Управління у справах культури, молоді та спорту

Адреса : пл. Поштова, 3, каб. 408, 409, 410, 411, 412

Тел.: (0312)61-55-53

E-mail: kultura@rada-uzhgorod.gov.ua

Графік роботи:

Робочі дні

Вихідні дні

Понеділок – П’ятниця 
з 8.00 до 17.00

Субота,
Неділя

Обідня перерва з 12.00 до 13.00


Перелік адмінпослуг, які надає управління:

– встановлення режиму роботи закладам сфери обслуговування (діяльність спортивно-видовищних, культурно-розважальних закладів) у денний час;

– встановлення режиму роботи закладам сфери обслуговування (діяльність спортивно-видовищних, культурно-розважальних закладів) у нічний час.

 

Чернобук Алла Леонідівна

Біографічна довідка

Вищу освіту здобула в ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

На посаду  начальника управління у справах культури, молоді та спорту призначена з жовтня 2022 року.

Особистий прийом громадян

Особистий прийом громадян проводиться щосереди 14:00 - 17:00, за адресою: площа Поштова, 3, кабінет № 105. Запис на прийом здійснюється в день прийому за телефоном 61- 32- 81 – відділ культури.

   

Посада П.І.Б. Контакти Адреса/№Кабінету
Начальник управління Чернобук Алла Леонідівна 615553

kultura@rada-uzhgorod.gov.ua

Пл. Поштова, 3

Кабінет №408

 Відділ культури

Посада П.І.Б. Контакти Адреса/№Кабінету
Заступник начальника управління, начальник відділу Василиндра Ольга Михайлівна 613295 Пл. Поштова, 3 Кабінет №412
Заступник начальника відділу Чегіль  Мар’яна Михайлівна     
Головний спеціаліст з питань  охорони культурної спадщини Петрецький Віктор Васильович 613281 Пл. Поштова, 3Кабінет №411
Головний спеціаліст Рудов Юрій Михайлович 613281  

Відділ молоді та спорту

Посада П.І.Б. Контакти Адреса/№Кабінету
Начальник відділу Милян Петро Михайлович     
Заступник начальника Воловар Роман Іванович 630401 Пл. Поштова, 3 Кабінет №412
Головний спеціаліст   630401 Пл. Поштова, 3Кабінет №409

Відділ  бухгалтерського обліку  та звітності

Посада П.І.Б. Контакти Адреса/№Кабінету
Начальник відділу, головний бухгалтер Кажмір Ольга Юріївна 613121 Пл. Поштова, 3

Кабінет №410

Заступник начальника відділу, заступник головного бухгалтера Павлова Ніна Євгенівна
Головний спеціаліст Бреньо Еріка Василівна

ПОЛОЖЕННЯ

про управління у справах культури, молоді та спорту

Ужгородської міської ради 

1. Загальні положення 

1.1. Управління у справах культури, молоді та спорту є виконавчим органом Ужгородської міської ради, утворюється міською радою, є підзвітним і підконтрольним міському голові.

1.2. У своїй поточній діяльності управління підпорядковується заступнику міського голови відповідно до розподілу функціональних повноважень.

1.3. Управління у справах культури, молоді та спорту у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, регламентом виконкому та даним Положенням.

1.4. Управління у справах культури, молоді та спорту є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, власний бланк та печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.  

1.5. Місцезнаходження управління у справах культури, молоді та спорту: Закарпатська область, м. Ужгород, пл. Поштова, 3.        

2. Основні завдання 

Основними завданнями управління є:

2.1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері культури, охорони культурної спадщини, фізичної культури  і спорту, молоді.

2.2. Виконання програм та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення розвитку культури, спорту, підтримки та соціального становлення  молоді.

2.3. Впровадження науково обґрунтованих нормативів культурно-масового, спортивно-оздоровчого обслуговування населення міста, матеріальних та фінансових норм забезпечення закладів культури, спорту та інших спеціалізованих формувань галузі.

