Відділ з питань запобігання та виявлення корупції

Адреса: пл. Поштова, 3, каб. 429

Тел.: 050 428 88 45

E-mail: viddilpzk@rada-uzhgorod.gov.ua

Графік роботи:

Пн.-Пт. - 8.30-17.30 (обідня перерва 12.30-13.30)

ШтефуцаВО

Штефуца Віталій Олександрович

Біографічна довідка

Вищу освіту здобув в Ужгородському національному університеті.

Трудову діяльність в Ужгородській міській раді розпочав у березні 2016 року на посаді радника міського голови. З липня 2017 року – на посаді начальника відділу з питань запобігання та виявлення корупції.

Особистий прийом громадян

Особистий прийом громадян проводиться перший понеділок місяця 16:00 - 17:00,  за адресою: площа Поштова, 3, кабінет № 105. Запис на прийом здійснюється в день прийому за телефоном +380504288845Посада П.І.Б. Контакти Адреса
Начальник відділу Штефуца Віталій Олександрович 0504288845 Пл. Поштова, 3, каб. №429
Головний спеціаліст Євдокименко Максим Андрійович

ПОЛОЖЕННЯ
 про відділ з питань запобігання та виявлення корупції

 

І. Загальні положення 

 1. Відділ з питань запобігання та виявлення корупції є виконавчим органом міської ради (далі – відділ) без права юридичної особи і діє, як самостійний структурний підрозділ підпорядкований, підзвітний та підконтрольний безпосередньо міському голові.
 2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику, інших органів виконавчої влади вищого рівня, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, міжнародними договорами України, розпорядженнями міського голови та цим Положенням про відділ з питань запобігання та виявлення корупції Ужгородської міської ради (далі – Положення).
 3. Структура відділу та чисельність його працівників визначаються штатним розписом, який затверджується міським головою. Працівники відділу призначаються і звільняються з посад міським головою у відповідності із Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Кодексом законів про працю України та нормативним актами Національного агентства з питань запобігання корупції (далі-НАЗК), що регулюють діяльність уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції.
 4. Працівникам відділу забороняється розголошувати інформацію з обмеженим доступом, отриману у зв’язку із виконанням службових обов’язків, крім випадків, встановлених законом.
 5. Міський голова забезпечує гарантії незалежності уповноваженого підрозділу від впливу чи втручання у його роботу.
 6. Втручання у діяльність відділу під час здійснення ним своїх повноважень, а також покладання на відділ з питань запобігання та виявлення корупції обов’язків, що не належать або виходять за межі його повноважень, чи обмежують виконання покладених на нього завдань забороняються. 
 1. Основні завдання 
 1. Основними завданнями відділу є:

2.1. Забезпечення реалізації державної політики з питань запобігання та виявлення корупції, взаємодія з підрозділами правоохоронних органів з питань що відносяться до повноважень підрозділу, органів юстиції та суду щодо дотримання законності та правопорядку в частині функціональних повноважень.

2.2. Розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією;

2.3. Організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення керівнику відповідних пропозицій;

2.4. Надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;

2.5. Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;

2.6. Перевірка факту подання суб’єктами декларування декларацій та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону України  «Про запобігання корупції» ( далі  - Закону)порядку;

2.7. Участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері;

2.8. Розгляд заяв та скарг громадян стосовно дій чи бездіяльності, які містять ознаки корупційних дій, і вчинені працівниками виконавчого комітету Ужгородської міської ради

2.9. Забезпечення захисту працівників, які повідомили про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», від застосування негативних заходів впливу з боку керівника або роботодавця відповідно до законодавства щодо захисту викривачів;

2.10. Інформування міського голови, Національного агентства, інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції. 

