Служба персоналу та спецроботи

Адреса: пл. Поштова, 3, каб. 209, 210

Телефон: (0312) 61 45 56, 42 80 31(123, 122)

E-mail: kadry@rada-uzhgorod.gov.ua

Графік роботи:

Робочі дні

Вихідні дні

Понеділок – П’ятниця 
з 8.00 до 17.00

Субота,
Неділя

Обідня перерва з 12.00 до 13.00

Макара Олена Михайлівна

Біографічна довідка

Вищу освіту здобула в Ужгородському національному університеті та у Львівському регіональному інституті державного управління при Президентові України.

Трудову діяльність в Ужгородській міській раді розпочала у 2011 році. Працювала на посадах начальника загального відділу та керуючого справами виконкому.

На посаді начальника служби персоналу та спецроботи – з грудня 2020 року.

Особистий прийом громадян
Посада П.І.Б. Контакти Адреса Час прийому
Начальник служби Макара Олена Михайлівна kadry@rada-uzhgorod.gov.ua

61 45 56, 42 80 31(123, 122)

 пл. Поштова, 3 Кабінет №208, №209

Пн.-Чт. - 8.00-17.00 (обідня перерва 12.00-13.00)

Пт.- 8.00-14.00 (без обідньої перерви)

Заступник начальника служби Сідун Лариса Миколаївна
Головний спеціаліст Куцик Віталія Михайлівна

П О Л О Ж Е Н Н Я
про службу персоналу та спецроботи

1. Загальні положення

1.1. Служба персоналу та спецроботи (далі – служба) є виконавчим органом міської ради без права юридичної особи і діє як самостійний структурний підрозділ; утворюється міською радою, підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові та керуючому справами виконкому відповідно до розподілу повноважень.
1.2. У своїй діяльності служба керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації» та іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, відповідними рекомендаціями Нацдержслужби, Мінсоцполітики, Мінюсту та Пенсійного фонду, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Положенням про режимно-секретний підрозділ, Положенням про технічний захист інформації в Україні, регламентом виконкому, інструкцією з діловодства у виконавчих органах міської ради та цим Положенням.
1.3. Служба має свою печатку із назвою.

2. Основні завдання

2.1. Основним завданням служби є реалізація державної політики у сфері служби в органах місцевого самоврядування з питань кадрової роботи, нагород, захисту державної таємниці, технічного захисту інформації та запобігання корупції.
2.2. Здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту.
2.3. Задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання.
2.4. Прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, забезпечення їх безперервного навчання.
2.5. Документальне оформлення проходження служби в органах місцевого самоврядування та трудових відносин.

3. Повноваження

3.1. Забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування в міській раді, разом з відповідними структурними підрозділами узагальнює практику роботи з персоналом, вносить міському голові пропозиції щодо її вдосконалення.
3.2. Разом з іншими структурними підрозділами органу виконавчої влади розробляє річні плани роботи з персоналом, визначає щорічну та перспективну (на 5 років) потребу в кадрах, формує замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та керівників підпорядкованих установ, забезпечує укладання відповідних угод із закладами освіти.
3.3. Здійснює організаційну роботу щодо прийняття та проходження служби в органах місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства.
3.4. Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад посадових осіб місцевого самоврядування.
3.5. Проводить роботу з резервом кадрів, а також здійснює організаційно- методичне керівництво формуванням кадрового резерву.
3.6. Приймає від претендентів на посади посадових осіб місцевого самоврядування відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору.
3.7. Здійснює антикорупційний контроль при прийнятті кандидатів на службу в органи місцевого самоврядування.
3.8. Вивчає разом з іншими підрозділами особисті, професійні, ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад в міській раді, попереджує їх про встановлені законодавством обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби, ознайомлює із Загальними правилами поведінки державного службовця, контролює добір і розстановку кадрів.
3.9. Розглядає та вносить міському голові пропозиції щодо проведення стажування кадрів на посадах посадових осіб місцевого самоврядування, готує разом з відповідними підрозділами документи для організації стажування, здійснює контроль за його проведенням.
3.10. Готує документи про призначення на посади та звільнення з посад працівників.
3.11. Оформляє документи про прийняття Присяги та присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування, вносить про це записи до трудових книжок.
3.12. Обчислює стаж роботи та служби в органах місцевого самоврядування, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток відповідної тривалості, складає графіки щорічних відпусток працівників.
3.13. Планує та регулює професійний, кваліфікаційний рівень розвитку
персоналу органу місцевого самоврядування, організовує підготовку,
перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів, а також разом з керівниками виконавчих органів міської ради організовує регулярне навчання працівників міської ради та виконкому.
3.14. Готує документи для заохочення та нагородження працівників, веде відповідний облік.
3.15. У межах своєї компетенції здійснює заходи для забезпечення трудової дисципліни, оформляє документи, пов’язані з проведенням службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу.
3.16. Здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових карток працівників.
3.17. Оформляє і видає службові посвідчення та довідки з місця роботи працівника, проводить оформлення листків тимчасової непрацездатності.
3.18. Готує документи для відрядження працівників.
3.19. Здійснює організаційне забезпечення і бере участь у роботі атестаційної комісії та проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них завдань і обов’язків.
3.20. Разом з іншими структурними підрозділами здійснює контроль за дотриманням Законів України “Про державну службу”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про державну таємницю”, “Про доступ до публічної інформації”, “Про запобігання корупції” та інших актів законодавства з питань кадрової роботи, державної служби, нагород, державної таємниці та технічного захисту інформації.
3.21. Забезпечує захист персональних даних та доступ до публічної інформації.
3.22. Вживає заходів щодо підтримки корпоративної культури, а також формування іміджу та престижу служби в органах місцевого самоврядування.
3.23. Здійснює організаційні заходи щодо своєчасного щорічного подання посадовими особами місцевого самоврядування відомостей про доходи, зобов’язання фінансового характеру та належне їм майно, в тому числі і за кордоном, щодо себе і членів своєї сім’ї.
3.24. Здійснює комплекс заходів по забезпеченню охорони державної таємниці, веде секретне діловодство, забезпечує установлений порядок обліку, розмноження, розсилки і зберігання секретних документів. 3.25. Здійснює облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних у виконавчому комітеті міської ради;

4. Права та обов’язки

4.1. Для здійснення повноважень та визначених завдань служба має право:
4.1.1. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів міської ради, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на службу завдань.
4.1.2. Брати участь у засіданнях дорадчих та колегіальних органів, нарадах, що проводяться у виконкомі та міській раді у разі розгляду на них питань, що належать до компетенції служби.
4.1.3. На підвищення кваліфікації, забезпечення сучасними засобами комп’ютерної техніки, поновлення необхідного програмного забезпечення,
законодавчими та іншими нормативними актами, посібниками із сучасного діловодства та новими словниками.
4.1.4. Отримувати від працівників міської ради та структурних підрозділів усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок), пов’язаних із корупційними правопорушеннями.
4.1.5. Перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування в міській раді.
4.1.6. Брати участь у нарадах та інших заходах з питань кадрової роботи, що проводяться в міській раді та підпорядкованих їй установах.
4.2. Обов’язки:
4.2.1. Дотримуватися законодавства України, вимог даного Положення, змісту посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил та норм охорони праці, техніки безпеки.
4.2.2. Дотримуватися етичного кодексу поведінки посадової особи місцевого самоврядування.
4.2.3. Підвищувати професійний рівень.

5. Керівництво та структура

5.1. Керівництво службою здійснює начальник, який призначається і звільняється з посади міським головою у відповідності із Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
5.1.1. На посаду начальника служби призначається особа з вищою освітою та стажем роботи в органах державної виконавчої влади чи місцевого самоврядування не менше трьох років.
5.1.2. Начальник смлужби несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на службу.
5.1.3. Подає на затвердження Положення про структурний підрозділ.
5.1.4. Планує роботу служби і забезпечує виконання затверджених планів.
5.1.5. Визначає завдання і проводить розподіл обов’язків між працівни ками служби, узагальнює дані щодо прийнятих рішень виконкому та розпоряджень міського голови, вживає заходів по вдосконаленню роботи служби, забезпечує підвищення кваліфікації працівників служби.
5.1.6. Розробляє посадові інструкції працівників служби забезпечує дотримання ними правил внутрішнього трудового розпорядку.
5.1.7. Звітує про виконання покладених на службу завдань та затверджених планів роботи.
5.1.8. Забезпечує цільове використання печаток Ужгородської міської ради, виконачого комітету Ужгородської міської ради та печатки служби.
5.1.9. Щорічно готує пропозиції щодо кадрового резерву.
5.2. Структура служби та чисельність його працівників визначаються штатним розписом, який затверджується міським головою.
5.2.1. Працівники служби призначаються і звільняються з посади
міським головою відповідно до Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.
5.2.2. На посади спеціалістів призначаються особи з вищою освітою та стажем роботи в органах державної виконавчої влади чи місцевого самоврядування не менше одного року.
5.2.3. Працівники служби діють у межах повноважень, визначених посадовими інструкціями.

6. Взаємодія

Служба персоналу та спецроботи в установленному законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з усіма структурними підрозділами міської ради з метою забезпечення єдиного порядку документування у виконавчому комітеті міської ради відповідно до вимог регламенту виконкому та інструкції з діловодства.

7. Відповідальність

7.1. Працівники служби несуть відповідальність за:
7.1.1. За неналежне виконання завдань, покладених на службу.
7.1.2. Порушення вимог антикорупційного законодавства.
7.1.3. Розголошення секретної, службової та іншої конфіденційної інформації, що стала відома при виконанні службових обов’язків.
7.1.4. Працівники служби звільняються від відповідальності за невико- нання або неналежне виконання вимог даного Положення у випадку виникнення форс-мажорних обставин на час дії таких обставин. Працівники служби звільняються від відповідальності за таке неналежне виконання тільки в тому випадку, якщо форс-мажорні обставини виникли після затвердження даного Положення, їх виникнення викликано подіями, що не залежали від волі працівників служби, і працівники служби вжили всіх необхідних заходів, для того щоб уникнути або усунути негативні наслідки цих обставин.
7.1.5. Працівники служби повинні в найкоротший термін, але не пізніше п’яти днів з дня настання форс-мажорних обставин, повідомити про них керівництво.
7.1.6. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання або припинення даних обставин позбавляє працівників служби права посилатися на дані обставини.
7.1.7. Під форс-мажорними обставинами розуміються: стихійні лиха (пожежі, повені, зсуви тощо), воєнні дії, незаконні діяння третіх осіб, епідемії, страйки, ембарго, бойкот, рішення і дії органів державної влади чи місцевого самоврядування.

