Загальний відділ

Адреса: пл. Поштова, 3, каб. 103, 106

Телефон: (0312) 42-80-31 / 110

Email: umr@rada-uzhgorod.gov.ua

Графік роботи:

Робочі дні

Вихідні дні

Понеділок – П’ятниця 
з 8.00 до 17.00

Субота,
Неділя

Обідня перерва з 12.00 до 13.00

Рудов  

Рудов Оксана Миколаївна

Біографічна довідка

Вищу освіту здобула в Закарпатському державному університеті.

Трудову діяльність в Ужгородській міській раді розпочала у 1983 році. Працювала на посадах друкарки житлово-експлуатаційного об’єднання, діловода, інспектора і спеціаліста І категорії по роботі з листами та прийому громадян, спеціаліста І категорії сектору обліку документів та контролю, головного спеціаліста загального відділу. На посаді начальника загального відділу - з грудня 2015 року.

 


Посада П.І.Б. Контакти Адреса/№Кабінету Час прийому
Начальник відділу Рудов Оксана  Миколаївна 42 80 31 / 110 umr@rada-uzhgorod.gov.ua

Пл. Поштова, 3
Кабінет №106

Пн.-Чт. - 9.30-17.00 (без обідньої перерви)

Пт.- 9.30-14.00 (без обідньої перерви)

Заступник начальника відділу Іванцик Кристина Віталіївна

Пл. Поштова, 3
Кабінет №102

Головний спеціаліст  Логойда-Сідун Вікторія Василівна 
Секретар керівника Малеш Наталія Володимирівна 42 80 31 /305  
Секретар керівника   42 80 26  
Секретар керівника Кічковська Соломія Олександрівна 42 80 31 /303  

П О Л О Ж Е Н Н Я
про загальний відділ

1. Загальні положення

1.1. Загальний відділ є виконавчим органом міської ради без права юридичної особи і діє як самостійний структурний підрозділ, утворюється міською радою, підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові та керуючому справами виконкому відповідно до розподілу повноважень.
1.2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Регламентом виконавчого комітету міської ради (далі — Регламентом виконкому), Інструкцією з діловодства в Ужгородській міській раді та її виконавчих органах (далі — Інструкція з діловодства), а також цим Положенням.
1.3. Свою роботу відділ планує відповідно до планів роботи міської ради та виконавчого комітету.
1.4. Має круглу печатку з назвою відділу, реєстраційні та кутові штампи.

2. Основні завдання

2.1. Забезпечення ведення діловодства в міській раді відповідно до Інструкції з діловодства та Регламенту виконкому.
2.2. Здійснення методичного керівництва і контроль дотримання у міській раді та її структурних підрозділах визначеного нормативно-законодавчими актами єдиного порядку документування управлінської інформації і роботи з документами із застосуванням сучасних автоматизованих систем.
2.3. Здійснення координації заходів щодо покращення організації контролю за виконанням розпорядчих документів вищих органів, запитів і звернень народних депутатів України та депутатів обласної ради, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації, розпоряджень міського голови, запитів на інформацію структурними підрозділами міської ради.
2.4. Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів для керівництва міської ради щодо виконання директивних і розпорядчих документів вищих органів, розпоряджень міського голови, запитів на інформацію.