  1. Повноваження

3. Відділ з питань запобігання та виявлення корупції відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. Здійснює заходи щодо запобігання та виявлення порушень вимог Закону;

3.2. Розробляє проєкти актів з питань запобігання та виявлення корупції відповідального суб’єкта;

3.3. Організовує роботу з оцінки корупційних ризиків у діяльності відповідального суб’єкта, підготовки заходів щодо їх усунення, вносить керівнику такого відповідального суб’єкта пропозиції щодо таких заходів;

3.4. Забезпечує підготовку антикорупційної програми відповідального суб’єкта, змін до неї, подання її на погодження та моніторинг її виконання;

3.5. Здійснює підготовку звітів за результатами періодичного перегляду та оцінки виконання антикорупційної програми, а також надає пропозиції щодо внесення змін до антикорупційної програми за результатами такого періодичного перегляду;

3.6. Надає структурним підрозділам та їх працівникам методичну та консультаційну допомогу з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;

3.7. Вживає заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяє його врегулюванню відповідно до чинного законодавства;

3.8. Надає консультативну допомогу в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

3.9. Організовує роботу внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону, отримує та організовує розгляд повідомленої через такі канали інформації;

3.10. Співпрацює з викривачами, забезпечує дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених Законом;

3.11. Надає працівникам міської ради або особам, які проходять у міській раді службу чи навчання або виконують певну роботу, методичну допомогу та консультацію щодо здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону та захисту викривачів, проводить внутрішні навчання з цих питань;

3.12. Здійснює перевірку повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, отриманих через внутрішні та регулярні канали повідомлень, у терміни, передбачені Законом;

3.13. Інформує міського голову, Національне агентство, інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону працівниками відповідального суб’єкта;

3.14. У разі отримання офіційної інформації стосовно вчинення працівником міської ради корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, здійснює моніторинг офіційного вебпорталу «Судова влада України», Єдиного державного реєстру судових рішень з метою отримання інформації щодо результатів розгляду відповідної справи судом;

3.15. Повідомляє  міського голову про вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією, та інших порушень вимог Закону працівниками міської ради з метою забезпечення дотримання відповідальним суб’єктом вимог частин другої, четвертої та  п’ятої статті 65 Закону;

3.16. Інформує Національне агентство у разі не направлення кадровою службою міської ради завіреної в установленому порядку паперової копії розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення та інформаційної картки до розпорядчого документа про накладення (скасування розпорядчого документа про накладення) дисциплінарного стягнення на особу за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень для внесення до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

3.17. Організовує роботу та бере участь у службовому розслідуванні, яке проводиться з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства;

3.18. Веде облік працівників міської ради, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією;

3.19. Здійснює антикорупційну експертизу для виявлення в нормативно-правових актах та проєктах нормативно-правових актів корупціогенних факторів та у разі виявлення таких факторів, інформує міського голову про них і вносить рекомендації стосовно їх усунення;

3.20. Візує проєкти рішень сесії Ужгородської міської ради та виконавчого комітету Ужгородської міської ради, а також проєкти наказів (розпоряджень) з основної діяльності, адміністративно-господарських питань і проєкти наказів (розпоряджень) з кадрових питань;

3.21. Щопівроку надає Національному агентству інформацію щодо діяльності відділу з питань запобігання та виявлення корупції .

3.22. Взаємодіє з уповноваженими підрозділами інших відповідальних суб’єктів, Національним агентством, іншими спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції; 

 1. Права та обов’язки 
 1. Відділ з метою виконання покладених на нього завдань має право:

4.1. Отримувати від інших структурних підрозділів Ужгородської міської ради та виконавчого комітету інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом;

4.2. Отримувати від працівників структурних підрозділів Ужгородської міської ради та виконавчого комітету усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок), а також щодо виявлених логічних та арифметичних помилок у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;

4.3. Ініціювати перед міським головою питання щодо надсилання запитів до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на уповноважений підрозділ завдань.

4.4. Працівники відділу з питань запобігання та виявлення корупції Ужгородської міської ради беруть участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) в структурних підрозділах Ужгородської міської ради та виконавчого комітету з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства.

4.5. Працівники відділу з питань запобігання та виявлення корупції Ужгородської міської ради під час проведення службових розслідувань (перевірок) мають право з урахуванням обмежень, установлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень і територій органу виконавчої влади, документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки).

