Відділ бухгалтерського обліку міської ради та виконкому

Адреса: пл. Поштова, 3, каб. 332, 333, 334

Тел.: 42 80 31(116, 157, 158)

E-mail: buhmvk@rada-uzhgorod.gov.ua

Графік роботи:

Робочі дні

Вихідні дні

Понеділок – П’ятниця 
з 8.00 до 17.00

Субота,
Неділя

Обідня перерва з 12.00 до 13.00

Турховська

Турховська Ганна Іванівна

Біографічна довідка

Вищу освіту здобула  в Ужгородському державному університеті.

Трудову діяльність в Ужгородській міській раді розпочала у листопаді  1978 року. Працювала на посадах бухгалтера, старшого економіста, інженера-економіста, заступника головного бухгалтера міського житлового управління; головного бухгалтера фонду комунального майна та з жовтня 2003 року – на посаді начальника відділу бухгалтерського обліку міської ради та виконкому.

Посада П.І.Б. Контакти Адреса/№Кабінету
Начальник відділу Турховська Ганна Іванівна

42 80 31(116)  buhmvk@rada-uzhgorod.gov.ua

Пл. Поштова, 3, Кабінет №332
Заступник начальника відділу Торма Надія Іванівна

42 80 31(157, 158)

Пл. Поштова, 3, Кабінет №333-334
Головний спеціаліст Вахненко Наталія Леонідівна
Головний спеціаліст Матковська Олександра Романівна
Головний спеціаліст Рацин Мирослава Михайлівна

П О Л О Ж Е Н Н Я
про відділ бухгалтерського обліку міської ради та виконкому

1.Загальні положення

1.1. Відділ бухгалтерського обліку міської ради та виконкому є виконавчим органом міської ради без права юридичної особи і діє як самостійний структурний підрозділ; утворюється міською радою, підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради та міському голові.
1.2. У своїй роботі відділ керується Конституцією України та законами України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, наказами Державного Казначейства України, Бюджетним кодексом України, Типовою інструкцією з бухгалтерського обліку в бюджетних установах та організаціях, рішеннями Ужгородської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Регламентом виконкому та даним Положенням.
1.3. Відділ має печатку та бланк з назвою відділу.

2. Основні завдання

2.1. Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств та здійснює контроль за їх реалізацією.
2.2. Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб. Вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету.
2.3. Забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів.
2.4. Бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку.
2.5. Розробляє проекти розпоряджень міського голови, у визначених законом випадках.
2.6. Бере участь у погодженні нормативно-правових актів, розроблених іншими структурними підрозділами.
2.7. Бере участь у підготовці звітів для розгляду їх на сесії міської ради.
2.8. Готує самостійно або з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання міському голові.
2.9. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
2.10. Опрацьовує запити і звернення громадян та депутатів міської ради.
2.11. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є.
2.12. Здійснює інші передбачені законом повноваження.

3. Повноваження

3.1. Забезпечення бухгалтерського обліку в міській раді та виконкомі міської ради.
3.2. Контроль за раціональним, економічним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, збереженням державної власності.
3.3. Розробка планів асигнувань, складання кошторису установи, як основного документу, що визначає загальний обсяг видатків, щоквартальний та щомісячний розподіл коштів. Формування кошторису здійснюється на основі даних лімітної довідки про основні показники фінансово-господарської діяльності, яку надсилає фінансове управління після прийняття радою бюджету міста і проводиться на календарний рік.
3.4. Складання штатного розпису відповідно до затвердженої структури та чисельності апарату ради і її виконавчих органів згідно з прийнятими постановами Кабінету Міністрів України про оплату праці працівників органів державної влади та місцевого самоврядування.
3.5. Нарахування заробітної плати згідно з поданими табелями, розпорядженнями та іншими документами, які у встановлені строки здаються до відділу бухгалтерського обліку.
3.6. Проведення інвентаризації, забезпечення контролю за виконанням кредитних зобов’язань, наявністю і рухом майна, використанням матеріальних і фінансових ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.
3.7. Ведення обліку розрахунків з підзвітними особами.
3.8. Формування повної, достовірної інформації про господарські процеси і результати фінансово-господарської діяльності установи, необхідної для оперативного керівництва та управління шляхом ведення обліку і відображення всіх господарських операцій у бухгалтерській звітності.
3.9. Збереження бухгалтерських документів, здача їх в архів у встановленому порядку. Термін зберігання первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерських звітів та балансів визначається згідно з Переліком типових документів, що утворюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування із зазначенням термінів зберігання матеріалів, затверджених Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів України.
3.10. Систематичний контроль за правильним і своєчасним оформленням бухгалтерських документів і законністю здійснюваних фінансових операцій.
3.11. Складання бухгалтерської звітності щодо діяльності міської ради та виконкому на підставі даних первинних документів і бухгалтерських записів, подання їх у встановленому порядку до відповідних органів.