2.4.   Організація і проведення заходів культурного та спортивного співробітництва, співробітництва з питань реалізації державної молодіжної  політики, з питань охорони культурної спадщини з містами України, містами-побратимами м. Ужгород та зарубіжними країнами, сприяння створенню фондів культури, спорту та підтримки молоді в місті.

2.5. Сприяння розвитку мережі центрів дозвілля, асоціацій, спортивних клубів, клубів за інтересами, аматорських колективів, молодіжних організацій.

2.6. Організація та всебічне сприяння благодійній діяльності, співпраця з підприємствами, установами та організаціями в межах питань, що випливають з функцій управління.

2.7. Організація та проведення культурно-мистецьких, спортивних та молодіжних заходів.

2.8. Створення умов для розвитку соціальної інфраструктури у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, організації дозвілля населення.

2.9. Вжиття заходів, у межах компетенції, щодо збереження, раціонального та ефективного використання історико-культурного, фізкультурно-спортивного та соціально-виховного потенціалу міста, зміцнення його кадрового потенціалу та матеріально-технічної бази.

2.10. Забезпечення правових, організаційних, соціальних та економічних відносин у сфері охорони культурної спадщини з метою її збереження, використання обʼєктів культурної спадщини у суспільному житті, захисту традиційного характеру середовища м. Ужгород.

2.11.Створення належних умов та забезпечення ефективної діяльності управління.

2.12. Надання адміністративних послуг.

2.13. Розробка проектів розпоряджень міського голови з питань реалізації галузевих повноважень.

2.14. Розгляд в установленому законодавством порядку звернень громадян.

2.15. Опрацьовує запити, забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є.

2.16. Забезпечує захист персональних даних.

3. Повноваження

3.1. Розробляє проекти місцевих програм і планів, подає їх на затвердження міській раді, забезпечує їх виконання.

3.2. Створює необхідні умови для відродження та розвитку національної культури, культури національних меншин, фізичної культури та спорту, здійснення роботи з молоддю.

3.3. Створює умови для занять фізичною культурою і спортом, пропаганди здорового способу життя, патріотичного виховання молоді.

3.4. Сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері культури, спорту та молоді.

3.5. Створює умови для розвитку усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля населення, здобуття освіти у сфері культури і мистецтв.

3.6. Готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції.

3.7. Порушує в установленому порядку клопотання про відзначення працівників галузі нагородами.

3.8. Здійснює контроль за діяльністю закладів, що належать до сфери його управління.

3.9. Організовує та проводить культурно-мистецькі, фізкультурно-спортивні та заходи з патріотичного виховання молоді.

3.10. Бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів розроблених іншими органами виконавчої влади.

3.11. Координує заклади культури і спорту, підприємства, творчі спілки, об’єднання, громадські організації з питань організації дозвілля населення, пропаганди здорового способу життя.

3.12. Готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку міста з галузевих питань.

3.13. Видає висновки, приписи щодо охорони памʼяток місцевого значення,

здійснює  заходи у сфері охорони культурної спадщини на території міста  у межах компетенції, визначеної законодавством України.

3.14. Сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій для подальшого розвитку культурно-мистецьких процесів, охорони культурної спадщини, фізичної культури і спорту, молодіжних ініціатив.

3.15. Здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства.

4. Права і обов’язки

4.1. Здійснювати представництво міської ради та виконкому при виконанні функцій, віднесених до компетенції управління.

4.2. Одержувати від фізичних та юридичних осіб відомості, матеріали, які необхідні для здійснення функцій управління.

4.3. Укладати від імені управління угоди, які спрямовані на реалізацію функцій управління.

4.4. Залучати підприємства, установи та організації для розв’язання проблем та подальшого розвитку, здійснення заходів в галузях культури, спорту та молоді.

4.5. Здійснювати контроль за дотриманням законодавства з питань, що віднесені до компетенції управління.

4.6. Забезпечувати організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників управління, підвідомчих установ.

4.7. Вживати заходів щодо здійснення міжнародного співробітництва з питань, віднесених до компетенції управління.

