Адреса: пл. Поштова, 3, каб. 209

Телефон: (0312) 61-45-56

E-mail: kadry@rada-uzhgorod.gov.ua

Графік роботи:

Пн.-Чт. - 8.30-17.30 (обідня перерва 12.30-13.00)

Пт.- 8.30-14.30 (без обідньої перерви)

Воловар Марія Василівна

Воловар

Вищу освіту здобула в Ужгородському державному університеті в 1984 році.

Трудову діяльність в Ужгородській міській раді розпочала у 1989 році. Працювала на посадах: спеціаліста І категорії оргвідділу, головного спеціаліста відділу кадрової роботи, нагород та спецроботи.

На посаді начальника служби персоналу та спецроботи - з квітня 2017 року.

Посада П.І.Б. Контакти Адреса Час прийому
Начальник служби Воловар Марія Василівна kadry@rada-uzhgorod.gov.ua

614556

 пл. Поштова, 3 Кабінет №209, №210

Пн.-Чт. - 8.30-17.30 (обідня перерва 12.30-13.00)

Пт.- 8.30-14.30 (без обідньої перерви)

Заступник начальника служби Сідун Лариса Миколаївна
Головний спеціаліст Куцик Віталія Михайлівна

П О Л О Ж Е Н Н Я
про службу персоналу та спецроботи

1. Загальні положення

1.1. Служба персоналу та спецроботи (далі – служба) є виконавчим органом міської ради без права юридичної особи і діє як самостійний структурний підрозділ; утворюється міською радою, підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові та керуючому справами виконкому відповідно до розподілу повноважень.
1.2. У своїй діяльності служба керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації» та іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, відповідними рекомендаціями Нацдержслужби, Мінсоцполітики, Мінюсту та Пенсійного фонду, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Положенням про режимно-секретний підрозділ, Положенням про технічний захист інформації в Україні, регламентом виконкому, інструкцією з діловодства у виконавчих органах міської ради та цим Положенням.
1.3. Служба має свою печатку із назвою.

2. Основні завдання

2.1. Основним завданням служби є реалізація державної політики у сфері служби в органах місцевого самоврядування з питань кадрової роботи, нагород, захисту державної таємниці, технічного захисту інформації та запобігання корупції.
2.2. Здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту.
2.3. Задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання.
2.4. Прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, забезпечення їх безперервного навчання.
2.5. Документальне оформлення проходження служби в органах місцевого самоврядування та трудових відносин.

