Оголошується конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства “Ужгородський міський пологовий будинок”

Червень 04, 2019

Управління охорони здоров'я Ужгородської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства “Ужгородський міський пологовий будинок” Ужгородської міської ради згідно із Законом України “Основи законодавства України про охорону здоров'я”, постанови Кабінету Міністрів України 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», рішення ХХХV cесії VІІ скликання 18.04.20'9 № 1506  “Про створення Комунального некомерційного підприємства «Ужгородський міський пологовий будинок» Ужгородської міської ради.   

Найменування закладу: комунальне некомерційне підприємство “Ужгородський міський пологовий будинок” Ужгородської міської ради.

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: 88000, Закарпатська область, м.Ужгород, вул.Грибоєдова, 20 Б

Основні напрями діяльності з дотриманням вимог законодавства про інформацію з обмеженим доступом: коди 8610 Діяльність лікарняних закладів.

Згідно зі статутом, затвердженим рішенням  ХХХV cесії VІІ скликання 18.04.2019 № 1506 ( https://rada-uzhgorod.gov.ua/rada_docs/show/%E2%84%96-1506-vid-18042019-pro-stvorennia-komunalnoho-nekomertsiinoho-pidpryiemstva-uzhhorodskyi-miskyi-polohovyi-budynok-uzhhorodskoi-miskoi-rady).

Статут, структура закладу: https://rada-uzhgorod.gov.ua/rada_docs/show/%E2%84%96-1506-vid-18042019-pro-stvorennia-komunalnoho-nekomertsiinoho-pidpryiemstva-uzhhorodskyi-miskyi-polohovyi-budynok-uzhhorodskoi-miskoi-rady.

Кошторисні призначення для фінансування забезпечення діяльності закладу:

–        загальний фонд - 33354168,57 грн.

–        спеціальний фонд - 62980,9 грн.

Дата початку прийому документів для участі у конкурсі 04.06.2019.

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: 19.06.2019 до 17.00 год.

Адреса приймання документів для участі у конкурсі:88000, м.Ужгород, пл.Поштова, 3 каб.405 (приймальня управління охорни здоров'я).

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: 617377, rada-uzhgorod.gov.ua (тема: Конкурс на посаду керівника КНП “Ужгородський міський пологовий будинок” Ужгородської міської ради).

Для участі у конкурсі претенденти подають наступні документи:

         1)  копію паспорта громадянина України;

2)   письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

3)   резюме у довільній формі;

4)   автобіографію (у випадках, визначених законодавством);

5)     копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров'я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6)   згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

7)     конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8)   довідку МВС про відсутність судимості;

9)   медичні довідки про стан здоров'я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров'я за формами, затвердженими МОЗ;

10)   попередження стосовно встановлених Законом України "Про запобігання корупції" вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

11)   заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;

12)          підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України "Про запобігання корупції").

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді особисто, або надсилаються поштою у визначений в оголошенні строк.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги до претендента:

Вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань “Управління та адміністрування” або “Публічне управління та адміністрування” або “Право” або “Соціальні та поведінкові науки або “Гуманітарні науки” або “Охорона здоров'я” та спеціалізацією “Організація і управління охороною здоров'я”.

Стаж роботи на керівних посадах: 5 років.

Претендент повинен знати: Конституцію України; акти законодавства,         Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток галузі охорони здоров'я; основи медичного і трудового права; концепцію розвитку охорони здоров'я населення України; основи міжнародного та європейського законодавства з питань охорони здоров'я; практику застосування законодавства у межах своєї компетенції; основи державного управління; практику застосування чинного законодавства; основи організації роботи та технологію процесу управління; економічні основи управління охороною здоров'я, демографічну ситуацію в регіоні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров'я; технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи    із       засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку.

Вимоги до конкурсної пропозиції: конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

план реформування закладу протягом одного року;

заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту: згідно штатного розпису та умов контракту.

Дата проведення конкурсу: початок проведення конкурсу - 19 червня 2019 року - засідання конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів; 20.06.2019 - засідання конкурсної комісії із заслуховуванням конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ним співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам - переможця конкурсу. Про час проведення засідання претендентів буде повідомлено додатково.

Місце проведення конкурсу: м.Ужгород, пл. Поштова, 3, (мала зала засідань, ІІІ поверх).

 

 

 

 

Додаток 1
до Порядку

Голові конкурсної комісії ______________

____________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

____________________________________

____________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові претендента)

який (яка) проживає за адресою:

____________________________________,

____________________________________

(номер контактного телефону)

e-mail _________________@ ___________

(заповнюється друкованими літерами)

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади ______

_________________________________________________________________

(найменування посади та зазначення мотивів для зайняття посади)

Підтверджую достовірність інформації у поданих мною документах.

Інформацію про проведення конкурсу прошу повідомляти мені шляхом (проставляється позначка “+” навпроти одного із запропонованих способів):

□ надсилання листа на зазначену адресу;

□ надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу;

□ телефонного дзвінка за номером ___________________________;

□ _______________________________________________________.

