Андріїв Богдан Євстафійович

Ужгородський міський голова

Прийом громадян:

Примітки:

Декларація

Народився 12 серпня 1969 року в с. Конюхів Стрийського району Львівської області. У 1986 році закінчив Дулібську середню школу. Трудову діяльність розпочав на посаді медпрацівника Стрийської районної лікарні. З листопада 1987 року  по листопад 1989 року проходив строкову службу в Збройних силах СРСР. З грудня 1989 року по червень 1995 року закінчив Одеську державну академію харчових технолологій ім. М.В. Ломоносова за спеціальністю «Обладнання харчових виробництв» та здобув кваліфікацію інженера-механіка. У 2004 році закінчив Київський університет права за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юриста. З липня 1995 року працював на посаді провідного спеціаліста та начальника відділу в Закарпатському центрі сертифікатних аукціонів. З листопада 1996 року по листопад 2004 року прийнятий на державну службу в Карпатську регіональну митницю. Працював на посадах старшого інспектора, головного інспектора та начальника відділу відділення по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил. З березня 2013 року по листопад 2014 року працював членом наглядової ради товариства з обмеженою відповідальністю «Сонячна енергія ПЛЮС». З листопада 2014 року по листопад 2015 року обіймав посаду секретаря Ужгородської міської ради. 16 листопада 2015 року обраний на посаду Ужгородського міського голови.  

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОВНОВАЖЕННЯ

міського голови

Очолює виконавчий комітет міської ради, головує на її засіданнях, здійснює керівництво їхньою діяльністю, несе відповідальність за виконання завдань, покладених на орган місцевого самоврядування.

Виконує повноваження, зазначені в статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, забезпечує виконання  рішень міської ради та її виконавчого комітету.

Представляє міську раду та виконавчий комітет у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами.

Забезпечує дієву взаємодію з органами прокуратури, іншими право-охоронними органами у питаннях виконання у місті Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, забезпечення законності і правопорядку, додержання прав, свобод і законних інтересів громадян, здійснення заходів щодо охорони громадської безпеки, боротьби зі злочинністю та корупцією.

Сприяє розвитку міжнародного співробітництва.

Укладає договори з іноземними партнерами про співробітництво  у межах компетенції, визначеної законодавством.

Забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму  секретності та здійснює постійний контроль за забезпеченням її охорони  у міській раді, її виконавчих органах та у підконтрольних державних органах, установах, організаціях.

Здійснює контроль за складанням і поданням на  затвердження міської ради проєкту  бюджету міста.

У межах затвердженого бюджету міста здійснює функції головного  розпорядника коштів, використовуючи їх лише за цільовим призначенням.

Здійснює заходи, пов’язані з мобілізаційною підготовкою та оборонною роботою на території міста.

Контролює здійснення заходів щодо функціонування системи військового обліку.

Оголошує у разі стихійного лиха, аварій, катастроф, епідемій, пожеж  надзвичайну ситуацію у місті, здійснює передбачені законодавством заходи, пов’язані з підтриманням громадського порядку, рятуванням життя людей, захистом їх здоров’я, збереженням матеріальних цінностей.

Здійснює контроль за своєчасним доведенням до керівників структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій сигналів оповіщення про приведення у вищий ступінь готовності в особливий період.

Погоджує проєкт плану проведення потенційно небезпечних заходів                 в умовах присутності цивільного населення за участі особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів, з використанням озброєння і військової техніки.

Щороку виступає з публічним звітом про підсумки діяльності міської ради та виконавчого комітету за участі представників громадських об’єднань, організацій роботодавців, професійних спілок, некомерційних організацій, експертів відповідних галузей та засобів масової інформації.

З метою сприяння здійсненню повноважень органу місцевого самоврядування утворює консультативні, дорадчі, допоміжні органи, служби та комісії, визначаючи їх завдання, функції та персональний склад.

На виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону забезпечують нормативно-правове регулювання власних і делегованих повноважень, у межах своїх повноважень видає розпорядження та дає доручення, інші акти, віднесені до компетенції ради та виконкому.

Підписує рішення ради та її виконавчого комітету, протоколи сесій та засідань виконкому.

Вносить на розгляд міської ради питання, пов’язані з виконанням делегованих повноважень.

Забезпечує реалізацію державної політики у галузі освіти, раціональне і ефективне використання та розвиток  мережі освітніх закладів міста.

Здійснює контроль за організацією проведення конкурсів на зайняття вакантних посад керівників апарату та структурних підрозділів міської ради, забезпечує прозорість і об’єктивність таких конкурсів відповідно до  Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування”.

Видає розпорядження  про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад посадових осіб органу місцевого самоврядування апарату міської ради та виконавчих органів міської ради.

Утворює конкурсну комісію для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад посадових осіб органу місцевого самоврядування апарату міської ради та виконавчих органів міської ради.

Призначає на посади посадових осіб органу місцевого самоврядування апарату міської ради та виконавчих органів міської ради, звільняє з таких посад у порядку, визначеному законодавством.