8. Заключні положення

8.1. Припинення діяльності служби здійснюється рішенням міської ради або у встановленому нею порядку іншим органом відповідно до вимог діючого
законодавства України.
8.2. 3міни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, вста- новленому для його прийняття. Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені за ініціативою міського голови, заступників міського голови, керуючого справами виконкому, начальника служби, а також з метою приведення Положення у відповідність з чинним законодавством.

1. Рішення виконкому № 252  від 02.08.2002 “Про затвердження Порядку проведення іспиту на заміщення вакантних посад в Ужгородській міській раді та її виконавчих органах”

2. Рішення виконкому № 185 від 14.05.2015 “Про затвердження переліку питань”


Перелік документів для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади
Перелік документів Примітки
Заява про участь у конкурсі

Пишеться під час подачі повного пакету документів працівнику служби персоналу та спецроботи

Зразок заяви

Заповнена особова картка (форма П-2 ДС) з відповідними додатками Особова картка заповнюється українською мовою

 

Форма П-2 ДС

 

Зразок заповнення Особової картки

П-2 ДС

 

Зразок заповнення картки П-2 ДС

 

Дві  фотокартки розміром 3 х 4 см -
Копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня * Копії всіх дипломів та додатків до них
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за формою, передбаченою Законом України “Про запобігання корупції” Тип декларації – “декларація кандидата на  посаду”

Довідка щодо заповнення е-декларацій +38(044)200-08-29

Технічна допомога з питань заповнення е-декларацій +38(044)200-06-94, e-mail:  support@nazk.gov.ua

Сайт для подання декларації

Копія документа, який посвідчує особу;

Копія ідентифікаційного номеру.

-

Копія військового квитка (для військово службовців або військовозобов’язаних) * -
Копія трудової книжки За нявності
Атестат про повну загальну середню освіту з інформацією про вивчення предмету, що підтверджує знання української мови  

* Оригінали документів пред'являються кандидатом при подачі документів


Перелік екзаменаційних питань
1.

Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1,2)
3. Форма правління в Україні (стаття 5).
4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).
5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).
6. Об’єкти права власності Українського народу (статті 13,14).
7. Найважливіші функції держави (стаття 17).
8. Державні символи України (стаття 20).
9. Конституційне право на працю (стаття 43).
10. Конституційне право на освіту (стаття 53).
11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).
12. Конституційне право на охорону здоров’я (стаття 49).
13. Обов’язки громадянина України (статті 65-68).
14. Право громадянина України  на вибори (стаття 70).
15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).
16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).
17. Державний бюджет України (стаття 96).
18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).
19. Повноваження Президента України (стаття 106).
20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).
21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).
22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116,117).
23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).
24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).
25. Система судів в Україні (стаття 125).
26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).
27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).
28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим
(стаття 137).
29. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).
30. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).
31. Повноваження територіальних громад за Конституцією України
(стаття 143).
32. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147,150).
33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).
  ІІ. Питання на перевірку на знання Закону України “Про службу в органах  місцевого самоврядування”
1. Поняття служби в органі місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування, посади в органах місцевого самоврядування (статті 1,2,3).
2. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).
3. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).
4. Державна політика щодо служби в органах місцевого самоврядування (стаття 6).
5. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).
6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).
7. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби (стаття 12).
8. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).
9. Відповідальність посадової особи місцевого самоврядування (стаття 24).
10. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування (стаття 14).
11. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 15).
12. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).
13. Кадровий резерв в органах місцевого самоврядування (стаття 16).
14. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування  (стаття 17).
15. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування
(стаття 20).
16. Граничний вік перебування в органах місцевого самоврядування
(стаття 18).
17. Оплата праці державного службовця (стаття 21).
18. Щорічна та додаткові відпустки посадових осіб місцевого самовря-дування (стаття 21).
19. Пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування
(стаття 21).
20. Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування
(стаття 13).
21. Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування
(стаття 7).

 ІІІ. Питання на перевірку знання Закону України«Про запобігання корупції»

1. Поняття антикорупційна експертиза, пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, неправомірна вигода, потенційний конфлікт інтересів, подарунок, правопорушення, пов’язане з корупцією, приватний інтерес, реальний конфлікт інтересів, суб’єкти декларування, члени сім’ї, виборні особи  (стаття 1)
2. Законодавство у сфері запобігання корупції (стаття 2)
3. Суб’єкти, на яких поширюється дія цього Закону (стаття 3)
4. Статус Національного агентства з питань запобігання корупції  (стаття 4)
5. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища (стаття 22)
6. Обмеження щодо одержання подарунків (стаття 23)
7. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (стаття 25)
8. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними (стаття 24)
9. Антикорупційна політика (стаття 18)
10. Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або  припинили діяльність, пов’язану з виконанням  функцій  держави, місцевого самоврядування (стаття 26)
11. Антикорупційні програми  (стаття 19)
12. Обмеження спільної роботи близьких осіб (стаття 27)
13. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28)
14. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65)
15. Обмеження доступу до інформації (стаття 31)
16. Особливості врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності окремих категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 35.)
17. Переведення, звільнення особи у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів (стаття 34.)
18. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36)
19. Спеціальна перевірка (стаття 56)
20. Фінансовий контроль (статті 45-52)
21. Правила етичної поведінки (статті 37- 44)
22. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання і   протидії корупції (статті 70 -73)

Керуючий справами виконкому                                             Д. Геворкян


Склад конкурсної комісії

Борець Вадим Олександрович

- заступник міського голови, голова комісії

Мелкумян Арсен
Суренович

- секретар міської ради, заступник голови комісії

Макара Олена Михайлівна

- начальник служби персоналу та спецроботи, секретар комісії

Члени комісії:

Бокоч Юліана Миколаївна

- головний спеціаліст відділу релокації бізнесу та взаємодії з гуманітарними і благодійними організаціями управління економічного розвитку міста

Гільтайчук Віталій Степанович

- директор департаменту міської інфраструктури

Глагола Ярослав Іванович

- начальник управління охорони здоров’я та цивільного захисту населення

Мандич Юрій Васильович

- радник міського голови

 Пекар Віталій Іванович

- начальник управління правового забезпечення

Тарахонич Вікторія Юріївна

- начальник управління міжнародного співробітництва та інновацій

Фартушок Ігор Іванович

- керуючий справами виконкому

Шевчук Олеся Олександрівна

- начальник відділу по роботі з депутатами та постійними комісіями


Положення про конкурсну комісію

1. Загальні положення

1.1.Конкурсна комісія (далі - комісія) є постійно діючим колегіальним органом, що утворюється відповідно до рішення виконкому  для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад в Ужгородській міській раді

1.2. У своїй діяльності конкурсна комісія керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядчими актами Закарпатської обласної ради та облдержадміністрації, рішеннями Ужгородської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим положенням. У питаннях організації та застосування методики проведення конкурсу та іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад конкурсна комісія керується відповідними рекомендаціями Національного агентства України з питань державної служби.

1.3. Основними принципами діяльності конкурсної комісії є:

-додержання чинного законодавства;

-колегіальність щодо прийняття рішень;

-розгляд конкурсних пропозицій у повному обсязі відповідно
до встановлених умов конкурсу;

- обґрунтованість прийнятих рішень;

-рівність усіх претендентів перед комісією;

-незалежність та професійність членів комісії.

1.4. Організаційне забезпечення діяльності конкурсної комісії здійснює служба персоналу та спецроботи міської ради. 

2. Завдання та функції конкурсної комісії 

2.1. Основними завданнями конкурсної комісії є:

- забезпечення конституційного права рівного доступу до служби
в органах місцевого самоврядування громадян України;

- залучення до служби в органи місцевого самоврядування висококваліфікованих спеціалістів;

- об’єктивна оцінка знань і здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад в Ужгородській міській раді.

2.2.   Основними функціями конкурсної комісії є:

- забезпечення належного рівня підготовки та проведення методики проведення конкурсу та іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад
в Ужгородській міській раді;

- визначення умов проведення конкурсу та строків його проведення;

- оприлюднення проведення конкурсу на заміщення вакантних посад;

- прийом документів від осіб, які виявили бажання взяти участь
у конкурсі;

- попередній розгляд документів кандидатів на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;

- визначення кандидатів для участі у конкурсі;

- проведення іспиту та конкурсний відбір кандидатів;

- прийняття рішення про визначення переможців конкурсу
або зарахування до кадрового резерву;

- подання міському голові пропозицій щодо переможців конкурсу
та призначення кандидатів на вакантну посаду. 

3. Порядок утворення та організація діяльності конкурсної комісії 

3.1. Конкурсна комісія утворюється відповідно до рішення виконавчого

комітету міської ради та розпочинає свою діяльність після його підписання.

3.2. Конкурсна комісія утворюється у кількості від 5 до 9 осіб у складі:

- голови конкурсної комісії;

- заступника голови конкурсної комісії;

- секретаря конкурсної комісії;

- членів конкурсної комісії.

3.3. Кількісний та персональний склад конкурсної комісії, зміни до нього та положення про конкурсну комісію затверджуються рішенням виконавчого комітету.

3.4. Очолює конкурсну комісію голова.

3.5. Голова конкурсної комісії організовує роботу комісії та несе

персональну відповідальність за виконання покладених на конкурсну комісію завдань і функцій.

3.6. Формою роботи конкурсної комісії є засідання, які проводяться

за наявності у міській раді та виконавчих органах міської ради вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування.

3.7. Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 її складу.

3.8. Рішення конкурсної комісії приймається простою більшістю

голосів присутніх на її засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

3.9. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який

підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається міському голові не пізніше ніж через два дні після голосування. Кожний член комісії може додати до протоколу особисту думку. 