4.8. Здійснювати контроль за дотриманням виконавської та трудової дисципліни працівниками управління, виконання ними обов’язків та повноважень.

4.9. Здійснювати контроль за дотриманням фінансової дисципліни установами, які підпорядковані управлінню, а також за цільовим використанням бюджетних коштів на реалізацію прийнятих програм, проектів, заходів.

4.10. Залучати спеціалістів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.11. Користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій та іншими технічними засобами.

4.12. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари, конференції з питань, що належать до компетенції управління. 

5. Керівництво та структура 

5.1. Управління у справах культури, молоді та спорту очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням міського голови у відповідності із Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування». Начальник управління повинен мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах не менше 5 років.

Призначення і звільнення всіх інших працівників управління здійснюється розпорядженням міського голови відповідно до чинного законодавства.

5.2. У своїй поточній діяльності начальник управління є підзвітним  заступнику міського голови відповідно до розподілу функціональних повноважень, виконавчому комітету.

5.3. Відповідно до своїх прав і обов’язків начальник управління:

5.3.1. Здійснює загальне керівництво діяльністю управління, виконує представницькі функції управління та діє від його імені без доручення.

5.3.2. Встановлює ступінь та обсяги відповідальності керівників структурних підрозділів.

5.3.3. Видає у межах своїх повноважень накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх виконання.

5.3.4. Є розпорядником коштів у межах затверджених кошторисів витрат.

5.3.5. Розробляє посадові інструкції працівників управління.

5.3.6. Приймає рішення про застосування різних форм морального і матеріального заохочення працівників управління, підвідомчих установ та організацій  за досягнення у відповідній галузі.

5.3.7. За погодженням міського голови призначає на посади та звільняє з посад керівників підвідомчих установ та організацій.

5.3.8. Приймає рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників відділів та підвідомчих підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління.

5.3.9. Утворює дорадчі органи та скликає наради з питань, що належать до його компетенції.

5.3.10. Забезпечує контроль за дотриманням працівниками управління обмежень, пов’язаних із зайняттям посад в органах місцевого самоврядування, встановлених чинним законодавством.

5.3.11. Створює умови для ефективної діяльності управління.

5.3.12. Вживає заходів із залучення підприємств, установ та організацій для подальшого розвитку та здійснення заходів в галузях культури, охорони культурної спадщини, спорту та молодіжної політики.

5.3.13. За власною ініціативою чи за дорученням виконавчого комітету, міського голови готує питання на розгляд виконавчого комітету та сесії міської ради.

5.4. У разі відсутності начальника з поважних причин керівництво діяльністю управління здійснює заступник начальника управління у справах культури, молоді та спорту, начальник відділу культури.

5.5. Положення про управління у справах культури, молоді та спорту, структура, гранична чисельність працівників, кошторис доходів і видатків управління затверджується міською радою.

5.6. Штатний розпис працівників управління затверджується міським головою у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених міською радою.

5.7.Посадові обовʼязки працівників управління визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються міським головою та погоджуються з заступником міського голови відповідно до розподілу обовʼязків.

5.8. Структура управління у справах культури, молоді та спорту включає в себе апарат управління та установи і організації, що належать до сфери його управління.

5.8.1. Апарат управління складають:

- начальник управління;

- відділ культури;

- відділ молоді та спорту;

- відділ бухгалтерського обліку та звітності.

5.8.2. Установи і організації, що належать до сфери управління:

- Ужгородська дитяча музична школа № 1 ім. П.І. Чайковського;

- Ужгородська дитяча школа мистецтв;

- Ужгородський міський центр дозвілля – будинок культури;

- Ужгородська міська централізована бібліотечна система;

- Дитячо-юнацька спортивна школа № 1 м. Ужгород.

5.9. Структура  управління та чисельність його працівників визначаються  штатним розписом, який затверджується   міським головою.