3. Повноваження

Відділ у межах своїх повноважень розробляє:
3.1. Розробляє Інструкцію з діловодства та зведену номенклатуру справ
апарату ради та виконавчого комітету.
3.2. Здійснює реєстрацію та веде облік документів, у тому числі запитів на інформацію.
3.3. Організовує документообіг, формування справ, їх зберігання та підготовку до передачі особі, відповідальній за ведення архіву.
3.4. Забезпечує впровадження та контролює дотримання структурними підрозділами вимог Інструкції, Регламенту виконкому та національних стандартів.
3.5. Готує проекти розпоряджень і доручень міського голови з питань, що належать до компетенції відділу.
3.6. Вживає заходів до зменшення обсягу службового листування в міській
раді.
3.7. Проводить регулярно перевірку стану діловодства в структурних
підрозділах міської ради.
3.8. Бере участь у впровадженні та використанні інформаційно- телекомунікаційної системи діловодства в міській раді.
3.9. Здійснює контроль за своєчасним розглядом та проходженням документів у міській раді.
3.10. Проводить аналіз інформації про документообіг, необхідної для прийняття управлінських рішень.
3.11. Організовує збереження документаційного фонду міської ради та користування ним.
3.12. Перевіряє стан виконання контрольних документів управліннями і відділами міської ради в частині делегованих їм повноважень та вносить пропозиції про розгляд на засіданнях виконкому питань щодо вдосконалення організації контролю за виконанням документів структурними підрозділами, надає методично-практичну допомогу.
3.13. Забезпечує своєчасне надходження інформаційних та інших матеріалів про стан виконання контрольних завдань.
3.14. Завчасно готує і систематично надає структурним підрозділам міської ради письмові нагадування-попередження про наближення термінів виконання контрольних документів.
3.15. Інформує міського голову про кількість та характер запитів на інформацію і подає зазначену інформацію для оприлюднення на сайті міської ради.
3.16. Забезпечує облік, зберігання, видачу бланків виконавчого комітету та списання зіпсованих бланків.
3.17. Готує ініціативні листи та відповіді на листи і звернення юридичних та фізичних осіб, відповідно до резолюцій.
3.18. Забезпечує чітку та безперебійну роботу приймалень міського голови, секретаря ради, заступників міського голови, керуючого справами виконкому.

4.Права та обов’язки

4.1. Відділ має право:
4.1.1. Одержувати у встановленому порядку від відповідних структурних підрозділів міської ради інформації та матеріали, необхідні для виконання завдань, покладених на відділ.
4.1.2. Вимагати від працівників структурних підрозділів міської ради дотримання визначеного нормативно-законодавчими актами єдиного порядку документування і роботи з документами.
4.1.3. Повертати виконавцям матеріали для доопрацювання їх у випадках порушення Інструкції з діловодства, Регламенту виконкому.
4.1.4. Вимагати від управлінь, відділів міської ради вдосконалення форм і методів роботи з контрольними документами, дотримання виконавської дисципліни.
4.1.5. Вносити пропозиції про зняття з контролю чи продовження термінів виконання документів, заохочення або притягнення до відповідальності посадових осіб, з вини яких порушені строки їх виконання.
4.1.6. Залучати в установленому порядку спеціалістів інших структурних підрозділів ради для проведення перевірок роботи з контрольними документами, вжиття заходів щодо оперативного усунення виявлених недоліків.
4.2. Обов’язки:
4.2.1. Працівники відділу зобов’язані дотримуватися законодавства України, вимог даного Положення, посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
4.2.2. Працівники відділу, які виявили порушення в роботі управлінь, відділів, інших структурних підрозділів міської ради та її виконавчого комітету або службових осіб, зобов’язані доповісти керівництву про ці порушення для вжиття необхідних заходів з їх усунення.
4.2.3. Покладання на відділ та його працівників обов’язків, які не передбачені цим Положенням, посадовими інструкціями і не стосуються роботи відділу, забороняється.