4. Права та обов’язки конкурсної комісії 

4.1. Конкурсна комісія має право:

- одержувати у встановленому порядку від посадових осіб Ужгородської міської ради та її виконавчого комітету інформацію, необхідну для виконання покладених на комісію завдань;

- запрошувати на засідання конкурсної комісії керівництво міської ради та її виконавчого комітету за напрямом діяльності, керівників структурних підрозділів апарату міської ради та виконавчих органів міської ради, де оголошено конкурс на заміщення вакантної посади;

- надавати міському голові пропозиції щодо вдосконалення роботи конкурсної комісії.

4.2. Конкурсна комісія зобов’язана:

- організовувати проведення конкурсу та іспиту кандидатів
на заміщення вакантних посад відповідно до чинного законодавства України та цього положення;

- забезпечувати рівні умови для всіх кандидатів на заміщення вакантних посад;

- зберігати конфіденційність інформації.

4.3. Голова конкурсної комісії:

- визначає дату та час проведення засідань конкурсної комісії;

- скликає засідання конкурсної комісії;

- головує на засіданнях;

- вирішує питання стосовно діяльності конкурсної комісії;

- надає доручення членам комісії.

4.4. Заступник голови конкурсної комісії у разі відсутності голови конкурсної комісії виконує його обов'язки.

4.5. Секретар конкурсної комісії:

- забезпечує скликання засідань конкурсної комісії;

- приймає документи від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі на заміщення вакантних посад;

- за погодженням з головою конкурсної комісії повідомляє кандидатів про місце і час проведення іспиту та засідання конкурсної комісії;

- оформлює протоколи засідань конкурсної комісії;

- веде документацію конкурсної комісії та забезпечує її зберігання.

4.6. У разі відсутності секретаря конкурсної комісії голова комісії на засіданні конкурсної комісії доручає тимчасово виконувати обов'язки секретаря іншому членові комісії.

4.7. Члени конкурсної комісії:

- беруть участь у засіданнях конкурсної комісії;

- на засіданнях беруть участь в обговоренні та прийнятті рішень про допущення кандидатів до іспиту та конкурсного відбору, визначення переможців конкурсу та зарахування до кадрового резерву;

- мають право висловлювати особисту думку із занесенням до протоколів засідань конкурсної комісії. 

5. Відповідальність 

Голова конкурсної комісії, його заступник, секретар та члени конкурсної комісії несуть відповідальність за порушення вимог чинного законодавства України щодо проведення конкурсу та іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад в апараті Ужгородської міської ради та її виконавчих органах, правильність та об’єктивність прийнятих рішень.


Результати конкурсу на заміщення вакантних посад у виконавчих органах Ужгородської міської ради за 2018 рік
Дата проведення конкурсу

та співбесіди

Кількість кандидатів

на заміщення вакантних посад

Посада,

на яку претендує кандидат

Переможець конкурсу
 11.01.2018 року

 

 

1

спеціаліст 1 категорії відділу  муніципальної інспекції та благоустрою

 

Пугачов

Володимир Олександрович

27.03.2018  року 2 головний спеціаліст відділу  роботи

із  зверненнями громадян

Шип Джесіка Павлівна
2 головний спеціаліст відділу  програмного

та комп’ютерного забезпечення

Ковач Руслан Іванович
1 спеціаліст 1 категорії відділу  програмного

та комп’ютерного забезпечення

Говалло

Сергій Олександрович

23.05.2018  року 1 начальник відділу закупівель та регулювання економічної діяльності управління капітального будівництва Решетар Вікторія Йосипівна
1 заступник начальника відділу закупівель та регулювання економічної діяльності управління капітального будівництва Копач Ростислава Віталіївна
26.06.2018  року 1 головний спеціаліст відділу інформаційної роботи Трофименко

Василь Васильович

 

 

19.07.2018  року 1 головний спеціаліст відділу  бухгалтерського обліку та звітності управління освіти Сідак Наталія Олексіївна
1 головний спеціаліст  відділу закупівель та регулювання економічної діяльності  департаменту міського господарства Федаш Наталія Миколаївна
07.08.2018  року 1 головного спеціаліста відділу закупівель

та регулювання економічної діяльності управління капітального будівництва

Шоляк Світлана Миколаївна
1 провідний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності управління капітального будівництва Гибало Олександра Василівна
2 головний спеціаліст служби містобудівного  кадастру управління містобудування та архітектури Лахоцький

Володимир Ігорович

1 спеціаліст 1 категорії відділу матеріально-тех-нічного забезпечення господарсько-експлуата- ційного управління Гаврилець

Михайло  Юрійович

2 головний спеціаліст по зверненнях департаменту праці та соціального захисту населення Юзефів

Анастасія Романівна

1 спеціаліст 1 категорії відділу інспекційної роботи  управління державного архітектурно-будівель-ного контролю Буракова

Євгенія  Олегівна

30.08.2018  року 2 головний спеціаліст з питань охорони культурної спадщини управління у справах культури, спорту, сім’ї та молоді

 

Петрецький

Віктор  Васильович

 11.09.2018 року 1 головний спеціаліст відділу інформаційної роботи (на період перебування основного працівника у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку) Медюх Юлія Петрівна
 

5

головний спеціаліст відділу адресних соціальних  допомог управління соціальних допомог депар- таменту праці та соціального захисту населення

(на період перебування основного працівника у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку)

 Цапліна Ірина Богданівна
 17.10.2018 року  2 головний спеціаліст відділу управління комунальною власністю та замельними ресурсами управління майном департаменту міського господарства  Свериняк Ярина Олександрівна
18.12.2018 року 3 начальник відділу праці та зайнятості населення департаменту праці та соціального захисту населення (на період перебування основного працівника у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку) Афанасьєва Олеся Вікторівна

Результати конкурсу на заміщення вакантних посад у виконавчих органах Ужгородської міської ради за 2019 рік 

Дата проведення конкурсу

та співбесіди

Кількість кандидатів

на заміщення вакантних посад

Посада,

на яку претендує кандидат

Переможець конкурсу

12.02.2019

1

головний бухгалтер управління муніципальної варти;

Давидів Надія Володимирівна

1

головний бухгалтер відділу грантової роботи та інновацій управління міжнародного співробітництва та інновацій

Делеган Ганна Федорівна

2

головний спеціаліст відділу міжнародного співробітництва  управління міжнародного співробітництва та інновацій

Пілюгіна Анастасія Андріївна

1

головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку, аналізу

і аудиту використання бюджетних коштів департаменту фінансів та бюджетної політики

Деяк Діана Юріївна

1

головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку  міської ради та виконкому;

Рацин Мирослава Михайлівна

3

спеціаліст 1 категорії управління муніципальної варти;

Лукач  Альберт  Людвигович

2

спеціаліст 1 категорії відділу землекористування;

повторно оголосити конкурс

1

спеціаліст 1 категорії управління охорони здоров’я.

Суршко Мирослава  Юріївна

27.02.2019

2

начальник відділу прийому  і видачі  документів

“Єдине вікно” департаменту праці та соціального захисту населення (тимчасово вакантна, на час відпустки по догляду за дитиною основного працівника)

повторно оголосити конкурс

2

провідний спеціаліст відділу персоніфікованого обліку отримувачів пільг, гарантій та компенсацій управління пільг, гарантій та компенсацій департаменту праці та соціального захисту населення.

Котик Ірина Михайлівна

 

2

головний спеціаліст відділу зведеного бюджету, міжбюджетних відносин та місцевих запозичень департа-

менту фінансів та бюджетної політики

 Фомічов Єгор Ігорович

13.03.2019

1

головний спеціаліст відділу муніципальної  інспекції управління муніципальної варти

 

Губаль Марина Василівна

27.03.2019

1

Начальник управління економічного розвитку міста

Логвінов Павло Вадимович

02.04.2019

3

спеціаліст 1 категорії відділу землекористування

Ваган Крістіна Юліївна

11.04.2019

1

головний спеціаліст  відділу технічного забезпечення

та зв’язку управління програмного та комп’ютерного забезпечення - 2   посади

Золотар Данило Юрійович

1

головний спеціаліст відділу забезпечення системи відеоспостереження управління програмного та комп’ютерного забезпечення  - 2   посади

Козун Андрій Володимирович

1

заступник начальника відділу закупівель та регулювання економічної діяльності управління капітального будівництва

Тереля Сергій Іванович

19.04.2019

2

головний спеціаліст бюджетного відділу департаменту фінансів та бюджетної політики

Свирида Сергій Сергійович

03.05.2019

1

начальник відділу прийому  і видачі  документів

“Єдине вікно” департаменту праці та соціального захисту населення (тимчасово вакантна, на час відпустки по догляду за дитиною основного працівника)

 

Повторно оголосити конкурс

1

головний спеціаліст по роботі із зверненнями департа-

менту праці та соціального захисту населення

Повторно оголосити конкурс

2

адміністратор відділу дозвільно-погоджувальних процедур

центру надання адміністративних послуг

Марина Ніколетта Нуцівна

04.06.2019

3

Головний спеціаліст відділу культури  управління  у справах культури, молоді та спорту

Повторно оголосити кокурс

19.06.2019

 

 

 

1

державний реєстратор відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців(тимчасово вакантна посада на час відпустки по догляду за дитиною основного  працівника)

Струтинська Ніколетта Юріївна

2

начальник відділу прийому та видачі документів “Єдине вікно” департаменту праці та соціального захисту населення (тимчасово вакантна посада на час відпустки по догляду за дитиною основного  працівника)

Сливка Марина  Вікторівна

1

головний спеціаліст по роботі  із зверненнями  департаменту праці та соціального захисту населення

Палінкаш Леся Петрівна

2

провідний спеціаліст відділу персоніфікованого обліку отримувачів пільг, гарантій та компенсацій управління пільг, гарантій та компенсацій департаменту праці та соціального захисту населення

Варга МартаВасилівна

30.07.2019

3

головний спеціаліст відділу муніципальної інспекції управління муніципальної варти

Фленько Олександр Омелянович

1

головний спеціаліст відділу цивільного захисту населення

Чопик  Ростислав Володимирович

29.10.2019

2

головний бухгалтер  управління охорони здоров’я

-

6

головний спеціаліст відділу позовної та претензійної роботи управління правового забезпечення

