Відділ запобігання і протидії корупції та взаємодії з правоохоронними органами

Адреса: пл. Поштова, 3, каб. 429

Тел.: 0504288845

Графік роботи:

Пн.-Чт. - 8.30-17.30 (обідня перерва 12.30-13.00)

Пт.- 8.30-14.30 (без обідньої перерви)

Штефуца Віталій Олександрович

ШтефуцаВО   Вищу освіту здобув в Ужгородському національному університеті.

   Трудову діяльність в Ужгородській міській раді розпочав у березні 2016 року на посаді радника міського голови. З липня 2017 року – на посаді начальника відділу  запобігання і протидії корупції та взаємодії з правоохоронними органами.


Посада П.І.Б. Контакти Адреса
Начальник відділу Штефуца Віталій Олександрович 0504288845 Пл. Поштова, 3, каб. №429
Головний спеціаліст Євдокименко Максим Андрійович

П О Л О Ж Е Н Н Я
про відділ взаємодії з правоохоронними органами та запобігання і протидії корупції

1.Загальні положення

1.1. Відділ взаємодії з правоохоронними органами та запобігання і протидії корупції (далі – відділ) є виконавчим органом міської ради без права юридичної особи і діє як самостійний структурний підрозділ, підпорядкований, підзвітний та підконтрольний безпосередньо міському голові.
1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику, інших органів виконавчої влади вищого рівня, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, міжнародними договорами України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, регламентом виконкому, а також цим Положенням.
1.3. Структура відділу та чисельність його працівників визначаються штатним розписом, який затверджується міським головою. Працівники відділу призначаються і звільняються з посади міським головою у відповідності із Законом України „Про службу в органах місцевого самоврядування” та Кодексом законів про працю України.

2.Основні завдання

2.1. Забезпечення реалізації державної політики з питань запобігання та протидії корупції, взаємодії з підрозділами правоохоронних органів, органів юстиції та суду щодо дотримання законності та правопорядку.
2.2. Підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо
запобігання корупції. 2.3. Надання роз’яснень, методичної та консультаційної допомоги з питань застосування актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб.
2.4. Участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері.
2.5. Проведення перевірки фактів своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, перевірки таких декларацій на наявність конфлікту інтересів та повідомляти Національне агентство з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному ним порядку.
2.6. Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.
2.7. Розгляд заяв та скарг громадян стосовно дій чи бездіяльності, які містять ознаки корупційних дій, і вчинені працівниками виконавчого комітету Ужгородської міської ради.

3.Повноваження

3.1. Розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням.
3.2. Вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб Ужгородської міської ради , і вносить керівнику пропозиції щодо усунення таких ризиків.
3.3. Надає консультаційну допомогу в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, проводить у встановленому законодавством порядку перевірку фактів своєчасності подання зазначених декларацій, їх перевірку на наявність конфлікту інтересів, а також здійснює логічний та арифметичний контроль декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. 3.4. У разі виявлення під час перевірки декларації арифметичних або логічних помилок невідкладно письмово повідомляє про це відповідному суб’єкту декларування для подання ним письмового пояснення та/або виправленої декларації. 3.5. У разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими чи службовими особами Ужгородської міської ради, а також ознак правопорушення за результатами перевірок декларацій, невідкладно інформує в установленому порядку про такі факти керівника Ужгородської міської ради, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції. 3.6. Веде облік працівників Ужгородської міської ради, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень. 3.7. Взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції. 3.8. Розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників Ужгородської міської ради, до вчинення корупційних правопорушень. 3.9. Здійснює антикорупційну експертизу для виявлення в нормативно-правових актах та проектах нормативно-правових актів корупціогенних
факторів та в разі виявлення таких факторів, інформує міського голову про них і вносить рекомендації стосовно їх усунення. 3.10. Здійснює оцінювання корупційних ризиків під час прийняття рішень Ужгородською міською радою та її виконавчим комітетом. 3.11. Взаємодіє, у межах компетенції, в частині обміну інформацією, планування та проведення спільних заходів з правоохоронними органами України. 3.12. Повідомляє у письмовій формі міського голову та спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими особами структурних підрозділів міської ради та виконавчого комітету. 3.13. Сприяє взаємодії структурних підрозділів міської ради та виконавчого комітету з підрозділами правоохоронних органів, судовими органами.
3.14. Втручання у діяльність відділу під час здійснення ним своїх повноважень, а також покладення на відділ обов’язків, що не належать або виходять за межі його повноважень чи обмежують виконання покладених на нього завдань, забороняється.