4.6. Працівники відділу залучаються до проведення:

- експертизи проєктів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються органом виконавчої влади, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень;

- внутрішнього аудиту органу місцевого самоврядування (міської ради), підприємства, установи та організації в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства.

- проведення нарад, колегій та інших зібрань за участю підприємців, інвесторів, підрядників робіт за кошти громади міста.

4.7. Витребувати, відповідно до пункту 1 частини другої статті 53-9 Закону, від інших структурних підрозділів міської ради документи, у тому числі ті, що містять інформацію з обмеженим доступом (крім державної таємниці), та робити чи отримувати їх копії з дотриманням вимог чинного законодавства;

4.8. Викликати та опитувати осіб, дії або бездіяльність яких стосуються повідомлених викривачем фактів, у тому числі міського голову, його заступників;

4.9. Звертатися до Національного агентства щодо порушених прав викривача, його близьких осіб;

4.10. Виконувати інші визначені Законом повноваження, спрямовані на всебічний розгляд повідомлень викривачів та захист їхніх прав і свобод;

4.11. Отримувати від посадових та службових осіб відповідального суб’єкта письмові пояснення з приводу обставин, що можуть свідчити про порушення вимог Закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інших передбачених вимог та обмежень;

4.12. Мати доступ до документів та інформації, розпорядником яких є міська рада, з урахуванням обмежень, встановлених законом;

4.13. Брати участь та проводити для працівників міської ради внутрішні навчання, а також ініціювати проведення нарад з питань запобігання і виявлення корупції;

4.14. Здійснювати контроль за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог Закону, у тому числі в юридичних особах;

4.15. Вносити подання керівнику відповідального суб’єкта про притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності на виконання повноважень у сфері захисту викривачів;

4.16. Ініціювати перед керівником відповідального суб’єкта питання проведення перевірки організації роботи із запобігання і виявлення корупції в юридичних особах, що належать до сфери управління відповідального суб’єкта;

4.17. Проводити аналіз потенційних та наявних контрагентів відповідального суб’єкта та надавати інформацію про них керівнику відповідального суб’єкта. 

 1. Керівництво та структура 

5.1. Відділ з питань запобігання та виявлення корупції очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади в порядку, передбаченому законодавством.

5.2. Начальник відділу:

5.2.1. здійснює керівництво його діяльністю, організовує, спрямовує і контролює роботу відділу;

5.2.2. визначає основні напрями діяльності відділу відповідно до завдань та функцій, визначених цим Положенням;

5.2.3. забезпечує взаємодію з іншими структурними підрозділами міської ради, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;

5.2.4. організовує розробку проєктів актів та інших організаційно-розпорядчих документів з питань, що належать до компетенції відділу, підготовку та проведення аналітичної і методичної роботи з питань запобігання і виявлення корупції;

5.2.5. підписує та направляє повідомлення до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції щодо порушень вимог Закону працівниками міської ради, в тому числі керівником відповідального суб’єкта;

5.2.6. подає відповідно до законодавства пропозиції міському голові про вдосконалення організаційної структури уповноваженого підрозділу, заохочення, нагородження державними нагородами та відзнаками працівників уповноваженого підрозділу;

5.2.7. забезпечує належне виконання завдань, покладених на уповноважений підрозділ;

5.2.8. керує розробкою проєктів програм, аналітичних матеріалів, комплексних заходів, пропозицій тощо;

5.2.9. забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності відділу, вживає необхідних заходів щодо їх поліпшення;

5.2.10.  подає згідно з чинним законодавством пропозиції міському голові про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу, своєчасне заміщення вакансій, заохочення і накладання стягнень;

5.2.11.  забезпечує дотримання у відділі режиму секретності, контролює ведення діловодства;

5.2.12. розробляє Положення про відділ, посадові інструкції його працівників та, при необхідності, вносить пропозиції щодо змін і доповнень до них, сприяє підвищенню кваліфікації працівників відділу;

5.2.13. візує проєкти рішень сесії Ужгородської міської ради та виконавчого комітету Ужгородської міської ради, а також проєкти наказів (розпоряджень) з основної діяльності, адміністративно-господарських питань і проєкти наказів (розпоряджень) з кадрових питань;

5.2.14. контролює стан трудової і виконавської дисципліни у відділі;

5.2.15. здійснює інші повноваження у сфері діяльності відділу, передбачені законодавством.