3. Повноваження

3.1. Забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування в міській раді, разом з відповідними структурними підрозділами узагальнює практику роботи з персоналом, вносить міському голові пропозиції щодо її вдосконалення.
3.2. Разом з іншими структурними підрозділами органу виконавчої влади розробляє річні плани роботи з персоналом, визначає щорічну та перспективну (на 5 років) потребу в кадрах, формує замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та керівників підпорядкованих установ, забезпечує укладання відповідних угод із закладами освіти.
3.3. Здійснює організаційну роботу щодо прийняття та проходження служби в органах місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства.
3.4. Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад посадових осіб місцевого самоврядування.
3.5. Проводить роботу з резервом кадрів, а також здійснює організаційно- методичне керівництво формуванням кадрового резерву.
3.6. Приймає від претендентів на посади посадових осіб місцевого самоврядування відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору.
3.7. Здійснює антикорупційний контроль при прийнятті кандидатів на службу в органи місцевого самоврядування.
3.8. Вивчає разом з іншими підрозділами особисті, професійні, ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад в міській раді, попереджує їх про встановлені законодавством обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби, ознайомлює із Загальними правилами поведінки державного службовця, контролює добір і розстановку кадрів.
3.9. Розглядає та вносить міському голові пропозиції щодо проведення стажування кадрів на посадах посадових осіб місцевого самоврядування, готує разом з відповідними підрозділами документи для організації стажування, здійснює контроль за його проведенням.
3.10. Готує документи про призначення на посади та звільнення з посад працівників.
3.11. Оформляє документи про прийняття Присяги та присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування, вносить про це записи до трудових книжок.
3.12. Обчислює стаж роботи та служби в органах місцевого самоврядування, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток відповідної тривалості, складає графіки щорічних відпусток працівників.
3.13. Планує та регулює професійний, кваліфікаційний рівень розвитку
персоналу органу місцевого самоврядування, організовує підготовку,
перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів, а також разом з керівниками виконавчих органів міської ради організовує регулярне навчання працівників міської ради та виконкому.
3.14. Готує документи для заохочення та нагородження працівників, веде відповідний облік.
3.15. У межах своєї компетенції здійснює заходи для забезпечення трудової дисципліни, оформляє документи, пов’язані з проведенням службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу.
3.16. Здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових карток працівників.
3.17. Оформляє і видає службові посвідчення та довідки з місця роботи працівника, проводить оформлення листків тимчасової непрацездатності.
3.18. Готує документи для відрядження працівників.
3.19. Здійснює організаційне забезпечення і бере участь у роботі атестаційної комісії та проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них завдань і обов’язків.
3.20. Разом з іншими структурними підрозділами здійснює контроль за дотриманням Законів України “Про державну службу”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про державну таємницю”, “Про доступ до публічної інформації”, “Про запобігання корупції” та інших актів законодавства з питань кадрової роботи, державної служби, нагород, державної таємниці та технічного захисту інформації.
3.21. Забезпечує захист персональних даних та доступ до публічної інформації.
3.22. Вживає заходів щодо підтримки корпоративної культури, а також формування іміджу та престижу служби в органах місцевого самоврядування.
3.23. Здійснює організаційні заходи щодо своєчасного щорічного подання посадовими особами місцевого самоврядування відомостей про доходи, зобов’язання фінансового характеру та належне їм майно, в тому числі і за кордоном, щодо себе і членів своєї сім’ї.
3.24. Здійснює комплекс заходів по забезпеченню охорони державної таємниці, веде секретне діловодство, забезпечує установлений порядок обліку, розмноження, розсилки і зберігання секретних документів. 3.25. Здійснює облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних у виконавчому комітеті міської ради;

4. Права та обов’язки

4.1. Для здійснення повноважень та визначених завдань служба має право:
4.1.1. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів міської ради, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на службу завдань.
4.1.2. Брати участь у засіданнях дорадчих та колегіальних органів, нарадах, що проводяться у виконкомі та міській раді у разі розгляду на них питань, що належать до компетенції служби.
4.1.3. На підвищення кваліфікації, забезпечення сучасними засобами комп’ютерної техніки, поновлення необхідного програмного забезпечення,
законодавчими та іншими нормативними актами, посібниками із сучасного діловодства та новими словниками.
4.1.4. Отримувати від працівників міської ради та структурних підрозділів усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок), пов’язаних із корупційними правопорушеннями.
4.1.5. Перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування в міській раді.
4.1.6. Брати участь у нарадах та інших заходах з питань кадрової роботи, що проводяться в міській раді та підпорядкованих їй установах.
4.2. Обов’язки:
4.2.1. Дотримуватися законодавства України, вимог даного Положення, змісту посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил та норм охорони праці, техніки безпеки.
4.2.2. Дотримуватися етичного кодексу поведінки посадової особи місцевого самоврядування.
4.2.3. Підвищувати професійний рівень.