5.10. У структуру управління у справах культури, молоді та спорту можуть бути включені або створені інші підрозділи в порядку, передбаченому Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

6. Взаємодія

Управління при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, структурними підрозділами Ужгородської міської ради, іншими виконавчими органами, депутатами, постійними комісіями та іншими органами утвореними міською радою, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, громадянами та їх об’єднаннями, федераціями, тощо. 

7. Відповідальність 

7.1. Начальник управління несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань і здійснення ним своїх функцій, за бездіяльність або невикористання наданих йому прав.

7.2. Начальники  відділів, віднесених до апарату управління, в межах своїх повноважень, несуть відповідальність за стан та перспективний розвиток відповідної галузі, звітують перед начальником управління про свою діяльність.

7.3. Працівники управління несуть відповідальність за:

- порушення обмежень, заборон та ухилення від виконання вимог, передбачених антикорупційним законодавством, Законами України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування»;

- поширення інформації, правовий статус якої визначений Законом України «Про інформацію» та яка стала їм відомою внаслідок здійснення посадових обов’язків;

- своєчасність та якість виконання своїх посадових обов’язків;

- порушення вимог антикорупційного законодавства.

7.4. Працівники управління звільняються від відповідальності за невиконання або неякісне виконання своїх посадових обов’язків у випадку настання форс-мажорних або інших обставин, які склалися з незалежних від них причин. 

8. Заключні положення 

8.1. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету та є бюджетною неприбутковою організацією.

8.2. Матеріально-технічну базу управління складають основні фонди й обігові  кошти,  а  також  інші  матеріальні цінності та фінансові ресурси отримані у відповідності до чинного законодавства.

8.3. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

8.4. Уразі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передача активів здійснюється одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховується до бюджету.

8.5. Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності визначених даним Положенням.

8.6. Управління у справах культури, молоді та спорту є правонаступником управління у справах культури, спорту, сім’ї та молоді.

8.7. Припинення діяльності, ліквідація управління здійснюється за рішенням міської ради та проводиться за процедурою, передбаченою чинним законодавством.

8.8. Зміни і доповнення до даного Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття. Зміни та доповнення  до Положення можуть бути внесені з метою приведення його у відповідність з вимогами чинного законодавства.

 


2020

Звіт
про роботу управління у справах
культури, молоді та спорту за 2020 рік

Управлінням у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради у 2020 році реалізовувалися Програми:

-        «Програма відзначення в місті Ужгород державних та місцевих свят, історичних подій, знаменних і пам’ятних дат та інших заходів на 2018 – 2020 роки»;

-        Програма «Молодь міста Ужгород» на 2019-2021 роки»;

-        «Програма розвитку фізичної культури та спорту, фінансової підтримки кращих спортсменів та команд, покращення матеріально-технічної бази в м. Ужгород на 2019-2021 роки»;

-        «Програма навчання плаванню дітей і розвитку водних видів спорту на 2019-2021 роки»;

-        Програма інвентаризації та паспортизації об’єктів культурної спадщини м. Ужгорода на 2019 – 2021 роки;

-        Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2020 – 2022 роки.

Мережа підвідомчих установ управління складає: 2 мистецькі школи (Ужгородська дитяча музична школа № 1 ім. П.І. Чайковського та Ужгородська дитяча школа мистецтв), Ужгородська централізована бібліотечна система, Ужгородський міський центр дозвілля – будинок культури та ДЮСШ №1 м. Ужгород.

Протягом звітного періоду, з урахуванням рекомендацій протиепідемічних заходів, відділом культури проведено планові заходи до державних та місцевих свят. Спільно із підпорядкованими установами організовувалися презентації, онлайн-конкурси, арт-пленери, виставки, літературні години у онлайн та відео форматах тощо.

Крім планових заходів відділом культури надано підтримку та взято участь у організації та проведенні літературно-мистецького фестивалю «ЧЕНДЕЙ-FEST», ювілейного концерту ССТ «Бліц», 35-річного ювілею народного фольклорно-етнографічного ансамблю «Ужгород».

Проведено конкурс та визначено лауреатів міської премії імені Петра Скунця в галузі літератури і краєзнавства. Лауреатів нагороджено дипломом, почесним знаком та премією.