5. Керівництво та структура

5.1. Керівництво відділом здійснює начальник, який призначається і звільняється з посади міським головою.
5.2. На час відсутності начальника відділу його обов’язки виконує заступник.
5.3. Начальник відділу:
5.3.1. Планує роботу відділу і забезпечує виконання затверджених планів.
Визначає завдання і проводить розподіл обов’язків між працівниками віддлу.
5.3.2. Розробляє посадові інструкції працівників відділу, забезпечує дотримання ними правил внутрішнього трудового розпорядку.
5.3.3. Вносить у встановленому порядку подання про присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування, заохочення працівників відділу
та накладання дисциплінарних стягнень.
5.3.4. Забезпечує підвищення кваліфікації працівників відділу.
5.3.5. Щорічно готує пропозиції щодо списку кадрового резерву на посади службовців органів місцевого самоврядування — працівників відділу.
5.3.6. Розробляє Інструкцію з діловодства і зведену номенклатуру справ апарату ради та апарату виконавчого комітету.
5.3.7. Здійснює контроль за дотриманням у міській раді Регламенту виконавчого комітету міської ради та Інструкції з діловодства.
5.3.8. Надає методичну допомогу та готує і проводить навчання посадових осіб міської ради з питань ведення діловодства.
5.3.9. Забезпечує організацію контролю за виконанням директивних і розпорядчих документів вищестоящих органів влади, розпоряджень міського голови структурними підрозділами міської ради.
5.3.10. Узагальнює дані щодо обсягу документообігу та виконання контрольних документів і подає їх на розгляд керівництва міської ради.
5.3.11. Бере участь у запровадженні в міській раді електронного документообігу.
5.3.12. Забезпечує зберігання і користування печаткою відділу.
5.3.13. Вживає заходів по вдосконаленню роботи відділу.
5.3.14. Виконує інші обов’язки, покладені на нього міським головою та заступником міського голови, керуючим справами виконкому.
5.4. Заступник начальника відділу:
5.4.1. Забезпечує:
– своєчасний розгляд документів;
– відправку телеграм, листів та інших документів;
– зберігання та користування штампами;
– надання методичної і практичної допомоги управлінням, відділам місь- кої ради з питань ведення діловодства;
– зберігання документів щодо діяльності органу місцевого самовря- дування, передачу їх на зберігання у встановленому порядку.
5.4.2. Здійснює контроль:
– за рухом документів у міській раді;
– за правильним оформленням вхідної і вихідної кореспонденції згідно з Інструкцією з діловодства;
– за своєчасним вирішенням питань, які направлені на розгляд;
– за виконанням разових доручень міського голови, заступника міського голови, керуючого справами виконкому, листів, телеграм та інших документів.
5.4.3. Організовує роботу з ведення реєстраційної та довідкової картотек, обліку і зберігання завершених справ. Веде інформаційно-довідкову і статистичну звітність про документообіг у міській раді, щомісячно інформує з цих питань начальника відділу.
5.4.4. Є відповідальною посадовою особою виконавчого комітету, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, в межах компетенції та повноважень відповідає за реєстрацію, облік, систематизацію запитів на інформацію, аналізування та звітування про стан роботи із запитами на інформацію від фізичних та юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу
юридичної особи.
5.4.5. Стежить за дотриманням правил з охорони праці та протипожежного захисту.
5.5. Структура відділу та чисельність його працівників визначаються штатним розписом, який затверджується міським головою.
5.6. На посаду начальника відділу призначається особа, яка має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра; досконало володіє державною мовою, основами діловодства, ПК та іншою оргтехнікою і має стаж роботи в органах державної влади або місцевого самоврядування не менше трьох років.
5.7. На посаду спеціаліста відділу призначається особа, яка має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра; досконало володіє державною мовою, основами діловодства, ПК та іншою оргтехнікою і має стаж роботи в органах державної влади або місцевого самоврядування не менше одного року.
5.8. Розподіл обов’язків та посадові інструкції працівників відділу розробляються та затверджуються начальником відділу і погоджуються із керуючим справами виконкому.

6.Взаємодія

Загальний відділ в установленому законодавством порядку та в межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету, установами та організаціями міста, незалежно від форм власності, з метою забезпечення єдиного порядку документування у виконавчому комітеті міської ради відповідно до вимог регламенту та інструкції з діловодства.

7. Відповідальність

7.1. Працівники відділу несуть відповідальність за:
7.1.1. Організацію і ведення діловодства відповідно до вимог державних стандартів, Інструкції з діловодства, Регламенту виконавчого комітету міської ради та забезпечення контролю за своєчасним виконанням документів.
7.1.2. Якісне і своєчасне виконання посадових завдань та обов’язків.
7.1.3. Своєчасне надходження інформаційних та інших матеріалів від структурних підрозділів міської ради в частині делегованих їм повноважень про хід виконання актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Прем’єр-міністра України, запитів та звернень народних депутатів України, депутатів обласної ради, розпоряджень міського голови. запитів на інформацію.
7.1.4. Належне зберігання переданих їм для роботи рішень, розпоряджень, матеріалів до них, а також інших документів, що надходять у відділ в порядку здійснення його завдань та функцій.
7.1.5. Порушення вимог антикорупційного законодавства;
7.1.6. Розголошення службової та іншої конфіденційної інформації, яка стала відома при виконанні посадових обов’язків.
7.1.7. Працівники відділу звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання вимог даного Положення у випадку виникнення форс-мажорних обставин на час дії таких обставин. Працівники відділу звільняються від відповідальності за таке неналежне виконання тільки в тому випадку, якщо форс-мажорні обставини виникли після затвердження даного Положення, їх виникнення викликано подіями, що не залежали від волі працівників відділу, і працівники відділу вжили всіх необхідних заходів для того, щоб уникнути або усунути негативні наслідки цих обставин.
7.1.8. Працівники відділу повинні в найкоротший термін, але не пізніше п’яти днів з дня настання форс-мажорних обставин, повідомити про них керівництво.
7.1.9. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання або припинення даних обставин позбавляє працівників відділу права посилатися на дані обставини.
7.1.10. Під форс-мажорними обставинами розуміються: стихійні лиха (пожежі, повені, зсуви тощо), воєнні дії, незаконні діяння третіх осіб, епідемії, страйки, ембарго, бойкот, рішення і дії органів державної влади чи місцевого самоврядування.
7.1.11. Факт виникнення і припинення форс-мажорних обставин підтверджується відповідним документом, виданим уповноваженим органом.

