автобусів на маршруті № 20 з трьох до чотирьох та зменшення інтервалів між рейсами;

- відповідно до Стратегії розвитку міста “Ужгород-2030” спільно з комунальним підприємством “Ужгородський муніципальний транспорт” Ужгородської міської ради підготовлено проект “Створення системи міського електричного транспорту в м. Ужгород” з метою долучення до програми кредитування за рахунок залучення фінансових ресурсів Європейського інвестиційного банку для здійснення закупівлі 5 електробусів та станції живлення;

- відповідно до чисельних звернень змінено схему проїзду маршруту № 5 із пл. Корятовича у напрямку залізничного вокзалу та охоплено регулярним сполученням жителів вулиць Івана Айвазовського, вул. Івана Панькевича,               вул. Електрозаводська;

- проводилась робота з метою оптимізації маршрутної мережі міста;

- на всіх міських автобусних маршрутах забезпечено безоплатне перевезення всіх пільгових категорій громадян без будь-яких обмежень по кількості поїздок, як окремого пасажира так і по кількості пільговиків в автобусах, періодом доби тощо;

- забезпечено перевезення школярів зі знижкою у дві гривні у навчальний період;

- проводилася організаційна робота по встановленню автобусних зупинок за кошти міської ради, зокрема “Кардіоцентр”, “Пенсійний фонд”,  АВС “Зіна” (вул. Доманинська), “Деца у нотаря”;

- проводилась робота по впровадженню автоматизованої системи обліку оплати проїзду у місті (відповідно до інформації оператора старт проекту заплановано на 01.02.2020);

- забезпечено функціонування системи GPS-моніторингу, яка у режимі online інформує пасажирів про рух громадського транспорту. Ресурс розміщений на офіційному сайті міської ради, у розділі “Громадський транспорт”. Для зручності пасажирів також діє мобільний додаток Dozor City, який можна завантажити через Play Market. Відтак кожен пасажир має можливість у режимі реального часу отримати актуальну інформацію про час прибуття автобуса на зупинку та інформацію про маршрути міста, перелік зупинок, через які пролягає маршрут та окремо про рух автобусів;

- забезпечено функціонування чотирьох “розумних” зупинок (“універмаг “Україна”, “пл. Кирила і Мефодія (Собор)”, “магазин “Електрон”, “пл. Корятовича”), які інтегровані у систему GPS-моніторингу. Зупинки обладнані електронним табло, на яких відображається час, через скільки хвилин прибуде автобус кожного маршруту, є в наявності порти підзарядки мобільних телефонів, на зупинках здійснюється цілодобове відеоспостереження, пасажири можуть скористатися безкоштовним Wi-Fi. Автобусні зупинки “вул. Митна”, “готель “Ужгород” та “Культосвітнє училище” також обладнані електронним табло прогнозу прибуття автобусів;

- розклади руху громадського транспорту розміщені на сайті та у всеукраїнському мобільному додатку https://uz.rozklad.in.ua/ , на інформаційних панелях на автобусних зупинках міста, а також на офіційному сайті міської ради у розділі “Громадський транспорт”. Макети розкладів руху громадського транспорту, які використовуються у додатку та на автобусних зупинках увібрали в себе найкращі традиції європейських транспортних компаній щодо інформування пасажирів про роботу громадського транспорту міста та створені відповідно до принципів “універсального дизайну”, а отже є інтуїтивно зрозумілими. Саме тому, користуватись розкладами для громадського транспорту rozklad.in.ua можуть пасажири будь-якого віку, подорожуючі з інших міст та іноземні туристи.  Розклади руху громадського транспорту на зупинці розміщені так, щоб їх могли прочитати діти, дорослі, люди різного зросту та можливостей зору. Розклади на зупинках знаходяться у металевих, захищених від опадів, інформаційних панелях, які кріпляться до дорожніх знаків, зупиночних комплексів та знаходяться на рівні очей. У 2020 році заплановано збільшення кількості інформаційних панелей на автобусних зупинках;

- проведено процедуру визначення та затвердження переліку місць для паркування туристичних автобусів;

- протягом року здійснювалось оприлюднених відкритих даних на Всеукраїнському порталі відкритих даних та на офіційному сайті міської ради зокрема дані про місцезнаходження громадського  транспорту в режимі реального часу,  перелік перевізників, що надають послуги пасажирського автомобільного транспорту та маршрутів, розклади руху громадського транспорту,  перелік укладених договорів тощо.

У сфері публічних закупівель протягом 2019 року:

- було підготовлено та проведено 111 засідань тендерного комітету виконкому щодо здійснення публічних закупівель для потреб виконкому;

- розроблено та затверджено Річний план закупівель на 2019 рік, зміни до нього, Додаток до річного плану на 2019 рік;

- проводився збір інформації, підготовка звітів та проведення аналізу даних щодо використання бюджетних коштів розпорядниками бюджетних коштів;

- здійснювалося інформаційне забезпечення та роз’яснення розпорядникам бюджетних коштів змін в законодавстві у сфері публічних закупівель, надавалися  консультації та правова допомога розпорядникам бюджетних коштів;

- з метою проведення заходів, спрямованих на підвищення професійного рівня осіб, відповідальних за проведення публічних закупівель, для розпорядників бюджетних коштів, комунальних закладів, установ та підприємств міської ради у лютому 2019 року проведено  навчальний семінар з питань проведення публічних закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та застосування практичних навичок користування електронними майданчиками в системі публічних закупівель ProZorro.

З метою безперебійного постачання товарів, надання послуг, необхідних для забезпечення ефективного функціонування виконкому та виконання програм для забезпечення окремих галузей життєдіяльності міста тендерним комітетом виконкому здійснювалися публічні закупівлі за державні кошти, а саме:

- відповідно до Закону України „Про публічні закупівлі” проведено                   16 процедур закупівель товарів та послуг за державні кошти на 2019 рік для виконавчого комітету Ужгородської міської ради на загальну суму 10021500 грн. та укладено договори за результатами проведення процедур закупівель з переможцями торгів, в результаті зекономлено 791100 грн., що складає 8%;

- відповідно до рішення виконавчого комітету 14.11.2016 № 381 «Про електронні закупівлі у м. Ужгород» проведено 7 допорогових електронних закупівель товарів та послуг в системі електронних державних закупівель ProZorro на загальну суму  675600 грн., в результаті зекономлено 107700 грн., що складає 16%.

У 2019 році відділом розглянуто, опрацьовано та підготовлено відповіді на 231 лист, 149 звернень громадян, 46 запитів на отримання публічної інформації, а також на 15 депутатських запитів.