4. Права та обов’язки

4.1. Відділ має право в установленому порядку одержувати від інших структурних підрозділів міської ради, органів податкової інспекції, Пенсійного фонду, банківських установ та інших державних органів інформацію, необхідну
для забезпечення правильного бухгалтерського обліку.
4.2. В установленому порядку та у межах своєї компетенції представляти установу у страхових фондах, Податковій інспекції та інших державних органах, підприємствах, організаціях всіх форм власності.
4.3. Вносити пропозиції керівництву про притягнення до відповідальності матеріально-відповідальних осіб за недотримання ними чинного законодавства (несвоєчасної здачі у відділ первинної документації з обліку товаро- матеріальних цінностей, грошових коштів, а також у випадках виявлення нестачі, крадіжки, тощо).
4.4. Готувати в межах своєї компетенції розпорядження міського голови, проекти рішень виконавчого комітету та міської ради.
4.5. За дорученням керівництва готувати відповіді на запити різних інстанцій щодо питань, які стосуються бухгалтерського обліку та звітності.
4.6. Отримувати при необхідності від посадових осіб структурних підрозділів міської ради пояснення та службові записки щодо достовірності даних у первинних документах, облікових регістрах та інших фінансових документах, правильність їх ведення та своєчасну здачу у відділ бухгалтерського обліку для забезпечення повної, достовірної інформації про господарсько-фінансову діяльність установи.
4.7. Контролювати правильність оформлення бухгалтерських документів, законність здійснюваних господарсько-фінансових операцій, вимагати від осіб, які склали та підписали ці документи, своєчасну передачу їх у відділ бухгалтерського обліку в повному обсязі та без виправлень.

5. Керівництво та структура

5.1. Керівництво відділом здійснює начальник, який призначається і звільняється з посади міським головою у відповідності до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
5.2. Працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад міським головою згідно чинного законодавства.
5.3. Функціональні обов’язки працівників відділу розробляються начальником відділу і погоджуються заступником міського голови, керуючим справами виконкому.
5.4. Начальник відділу :
5.4.1. Здійснює безпосереднє керівництво відділом і визначає завдання та розподіл обов’язків між працівниками відділу бухгалтерського обліку та забезпечує підвищення їх кваліфікації.
5.4.2. Затверджує посадові інструкції працівників відділу у відповідності до розподілу обов’язків.
5.4.3. Готує пропозиції керівництву щодо зміни структури, штатного розпису, призначення та звільнення з посад працівників відділу.
5.4.4. Спрямовує та координує здійснення іншими структурними підрозділами виконавчого комітету заходів з питань, віднесених до його відання.
5.4.5. За власною ініціативою чи за дорученням виконавчого комітету, міського голови готує питання на розгляд сесій Ужгородської міської ради та виконавчого комітету.
5.4.6. Звітує перед міським головою про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи.
5.5. Заступник начальника відділу:
5.5.1. Виконує обов”язки начальника відділу під час його відсутності.
5.5.2. Організує виконання доручень начальника відділу .
5.5.3. Здійснює інші повноваження, визначені даним положенням та посадовою інструкцією.
5.6. Структура відділу та чисельність його працівників визначаються штатним розписом, який затверджується міським головою.

6. Взаємодія

Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, управліннями, а також підприємствами, установами таорганізаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдвнь та здійснення запланованих заходів.

7. Відповідальність

7.1. Працівники відділу зобов”язані дотримуватись законодавства України, регламенту виконкому, вимог даного Положення, змісту посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
7.2. Працівники відділу несуть відповідальність за :
7.2.1.Достовірність і своєчасне надання інформації, яка необхідна для оперативного керівництва та управління, про господарські процеси та результати фінансово-господарської діяльності установи.
7.2.2. Цільове використання коштів згідно із затвердженими планами асигнувань та розроблених кошторисів по кодах економічної класифікації видатків.
7.2.3. Правильність нарахування заробітної плати, утримання обов”язкових платежів до бюджету.
7.2.4. Своєчасне подання бухгалтерської звітності до необхідних інстанцій.
7.2.5. Збереження бухгалтерських документів з дотриманням термінів їх зберігання та здачу в архів у необхідному обсязі та установленому порядку.
7.2.6. Порушення вимог антикорупційного законодавства.

8. Заключні положення

8.1. Припинення діяльності відділу здійснюється рішенням міської ради або у встановленому нею порядку іншим органом у відповідності до вимог діючого законодавства України.
8.2. Зміни і доповнення до цього Положення можуть бути внесені за ініціативою міського голови, заступників міського голови, начальника відділу бухгалтерського обліку, а також з метою приведення Положення у відповідність до чинного законодавства.