8.Заключні положення

8.1. Припинення діяльності відділу здійснюється рішенням міської ради
або у встановленому нею порядку іншим органом відповідно до вимог діючого законодавства України.
8.2. 3міни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття. Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені за ініціативою міського голови, заступників міського голови, начальника відділу, а також з метою приведення Положення у відповідність до чинного законодавства.


2021

З В І Т
про роботу загального відділу
за 2021 рік

 

Протягом звітного періоду відповідно до затвердженого плану роботи відділ забезпечував контроль за  виконанням розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації,  листів  Кабміну, Верховної Ради, обласних ради та  державної адміністрації, розпоряджень міського голови, листів, що надходили з організацій, підприємств та установ міста, а також запитів на інформацію.

Працівниками загального відділу  попередньо розглядається кореспонденція, що надходить на адресу міської ради засобами поштового зв'язку (Укрпошта), на електронну скриньку umr@rada-uzhgorod.gov.ua та надсилається на розгляд структурним підрозділам відповідно до їх повноважень. Так в 2021 році надійшло – 10150 листів, запитів, постанов, ухвал та інших, за аналогічний період минулого року – 9500.

Зареєстровано  в системі електронного документообігу "АСКОД" 6452 документи, (відзначається збільшення загального обсягу документообігу проти відповідного періоду минулого року на 1235 документів) з яких вхідних – 4957, вихідних – 886 та  629 запитів про доступ до публічної інформації. Кореспонденція надходить поштою, особисто, засобами електронного зв'язку та телефоном. Надійшло засобами електронного зв'язку – 3893 (в т.ч  через систему взаємодії з виконавчими органами СЕД – 420; СЕД ФОСдок – 114), поштою – 875 (в т.ч. фельдєгерською службою – 29), подано особисто – 1521, телефоном – 12,  усно – 1. Всі документи доведено до керівництва, а за резолюціями керівництва – до керівників структурних підрозділів для виконання.

Відповідно до Інструкції з діловодства та п. 3 Порядку роботи в СЕД працівниками загального відділу здійснено перевірку проєктів листів-відповідей та оформлення їх картки на предмет відповідності вимогам Інструкції. Таких листів  – 6358.

Протягом року відділ забезпечував у встановленому порядку своєчасне відправлення кореспонденції .Таких листів – 6358.

Відповідно до плану роботи відділу, керуючому справами виконкому щоквартально подаються підсумкові дані обліку обсягу документообігу в електронній формі для вжиття заходів для удосконалення роботи з документами.

Щомісяця на нарадах при міському голові загальним відділом повідомлялося про кількість та характер запитів на інформацію, що надійшли до міської ради з одночасним оприлюдненням на сайті міської ради в розділі "Доступ до публічної інформації".