5. Керівництво та структура

5.1. Керівництво службою здійснює начальник, який призначається і звільняється з посади міським головою у відповідності із Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
5.1.1. На посаду начальника служби призначається особа з вищою освітою та стажем роботи в органах державної виконавчої влади чи місцевого самоврядування не менше трьох років.
5.1.2. Начальник смлужби несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на службу.
5.1.3. Подає на затвердження Положення про структурний підрозділ.
5.1.4. Планує роботу служби і забезпечує виконання затверджених планів.
5.1.5. Визначає завдання і проводить розподіл обов’язків між працівни ками служби, узагальнює дані щодо прийнятих рішень виконкому та розпоряджень міського голови, вживає заходів по вдосконаленню роботи служби, забезпечує підвищення кваліфікації працівників служби.
5.1.6. Розробляє посадові інструкції працівників служби забезпечує дотримання ними правил внутрішнього трудового розпорядку.
5.1.7. Звітує про виконання покладених на службу завдань та затверджених планів роботи.
5.1.8. Забезпечує цільове використання печаток Ужгородської міської ради, виконачого комітету Ужгородської міської ради та печатки служби.
5.1.9. Щорічно готує пропозиції щодо кадрового резерву.
5.2. Структура служби та чисельність його працівників визначаються штатним розписом, який затверджується міським головою.
5.2.1. Працівники служби призначаються і звільняються з посади
міським головою відповідно до Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.
5.2.2. На посади спеціалістів призначаються особи з вищою освітою та стажем роботи в органах державної виконавчої влади чи місцевого самоврядування не менше одного року.
5.2.3. Працівники служби діють у межах повноважень, визначених посадовими інструкціями.

6. Взаємодія

Служба персоналу та спецроботи в установленному законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з усіма структурними підрозділами міської ради з метою забезпечення єдиного порядку документування у виконавчому комітеті міської ради відповідно до вимог регламенту виконкому та інструкції з діловодства.

7. Відповідальність

7.1. Працівники служби несуть відповідальність за:
7.1.1. За неналежне виконання завдань, покладених на службу.
7.1.2. Порушення вимог антикорупційного законодавства.
7.1.3. Розголошення секретної, службової та іншої конфіденційної інформації, що стала відома при виконанні службових обов’язків.
7.1.4. Працівники служби звільняються від відповідальності за невико- нання або неналежне виконання вимог даного Положення у випадку виникнення форс-мажорних обставин на час дії таких обставин. Працівники служби звільняються від відповідальності за таке неналежне виконання тільки в тому випадку, якщо форс-мажорні обставини виникли після затвердження даного Положення, їх виникнення викликано подіями, що не залежали від волі працівників служби, і працівники служби вжили всіх необхідних заходів, для того щоб уникнути або усунути негативні наслідки цих обставин.
7.1.5. Працівники служби повинні в найкоротший термін, але не пізніше п’яти днів з дня настання форс-мажорних обставин, повідомити про них керівництво.
7.1.6. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання або припинення даних обставин позбавляє працівників служби права посилатися на дані обставини.
7.1.7. Під форс-мажорними обставинами розуміються: стихійні лиха (пожежі, повені, зсуви тощо), воєнні дії, незаконні діяння третіх осіб, епідемії, страйки, ембарго, бойкот, рішення і дії органів державної влади чи місцевого самоврядування.

8. Заключні положення

8.1. Припинення діяльності служби здійснюється рішенням міської ради або у встановленому нею порядку іншим органом відповідно до вимог діючого
законодавства України.
8.2. 3міни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, вста- новленому для його прийняття. Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені за ініціативою міського голови, заступників міського голови, керуючого справами виконкому, начальника служби, а також з метою приведення Положення у відповідність з чинним законодавством.

1. Рішення виконкому № 252  від 02.08.2002 “Про затвердження Порядку проведення іспиту на заміщення вакантних посад в Ужгородській міській раді та її виконавчих органах”

2. Рішення виконкому № 326 від 11.10.2017 “Про склад комісій, рад, комітетів виконкому міської ради та положень до них”

3. Рішення виконкому № 413 від 27.12.2017 “Про зміни до складу комісії”

4. Рішення виконкому № 185 від 14.05.2015 “Про затвердження переліку питань”


Перелік документів Примітки
Заява про участь у конкурсі Пишеться під час подачі повного пакету документів працівнику служби персоналу та спецроботи
Заповнена особова картка (форма П-2 ДС) з відповідними додатками Особова картка заповнюється українською мовою

 

Форма П-2 ДС

 