Надає відпустки та відкликає із щорічної основної або додаткової відпустки заступників міського голови, керуючого справами виконкому, працівників міської ради та виконавчих органів міської ради, відповідно до законодавства.

Присвоює ранги посадовим особам місцевого самоврядування апарату міської ради та виконавчих органів міської ради.

Встановлює розмір надбавки та премії секретарю ради, заступникам міського голови, керуючому справами виконкому та працівникам міської ради.

Погоджує пропозиції щодо встановлення надбавок, стимулюючих виплат та преміювання секретарю ради, заступникам міського голови, керуючому справами виконкому та працівникам міської ради шляхом видання відповідного розпорядження.

Приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності секретаря ради, заступників міського голови, керуючого справами виконкому та працівників міської ради.

Укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, установ                   і організацій, що належать до сфери управління міської ради, або уповноважує на це своїх заступників.

Розподіляє взаємозаміщення функцій та повноважень заступників та керуючого справами виконкому.

У межах компетенції здійснює інші функції та повноваження, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

У разі відсутності міського голови (відпустка, відрядження, інше) виконання обов’язків покладається на секретаря ради — з питань роботи ради, на заступника міського голови — з питань роботи виконавчих органів на підставі відповідного розпорядження або у порядку, визначеному законодавством.

Відповідає за:

виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку;

здійснення державної фінансової  політики в місті;

забезпечення ефективного використання фінансових ресурсів;

стан фінансової дисципліни, облік та звітність, виконання державних контрактів і зобов’язань перед бюджетом;

складання балансів фінансових ресурсів, грошових доходів і видатків;

забезпечення контролю за станом фінансової дисципліни;

здійснення контролю щодо фінансування установ та закладів освіти, культури, науки, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту, соціального захисту населення;

реалізацію делегованих повноважень;

здійснення загального керівництва закладами науки, освіти,  що належать до сфери управління міської ради, їх матеріально-фінансове забезпечення;

вжиття заходів до збереження мережі закладів освіти, та  прогнозів її розвитку, враховуючи їх під час розроблення проєктів програм соціально-економічного розвитку;

внесення в установленому порядку пропозиції щодо утворення, реорганізації та ліквідації навчальних закладів;

виконання програм щодо обов’язкової повної загальної середньої освіти;

вжиття заходів щодо надання навчальними закладами належного рівня дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти, організації їх навчально-методичного й інформаційного забезпечення, сприяння підвищенню кваліфікації та розвитку творчості педагогічних працівників;

внесення пропозицій щодо встановлення нормативів бюджетних асигнувань на утримання навчальних закладів комунальної форми власності та соціальний захист учасників навчально-виховного процесу;

стан мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності, оборонної роботи;

проведення заходів територіальної оборони міста, у межах повноважень;

взаємодію із Ужгородським міським військовим комісаріатом, військовими частинами, організаціями і установами Міністерства оборони України щодо зміцнення зв’язків з органами виконавчої влади;

сприяння відкритому та демократичному цивільному контролю у сфері оборони в порядку, визначеному законодавством, та дотримання вимог щодо збереження державної таємниці;

здійснення контролю за:

виконанням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням;

дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;

розроблення та організацію виконання міських програм профілактики злочинності та правопорушень на території міста;

спрямовує та контролює діяльність міської ради, її виконавчих органів, усіх підприємств, установ, організацій,  що належать до комунальної власності міста.

здійснює інші функції, передбачені Конституцією та законами України, нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавчої та виконавчої влади.

Контролює діяльність:

департаменту  фінансів та бюджетної політики;

відділу оборонної та мобілізаційної роботи;

відділу бухгалтерського обліку міської ради та виконкому;

управління державного архітектурно-будівельного контролю;

управління  муніципальної варти;

відділу запобігання і протидії корупції та взаємодії з правоохоронними органами;

відділу інформаційної роботи;

служби персоналу та спецроботи;

управління освіти;

патронатної служби.

Забезпечує взаємодію міської ради та її виконавчого комітету з:

Державною фінансовою інспекцією у Закарпатській області;

Державною податковою інспекцією у м. Ужгороді ДФС України;

управлінням Державної казначейської служби в м. Ужгороді;

правоохоронними та іншими державними органами, що діють на території міста по охороні громадського порядку, боротьбі зі злочинністю, запобіганню та протидії корупції;

банківськими установами;

прикордонною службою;

митною службою;

міськвійськкоматом;

вищими навчальними та професійно-технічними закладами міста;

громадськими організаціями, об’єднаннями освітнього спрямування;

засобами масової інформації.

Очолює комісії (ради, комітети), утворені виконавчим комітетом міської ради та за власною ініціативою, за напрямами роботи, визначеними  цим розпорядженням.

Для організації виконання особливо важливої роботи та оперативного реагування на нестандартні ситуації в місті для нього встановлюється необмежений у часі режим роботи.


Публічний звіт міського голови Богдана Андріїва за 2017 рікЗвіт за 2018 рік Звіт за 2016 рік Е-декларації на порталі НАЗК