Юзефів Анастасія Романівна

02.12.2019

1

головного спеціаліста відділу інспекційної роботи управління державного архітектурно-будівельного  контролю

Ткач Мар’яна Іванівна

2

головний спеціаліст відділу контролю за паркуванням управління муніципальної варти

Рац   Юлія Федорівна

15.12.2019

3

головний спеціаліст служби у справах дітей

Кульчицький Сергій Анатолійович

2

спеціаліст 1 категорії відділу зовнішньоекономічних зв’язків, інвестицій  та туризму управління економічного розвитку міста

Святецька Анастасія Олегівна

3

головний спеціаліст відділу культури управління у справах культури, молоді та спорту

Рудов Юрій Михайлович

Результати конкурсу на заміщення вакантних посад у виконавчих органах Ужгородської міської ради за 2021 рік 

Дата проведення конкурсу та співбесіди

Кількість кандидатів на заміщення вакантної посади

Посада, на яку претендує кандидат

Переможець конкурсу

19.04.2021

5

головний спеціаліст відділу по роботі з депутатами та постійними комісіями

Ман  Оксана Йосипівна

4

головний спеціаліст відділу публічних закупівель

Гайовий  Сергій Сергійович

6

головний спеціаліст служби у справах дітей

Мінаєва Ніколь Миколаївна

3

головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку  та звітності управління економічного розвитку міста

Янцо Олександр Вікторович

22.04.2021

12

головний спеціаліст відділу муніципальної інспекції управління муніципальної варти (2 посади)

Габчак Станіслав Євгенійович

 

Мельничин Іван Іванович

3

головний спеціаліст відділу контролю за паркуванням управління муніципальної варти

Русин Анатолій Олдрихович

06.05.2021

1

начальник управління правового забезпечення

Ленько Артем Юрійович

6

адміністратор відділу дозвільно-погоджувальних процедур центру надання адміністративних послуг

Купар Неля Володимирівна

2

головний спеціаліст управління містобудування та архітектури

Лесів Анастасія Вікторівна 

2

головний спеціаліст відділу закупівель та регулювання економічної діяльності департаменту міського  господарства

Пехньо Наталія Володимирівна

2

головний спеціаліст відділу експлуатації житлового фонду та інженерних мереж управління житлово-комунального господарства департаменту міського господарства

Сухан Василь Васильович 

07.05.2021

7

головний спеціаліст загального відділу

Логойда-Сідун Вікторія Василівна

3

головний спеціаліст відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (на час відпустки основного працівника для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку)

Притула Тетяна Юріївна

02.06.2021

1

державний реєстратор  відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

Гаврилів Андрій Степанович

23.06.2021

1

начальника відділу закупівель та регулювання економічної діяльності управління капітального будівництва

Капустяк Світлана Василівна

20.07.2021

2

головного спеціаліста відділу тарифної політики та енергоменеджменту управління економічного розвитку міста

-

3

головного  спеціаліста відділу по роботі з депутатами та постійними комісіями

-

2

начальника відділу ґрантової роботи та інновацій управління міжнародного співробітництва  та інновацій

Іванцик Мирослав Миронівна

1

начальника   управління   охорони   здоров’я   та  цивільного захисту

населення

Глагола Ярослав Іванович

1

заступника начальника управління охорони здоров’я та цивільного захисту населення, начальника відділу охорони здоров’я

Столярова Ірина Михайлівна

5

головного спеціаліста-юрисконсульта управління охорони здоров’я та цивільного захисту населення

Яцук Іван Васильович

28.09.2021

4

головний спеціаліст відділу по роботі з депутатами та постійними комісіями (2)

1. Лавренко Олександр Олександрович

2. Янюк Валерія Сергіївна

21.10.2021

5

адміністратор відділу дозвільно-погоджувальних процедур центру надання адміністративних послуг

Луцанич Ангеліна Михайлівна


2020

Інформація про стан кадрової роботи в апараті міської ради і виконавчих органах ради та звіт про роботу служби персоналу та спецроботи за  2020 рік

Робота з персоналом у міській раді та її виконавчих органах здійснюється відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про захист персональних даних», Кодексу законів про працю України, постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», «Про затвердження Типового порядку формування кадрового резерву в органах місцевого самоврядування», плану роботи з кадрами в апараті та виконавчих органах Ужгородської міської ради, іншими нормативними документами.

Кадрова робота спрямовується  на  комплексне  вирішення питання щодо комплектування  виконавчих органів міської ради висококваліфікованими і компетентними кадрами.

2020 року  виконавчі  функції  і  повноваження   місцевого  самоврядування у межах, визначених законодавством, здійснювали (відповідно до рішення ХLI сесії VІІ скликання 14 листопада 2019 року № 179) 36 виконавчих органів. Із них: 3 департаменти, 13 управлінь, 18 відділів та 2 служби. 

З метою ефективної реалізації повноважень, покладених на органи місцевого самоврядування, у межах затвердженої структури та штатної чисельності    рішенням LII  сесії VII скликання 15 жовтня 2020 року № 2181 було перейменовано:

 департамент праці та соціального захисту населення на департамент соціальної політики, 

відділ  контролю за додержанням законодавства про працю на управління з питань праці та зайнятості населення,

 відділ запобігання і протидії корупції та взаємодії з правоохоронними органами на відділ з питань запобігання та виявлення корупції

з одночасною передачею повноважень та завдань щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері праці, зайнятості населення, трудової міграції, трудових відносин, соціального діалогу від департаменту праці та соціального захисту населення управлінню з питань праці та зайнятості населення, повноважень та завдань з питань взаємодії з підрозділами правоохоронних органів, органів юстиції та суду щодо дотримання законності та правопорядку, ведення діловодства адміністративної комісії при виконавчому комітеті від відділу запобігання і протидії корупції та взаємодії з правоохоронними органами управлінню правового забезпечення.

Загальна чисельність апарату ради та її виконавчих органів відповідно до рішення ХLIV сесії VІІ скликання 13 лютого 2020 року  № 1875становила 369 штатних одиниць. Із них станом на кінець звітного періоду 29 посад були вакантні. Таким чином, чисельність працівників міської ради становила 340 осіб, з яких  313 є посадовими особами місцевого самоврядування, 12 — службовцями та 15 — робітниками.

Ґендерне обличчя міської ради таке: з 340 працівників 237 осіб жіночої та 103 чоловічої статі. Керівництво міської ради представлене суто чоловіками, а серед керівників виконавчих органів 20 жінок та 16 чоловіків.

З 36 виконавчих органів у 3-х працюють лише чоловіки — з питань запобігання та виявлення корупції, цивільного захисту населення, управління програмного та комп’ютерного забезпечення; а 8 є суто жіночими колективами — загальний відділ, відділи роботи із зверненнями громадян, бухгалтерського обліку міської ради та виконкому, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, контролю за додержанням законодавства про працю, служби персоналу та спецроботи, центр надання адміністративних послуг. Це можна пояснити традиційним поглядом на «чоловічі» та «жіночі» професії. Хоча, як свідчить практика, традиційно «чоловічий» відділ оборонної та мобілізаційної роботи успішно очолює жінка. Водночас були б незайвими чоловіки, наприклад, у Центрі надання адміністративних послуг і жінки — в управлінні програмного та комп’ютерного забезпечення.

Ужгородська міська рада та її виконавчі органи укомплектовані досвідченими та кваліфікованими кадрами.

За віком: серед посадових осіб місцевого самоврядування 

41 особа, або 13%,  віком до 30 років;

52, або 17%,  — до 35 років;

106, або 34%, — до 45 років;

65, або 21%, — до 55 років;

36, або 11%, — до 60 років;

13, або 4%, — до 65  років.

Майже третина працівників — 30% — це молодь до 35 років, котра прийшла як на  зміну посадовим особам, що досягли граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування, так і на нові посади, створені в рамках процесу утворення нових структурних підрозділів.

За стажем роботи:

до 3 років — 54 працівники, або 18%;

від 3 до 5 — 74, або 23%;

від 5 до 10 — 71, або 22%; 

від 10 до 15 — 26, або 8%;

від 15 до 20 — 34, або 11%; 

від 20 до 25 — 22, або 7%;

від 25 до 30 — 16, або 5%;

від 30 до 35 — 8, або 2%;

понад 35 — 9, або 4%.

Найбільшу частину колективу — 128 (41%)  — складають працівники зі стажем роботи до 5 років.

За освітою: із загальної кількості посадових осіб місцевого самоврядування  309  працівників мають  вищу освіту  за ступенем магістра чи спеціаліста та  4  — бакалавра. 1 доктор юридичних наук, 4 кандидати наук. 3 особи навчаються в аспірантурі.

При цьому 9 посадових осіб здобули  3 вищі освіти, 69 — дві. Із них 25-ро мають освіту за спеціальністю «державне/публічне управління та адміністрування», з котрих 13 здобули її 2020 року: 2 — у Національній академії державного управління при Президентові України, 5 — у Львівському регіональному інституті державного управління НАДУ, 6 — в Ужгородському національному університеті. П’ятеро стали слухачами УжНУ за зазначеною спеціальністю 2020 року в Ужгородському національному університеті.

Загалом велася постійна робота із працівниками структурних підрозділів  щодо необхідності здобуття фахової освіти за відповідною спеціалізацією  у вищих навчальних закладах

Водночас тривала практика проходження стажування представників молоді у відділах, управліннях та департаментах міської ради (студенти  ДВНЗ «Ужгородський національний університет», природничо-гуманітарного коледжу ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Київського національного торговельно-економічного університету). Протягом року пройшли практику у структурних підрозділах міської ради 23 студенти ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

Керівництво міської ради спрямовує свої дії на покращення якісного складу посадових осіб місцевого самоврядування. Торік через карантинні заходи, пов’язані з пандемією COVID-19, не відбувалося жодних очних навчань, спрямованих на підвищення кваліфікації посадових осіб. Утім з’явилася  можливість професійного вдосконалення онлайн, чим активно послуговувалися працівники міськради. Так,

працівники ЦНАП та відділу реєстрації місця проживання управління програмного та комп’ютерного забезпечення були учасниками  вебінарів, які проводило Міністерство цифрової трансформації та Асоціація відкритих міст із напрямів роботи зазначених структурних підрозділів;

державні реєстратори прослухали семінари, організовані Мін’юстом, з питань удосконалення роботи у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а також речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

особи, відповідальні за діловодство,  — з діловодства та архівної справи від консалтингової компанії КОРТЕКС.