5.3. Начальник відділу забезпечує своєчасність та повноту виконання завдань та обов’язків уповноваженого підрозділу.

5.3.1.  Начальник відділу підзвітний і підконтрольний міському голові.

5.3.2. Начальник відділу має визначити окрему особу, відповідальну за реалізацію повноважень із захисту викривачів.

5.4. Працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад міським головою у відповідності із Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та Кодексом законів про працю України.

5.6. Службові обов’язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються міським головою. 

 1. Взаємодія 

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами Ужгородської міської ради, депутатами міської ради, з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на відділ завдань та здійснення запланованих заходів.

7. Відповідальність 

7.1. Персональну відповідальність за роботу відділу та належне здійснення покладених на нього завдань та функцій несе начальник відділу.

7.2. Працівники відділу несуть відповідальність за:

7.2.1. своєчасне виконання усіх рішень, розпоряджень міського голови, виконання функцій відділу у повному обсязі;

7.2.2. порушення вимог антикорупційного законодавства;

7.2.3. якісне та своєчасне виконання посадових завдань та обов’язків;

7.2.4. правильне оформлення документації;

7.2.5. дотримання норм етики поведінки посадової особи та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням;

7.2.6. розголошення службової та іншої конфіденційної інформації, яка стала відома при виконанні посадових обов’язків;

7.2.7. вчинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією;

7.2.8. працівники відділу звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання вимог даного Положення у випадку виникнення форс-мажорних обставин на час дії таких обставин. Працівники відділу звільняються від відповідальності за таке неналежне виконання тільки в тому випадку, якщо форс-мажорні обставини виникли після затвердження даного Положення, їх виникнення викликано подіями, що не залежали від волі працівників відділу, і працівники відділу вжили всіх необхідних заходів, для того щоб уникнути або усунути негативні наслідки цих обставин.

7.2.9. працівники відділу повинні в найкоротший термін, але не пізніше п’яти днів з дня настання форс-мажорних обставин, повідомити про них керівництво.

7.2.10. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання або припинення даних обставин позбавляє працівників відділу права посилатися на дані обставини.

7.2.11. Під форс-мажорними обставинами маються на увазі: стихійні лиха (пожежі, повені, зсуви тощо), воєнні дії, незаконні діяння третіх осіб, епідемії, страйки, ембарго, бойкот, рішення і дії органів державної влади чи місцевого самоврядування. 

 1. Заключні положення 

8.1. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття. Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені за ініціативою міського голови, начальника відділу, а також з метою приведення Положення у відповідність з чинним законодавством.

8.2. Статус посадових осіб відділу визначається Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції».

8.3. Ліквідація чи реорганізація відділу здійснюється за рішенням Ужгородської міської ради у порядку, визначеному законодавством України.


2021 рік

З В І Т

про роботу відділу з питань запобігання та виявлення корупції за 2021 рік

 

Протягом 2021 року робота відділу була спрямована на виконання покладених на нього завдань, а саме:

- забезпечення реалізації державної політики з питань запобігання та виявлення корупції;

- приймання участі у роботі комісій Ужгородської міської ради та виконавчого комітету;

- контроль за дотриманням антикорупційного законодавства працівниками Ужгородської міської ради;

- надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;

- здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

У звітному періоді:

- проведено роз’яснювальну та методично-консультаційну   роботу зі структурними підрозділами Ужгородської міської ради та її виконавчого комітету щодо чергового етапу е-декларування,  який проходив з 01.01.2021 по 01.04.2021 року;

- здійснено погодження 563 проєктів рішень міської ради, 531 проєктів рішень виконавчого комітету та 654 розпоряджень міського голови;

-проведено роз’яснювальну та методично-консультаційну роботу з депутатами Ужгородської міської ради VIII скликання з питань дотримання антикорупційного законодавства;

- за звітний період відділом проведено  9 службових розслідувань, 27 службових перевірок ;

- відділом опрацьовано листи, звернення громадян та запити на публічну інформацію.