Відповідно до Програми інвентаризації та паспортизації об’єктів культурної спадщини м. Ужгорода на 2019 – 2021 роки у 2020 році виготовлено облікову документацію на шість об’єктів пам’ятки містобудування місцевого значення «Комплекс історичної забудови ХХ століття», а саме:  

  1. «Дім народного здоров’я Підкарпатської Русі» (Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня (поліклінічне відділення) по вул. Володимира Гошовського, 2.
  2. «Будинок 1930-х років» (Ужгородська міська дитяча лікарня (денний стаціонар)  по вул. Ференца Ракоці, 3 та Ференца Ракоці, 5.
  3. «Будівля медичного призначення 1930-х років» (Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня (корпус стаціонарного лікування) по вул. Братів Бращайків, 6.
  4. «Народна школа ім. Томаша Масарика» (Ужгородська спеціалізована школа І – ІІІ ступенів № 3 з поглибленим вивченням англійської мови)  по наб. Незалежності, 19.
  5. «Багатоквартирний житловий будинок» по наб. Незалежності, 20, вул. Дмитра Менделєєва, 2.
  6. «Колишній житловий будинок для військовослужбовців» по вул. Олександра Довженка, 9, вул. Юлія Ставровського-Попрадова, 2, вул. Юлія Ставровського-Попрадова, 4, наб. Незалежності, 17, наб. Незалежності, 18.

У галузі спорту та фізичного виховання за 2020 рік у м. Ужгород було проведено та взято участь у 71 спортивному заході різного ґатунку. Це чемпіонати та кубки України, Чемпіонати та кубки Закарпатської області, відкриті першості м. Ужгород та різноманітні турніри присвяченні визначним датам та пам'яті визначних жителів міста. На цих турнірах спортсмени змагалися з таких видів спорту: футбол, волейбол, баскетбол, футзал, велосипедний спорт, настільний теніс, легка атлетика, великий теніс, плавання, городковий спорт, мотокрос, пауерліфтинг, шахи, шашки та ін.

Окрім участі у змаганнях, які проводилися на території м. Ужгород спортсмени міста прийняли участь у 12 турнірах, які проходили в інших областях та містах України (м. Київ, м. Рівне, м. Стрий, м. Запоріжжя, с. Коблево Миколаївської області, с. Святопетрівське Київської області, смт. Добротвір Львівської області).

Проведено спартакіаду серед учнівської та студентської молоді ПТНЗ і ВУЗів І-ІІ рівнів акредитації. Також у м. Ужгород було проведено ряд спортивних заходів присвячених Дню Незалежності, Дню фізичної культури та спорту, Дню міста Ужгород, Дню захисника України тощо.

Забезпечено участь команди міста у 2 турах чемпіонату України з баскетболу серед чоловічих команд, взято участь у організації і проведенні  першості міста Ужгород з плавання, надано підтримку у проведенні чемпіонату України з більярдного спорту «Вільна піраміда», ХХVІ обласної спартакіади ветеранів фізичної культури та спорту. Організовано та проведено футбольний турнір «Кубок мера» та чемпіонат міста з футболу серед аматорських команд.

Проведено ряд новорічно-різдвяних змагань з таких видів спорту, як плавання, шахи, шашки, дзюдо, теніс, баскетбол, футбол та ін.

У рамках Програми розвитку фізичної культури та спорту, фінансової підтримки кращих спортсменів та команд, покращення матеріально-технічної спортивної бази в м. Ужгород на 2019-2021 роки у 2020 році було започатковано виплату 15 щомісячних стипендій Ужгородської міської ради кращим спортсменам м. Ужгород. Виплачена стипендія 15 чол. в сумі 180 000 грн. та грошова винагорода кращим спортсменам м. Ужгород, переможцям та призерам змагань різних рівнів (75 чол.) та їх тренерам (19 чол.) за підсумками 2020 року на суму 133 500 грн.