Крім того, 6 адміністраторів ЦНАП успішно пройшли тестування на платформі Дія з надання послуги еМалятко;

працівники департаменту фінансів та бюджетної політики успішно завершили курси з бюджетного процесу через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometeus;

особи, відповідальні у виконавчих органах за проведення публічних закупівель, — за програмою «Фахівець з публічних закупівель» у Київській школі економіки.

Практикуються в Ужгородській міській раді обмін досвідом роботи чи вивчення досвіду роботи  інших міських рад. Зокрема

працівники департаменту міського господарства брали участь в обміні досвідом представників ОСББ та органів місцевого самоврядування Закарпатської області;

практику застосування інструментів громадської участі у прийнятті рішень Львівською міською радою вивчали працівники відділу організаційного та документального забезпечення;

у рамках програми навчальних візитів «Маршрути успіхів» працівники управління економічного розвитку міста відвідали «Вінницю — інноваційне місто»;

знайомилися з досвідом оцифрування архіву та відеоспостереження  в Мукачівській міській раді  працівники архівного відділу та управління програмного та комп’ютерного забезпечення;

навчальну поїдку до Республіки Польща, організовану Міжнародним республіканським інститутом для депутатів та службовців міських рад, здійснила директор департаменту фінансів та бюджетної політики.

Протягом 2020 року посадові особи брали участь у конференціях, форумах тощо. Так,

 керівники реєстраційних служб стали учасниками у розширеному засіданні Регіональної ради з питань реформ правосуддя в м. Івано-Франківську,

начальник відділу інформатизації та технічного захисту інформації управління програмного та комп’ютерного забезпечення. — в установчій зустрічі SmartCity Club щодо проблемних питань в розвитку СмартСіті в Україні в м. Київ,

начальник управління освіти — у Форумі з питань організації сучасного освітнього простору закладів освіти в м. Івано-Франківську,

начальник відділу експлуатації житлового фонду та інженерних мереж управління житлово-комунального господарства департаменту міського господарства — у Міжрегіональному форумі у рамках реалізації проєкту ЄС/ПРОООН «Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків для впровадження енергоефективних рішень».

Крім того, відбулися внутрішні навчання з відкритих даних, питань оприлюднення інформації на вебсайті міської ради, роботи в системі електронного обігу АСКОД.

Основою формування складу посадових осіб місцевого самоврядування є конкурсний відбір (стаття 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»). Конкурсну комісію очолює секретар міської ради. Про проведення конкурсу міським головою приймається відповідне розпорядження. Повідомлення про вакантні посади подаються в газету «Ужгород» та на офіційний сайт міської ради. Утім минулого року через запровадження карантину  конкурси на заміщення вакантних посад у міській раді не проводилися.

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» посадовим особам міської ради ранги присвоюються одночасно з прийняттям на роботу, а чергові ранги  — через два роки (за поданнями керівників структурних підрозділів) у межах відповідної категорії посад. 2020 року  5 посадовим особам було присвоєно ранги у зв’язку з обранням та затвердження на посадах, 32  —  чергові.

Забезпечувалося кар’єрне зростання працівників шляхом просування по службі. 2020 року внаслідок успішного стажування переведено на вищі посади 13 осіб. Впродовж  року призначено на посади за результатами конкурсу, проведеного у грудні 2019 року, 4 осіб, звільнено 9 працівників виконавчих органів міської ради.

З метою здійснення регулярного контролю за проходженням служби в органах місцевого самоврядування та професійними досягненнями посадових осіб, проведено в установленому законодавством порядку  щорічну оцінку виконання посадовими особами покладених на них завдань і обов’язків.

Відповідно до рішень міської  ради «Про Почесну грамоту міської ради» , «Про Почесну  відзнаку міської  ради»  та  розпоряджень міського голови  за бездоганну працю, високі трудові досягнення, професійну майстерність, успіхи в реалізації програм економічного та соціального розвитку м. Ужгорода, активну благодійну, громадську та політичну діяльність, роботу з виховання підростаючого покоління, значний внесок у розвиток культури, мистецтва, науки, освіти, спорту та охорони здоров’я, місцевого самоврядування, міжнародного співробітництва, за мужність і відвагу, виявлені при порятунку людей та матеріальних цінностей, забезпечення законності, прав і свобод громадян, розвиток міста Ужгорода протягом звітного періоду службою персоналу та спецроботи підготовлено:

- 4 Почесні грамоти міської  ради;

- 7 Почесних відзнак  Ужгородської міської ради;

- 448 грамот  Ужгородської міської ради.

 Крім того, підготовлено 1 звернення до Закарпатської обласної державної адміністрації щодо порушення клопотання з питання нагородження.

На кожного працівника, прийнятого на роботу в апарат міської ради та у виконавчі органи міської ради, оформляється особова справа та заповнюється електронна картка єдиної комп’ютерної системи «Кадри». Як свідчить аналіз кількісного складу, станом на 31 грудня 2020 року всього налічувалося 338 діючих особових справ. Крім того, служба персоналу та спецроботи  забезпечує зберігання 1281 архівної особової справи.

З початку 2020 року в міській раді запроваджено подання заяв про  відпустки та навчання через систему електронного документообігу АСКОД.

За 2020 рік службою персоналу

підготовлено: 462 розпорядження міського голови з кадрових питань, з яких 191 з особового складу,  221 — про відпустки та 50 щодо відряджень; 1 рішення виконавчого комітету; 7 рішень міської ради;

розглянуто та надано відповіді: на 11 звернень громадян, 122 звернення юридичних осіб, 14 запитів на інформацію, 3 депутатських запити та звернення.


2019

Інформація про стан кадрової роботи і звіт служби персоналу та спецроботи за 2019 рік

Протягом звітного періоду з 01.01.2019 по 31.12.2019 року службою персоналу та спецроботи проведена певна робота щодо  покращення якісного складу посадових осіб місцевого самоврядування, підготовки резерву на заміщення посад керівників та спеціалістів, створення системи в роботі з кадрами.

Відповідно до рішення ХLI сесії VІІ скликання 14 листопада  2019 р № 1790  «Про затвердження структури апарату ради та її  виконавчих органів, їх загальної штатної чисельності», загальна чисельність апарату ради та її виконавчих органів становить 350 штатних одиниць.

З метою оптимізації роботи виконавчого комітету та структурних підрозділів міської ради, раціонального використання матеріальних, фінансових та людських ресурсів, усунення дублювання повноважень виконавчих органів міської ради та їх структурних підрозділів, а також у зв’язку із необхідністю покращення виконання поставлених завдань затверджені  зміни в структурі виконавчих органів міської ради, а саме:

-ліквідовані такі виконавчі органи ради: відділ транспорту, державних закупівель та зв’язку (рішення міської ради 24 грудня 2019 р. № 1835);

-утворені такі виконавчі органи ради: відділ транспорту та  відділ публічних закупівель (рішення міської ради 24 грудня 2019 р. № 1835).

Основою формування складу посадових осіб місцевого самоврядування є конкурсний відбір (стаття 10 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”). Конкурсну комісію очолює секретар міської ради. Про проведення конкурсу міським головою приймається відповідне розпорядження. Повідомлення про вакантні посади подаються в газету “Ужгород” та на офіційний сайт міської ради. Протягом 2019  року на 35  вакантних посад  було подано 15 конкурсних оголошень із зазначенням вимог до претендентів, надійшло  64 заяви на участь у конкурсі.  За результатами письмових іспитів 25 осіб призначено на вакантні посади.

Відповідно до ст.15 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” посадовим особам міської ради ранги присвоюються одночасно з прийняттям на роботу, а чергові ранги - через два роки (за поданнями керівників структурних підрозділів) у межах відповідної категорії посад.

Вживаються заходи щодо покращення роботи з підвищення ділової та фахової кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування у вищих навчальних закладах. Так у 2019 році  направлено на  навчання до магістратури по спеціальності «Публічне управління та адміністрування»:

-у Національну академію державного управління при Президентові України (м. Київ) – 2 посадові  особи місцевого самоврядування;

-у Львівський регіональний інститут державного управління НАДУ при

Президентові України  - 5 посадових осіб місцевого самоврядування;

- у ДВНЗ «Ужгородський національний університет» - 6 посадових осіб. За цією ж спеціальністю  продовжує навчання 1 посадова особа у магістратурі   Львівського регіонального інституту державного управління при Президентові України Національної академії державного управління.

Проведена робота із працівниками структурних підрозділів  щодо необхідності здобуття фахової освіти за відповідною спеціалізацією  у вищих навчальних закладах.

Визначені прогнозні показники  потреби у підвищенні кваліфікації  за професійними програмами та програмами короткострокових семінарів працівників апарату міської ради та  виконавчих органів міської ради на 2020 рік в  Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України, Львівському регіональному інституті Державного управління при Президентові України Національної академії державного управління. 

Продовжується практика проходження стажування представників молоді у відділах, управліннях та департаментах міської ради (студенти  ДВНЗ «Ужгородський національний університет», природничо-гуманітарного коледжу ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Київського національного торговельно-економічного університету). Протягом року пройшли практику у структурних підрозділах міської ради 35 студентів ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

У рамках програми  стажування «Перший кар’єрний крок» 6 студентів ДВНЗ «Ужгородський національний університет» пройшли стажування у структурних підрозділах міської ради.

Постійно проводиться робота по виконанню вимог Закону України "Про очищення влади".

Відповідно до Указів та розпоряджень Президента України, постанов Кабінету Міністрів України з питань кадрової роботи в Ужгородській міській раді та її виконавчих органах ведеться відповідна робота по кадровому забезпеченню кваліфікованими працівниками, навчанню посадових осіб місцевого самоврядування, підвищенню результативності праці керівників і спеціалістів.

Керівництво міської ради спрямовує свої дії на покращення якісного складу посадових осіб місцевого самоврядування, підготовку резерву на заміщення посад керівників та спеціалістів, створення системи в роботі з кадрами.