Зразок заповнення Особової картки

П-2 ДС

 

Зразок заповнення картки П-2 ДС

 

Дві  фотокартки розміром 4 х 6 см  
Копії документів про освіту, підвищен- ня кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня Копії всіх дипломів та додатків до них
Декларація особи, уповноваженої на ви-конання функцій держави або місцевого самоврядування за формою, передбаче- ною Законом України “Про запобігання корупції”

 

Довідка щодо заповнення е-декларацій

+38(044)200-08-29

 

Технічна допомога з питань заповнення

е-декларацій +38(044)200-06-94,

e-mail:  support@nazk.gov.ua

Тип декларації – “декларація кандидата на  посаду”

 

 

 

 

Сайт для подання декларації

 

Копія документа, який посвідчує особу

 

Копія паспорта та ідентифікаційного номера

Копія військового квитка (для військово службовців або військовозобов’язаних)  
Копія трудової книжки  
Заява на участь у конкурсі Зразок заяви
1.

Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1,2)
3. Форма правління в Україні (стаття 5).
4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).
5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).
6. Об’єкти права власності Українського народу (статті 13,14).
7. Найважливіші функції держави (стаття 17).
8. Державні символи України (стаття 20).
9. Конституційне право на працю (стаття 43).
10. Конституційне право на освіту (стаття 53).
11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).
12. Конституційне право на охорону здоров’я (стаття 49).
13. Обов’язки громадянина України (статті 65-68).
14. Право громадянина України  на вибори (стаття 70).
15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).
16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).
17. Державний бюджет України (стаття 96).
18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).
19. Повноваження Президента України (стаття 106).
20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).
21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).
22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116,117).
23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).
24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).
25. Система судів в Україні (стаття 125).
26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).
27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).
28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим
(стаття 137).
29. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).
30. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).
31. Повноваження територіальних громад за Конституцією України
(стаття 143).
32. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147,150).
33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).
  ІІ. Питання на перевірку на знання Закону України “Про службу в органах  місцевого самоврядування”
1. Поняття служби в органі місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування, посади в органах місцевого самоврядування (статті 1,2,3).
2. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).
3. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).
4. Державна політика щодо служби в органах місцевого самоврядування (стаття 6).
5. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).
6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).
7. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби (стаття 12).
8. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).
9. Відповідальність посадової особи місцевого самоврядування (стаття 24).
10. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування (стаття 14).
11. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 15).
12. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).
13. Кадровий резерв в органах місцевого самоврядування (стаття 16).
14. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування  (стаття 17).
15. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування
(стаття 20).
16. Граничний вік перебування в органах місцевого самоврядування
(стаття 18).
17. Оплата праці державного службовця (стаття 21).
18. Щорічна та додаткові відпустки посадових осіб місцевого самовря-дування (стаття 21).
19. Пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування
(стаття 21).
20. Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування
(стаття 13).
21. Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування
(стаття 7).

 ІІІ. Питання на перевірку знання Закону України«Про запобігання корупції»

1. Поняття антикорупційна експертиза, пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, неправомірна вигода, потенційний конфлікт інтересів, подарунок, правопорушення, пов’язане з корупцією, приватний інтерес, реальний конфлікт інтересів, суб’єкти декларування, члени сім’ї, виборні особи  (стаття 1)
2. Законодавство у сфері запобігання корупції (стаття 2)
3. Суб’єкти, на яких поширюється дія цього Закону (стаття 3)
4. Статус Національного агентства з питань запобігання корупції  (стаття 4)
5. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища (стаття 22)
6. Обмеження щодо одержання подарунків (стаття 23)
7. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (стаття 25)
8. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними (стаття 24)
9. Антикорупційна політика (стаття 18)
10. Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або  припинили діяльність, пов’язану з виконанням  функцій  держави, місцевого самоврядування (стаття 26)
11. Антикорупційні програми  (стаття 19)
12. Обмеження спільної роботи близьких осіб (стаття 27)
13. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28)
14. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65)
15. Обмеження доступу до інформації (стаття 31)
16. Особливості врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності окремих категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 35.)
17. Переведення, звільнення особи у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів (стаття 34.)
18. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36)
19. Спеціальна перевірка (стаття 56)
20. Фінансовий контроль (статті 45-52)
21. Правила етичної поведінки (статті 37- 44)
22. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання і   протидії корупції (статті 70 -73)
Керуючий справами виконкому                                             Д. Геворкян

