Гомонай Василь Васильович

Заступник міського голови

Прийом громадян:

Примітки:

Декларація

Народився 25 серпня 1978 року в м. Ужгород Закарпатської області. Громадянин України. Вищу освіту за спеціальністю «правознавство» здобув в Ужгородському державному університеті в 2000 році та за спеціальністю «філософія» - в Приватному вищому навчальному закладі «Карпатський університет імені Августина Волошина» у 2010 році. У період з лютого 2001 року по листопад 2003 року навчався в аспірантурі Ужгородського державного інституту інформатики, економіки і права. У 2004 році присвоєно науковий ступінь «Кандидат юридичних наук» та у 2006 році отримав вчене звання «Доцент». Трудову діяльність розпочав у вересні 2000 року викладачем природничо-гуманітарного коледжу Ужгородського державного інституту інформатики, економіки і права. Одночасно з вересня 2000 року до вересня  2017 року працював викладачем, доцентом кафедри конституційного права та порівняльного правознавства Ужгородського національного університету. Під час роботи в Ужгородському національному університеті з грудня  2000 року по березень 2001 року працював юрисконсультом Ужгородської дистанції цивільних споруд Львівської залізниці. 12 вересня 2017 року затверджений заступником міського голови Ужгородської міської ради.  

Функціональні повноваження:

Несе персональну відповідальність за реалізацію законів України, указів та розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень  міського голови, інших актів законодавчої та виконавчої влади щодо забезпечення дотримання вимог чинного законодавства у сфері капітального будівництва, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту, інвестицій та туризму, цивільного захисту населення.

Забезпечує реалізацію державної політики  з питань праці, соціального захисту, зайнятості, пенсійного забезпечення,  сімейної політики, материнства і дитинства, взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, підготовку, реалізацію планів соціально-економічного розвитку з питань життєдіяльності та стратегічних планів розвитку міста,  впровадження прийнятих міською радою програм та ефективне проведення економічних реформ, розвиток підприємництва, реалізацію державних гарантій у сфері торгівлі, оптимальне використання виробничо-технічного і наукового потенціалу міста, природних, трудових і фінансових ресурсів, стабільність розвитку економіки, впровадження енергоефективних технологій, раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів,  формування сприятливого інвестиційного іміджу міста та ефективне залучення інвестицій в економіку міста.

Відповідає за:

здійснення державної політики з питань капітального будівництва на території міста;

здійснення державної економічної та промислової політики в місті;

розроблення проєктів програм соціально-економічного розвитку міста і подання їх на розгляд міської ради, забезпечення їх реалізації, звітування про їх виконання;

складання, необхідних для управління соціально-економічним розвитком міста, балансів, матеріально-фінансових ресурсів;

отримання від усіх суб’єктів підприємницької діяльності, незалежно від форми власності, інформації, передбаченої актами законодавства для складання і виконання програми соціально-економічного розвитку міста;

забезпечення реалізації державної політики щодо сприяння розвитку малого бізнесу, надання допомоги підприємцям, які займаються розробленням та впровадженням інноваційних проєктів, виробництвом товарів народного споживання, будівельних матеріалів, наданням побутових, комунальних та інших послуг населенню;

забезпечення організації обслуговування населення підприємствами, установами, організаціями торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування, незалежно від форми власності;

організацію роботи з атестації об’єктів, робіт і послуг підприємств та організацій побутового, торговельного обслуговування населення;

здійснення державної політики з питань розвитку туризму та промоції міста;

забезпечення якісного проведення атестації робочих місць на підприємствах, в установах та організаціях  усіх форм власності;

здійснення інвестиційної політики в місті;

внесення, у встановленому порядку, до відповідних органів пропозицій щодо залучення іноземних інвестицій у розвиток економічного потенціалу міста;

сприяння зовнішньоекономічним зв’язкам та транскордонному співробітництву підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності;

створення інноваційних та логістичних центрів, індустріальних, техно- та наукових парків;

здійснення заходів, пов’язаних із  цивільним захистом населення  на території міста;