2020

Звіт
про роботу відділу бухгалтерського обліку міської ради та виконкому
за 2020 рік

У звітному періоді відділом  бухгалтерського обліку міської ради та виконкому виконувалась наступна робота : 

 1. Розроблено та затверджено поточні плани асигнувань та кошториси  на утримання виконавчого комітету та міської  ради;
 2. Складено та здано фінансовий звіт за 2019 рік по виконкому та міській раді;
 3. Підготовлено розпорядження міського голови про затверження паспортів бюджетних програм на 2020 рік;
 4. Створені паспорти бюджетних програм на 2020 рік по всіх КПКВ, де розпорядником коштів є виконом та міська рада та оприлюднено їх на сайті міської ради;
 5. Підготовлені звіти по паспортах бюджетних програм за 2019 рік;
 6. Проведена оцінка ефентивності бюджетних програм та їх аналіз. Дані оприлюднені на сайті міської ради;
 7. Підготовлено та оприлюднено звіти по виконанню бюджетних програм за 2019 рік;
 8. Підготовлено бюджетний запит на 2021 рік по виконкому та міській раді;
 9. Підготовлено та проведено презентацію бюджетного запиту на 2021 рік;
 10. По мірі необхідності готувались проєкти на засідання сесії міської ради по внесенню змін до програм та виділенню коштів на їх фінансування;
 11. Підготовлено проєкти рішень на засідання виконавчого комітету Ужгородської міської ради про затвердження лімітів споживання енергоносіїв та про передачу з балансу на баланс основних засобів;
 12. Розроблено та затверджено штатні розписи виконкому та міської ради;
 13. По мірі необхідності вносяться зміни до штатних розписів на підставі рішення сесій міської ради та розпоряджень міського голови;
 14. По мірі необхідності вносяться зміни до кошторису та плану асигнувань;
 15. На підставі рішень сесій міської ради готуються проєкти розпоряджень міського голови про внесення змін до паспортів бюджетних програм;
 16. Вносяться зміни в паспорти бюджетних прогам та оприлюднюються на сайті міської ради;
 17. Регулярно складаються місячні та квартальні фінансові звіти та звіти в статистику;
 18. Щоденно проводиться робота з підготовки договорів на придбання товарів та послуг для оприлюднення на prozzoro для подальшої оплати;
 19. Щоденно проводиться оплата за придбані товари та надані послуги, загальна кількість платіжних доручень за рік по обох установах 1442 шт.;
 20. Зареєстровано юридичні та фінансові зобов’язання по 811 угодах;
 21. Проводиться оприбуткування товаро-матеріальних цінностей, складаються акти на списання використаних або непридатних для використання матеріальних цінностей;
 22. Проведено інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товаро-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу станом на 01 грудня   2020 року;
 23. Щоденно обробляються листки з тимчасової втрати працездатності – за рік опрацьовано 171 листок, нараховуються відпускні та інше;
 24. Щомісячно нараховується заробітна плата працівникам виконкому та міської ради та відправляються звіти ;
 25. Видаються довідки про доходи по місцю вимоги;
 26. Надаються відповіді по запитах  на публічну інформацію;
 27. Щомісячно нараховується орендна плата за здані в оренду приміщення, виписуються рахунки та ведеться контроль за поступленням коштів;
 28. Щомісячно нараховується плата на відшкодування за спожиті  комунальні послуги та енегроносії, виписуються рахунки та акти, ведеться контроль за їх поступленням;
 29. По мірі поступлення обробляються авансові звіти підзвітних осіб;
 30. Регулярно оприлюднюються угоди  та інші документи на Єдиний веб-портал використання публічних коштів;
 31. Виконавчий комітет та міська рада – головні розпорядники по наступних цільових прогамах по яких заються щомісячні звіти в департамент фінансів та бюджетної політики Ужгородської міської ради та на засідання виконавчого комітету за підсумками роботи за 1-е півріччя, дев’ять місяців та рік:
 • Програма "Безпечне місто Ужгород на 2019-2022 роки";
 • Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2020-2022 роки ;
 • Програма забезпечення молоді, учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб житлом у м. Ужгороді на 2018-2022 роки»;
 • Програма розвитку земельних відносин та охорони земель у м. Ужгород на 2020-2023 роки;
 • Програма створення та накопичення  міського матеріального матеріально-технічного  резерву та промислових засобів  індивідуального захисту органів дихання ;
 • Програма мобілізаційної підготовки м. Ужгород на 2020 рік;
 • Програма виконання рішень судів та інших виконавчих документів на 2018-2022 роки;
 • Програма забезпечення молоді, учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб житлом у м. Ужгороді на 2018-2022 роки;
 • Комплексна Програма профілактики та протидії злочинності в місті Ужгород на 2017-2020 роки;
 • Програма підтримки підрозділів УСБУ в Закарпатській області на 2018-2020 роки;
 • Програма матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони на 2019-2020 роки.