Робота з кадрами проводиться відповідно до положення про службу персоналу та спецроботи міської ради згідно квартальних і річних планів роботи.

Призначення на посади керівників та спеціалістів виконавчих органів міської ради здійснюється відповідно до Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” з урахуванням вимог передбачених  Довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців.

Ужгородська міська рада та її виконавчі органи укомплектовані досвідченими і кваліфікованими кадрами. Із 350 посад посадових осіб місцевого самоврядування 13 посад вакантних, 308 (98%)  посади  зайнято працівниками з повною вищою освітою, 4 (2%)- із вищою освітою.

Із всіх посадових осіб місцевого самоврядування  45 (11,3%)  працівників у віці до 30 років, 81 (26,2%) – віком до 35 років, 95 -(31,6%)віком до 45 років,  52 (15,8%) - віком до 55 років, 23 (10,0%) - до 59 років, 16 (5,1%) віком від 60 до 65 років.

Як свідчить аналіз кількісного складу, станом на 31 грудня 2019 року налічується 346 діючих особових справ працівників виконавчих органів міської ради, з них: 312 посадових осіб місцевого самоврядування, 14 службовців, 11 робітників. Служба персоналу та спецроботи  забезпечує зберігання 1290 архівних особових справ.

         Станом на 31 грудня 2019 року в міській раді та її виконавчих органах  за стажем  служби працюють:

-         до 3-х років           -  51 особа (15,8%)

-         від 3 до 5 років      -  59 осіб (19,0%)

-         від 5 до 10 років    -  54 особи (17,4%)

-         від 10 до 15 років  – 50 осіб (16,1%)

-         від 15 до 20 років –  36 осіб (11,6%)

-         понад 20 років     –    62 особи (20,0 %)

Відповідно до ст.17 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та Типового положення про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 26 грудня 2001 року № 1440, в період між атестаціями,  в Ужгородській міській раді проводиться щорічна оцінка виконання посадовими особами місцевого самоврядування міської ради посадових обов’язків і завдань. Метою щорічного оцінювання є: регулярний контроль за проходженням служби та професійними досягненнями,  розвиток ініціативи і творчої активності посадових осіб місцевого самоврядування, визначення  їх потенціалу, потреб у підвищенні кваліфікації та особистому розвитку, планування кар’ֹєри .

 За організаційне забезпечення проведення щорічної оцінки, повноту заповнення Форми бланку, аналіз, узагальнення та збереження результатів відповідає служба персоналу та спецроботи.

Протягом 2019 року службою персоналу та спецроботи підготовлено:

-249 розпоряджень міського голови про призначення, переведення, стажування та звільнення, встановлення надбавок за вислугу років, присвоєння чергових рангів  (прийнято  25 осіб, звільнено 13 осіб, проходження стажування   - 45 осіб);

- 154 розпоряджень міського голови про відрядження;

-218 розпоряджень міського голови про відпустки, проходження практики та ін.;

- 36 розпоряджень міського голови про нагородження грамотами міської ради з нагоди професійних свят та ювілеїв (підготовлено  720 грамот).

Оформлено на  архівне зберігання 13 особових справ посадових осіб місцевого самоврядування.

Відповідно до встановлених строків готуються і надаються інформації (16), листи (192), довідки (131), відповіді на запити та інформаційні запити (28), характеристики (22), завірені належним чином копії документів, які знаходяться на зберіганні у службі, що надходять із загального відділу та відділу роботи із зверненнями громадян.

Впроваджена інформаційно-аналітична  система "Кадри". Запроваджено

написання заяв працівників міської ради та  її виконавчих органів  на відпустку,  їх погодження і виконання в системі електронного документообігу «АСКОД».

Служба персоналу та спецроботи  реалізовує  державну політику у  сфері захисту державної таємниці  та здійснює комплекс заходів по забезпеченню охорони державної таємниці в міській раді.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від 07 грудня 2016 року № 921 «Про затвердження Порядку організації  та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних» зі змінами, внесеними згідно з постановою КМУ від 06.02.2019 № 06.02.2019,  та  в межах наданих повноважень службою персоналу та спецроботи ведеться облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних  у міській раді.

Відповідно до рішення XLIV сесії VII скликання Ужгородської міської ради 13.02.2020 №1875 загальна чисельність апарату міської ради і виконавчих органів становить 369 одиниць.

У міській раді нараховується 32 структурних підрозділів, з них:

департаментів – 3;

управлінь – 11;

відділів – 18.

 


Відновлене проведення конкурсів оголошених 22.02.2020 та 29.02.2020 та призупинених 18.03.2020 на період карантину, на заміщення таких вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування

Головний спеціаліст відділу по роботі з депутатами та постійними комісіями.

Вимоги до кандидатів: знання  Конституції України,  законів  України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про  службу в  органах місцевого самоврядування», «Про  запобігання Корупції» ,  «Про доступ до публічної інформації», Регламенту Ужгородської міської  ради,  Інструкції з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування.

         Кваліфікаційні вимоги: вища освіта з а напрямом підготовки не нижче  ступеня бакалавра; вільне володіння державною мовою; вміння працювати з ПК в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків, використовувати програмне забезпечення; без вимог до стажу роботи.

Прийом документів до 8.04.2021;

 

Головний спеціаліст відділу публічних закупівель.

Вимоги до кандидатів: знання Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про публічні закупівлі», «Про доступ до публічної інформації», Інструкції з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування.

Кваліфікаційні вимоги: вища юридична або економічна освіта не нижче ступеня  бакалавра;  вільне володіння державною мовою; вміння працювати з ПК в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків, використовувати програмне забезпечення;  без вимог до стажу роботи.

Прийом документів до 8.04.2021;

 

Головний спеціаліст служби у справах дітей.

Вимоги до кандидатів: знання Конституції України, законів України «Про  службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»,  «Про охорону дитинства», Інструкції з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування.

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта відповідного професійного спрямування за напрямом підготовки не нижче ступеня бакалавра; вільне володіння державною мовою; вміння працювати з ПК в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків, використовувати програмне забезпечення; без вимог до стажу роботи.

Прийом документів до 8.04.2021;

 

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності управління економічного розвитку міста.

Вимоги до кандидатів: знання Конституції України, законів України «Про

службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», Бюджетний кодекс України, Податковий  кодекс України, нормативно-правові  акти Кабінету Міністрів України  та  Міністерства фінансів України, положення (стандарти) бухгалтерського обліку.

Кваліфікаційні вимоги: вища економічна освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста; досконале володіння державною мовою; вміння працю- вати з ПК в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків, використовувати програмне забезпечення; досвід роботи з програмними комплексами із ведення бухгалтерського обліку у бюджетній сфері; стаж роботи за фахом на державній службі, службі в органі місцевого самоврядування  або стаж роботи за фахом в економічній чи фінансовій сфері не менше як  2 роки.

Прийом документів до 8.04.2021;

 

Головний спеціаліст відділу муніципальної інспекції управління муніципальної варти — 2 одиниці.

Вимоги до кандидатів: знання Конституції України, законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про благоустрій», «Про рекламу», Правил благоустрою м. Ужгорода, Інструкції з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування.

         Кваліфікаційні вимоги: вища освіта за напрямом підготовки не нижче ступеня бакалавра; вільне володіння державною мовою; вміння працювати з ПК в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків, використовувати програмне забезпечення;  без вимог до стажу роботи.

        Прийом документів до 14.04.2021;

 

Головний спеціаліст відділу контролю за паркуванням управління муніципальної варти — 4 одиниці.

Вимоги до кандидатів: знання Конституції України, законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», Правил дорожнього руху України та Кодексу України про адміністративні порушення, Інструкції з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування.

         Кваліфікаційні вимоги: вища освіта за напрямом підготовки не нижче ступеня бакалавра; вільне володіння державною мовою; вміння працювати з ПК в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків, використовувати програмне забезпечення;  без вимог до стажу роботи.

Прийом документів до 14.04.2021;

 

Головний спеціаліст загального відділу.

Вимоги до кандидатів: знання Конституції України, законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» «Про доступ до публічної інформації», Інструкції з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування.

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта за напрямом підготовки не нижче ступеня бакалавра; вільне володіння державною мовою та принципами роботи на комп’ютері в системі Windows і програмах  Microsoft World, Microsoft Exel (або їх аналогах); без вимог до стажу роботи;

 

Адміністратор відділу дозвільно-погоджувальних процедур Центру надання адміністративних послуг

Вимоги до кандидатів: знання Конституції України, законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про адміністративні послуги», Інструкції з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування.

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта не нижче ступеня бакалавра; вільне володіння державною мовою та принципами роботи на комп’ютері у системі Word, Windows; стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі, або досвід роботи на посадах підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності не менше не менше 1 року;

 

Начальник управління правового забезпечення.

         Вимоги до кандидатів: знання Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про запобігання корупції» та інших законів України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; указів та розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, засад зовнішньоекономічної політики України, інших підзаконних нормативно-правових актів, що стосуються розвитку відповідних сфер управління; практики застосування чинного законодавства з питань, що належать до його компетенції; основ регіонального управління, економіки та управління персоналом; основ права, політології та ринку праці; форм та методів роботи із засобами масової інформації; інструкції з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування; основ психології, економіки, фінансів; правил внутрішнього трудового розпорядку; правил ділового етикету; правил охорони праці та протипожежної безпеки; основних програм роботи на комп’ютері.

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта відповідного професійного спрямування не нижче ступеня магістра, спеціаліста; знання української ділової мови; вміння працювати з ПК в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків, використовувати програмне забезпечення;  стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років;

 

Головний спеціаліст управління містобудування та архітектури.

Вимоги до кандидатів: знання Конституції України, законів України  «Про  службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», Інструкції з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування.

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта за напрямом підготовки не нижче  ступеня бакалавра; вільне володіння державною мовою та принципами роботи на комп’ютері в системі Windows  і програмах  Microsoft World ,  Microsoft Exel (або їх аналогах); без вимог до стажу роботи;

 

Головний спеціаліст відділу закупівель та регулювання економічної діяльності департаменту міського господарства.

Вимоги до кандидатів: знання Конституції України, законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», «Про публічні закупівлі», Інструкції з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування, Регламент міської ради, положення про департамент міського господарства та про відділ закупівель та регулювання економічної діяльності.