Начальник відділу приймає та реєструє документи з грифом “Для службового користування” та доводить їх до виконавців – керівників структурних підрозділів відповідно до резолюції міського голови під розписку у журналі відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 року №736 "Про затвердження інструкції про порядок ведення, обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію та розпорядження міського голови №290 від 04.07.2018 р. організація роботи з документами із грифом обмеження "Для службового користування";

Підготовлено:

- рішення виконавчого комітету "Про стан виконавської дисципліни у структурних підрозділах міської ради за підсумками 2020 року", яке розглянуто на засіданні виконавчого комітету у лютому 2021 року, а також сформовано узагальнений звіт та складено інформаційно-аналітичну довідку про стан виконавської дисципліни за підсумками першого півріччя 2021 року,  що розглянуто -  у липні 2021 року;

- розпорядження міського голови "Про зміни до Інструкції з діловодства в Ужгородській міській раді та її виконавчих органах";

- розпорядження міського голови " Про присвоєння індексів";

- розпорядження міського голови "Про затвердження бланків"

Опрацьовано і  розміщено в системі електронного документообігу Зведену Номенклатуру справ на 2022 рік апарату ради та виконавчого комітету з відповідальними працівниками структурних підрозділів.

Протягом відповідного періоду відібрані та передані на знищення до архівного відділу документи (листи) за  2015 р., як такі що не мають науково-історичної цінності і втратили практичне значення документу.

За резолюціями керівництва відділом було підготовлено відповіді на звернення фізичних і юридичних осіб, а  також запитів на інформацію.

Протягом року відділ забезпечував чітку безперебійну роботу приймалень керівництва.

Структурним підрозділам регулярно надається методична допомога з організації діловодного процесу в Системі електронного документообігу ”АСКОД”. З метою попередження порушення термінів виконання  документів, загальним відділом забезпечується постійний електронний моніторинг контрольних документів та виконання завдань у визначені терміни головному виконавцю документа про наближення контрольного строку.

Працівники відділу пройшли курс професійного навчання на Національній онлайн-платформі з цифрової грамотності "Дія. Цифрова освіта" за програмами "Доступ до публічної інформації", "Основи кібергігієни" та отримали відповідні сертифікати для державних службовців.


2020

З В І Т
про роботу загального відділу
за 2020 рік

Протягом звітного періоду відповідно до затвердженого плану роботи відділ забезпечував контроль за  виконанням розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації,  листів  Кабміну, Верховної Ради, обласних ради та  державної адміністрації, розпоряджень міського голови, листів, що надходили з організацій, підприємств та установ міста, а також запитів на інформацію.

Працівниками загального відділу  попередньо розглянуто та зареєстровано в системі електронного документообігу "АСКОД" 5217 документів, з яких вхідних – 4009, вихідних – 556 та  652 запитів про доступ до публічної інформації. Кореспонденція надходить поштою, особисто, засобами електронного зв'язку та телефоном. Надійшло засобами електронного зв'язку – 2729 (в т.ч  через систему взаємодії з виконавчими органами СЕД – 32; СЕД ФОСдок – 1023), поштою – 849 (в т.ч. фельдєгерською службою – 58), подано особисто – 1071,телефоном – 12. Всі документи доведено до керівництва, а за резолюціями керівництва – до керівників структурних підрозділів для виконання.

Відповідно до Інструкції з діловодства та п. 3 Порядку роботи в СЕД працівниками загального відділу здійснено перевірку проєктів листів-відповідей та оформлення їх картки на предмет відповідності вимогам Інструкції в кількості – 4871.

Протягом року відділ забезпечував у встановленому порядку своєчасне відправлення кореспонденції (4871).

У визначені терміни поінформовано обласну державну адміністрацію про кількість отриманих розпоряджень, доручень голови ЗОДА та прийняті на їх виконання розпорядчі документи.

Відповідно до плану роботи відділу, керуючому справами виконкому щоквартально подаються підсумкові дані обліку обсягу документообігу в електронній формі для вжиття заходів для удосконалення роботи з документами.

 Щомісяця на нарадах при міському голові загальним відділом повідомлялося про кількість та характер запитів на інформацію, що надійшли до міської ради з одночасним оприлюдненням на сайті міської ради в розділі "Доступ до публічної інформації".

 Підготовлено:

- рішення виконавчого комітету "Про стан виконавської дисципліни у структурних підрозділах міської ради за підсумками 2019 року", яке розглянуто на засіданні виконавчого комітету у лютому 2020 року, а також сформовано узагальнений звіт та складено інформаційно-аналітичну довідку про стан виконавської дисципліни за підсумками першого півріччя 2020 року,  що розглянуто -  у липні 2020 року;

За дорученням керуючого справами виконкому подано пропозиції в межах своїх повноважень до проєкту розпорядження "Про зміни до Інструкції з діловодства в Ужгородській міській раді та її виконавчих органах".