У 2020 році з метою підтримки молоді професійно-технічних та вищих навчальних закладів, мистецьких шкіл м. Ужгород вдруге проведено конкурс та визначено преміантів з числа обдарованої молоді міста. Премію вручено трьом переможцям.

У рамках підтримки молоді спільно із Британською радою у 2020 році завершено реалізацію проєктів переможців: фестиваль вуличного піаніно та УжГрінФЕСТ.

Створено молодіжний консультативно-дорадчий орган при Ужгородській міській раді «Ужгородську Молодіжну раду».

Проведено конкурс молодіжних ініціатив, за результатами конкурсу  визначено переможців. Реалізовано 2 проєкти «Велосипед - це здорово!» та «Ужгороде! Дихай на повні груди!».

Усі відділи та підвідомчі установи управління постійно сприяють та надають допомогу громадським організаціям, благодійним фондам щодо проведення патріотичних та мистецьких акцій, акцій спрямованих на популяризацію здорового способу життя тощо.

Протягом 2020 року управлінням у справах культури, молоді та спорту через систему АСКОД опрацьовано 50 звернень громадян, 200 листів та 10 інформаційних запитів.


2019

Звіт про роботу управління у справах
культури, молоді та спорту за 2019 рік

Управлінням у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради у 2019 році реалізовувалися Програми:

- «Програма відзначення в місті Ужгород державних та місцевих свят, історичних подій, знаменних і пам’ятних дат та інших заходів на 2018 – 2020 роки»;

- Програма «Молодь міста Ужгород» на 2019-2021 роки»;

- «Програма розвитку фізичної культури та спорту, фінансової підтримки кращих спортсменів та команд, покращення матеріально-технічної бази в м. Ужгород на 2019-2021 роки»;

- «Програма навчання плаванню дітей і розвитку водних видів спорту на 2019-2021 роки».

У 2019 році розроблено та затверджено Програму інвентаризації та паспортизації об’єктів культурної спадщини м. Ужгорода на 2019 – 2021 роки.

Відповідно до Програми відзначення у місті Ужгород державних та місцевих свят, історичних подій, знаменних і пам’ятних дат та інших заходів на 2018 – 2020 роки впродовж звітного періоду реалізовано понад 64 заходи (урочистості, концерти аматорських та професійних колективів, учнів шкіл естетичного виховання міста, виставки учнів та викладачів образотворчого відділення дитячої школи мистецтв, літературні години, тематичні вечори у бібліотечних установах тощо). Крім планових заходів відділом культури взято участь у організації та проведені численних мистецьких акцій за участю інститутів громадянського суспільства.

Серед мистецьких заходів слід відзначити:

- ІІ Міжнародний фестиваль-конкурс «Wow show Fest-2019»;

- хореографічний фестиваль «Сакура Dance»;

- ІІІ Всеукраїнський фестиваль камерного театрального мистецтва «Під цвітом сакури»;

- Міжнародний фестиваль хіп-хоп танцю «Get 2 Groove»;

- виставку «Земплінське раллі автоветеранів» (Міхаловце – Ужгород);

- лабораторію творчості «Зможуть усі»;

- Міжнародний ромський фестиваль джазового мистецтва «Пап-джаз-фест - 2019»;

- ІІ Міжнародний театральний фестиваль моновистав «Монологи над Ужем»;

- цикл заходів до Дня міста та різдвяно-новорічних свят тощо.

У 2019 році втретє відзначено Лауреатів міської премії імені Петра Скунця у галузі літератури і краєзнавства.

Загалом на реалізацію Програми відзначення в місті Ужгород державних та місцевих свят, історичних подій, знаменних і пам’ятних дат та інших заходів на 2018 – 2020 роки використано 1 190 000 грн.