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта не нижче ступеня бакалавра; володіння державною мовою; вільне володіння ПК, в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків та використання програмного забезпечення; без вимог до стажу роботи;

 

Головний спеціаліст відділу експлуатації житлового фонду та інженерних мереж управління житлово-комунального господарства департаменту міського господарства.

Вимоги до кандидатів: знання Конституції України, законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», Інструкції з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування, Регламент міської ради, положення про департамент міського господарства та управління житлово-комунального господарства, про відділ експлуатації житлового фонду та інженерних мереж.

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта не нижче ступеня бакалавра; володіння державною мовою; вільне володіння ПК, в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків та використання програмного забезпечення; без вимог до стажу роботи;

 

Головний спеціаліст відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (на час відпустки основного працівника для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку).

Вимоги до кандидатів: знання Конституції України, законів України  «Про  службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Інструкції з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування, Порядку формування та зберігання реєстраційних справ.

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста, магістра; вільне володіння державною мовою та принципами роботи на комп’ютері в системі World, Windows; стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування або на державній службі не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 1 року.

Документи приймаються протягом 30 днів із дня  оголошення, до 5 травня 2021 року.

 

З переліком документів для участі в конкурсі на заміщення вакантної посади можна ознайомитися на офіційному сайті Ужгородської міської ради за посиланням: https://rada-uzhgorod.gov.ua/sluzhba-personalu-ta-spetsroboty-1#fqrs1kjiaes

Документи подавати за  адресою: м. Ужгород,  пл. Поштова, 3, каб. 209.  Довідки  тел.: 61-45-56.

 


Оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад від 01.05.2021

Державний реєстратор відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

 Вимоги до кандидатів: знання Конституції України, законів України  «Про  службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Інструкції з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування, Порядку формування та зберігання реєстраційних справ.

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта за спеціальністю правознавство за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста, магістра; вільне володіння державною мовою, принципами роботи на комп’ютері в системі World, Windows;

стаж роботи у сфері права не менше трьох років або на посаді державного реєстратора чи на іншій посаді, що передбачає виконання функцій державного реєстратора, не менше одного року;

сертифікат про підтвердження професійної компетентності у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно (отриманий в установленому законодавством  порядку)*.

*Особи, які до призначення на посаду державного реєстратора перебували на посаді державного реєстратора в іншого суб’єкта державної реєстрації, подають документ щодо успішного проходження спеціальної перевірки діяльності державного реєстратора в Державному реєстрі речових прав на нерухоме в порядку здійснення контролю, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Документи приймаються протягом 30 днів із дня оголошення, до 30 травня  2021 року.

 З переліком документів для участі в конкурсі на заміщення вакантної посади можна ознайомитися на офіційному сайті Ужгородської міської ради за посиланням: https://rada-uzhgorod.gov.ua/sluzhba-personalu-ta-spetsroboty-1#fqrs1kjiaes

Документи подавати за  адресою: м. Ужгород,  пл. Поштова, 3, каб. 209. 

Довідки  тел.: 61-45-56.


Оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад від 22.05.2021

Ужгородська міська рада оголошує  конкурс на заміщення вакантної посади  

Начальник відділу закупівель та регулювання економічної діяльності управління капітального будівництва.

Вимоги до кандидатів: знання Конституції України, законів України  «Про  службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про публічні закупівлі», Інструкції з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування.

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста, магістра; вільне володіння державною мовою, принципами роботи на комп’ютері в системі World, Windows;

стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

Документи приймаються протягом 30 днів із дня  оголошення, до 22 червня 2021 року.

 З переліком документів для участі в конкурсі на заміщення вакантної посади можна ознайомитися на офіційному сайті Ужгородської міської ради за посиланням: https://rada-uzhgorod.gov.ua/sluzhba-personalu-ta-spetsroboty-1#fqrs1kjiaes

Документи подавати за  адресою: м. Ужгород,  пл. Поштова, 3, каб. 209. 

Довідки  тел.: 61-45-56.


Оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад від 05.06.2021

Головний спеціаліст відділу тарифної політики та енергоменеджменту управління економічного розвитку міста.

Вимоги до кандидатів: знання Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого само-врядування», «Про запобігання корупції», Інструкції з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування.

Кваліфікаційні вимоги: вища економічна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче ступеня бакалавра; вільне володіння державною мовою; вміння працювати з ПК в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків, використовувати програмне забезпечення; без вимог до стажу роботи.

 

Головний спеціаліст відділу по роботі з депутатами та постійними комісіями.

Вимоги до кандидатів: знання Конституції України, законів України  «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», Регламент Ужгородської міської ради.

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта за спеціальністю журналістика  за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста, магістра; вільне володіння державною мовою, принципами роботи на комп’ютері в системі World, Windows; досвід створення та написання релізів, новин, статей; без вимог до стажу роботи.

Начальник відділу ґрантової роботи та інновацій управління міжнародного співробітництва та інновацій.

Вимоги до кандидатів: знання Конституції України, законів України  «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», Інструкції з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування.

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта відповідного професійного спрямування не нижче ступеня магістра, спеціаліста; вільне володіння державною мовою та однією із іноземних мов (англійська, німецька); вміння працювати з ПК в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків, використовувати програмне забезпечення;  стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

 

Документи приймаються протягом 30 днів із дня оголошення, до 04 липня 2021 року.

З переліком документів для участі в конкурсі на заміщення вакантної посади можна ознайомитися на офіційному сайті Ужгородської міської ради за посиланням: https://rada-uzhgorod.gov.ua/sluzhba-personalu-ta-spetsroboty-1#fqrs1kjiaes

Документи подавати за  адресою: м. Ужгород,  пл. Поштова, 3, каб. 209. 

Довідки  тел.: 61-45-56

 


Оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад від 21.08.2021

Головний спеціаліст відділу по роботі з депутатами та постійними комісіями.

Вимоги до кандидатів: знання Конституції України, законів України  «Про  службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції»,  «Про статус депутатів місцевих рад», «Про доступ до публічної інформації», загальних правил діловодства.

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста, магістра за спеціальністю філолог, лінгвіст, літературний редактор; вільне володіння державною мовою та вміння працювати з ПК в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків, використовувати програмне забезпечення.

Документи приймаються протягом 30 днів із дня оголошення, до 20 вересня 2021 року.

З переліком документів для участі в конкурсі на заміщення вакантної посади можна ознайомитися на офіційному сайті Ужгородської міської ради за посиланням: https://rada-uzhgorod.gov.ua/sluzhba-personalu-ta-spetsroboty-1#fqrs1kjiaes

Документи подавати за  адресою: м. Ужгород,  пл. Поштова, 3, каб. 208-209. 

Довідки  тел.: 61-45-56


Оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад від 18.09.2021

Адміністратор відділу дозвільно-погоджувальних процедур Центру надання адміністративних послуг.

Вимоги до кандидатів: знання Конституції України, законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про адміністративні послуги», Інструкції з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування.

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта не нижче ступеня бакалавра; вільне володіння державною мовою та принципами роботи на комп’ютері у системі Word, Windows; стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі, або досвід роботи на посадах підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності не менше не менше 1 року;

 Документи приймаються протягом 30 днів із дня оголошення, до 17 жовтня 2021 року.

 

З переліком документів для участі в конкурсі на заміщення вакантної посади можна ознайомитися на офіційному сайті Ужгородської міської ради за посиланням: https://rada-uzhgorod.gov.ua/sluzhba-personalu-ta-spetsroboty-1#fqrs1kjiaes

Документи подавати за  адресою: м. Ужгород,  пл. Поштова, 3, каб. 208.  Довідки  тел.: 61-45-56.

 


Оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад від 15.01.2022

Ужгородська міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантних посад  

Начальник відділу обліку, розподілу та приватизації житла департаменту міської інфраструктури Ужгородської міської ради.

Вимоги до кандидатів: знання Конституції України, законів України  «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», Житлового законодавства,  інших законів України та нормативно-правових актів з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, а також таких, що стосуються практики застосування чинного законодавства з питань, що належать до його компетенції; Інструкції з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування.

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста; вільне володіння державною мовою; вміння працювати з ПК в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків, використовувати програмне забезпечення;  стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

 

Начальник відділу інфраструктури та розвитку департаменту міської інфраструктури Ужгородської міської ради.

Вимоги до кандидатів: знання Конституції України, законів України  «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», інших законів України та підзаконних нормативно-правових актів, що стосуються  розвитку відповідної сфери управління; Інструкції з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування.

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста за кваліфікацією «інженер», «інженер-будівельник»; вільне володіння державною мовою; вміння працювати з ПК в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків, використовувати програмне забезпечення;  стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

 

Головний спеціаліст відділу інфраструктури та розвитку департаменту міської інфраструктури Ужгородської міської ради – 2 одиниці.

Вимоги до кандидатів: знання Конституції України, законів України  «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», інших законів України та підзаконних нормативно-правових актів, що стосуються розвитку відповідної сфери управління; Інструкції з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування.

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта не нижче ступеня бакалавра за кваліфікацією «інженер», «інженер-будівельник»; вільне володіння державною мовою; вміння працювати з ПК в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків, використовувати програмне забезпечення; без вимог до  стажу роботи.

 

Головний спеціаліст відділу капітального будівництва департаменту міської інфраструктури  Ужгородської міської ради – 2 одиниці.

Вимоги до кандидатів: знання Конституції України, законів України  «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», інших законів України та підзаконних нормативно-правових актів, що стосуються розвитку відповідної сфери управління; Інструкції з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування.

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта не нижче ступеня бакалавра за кваліфікацією «інженер», «інженер-будівельник»; вільне володіння державною мовою; вміння працювати з ПК в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків, використовувати програмне забезпечення; без вимог до  стажу роботи.

 Головний спеціаліст відділу закупівель управління закупівель та регулювання економічної діяльності департаменту міської інфраструктури  Ужгородської міської ради.

Вимоги до кандидатів: знання Конституції України, законів України  «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», інших законів України та підзаконних нормативно-правових актів, що стосуються розвитку відповідної сфери управління; Інструкції з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування.