здійснення передбачених законодавством заходів, пов’язаних з дотриманням громадського порядку, рятуванням життя людей, захистом їх здоров’я і прав, збереженням матеріальних цінностей у разі стихійного лиха, аварій, катастроф, епідемій, епізоотій, пожеж, інших надзвичайних подій;

здійснення загального керівництва закладами охорони здоров’я, що належать до сфери управління міської ради, їх матеріально-фінансове забезпечення;

вжиття заходів до збереження мережі закладів охорони здоров’я та  прогнозів її розвитку, враховуючи їх під час розроблення проєктів програм соціально-економічного розвитку;

внесення в установленому порядку пропозиції щодо утворення, реорганізації та ліквідації закладів охорони здоров’я;

вжиття заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям, епізоотіям (у частині охорони здоров’я населення);

здійснення контролю за організацією роботи медичних закладів                       із надання допомоги населенню, у тому числі, пов’язаних з охороною материнства і дитинства;

забезпечення здійснення заходів стосовно осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк і потребують медичної допомоги у зв’язку із захворюванням на туберкульоз;

підготовку пропозицій до проєктів програм  з питань охорони здоров’я, розвитку фізичної культури та спорту, забезпечення їх виконання;

збереження і розвиток мережі фізкультурно-спортивних закладів, вжиття заходів щодо їх кадрового комплектування та зміцнення матеріально-технічної бази;

вжиття заходів для забезпечення розвитку мережі центрів фізичного здоров’я населення;

контроль за дотриманням організаціями фізкультурно-спортивної, молодіжної спрямованості  законодавства з питань соціального захисту молоді, фізичної культури та спорту; 

взаємодію з регіональним центром „Інваспорт”, громадськими організаціями інвалідів фізкультурно-спортивної спрямованості у розвитку фізкультурно-реабілітаційної і спортивної роботи серед  інвалідів, зміцненні їх матеріально-технічної бази, надання їм консультаційно-методичної допомоги;
розроблення прогнозів розвитку молодіжної політики;

сприяння підготовці молоді до військової та альтернативної (невійськової) служби;

створення умов для: розвитку соціальної інфраструктури у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини,  підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури; розвитку усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також організації культурного дозвілля населення; забезпечення доступу населення до надбань культури, писемності, традицій і звичаїв; збереження та розвитку культури української нації; моніторингу стану та тенденцій соціально-економічного розвитку у сфері культури, мистецтв, охорони культурної спадщини;

організацію форумів, конференцій, семінарів, нарад, які проводяться в місті, відповідно до функцій та повноважень;

захист об’єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження;

сприяння діяльності творчих спілок, громадських організацій, що функціонують у сфері культури та  мистецтв,  охорони культурної спадщини,  фондів, асоціацій, молодіжних, дитячих, юнацьких та інших громадських організацій;

реалізацію державної політики у галузі соціального забезпечення та соціального захисту соціально незахищених громадян – пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа, одиноких матерів, багатодітних сімей, інших громадян, які внаслідок недостатньої матеріальної забезпеченості потребують допомоги та соціальної підтримки з боку держави;
забезпечення зміцнення і розвитку матеріально-технічної бази центру обліку бездомних осіб, закладів соціального захисту населення, підвищення рівня і якості обслуговування в них;

сприяння роботі фондів, асоціацій та громадських організацій з питань соціального захисту населення;

вжиття заходів до збереження мережі закладів соціального захисту та розроблення прогнозів її розвитку, враховуючи їх під час розроблення проєктів програм соціально-економічного розвитку;

здійснення загального керівництва закладами соціального захисту, що належать до сфери управління міської ради, їх матеріально-фінансове забезпечення;

розроблення і забезпечення виконання комплексних програм та здійснення заходів щодо поліпшення матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, одиноких, соціально незахищених громадян похилого віку  та всебічний розвиток їх обслуговування;

забезпечення працевлаштування інвалідів, сприяння здобуттю ними освіти, набуттю необхідної кваліфікації, матеріально-побутовому обслуговуванню, санаторно-курортному лікуванню інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; сприяння наданню протезно-ортопедичної допомоги, забезпеченню інвалідів засобами пересування і реабілітації; встановлення піклування над повнолітніми дієздатними особами, які за станом здоров’я потребують догляду;