Відділом молоді та спорту у 2019 році спільно із федераціями видів спорту, громадськими спортивними організаціями було проведено 129 спортивних заходів різного ґатунку в  тому числі: 97 міських,11обласних, 24 всеукраїнських, 7 міжнародних змагань. Основними з яких були: міжнародний тунір з хокею за участі команд Словаччини «Friendship Cup Uzhgorod-2019»; Чемпіонат Європи з гирьового спорту; Ужгородський напівмарафон; змагання з футзалу «Ужгородська футзальна ліга»; Всеукраїнський турнір з фехтування «Дитяча ліга»; Кубок Закарпатської області з художньої гімнастики; І тур Чемпіонату України з велоспорту маунтенбайку;  Відкритий турнір з важкої атлетики серед ветеранів, Всеукраїнський турнір з плавання «Сакура» серед спортсменів з інвалідністю усіх нозологій; спортивний фестиваль «Ужгород Спорт Фест-2019»;  Міжнародний турнір з боксу; змагання з легкої атлетики «Стрибки під музику»;  Чемпіонат України з легкоатлетичного кросу, тощо. Також було проведено першості, кубки та чемпіонати міста з важкої атлетики, пауерліфтингу,  плавання, волейболу, шашок, шахів, боксу, кік-боксингу та ін.

Загалом на проведення спортивних змагань, НТЗ з різних видів спорту та участь у Всеукраїнських та Міжнародних змаганнях, покращення матеріально-технічної бази використано 1 460 000 грн.

Збірні команди міста прийняли участь у 7 обласних, 20 всеукраїнських та 6 міжнародних змаганнях, які проходили в інших містах України та за її межами.

За підсумками року згідно «Програми розвитку фізичної культури та спорту, фінансової підтримки кращих спортсменів та команд, покращення матеріально-технічної спортивної бази в м. Ужгород на 2019-2021 роки» вчетверте грошовою винагородою було відзначено 120 спортсменів та  26 тренерів з 17 видів спорту на загальну суму 140 тис. грн.

У 2019 році вперше вручено премію міського голови для обдарованої молоді міста (по 10 000 грн.).

Спільно із Британською радою проведено конкурс молодіжних соціальних проєктів (визначено 7 проєктів переможців: інклюзивний коворкінг «Золоті серця Закарпаття», фестиваль вуличного піаніно, More for ma, мурал, УжГрінФЕСТ, майстерня хорошого настрою, історії дядечка Ужа), які мають бути реалізовані до 31 березня 2020 року.

Протягом року проведено ряд заходів для змістовного дозвілля молоді (День молоді, кінопокази, вечірки, а також з метою профорієнтаційної діяльності взято участь у організації «Літнього Університету 2019»).

Мережа підвідомчих установ управління складає: 2 мистецькі школи, централізована бібліотечна система міста, міський центр дозвілля – будинок культури та ДЮСШ №1 м. Ужгород.

Установами, підпорядкованими управлінню проведена робота щодо покращення матеріально-технічної, інформаційної та навчальної бази за кошти загального та спеціального фонду бюджету, а саме:

- Ужгородська дитяча музична школа №1 ім. П.І. Чайковського на суму 477 709 грн. (з них сценічні костюми на суму 152 000 грн., музичні інструменти на суму 121 384 грн., решта - мультимедійне обладнання, оргтехніка, меблі);

- Ужгородська дитяча школа мистецтв на суму 424 500 грн. (сценічні костюми на суму 158 130 грн., музичні інструменти на суму 57 650 грн. решта – мультимедійне обладнання та оргтехніка);

- Ужгородська міська централізована бібліотечна система на суму 231 466 грн. (поповнення фондів бібліотек на суму 48 000 грн., встановлення системи пожежного оповіщення на суму 26 632 грн., оргтехніка на суму 85 847 грн. решта – меблі, стелажі);

- Ужгородський міський центр дозвілля-будинок культури на суму 63 677 грн. (реквізит, оргтехніка, сценічний одяг для народних колективів);

- Ужгородська ДЮСШ № 1 на суму 185 470 грн. (оргтехніка, спортінвентар, нагородна продукція, обслуговування футбольного поля).

Протягом 2019 року управлінням у справах культури, молоді та спорту через систему АСКОД опрацьовано 61 звернення громадян, 219 листів та 16 інформаційних запитів.