Посада

        


Дата проведення конкурсу

та співбесіди

Кількість кандидатів

на заміщення вакантних посад

Посада,

на яку претендує кандидат

Переможець конкурсу
 11.01.2018 року

 

 

1

спеціаліст 1 категорії відділу  муніципальної інспекції та благоустрою

 

Пугачов

Володимир Олександрович

27.03.2018  року 2 головний спеціаліст відділу  роботи

із  зверненнями громадян

Шип Джесіка Павлівна
2 головний спеціаліст відділу  програмного

та комп’ютерного забезпечення

Ковач Руслан Іванович
1 спеціаліст 1 категорії відділу  програмного

та комп’ютерного забезпечення

Говалло

Сергій Олександрович

23.05.2018  року 1 начальник відділу закупівель та регулювання економічної діяльності управління капітального будівництва Решетар Вікторія Йосипівна
1 заступник начальника відділу закупівель та регулювання економічної діяльності управління капітального будівництва Копач Ростислава Віталіївна
26.06.2018  року 1 головний спеціаліст відділу інформаційної роботи Трофименко

Василь Васильович

 

 

19.07.2018  року 1 головний спеціаліст відділу  бухгалтерського обліку та звітності управління освіти Сідак Наталія Олексіївна
1 головний спеціаліст  відділу закупівель та регулювання економічної діяльності  департаменту міського господарства Федаш Наталія Миколаївна
07.08.2018  року 1 головного спеціаліста відділу закупівель

та регулювання економічної діяльності управління капітального будівництва

Шоляк Світлана Миколаївна
1 провідний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності управління капітального будівництва Гибало Олександра Василівна
2 головний спеціаліст служби містобудівного  кадастру управління містобудування та архітектури Лахоцький

Володимир Ігорович

1 спеціаліст 1 категорії відділу матеріально-тех-нічного забезпечення господарсько-експлуата- ційного управління Гаврилець

Михайло  Юрійович

2 головний спеціаліст по зверненнях департаменту праці та соціального захисту населення Юзефів

Анастасія Романівна

1 спеціаліст 1 категорії відділу інспекційної роботи  управління державного архітектурно-будівель-ного контролю Буракова

Євгенія  Олегівна

30.08.2018  року 2 головний спеціаліст з питань охорони культурної спадщини управління у справах культури, спорту, сім’ї та молоді

 

Петрецький

Віктор  Васильович

 11.09.2018 року 1 головний спеціаліст відділу інформаційної ро-боти (на період перебування основного праців-ника у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку) Медюх Юлія Петрівна
 

5

головний спеціаліст відділу адресних соціальних  допомог управління соціальних допомог депар- таменту праці та соціального захисту населення

(на період перебування основного працівника у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку)

 Цапліна Ірина Богданівна
 17.10.2018 року  2 головний спеціаліст відділу управління комунальною власністю та замельними ресурсами управління майном департаменту міського господарства  Свериняк Ярина Олександрівна
18.12.2018 року 3 начальник відділу праці та зайнятості населення департаменту праці та соціального захисту населення (на період перебування основного працівника у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку) Афанасьєва Олеся Вікторівна

 

Дата проведення конкурсу

та співбесіди

Кількість кандидатів

на заміщення вакантних посад

Посада,

на яку претендує кандидат

Переможець конкурсу

12.02.2019

1

головний бухгалтер управління муніципальної варти;

Давидів Надія Володимирівна

1

головний бухгалтер відділу грантової роботи та інновацій управління міжнародного співробітництва та інновацій