2020 рік

З В І Т

про роботу відділу з питань запобігання та виявлення корупції

за 2020 рік

         Протягом 2020 року організаційно-правова робота відділу була спрямована на виконання покладених на нього завдань, а саме:

- забезпечення реалізації державної політики з питань запобігання та виявлення корупції, взаємодія з підрозділами правоохоронних органів з питань що відносяться до повноважень підрозділу, органів юстиції та суду щодо дотримання законності та правопорядку в частині функціональних повноважень;

-  участь у роботі комісій виконавчого комітету Ужгородської міської ради;

- контроль за дотриманням антикорупційного законодавства працівниками Ужгородської міської ради;

- надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;

- здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

         У звітному періоді:

- проведено роз’яснювальну та методично-консультаційну   роботу з структурними підрозділами Ужгородської міської ради та її виконавчого комітету щодо чергового етапу е-декларування який проходив з 01.01.2020 по 01.06.2020 року.

- за звітний період відділом проведено ряд службових розслідувань, службових перевірок;

- здійснено погодження 390 проєктів рішень міської ради, 445 проєктів рішень виконавчого комітету та 523 розпорядження міського голови.

-проведено роз’яснювальну та методично-консультаційну роботу з депутатами Ужгородської міської ради VII скликання та VIII скликання з питань дотримання антикорупційного законодавства;

- проводилось систематичне скликання адміністративної комісії Ужгородської міської ради працівниками відділу для розгляду  адміністративних справ згідно  зі ст. 218 КУпАП;

- брали участь у забезпеченні  життєдіяльності населення, на період виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19);

-працівники відділу взяли участь у формуванні і роботі мобільних груп з питань моніторингу та дотримання карантинних заходів.


2019 рік

З В І Т

про роботу відділу запобігання і протидії корупції

та взаємодії з правоохоронними органами

за 2019 рік

 Протягом звітного періоду відділом запобігання і протидії корупції та взаємодії з правоохоронними органами організовано, підготовлено та проведено 12 засідань адміністративної комісії при виконавчому комітеті Ужгородської міської ради на яких було розглянуто близько вісімсот протоколів про адміністративні правопорушення.

Було розроблено проєкти рішень виконавчого комітету та сесії Ужгородської міської ради про програми підтримки: управління СБУ в Закарпатській області, управління стратегічних розслідувань, ГУ національної поліції в Закарпатській області, Ужгородський відділ поліції ГУНП в Закарпатській області, ДУ «Закарпатська установа виконання покарань №9», Ужгородський МРВ філії ДУ «Центр пробації» в Закарпатській області.

Проведено перевірку фактів своєчасності подання декларацій працівників виконавчого комітету Ужгородської міської ради та її структурних підрозділів.

Здійснювався системний контроль за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

Проведено роз’яснювальну та методично–консультаційну роботу з структурними підрозділами Ужгородської міської ради та її виконавчого комітету, у вигляді двох навчань - роз’яснень щодо чергового етапу       е-декларування який проходив з 01.01.2019 по 01.04.2019 року.

За звітний період відділом проведено 21 службове розслідування та службових перевірок.

Відділом опрацьовано понад 220 листів, 18 звернень громадян, та більше 10 запитів на публічну інформацію.

Працівники відділу запобігання і протидії корупції та взаємодії з правоохоронними органами взяли участь у навчанні, яке було проведено НАЗК за підтримки Української школи урядування та підвищення кваліфікації у Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Проводилася систематична взаємодія працівників відділу з правоохоронними органами.