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта не нижче ступеня бакалавра; вільне володіння державною мовою; вміння працювати з ПК в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків, використовувати програмне забезпечення; без вимог до стажу роботи.

Головний спеціаліст юридичного відділу департаменту міської інфраструктури  Ужгородської міської ради.

Вимоги до кандидатів: знання Конституції України, законів України  «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про  службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», інших законів України та підзаконних нормативно-правових актів, що стосуються  розвитку відповідної сфери управління;  Інструкції з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування.

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта не нижче ступеня бакалавра за спеціальністю  «правознавство»; вільне володіння державною мовою; вміння працювати з ПК в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків, використовувати програмне забезпечення; без вимог до  стажу роботи».

 

Документи приймаються протягом 30 днів із дня оголошення, до 13 лютого 2022 року.

З переліком документів для участі в конкурсі на заміщення вакантної посади можна ознайомитися на офіційному сайті Ужгородської міської ради за посиланням: https://rada-uzhgorod.gov.ua/sluzhba-personalu-ta-spetsroboty-1#fqrs1kjiaes

Документи подавати за  адресою: м. Ужгород,  пл. Поштова, 3, каб. 209. 

Довідки  тел.: 61-45-56


Оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад від 22.01.2022

Ужгородська міська рада оголошує  конкурс на заміщення вакантної посади   головний спеціаліст служби у справах дітей

Вимоги до кандидатів: знання Конституції України, законів України  «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про  службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції»,  «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про охорону дитинства», Інструкції з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування.

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче ступеня бакалавра; вільне володіння державною мовою; вміння працювати з ПК в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків, використовувати програмне забезпечення; без вимог до  стажу роботи».

Документи приймаються протягом  30  днів  із  дня  оголошення,  до 20 лютого  2022 року.

З переліком документів для участі в конкурсі на заміщення вакантної посади можна ознайомитися на офіційному сайті Ужгородської міської ради за посиланням: https://rada-uzhgorod.gov.ua/sluzhba-personalu-ta-spetsroboty-1#fqrs1kjiaes

Документи подавати за адресою: м. Ужгород, пл. Поштова, 3, каб. 209. 

Довідки  тел.: 61-45-56.

Оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад від 19.02.2022

«Ужгородська міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головний  спеціаліст відділу інспекційної роботи управління державного архітектурно-будівельного контролю».

Вимоги  до  кандидатів:  знання  Конституції  України,  законів  України

«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», інших законів України та підзаконних нормативно-правових актів, що стосуються розвитку відповідної сфери управління, Інструкції з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування.

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче ступеня бакалавра за спеціальністю архітектура та будівництво; вільне володіння державною мовою; вміння працювати з ПК в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків, використовувати програмне забезпечення; без вимог до стажу роботи».

Документи приймаються протягом 30 днів із дня оголошення, до 20 березня 2022 року.

З переліком документів для участі в конкурсі на заміщення вакантної посади можна ознайомитися на офіційному сайті Ужгородської міської ради за посиланням: https://rada-uzhgorod.gov.ua/sluzhba-personalu-  ta-spetsroboty-1#fqrs1kjiaes

Документи подавати за адресою: м. Ужгород, пл. Поштова, 3, каб. 209.

Довідки тел.: 61-45-56.»

Вакансії станом на 13.03.2023

з/п

Назва посади

Кіль-

кість

Характер

вакансії

Вимоги до посади

Відділ по роботі з депутатами та постійними комісіями

1.

Головний спеціаліст

1

Тимчасова, на час мобілізації

Вища освіта не нижче ступеня бакалавра, вільне володіння державною мовою та вміння працювати з ПК в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків, та використовувати програмне забезпечення. Без вимог до стажу роботи.

Загальний відділ

2.

Секретар керівника

1

Вакансія

Вільне володіння державною мовою. Вміння працювати з ПК в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків, та використовувати програмне забезпечення. Без вимог до освіти та стажу роботи

Відділ публічних закупівель

3.

Головний спеціаліст

1

Тимчасова,

до 04.10.2024

Вища освіта не нижче ступеня бакалавра, вільне володіння державною мовою та вміння працювати з ПК в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків, та використовувати програмне забезпечення. Без вимог до стажу роботи.

Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

4.

Головний спеціаліст

1

Тимчасова, до 03.08.2023

Вища освіта не нижче ступеня бакалавра, вільне володіння державною мовою та вміння працювати з ПК в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків, та використовувати програмне забезпечення. Без вимог до стажу роботи.

Управління правового забезпечення

5.

Начальник відділу позовної та претензійної роботи

1

Вакантна

Вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста за спеціальністю «Право», вільне володіння державною мовою, володіння основними навичками роботи на комп’ютері. Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

Управління економічного розвитку міста

6.

Начальник управління

 

1

Тимчасова, на час мобілізації

Вища освіта відповідного професійного спрямування не нижче ступеня магістра, спеціаліста, вільне володіння державною мовою, вміння працювати з ПК в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків, та використовувати програмне забезпечення. Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

7.

Головний спеціаліст відділу з питань праці та зайнятості населення

1

Вакантна

Вища освіта не нижче ступеня бакалавра, вільне володіння державною мовою та вміння працювати з ПК в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків, та використовувати програмне забезпечення. Без вимог до стажу роботи.

Управління міжнародного співробітництва та інновацій

8.

Головний спеціаліст відділу міжнародного співробітництва

1

Вакантна

Вища освіта не нижче ступеня бакалавра, вільне володіння державною мовою та бажано однією іноземною мовою, що використовується в міжнародній комунікації. Вміння працювати з ПК в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків, та використовувати програмне забезпечення. Без вимог до стажу роботи.

9.

Начальник відділу ґрантової роботи та інновацій

1

Вакантна

Вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста, вільне володіння державною мовою та  не менш ніж однією іноземною мовою, що використовується в міжнародній комунікації. Вміння працювати з ПК в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків, та використовувати програмне забезпечення. Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

Управління охорони здоров’я та цивільного захисту населення

10.

Головний спеціаліст відділу цивільного захисту населення

1

Тимчасова, на час мобілізації

Вища освіта не нижче ступеня бакалавра, вільне володіння державною мовою та вміння працювати з ПК в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків, та використовувати програмне забезпечення. Без вимог до стажу роботи.

Управління у справах культури, молоді та спорту

11.

Головний спеціаліст  з питань охорони культурної спадщини відділу культури

1

Вакантна

Вища освіта не нижче ступеня бакалавра відповідного професійного спрямування, вільне володіння державною мовою та вміння працювати з ПК в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків, та використовувати програмне забезпечення. Без вимог до стажу роботи.

Департамент міської інфраструктури

12.

Заступник начальника відділу закупівель управління закупівель та регулювання економічної діяльності

1

Вакантна

Вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста, вільне володіння державною мовою, вміння працювати з ПК в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків, та використовувати програмне забезпечення. Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

13.

Головний спеціаліст відділу капітального будівництва

1

Вакантна

Вища будівельна освіта не нижче ступеня бакалавра, кваліфікація інженер, інженер-будівельник, вільне володіння державною мовою та вміння працювати з ПК в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків, та використовувати програмне забезпечення. Без вимог до стажу роботи.

14.

Завідувач  сектору муніципальної інспекції з благоустрою відділу муніципальної інспекції управління

1

Тимчасова, на час мобілізації

Вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста, вільне володіння державною мовою, вміння працювати з ПК в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків, та використовувати програмне забезпечення. Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

15.

Головний спеціаліст сектору муніципальної інспекції з благоустрою відділу муніципальної інспекції управління муніципальної варти

1

Тимчасова, на час мобілізації

Вища освіта не нижче ступеня бакалавра, вільне володіння державною мовою та вміння працювати з ПК в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків, та використовувати програмне забезпечення. Без вимог до стажу роботи.

16.

Начальник відділу контролю за платним паркуванням управління муніципальної інспекції

1

Вакантна

Вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста, вільне володіння державною мовою, вміння працювати з ПК в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків, та використовувати програмне забезпечення. Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

17.

Головний спеціаліст відділу контролю за платним паркуванням управління муніципальної інспекції

1

Вакантна

Вища освіта не нижче ступеня бакалавра, вільне володіння державною мовою та вміння працювати з ПК в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків, та використовувати програмне забезпечення. Без вимог до стажу роботи.

18.

Головний спеціаліст сектору бюджетного регулювання та капітальних інвестицій відділу бухгалтерського обліку та бюджетного регулювання

1

Вакантна

Вища освіта не нижче ступеня бакалавра, вільне володіння державною мовою та вміння працювати з ПК в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків, та використовувати програмне забезпечення. Без вимог до стажу роботи.

19.

Діловод відділу документообігу та контролю

1

Вакантна

Вища освіта не нижче ступеня бакалавра, вільне володіння державною мовою та вміння працювати з ПК в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків, та використовувати програмне забезпечення. Без вимог до стажу роботи.

Департамент соціальної політики

20.

Начальник відділу соціальних допомог управління соціальних допомог та виплат

1

Тимчасова, на час мобілізації

Вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста, вільне володіння державною мовою, вміння працювати з ПК в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків, та використовувати програмне забезпечення. Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

21.

Головний спеціаліст відділу соціальних допомог управління соціальних допомог та виплат

1

Вакантна

Вища освіта не нижче ступеня бакалавра, вільне володіння державною мовою та вміння працювати з ПК в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків, та використовувати програмне забезпечення. Без вимог до стажу роботи.

22.

Головний спеціаліст відділу прийому і видачі документів «Єдине вікно» управління організаційного забезпечення та надання адміністративних послуг соціального характеру

1

Вакантна

Вища освіта не нижче ступеня бакалавра, вільне володіння державною мовою та вміння працювати з ПК в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків, та використовувати програмне забезпечення. Без вимог до стажу роботи.

23.

Головний спеціаліст відділу прийому і видачі документів «Єдине вікно» управління організаційного забезпечення та надання адміністративних послуг соціального характеру

1

Тимчасова, до 06.06.2024

Вища освіта не нижче ступеня бакалавра, вільне володіння державною мовою та вміння працювати з ПК в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків, та використовувати програмне забезпечення. Без вимог до стажу роботи.