Делеган Ганна Федорівна

2

головний спеціаліст відділу міжнародного співробітництва  управління міжнародного співробітництва та інновацій

Пілюгіна Анастасія Андріївна

1

головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку, аналізу

і аудиту використання бюджетних коштів департаменту фінансів та бюджетної політики

Деяк Діана Юріївна

1

головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку  міської ради та виконкому;

Рацин Мирослава Михайлівна

3

спеціаліст 1 категорії управління муніципальної варти;

Лукач  Альберт  Людвигович

2

спеціаліст 1 категорії відділу землекористування;

повторно оголосити конкурс

1

спеціаліст 1 категорії управління охорони здоров’я.

Суршко Мирослава  Юріївна

27.02.2019

2

начальник відділу прийому  і видачі  документів

“Єдине вікно” департаменту праці та соціального захисту населення (тимчасово вакантна, на час відпустки по догляду за дитиною основного працівника)

повторно оголосити конкурс

2

провідний спеціаліст відділу персоніфікованого обліку отримувачів пільг, гарантій та компенсацій управління пільг, гарантій та компенсацій департаменту праці та соціального захисту населення.

Котик Ірина Михайлівна

 

2

головний спеціаліст відділу зведеного бюджету, міжбюджетних відносин та місцевих запозичень департа-

менту фінансів та бюджетної політики

 Фомічов Єгор Ігорович

13.03.2019

1

головний спеціаліст відділу муніципальної  інспекції управління муніципальної варти

 

Губаль Марина Василівна

27.03.2019

1

Начальник управління економічного розвитку міста

Логвінов Павло Вадимович

02.04.2019

3

спеціаліст 1 категорії відділу землекористування

Ваган Крістіна Юліївна

11.04.2019

1

головний спеціаліст  відділу технічного забезпечення

та зв’язку управління програмного та комп’ютерного забезпечення - 2   посади

Золотар Данило Юрійович

1

головний спеціаліст відділу забезпечення системи відеоспостереження управління програмного та комп’ютерного забезпечення  - 2   посади

Козун Андрій Володимирович

1

заступник начальника відділу закупівель та регулювання економічної діяльності управління капітального будівництва

Тереля Сергій Іванович

19.04.2019

2

головний спеціаліст бюджетного відділу департаменту фінансів та бюджетної політики

Свирида Сергій Сергійович

03.05.2019

1

начальник відділу прийому  і видачі  документів

“Єдине вікно” департаменту праці та соціального захисту населення (тимчасово вакантна, на час відпустки по догляду за дитиною основного працівника)

 

Повторно оголосити конкурс

1

головний спеціаліст по роботі із зверненнями департа-

менту праці та соціального захисту населення

Повторно оголосити конкурс

2

адміністратор відділу дозвільно-погоджувальних процедур

центру надання адміністративних послуг

Марина Ніколетта Нуцівна

04.06.2019

3

Головний спеціаліст відділу культури  управління  у справах культури, молоді та спорту

Повторно оголосити кокурс

19.06.2019

 

 

 

1

державний реєстратор відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців(тимчасово вакантна посада на час відпустки по догляду за дитиною основного  працівника)

Струтинська Ніколетта Юріївна

2

начальник відділу прийому та видачі документів “Єдине вікно” департаменту праці та соціального захисту населення (тимчасово вакантна посада на час відпустки по догляду за дитиною основного  працівника)

Сливка Марина  Вікторівна

1

головний спеціаліст по роботі  із зверненнями  департаменту праці та соціального захисту населення

Палінкаш Леся Петрівна

2

провідний спеціаліст відділу персоніфікованого обліку отримувачів пільг, гарантій та компенсацій управління пільг, гарантій та компенсацій департаменту праці та соціального захисту населення

Варга МартаВасилівна

30.07.2019

3

головний спеціаліст відділу муніципальної інспекції управління муніципальної варти

Фленько Олександр Омелянович

1

головний спеціаліст відділу цивільного захисту населення

Чопик  Ростислав Володимирович