Приймається участь у засіданні постійних депутатських комісій.


2019

Звіт
про роботу відділу бухгалтерського обліку міської ради та виконкому
за 2019 рік

У звітному періоді відділом  бухгалтерського обліку міської ради та виконкому виконувалась наступна робота : 

Розроблено  та затверджено поточні плани асигнувань та кошториси  на утримання виконавчого комітету та міської  ради;
Складено та  здано фінансовий звіт за 2018 рік по виконкому та міській раді;
Підготовлено розпорядження міського голови про затверження паспортів бюджетних програм на 2019 рік;
Створені паспорти бюджетних програм на 2019 рік по всіх КПКВ, де розпорядником коштів є виконом та міська рада та оприлюднено їх на  сайті міської ради;
Підготовлені звіти по паспортах бюджетних програм за 2018 рік;
Проведена оцінка ефентивності бюджетних програм та їх аналіз. Дані оприлюднені на сайті міської ради;
Підготовлено та оприлюднено звіти по виконанню бюджетних програм за  2018 рік;
Підготовлено бюджетний запит на 2020 рік по виконкому та міській раді;
Підготовлено та проведено презентацію бюджетного запиту на 2020 рік;
По мірі необхідності готувались проєкти на  засідання сесії міської ради по внесенню змін до програм та виділенню коштів на їх фінансування;
Підготовлено проєкти рішень на засідання виконавчого комітету Ужгородської міської ради  про затвердження лімітів споживання енергоносіїв та про передачу з балансу на баланс основних засобів;
Розроблено та затверджено штатні розписи виконкому та міської ради;
По мірі необхідності  вносяться зміни до штатних розписів на підставі рішення сесій міської ради та розпоряджень міського голови;
По мірі необхідності вносяться зміни до кошторису та плану асигнувань;
На підставі рішень сесій міської ради  готуються проєкти розпоряджень міського голови про внесення змін до паспортів бюджетних програм;
Вносяться зміни в паспорти бюджетних прогам та оприлюднюються на сайті міської ради;
Регулярно складаються місячні та квартальні фінансові  звіти та звіти в статистику;
Щоденно проводиться оплата за придбані товари та надані послуги, загальна кількість платіжних доручень за рік по обох установах 1830 шт.;
Зареєстровано  юридичні та фінансові зобов’язання по 1811 угодах;
Проводиться оприбуткування товаро-матеріальних цінностей, складаються акти на списання  використаних або непридатних для використання матеріальних цінностей;
Проведено інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товаро-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу   станом на 01 грудня   2019 року;
Щоденно  обробляються листки з тимчасової втрати працездатності – за рік опрацьовано 128 листків, нараховуються відпускні та інше;
Щомісячно нараховується заробітна плата працівникам виконкому та міської ради та відправляються звіти в ДФС, статистику та фонд інвалідів;
Видаються довідки про доходи по місцю вимоги;
Надаються відповіді по  запитах  на публічну інформацію;
Щомісячно нараховується орендна плата за здані в оренду приміщення, виписуються рахунки та ведеться контроль за поступленням коштів;
Щомісячно нараховується  плата на відшкодування за спожиті  комунальні послуги та енегроносії, виписуються рахунки та акти, ведеться контроль за їх поступленням;
По мірі поступлення обробляються авансові звіти  підзвітних осіб;
Регулярно оприлюднюються  угоди  та інші документи на Єдиний веб-портал використання публічних коштів;
Виконавчий комітет та міська рада – головні розпорядники по наступних цільових прогамах по яких заються щомісячні звіти в департамент фінансів та бюджетної політики Ужгородської міської ради:
- Програма "Безпечне місто Ужгород на 2019-2022 роки";

- Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2019 рік ;

- Програма забезпечення молоді, учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб житлом у м. Ужгороді на 2018-2022 роки»;

- Програма розвитку земельних відносин у м. Ужгород на 2017-2019 роки;

- Створення та накопичення  міського матеріального матеріально-технічного  резерву та промислових засобів  індивідуального захисту органів дихання ;

- Програма мобілізаційної підготовки м. Ужгород на 2019 рік;

- Програма виконання рішень судів та інших виконавчих документів на 2018-2022 роки;

Приймається участь у засіданні постійних депутатських комісій.