здійснення відповідно до закону заходів, спрямованих на запобігання бездомності осіб;

вирішення питань гуманітарної допомоги;

взаємодію з громадськими, релігійними організаціями, благодійними фондами, окремими громадянами щодо надання допомоги соціально незахищеним громадянам;

здійснення контролю за організацією роботи щодо поліпшення умов життя багатодітних сімей;

здійснення контролю за організацією роботи із надання встановлених пільг і допомоги, пов’язаних з охороною материнства і дитинства;

реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству шляхом здійснення постійного контролю за своєчасністю та належністю вжиття заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі;

розроблення, затвердження та виконання програм у цій сфері;

облік даних про суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі;

підготовку методичних рекомендацій щодо організації і забезпечення діяльності та підвищення кваліфікації фахівців, до компетенції яких належать питання запобігання та протидії насильству;

інформаційно-просвітницьку діяльність (у тому числі підготовку та розповсюдження відповідних матеріалів) щодо форм, причин і наслідків насильства, заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, формування нетерпимого ставлення громадян до насильницької моделі поведінки у приватних стосунках;

ефективне виявлення та узгоджене реагування на факти вчинення насильства з урахуванням результатів оцінки ризиків, що загрожують постраждалій особі, своєчасне взаємне інформування суб’єктів та направлення постраждалої особи до служб підтримки постраждалих осіб;

належне розслідування фактів насильства, своєчасне та ефективне вжиття щодо кривдника спеціальних заходів у сфері протидії насильству та контроль за їх виконанням, притягнення кривдників до передбаченої законом відповідальності та зміна їх поведінки;

забезпечення, в установленому порядку, надання населенню адресної допомоги та субсидій на житлово-комунальні послуги;

забезпечення виконання законодавства про пільги, встановлені для ветеранів війни та прирівняних до них осіб, військовослужбовців, звільнених               з військової служби, а також про пільги і допомогу сім’ям військовослужбовців строкової служби;

здійснення згідно із законодавством заходів соціального патронажу щодо осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;

забезпечення реалізації державних гарантій у сфері праці;

забезпечення соціального захисту працюючих, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;

розроблення та організацію виконання перспективних і поточних програм зайнятості населення та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття;

розроблення та здійснення заходів щодо реалізації державної політики сприяння зайнятості населення;

забезпечення проведення згідно із законом громадських та тимчасових робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні;

здійснення заходів щодо своєчасного запобігання масовому безробіттю

Координує роботу:

управління капітального будівництва;

управління економічного розвитку міста;

управління охорони здоров’я;

управління у справах культури, молоді і спорту;

відділу цивільного захисту населення;

департаменту праці та соціального захисту населення;

міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Забезпечує взаємодію виконавчого комітету міської ради з:

органами виконавчої влади за напрямами діяльності;

управлінням ДСНС України у Закарпатській області.

головним управлінням Держпродспоживслужби в Закарпатській області;

управлінням ветеринарної медицини;

релігійними організаціями,

політичними партіями, громадськими організаціями, об’єднаннями (з відповідних напрямів діяльності);

творчими спілками;

культурно-освітніми національними товариствами;

управлінням Пенсійного фонду України у м. Ужгороді;

Ужгородським міським центром зайнятості.

Очолює комісії (ради, комітети), утворені виконавчим комітетом міської ради за напрямами роботи, визначеними  цим розпорядженням.

Візує рішення ради, виконкому, розпорядження міського голови   з визначених напрямів діяльності.

Затверджує посадові інструкції керівників підпорядкованих структурних підрозділів.

Ініціює, організовує та бере участь у розробці нормативно-правових актів, у тому числі регуляторних актів міської ради та виконавчого комітету.

Виконує інші обов’язки, покладені на нього міським головою. Для організації виконання особливо важливої роботи та оперативного реагування на нестандартні ситуації в місті для нього встановлюється необмежений у часі режим роботи.

Е-декларації на порталі НАЗК

Звіт за 2019 рік