(в інший доступний спосіб)*

___ __________ 20___ р.                          ___________________

(підпис)

* У разі неможливості передачі інформації в обраний спосіб повідомлення надсилається на адресу зазначеної у цій заяві електронної пошти.

Додаток 2
до Порядку

ЗГОДА
на обробку персональних даних

Я, _________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

народився _____ ________________ 19__ р., документ, що посвідчує особу
(серія ___ № ________), виданий ____________________________________

________________________________________________________________,

відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” (далі — Закон) даю згоду на:

обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні дані, номери телефонів, дані про мою участь у міжнародних та європейських проектах;

використання персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо їх обробки, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права на обробку персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними (стаття 10 Закону);

поширення персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону);

доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, доступ суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону).

Зобов’язуюся в разі зміни моїх персональних даних подати у найкоротший строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.

 

______ ______________20___ р.                                 __________________

             (підпис)

Додаток 3 
до Порядку
ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
про вимоги та обмеження, встановлені Законом України “Про запобігання корупції”

Про вимоги та обмеження, встановлені Законом України “Про запобігання корупції”, попереджений (попереджена).

 

____ __________20___ р.
________________ 
(підпис)
___________________ 
(прізвище, та ініціали)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4
до Порядку

ЗАЯВА*
про відсутність конфлікту інтересів

Прізвище, ім’я, по батькові

Місце роботи

Номер контактного телефону

Електронна адреса
__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________
 
1. Чи наявні  поточні інвестиції, вкладені Вами у суб’єкти господарювання, що можуть мати інтерес стосовно посади (найменування посади), зокрема прямі чи опосередковані інвестиції (наприклад, до холдингової компанії), крім інвестицій до інвестиційних фондів, недержавного пенсійного фонду та інших подібних інвестицій, які не контролюються Вами:
 
1)   акції, облігації та інші цінні папери?

_____________________________________________

_____________________________________________
так**  ні 
2)   комерційні підприємницькі інтереси (наприклад, спільне підприємство, партнерство)?                        

_____________________________________________

_____________________________________________

        
так**  ні 
2. Чи є Ви власником прав інтелектуальної власності, які можуть бути розширені або звужені за результатами роботи (назва посади), на:
 
1)   патенти, знаки на товари та послуги, авторські права (включаючи заявки, що розглядаються)?

_____________________________________________

_____________________________________________

        
так**  ні 
2)   запатентоване ноу-хау?

 
так**  ні 
3. Чи проводили Ви протягом останніх чотирьох років експертну оцінку, пов’язану з державною реєстрацією, клінічними/доклінічними випробуваннями (дослідженнями) лікарських засобів, що може стосуватися посади (назва посади)?

_____________________________________________

_____________________________________________

        
так**  ні 
4. Чи перебували Ви протягом останніх чотирьох років на посаді, на якій Ви представляли або захищали інтереси, які можуть бути пов’язані з посадою (назва посади)?

_____________________________________________

_____________________________________________

        
так**  ні 
5. Чи отримували Ви будь-які платежі (крім компенсації оплати за проїзд) або гонорари за публічні виступи/ публікації, що можуть стосуватися  посади (назва посади)?

_____________________________________________

_____________________________________________

        
так**  ні 
6. Чи наявні інші обставини, в тому числі пов’язані з приватним інтересом Ваших близьких осіб, що можуть сприйматися як вплив на Вашу об’єктивність та незалежність?

_____________________________________________

_____________________________________________

        
так**  ні 
 
 
 
Зазначаю, що ця заява правдива і містить повну інформацію.

Погоджуюся на оприлюднення зазначеної у цій заяві інформації на офіційному веб-сайті органу управління.

 

____  _______ 20___ р.                                                    ________________

                                                                                              (підпис)

____________

* У цій заяві зазначаються обставини, що можуть становити приватний інтерес у сфері, в якій претендент на посаду планує виконувати свої службові обов’язки, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття ним рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання повноважень.

До приватного інтересу належать фінансовий, професійний чи інший інтерес, а також інтерес, який може вплинути на результати такої роботи.

Також зазначається про такий інтерес близьких осіб претендента на посаду (осіб, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із претендентом (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі осіб, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також незалежно від зазначених умов — чоловіка, дружини, батька, матері, вітчима, мачухи, сина, дочки, пасинка, падчерки, рідного брата, рідної сестри, діда, баби, прадіда, прабаби, внука, внучки, правнука, правнучки, зятя, невістки, тестя, тещі, свекра, свекрухи, усиновлювача чи усиновленого, опікуна чи піклувальника, особи, яка перебуває під опікою або піклуванням претендента) та у разі наявності інших осіб, з якими претендент на посаду має важливі спільні інтереси та які можуть бути сприйняті як втручання в його діяльність (наприклад, роботодавця, співробітників тощо).

Відповідь “так” на поставлені питання не має наслідком необрання на посаду.

** У разі проставлення позначки “+” навпроти відповіді “так” дайте пояснення у таблиці.

_____________________