Розроблено та затверджено посадові інструкції працівників відділу.

Протягом відповідного періоду відібрані та передані на знищення до архівного відділу документи (листи) за 2013, 2014 рр., як такі що не мають науково-історичної цінності і втратили практичне значення документу.

Опрацьовано та розміщено в СЕД в розділі "Номенклатура справ" зведену Номенклатуру справ.

За резолюціями керівництва відділом було підготовлено відповіді на звернення фізичних і юридичних осіб, а  також запитів на інформацію.

Структурним підрозділам регулярно надається методична допомога з організації діловодного процесу в Системі електронного документообігу ”АСКОД”. З метою попередження порушення термінів виконання  документів, загальним відділом забезпечується постійний електронний моніторинг контрольних документів та виконання завдань у визначені терміни головному виконавцю документа про наближення контрольного строку.

У вересні 2020 року взято участь у семінарі онлайн режиму на тему: "Архівна справа - сучасного діловодства ".


2019

З В І Т
про роботу загального відділу
за 2019 рік

Протягом звітного періоду відповідно до затвердженого плану роботи відділ забезпечував контроль за  виконанням розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації,  листів  Кабміну, Верховної Ради, обласних ради та  державної адміністрації, розпоряджень міського голови, листів, що надходили з організацій, установ міста, а також запитів на інформацію.

 Працівниками загального відділу  попередньо розглянуто та зареєстровано в системі електронного документообігу "АСКОД" 5581 документ, з яких вхідних – 4242, вихідних – 673 та  666 запитів про доступ до публічної інформації. Кореспонденція надходить поштою, особисто та засобами електронного зв'язку. Надійшло засобами електронного зв'язку – 2893, поштою – 1847, подано особисто – 841. Всі документи доведено до керівництва, а за резолюціями керівництва – до керівників структурних підрозділів для виконання. За підсумками 2019 року відзначається збільшення загального обсягу документообігу проти відповідного періоду минулого року на 61 документ. Тоді як запитів про доступ до публічної інформації поменшало на 158.

У визначені терміни поінформовано обласну державну адміністрацію про кількість отриманих розпоряджень, доручень голови ОДА та прийняті на їх виконання розпорядчі документи.

 Щомісяця на нарадах при міському голові загальним відділом повідомлялося про кількість та характер запитів на інформацію, що надійшли до міської ради з одночасним оприлюдненням на сайті міської ради в розділі "Доступ до публічної інформації".

Підготовлено:

- рішення виконавчого комітету "Про стан виконавської дисципліни у структурних підрозділах міської ради за підсумками 2018 року", яке розглянуто на засіданні виконавчого комітету у лютому 2019 року, а також сформовано узагальнений звіт та складено інформаційно-аналітичну довідку про стан виконавської дисципліни за підсумками першого півріччя 2019 року,  що розглянуто -  у липні 2019 року;

- рішення "Про доповнення до Положення доступу до публічної інформації";

- розпорядження міського голови "Про доповнення до розпорядження "Про присвоєння індексів";

  - Інструкцію з діловодства в Ужгородській міській раді та її виконавчих органах.

Опрацьовано та розміщено в СЕД в розділі "Номенклатура справ" Зведену Номенклатуру справ.

За дорученням керуючого справами виконкому подано пропозиції в межах своїх повноважень, а саме в розділах "Організація роботи зі службовими документами" та "Організація контролю за виконанням документів" Регламенту виконавчого комітету міської ради.

За резолюціями керівництва відділом було підготовлено відповіді на звернення фізичних і юридичних осіб, а  також запитів на інформацію.

Структурним підрозділам регулярно надається методична допомога з організації діловодного процесу в Системі електронного документообігу ”АСКОД”. З метою попередження порушення термінів виконання  документів, загальним відділом забезпечується постійний електронний моніторинг контрольних документів та виконання завдань у визначені терміни головному виконавцю документа про наближення контрольного строку.

Протягом року відділ забезпечував своєчасне відправлення кореспонденції.