4.Права та обов’язки

4.1. Працівники відділу мають право:
4.1.1. отримувати від інших структурних підрозділів Ужгородської міської ради та виконавчого комітету інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом.
4.1.2. отримувати від працівників структурних підрозділів ужгородської міської ради та виконавчого комітету усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок), а також щодо виявлених логічних та арифметичних помилок у деклараціях осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
4.1.3. ініціювати перед міським головою питання щодо надсилання запитів до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на відділ завдань.
4.1.4. брати участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) в структурних підрозділів Ужгородської міської ради та виконавчого комітету з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства.
4.1.5. під час проведення службових розслідувань (перевірок) мають право з урахуванням обмежень, установлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень і територій органу виконавчої влади, документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки).
4.1.6. залучаються до експертизи проектів нормативно-правових актів,
організаційно-розпорядчих документів з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень.

5.Керівництво та структура

5.1. Відділ очолює начальник відділу, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою у порядку, встановленому чинним законодавством. У разі відсутності начальника, його обов’язки виконує головний спеціаліст відділу.
5.2. Начальник відділу:
5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу та забезпечує виконання покладених на нього завдань щодо реалізації державної політики у сфері визначеної компетенції.
5.2.2. Керує розробкою проектів програм, аналітичних матеріалів, комплексних заходів, пропозицій тощо.
5.2.3. Забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності відділу, вживає необхідних заходів щодо їх поліпшення.
5.2.4. Вживає заходів щодо вдосконалення співпраці відділу з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету Ужгородської міської ради, правоохоронними органами, та установами.
5.2.5. Подає згідно з чинним законодавством пропозиції міському голові про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу, своєчасне заміщення вакансій, заохочення і накладання стягнень.
5.2.6. Забезпечує дотримання у відділі режиму таємності, контролює ведення діловодства.
5.2.7. Розробляє Положення про відділ, посадові інструкції його працівників та, при необхідності, вносить пропозиції щодо змін і доповнень до них, сприяє підвищенню кваліфікації працівників відділу.
5.2.8. Контролює стан трудової і виконавської дисципліни у відділі.
5.2.9. Здійснює інші повноваження у сфері діяльності відділу, передбачені законодавством.
5.2.10. Здійснює контроль за дотриманням у відділі регламенту виконавчого комітету міської ради та інструкції з діловодства.
5.3. Працівники відділу призначаються і звільняються з посади міським головою у відповідності із Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та Кодексом законів про працю України.

6.Взаємодія

Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень
взаємодіє з іншими структурними підрозділами Ужгородської міської ради, депутатами міської ради, з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на відділ завдань та здійснення запланованих заходів.

7.Відповідальність

7.1. Персональну відповідальність за роботу відділу та належне здійснення покладених на нього завдань та функцій несе начальник відділу.
7.2. Працівники відділу несуть відповідальність за:
7.2.1. Своєчасне виконання усіх рішень, розпоряджень міського голови, виконання функцій відділу у повному обсязі.
7.2.2. Порушення вимог антикорупційного законодавства.
7.2.3. Якісне та своєчасне виконання посадових завдань та обов’язків.
7.2.4. Правильне оформлення документації.
7.2.5. Дотримання норм етики поведінки посадової особи та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.
7.2.6. Розголошення службової та іншої конфіденційної інформації, яка стала відома при виконанні посадових обов’язків.
7.2.7. Вчинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією.
7.3. Працівники відділу звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання вимог даного Положення у випадку виникнення форс-мажорних обставин на час дії таких обставин. Працівники відділу звільняються від відповідальності за таке неналежне виконання тільки в тому випадку, якщо форс-мажорні обставини виникли після затвердження даного Положення, їх виникнення викликано подіями, що не залежали від волі працівників відділу, і працівники відділу вжили всіх необхідних заходів, для того щоб уникнути або усунути негативні наслідки цих обставин.
7.4. Працівники відділу повинні в найкоротший термін, але не пізніше п’яти днів з дня настання форс-мажорних обставин, повідомити про них керівництво.
7.5. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання або припинення даних обставин позбавляє працівників відділу права посилатися на дані обставини.
7.6. Під форс-мажорними обставинами маються на увазі: стихійні лиха (пожежі, повені, зсуви тощо), воєнні дії, незаконні діяння третіх осіб, епідемії, страйки, ембарго, бойкот, рішення і дії органів державної влади чи місцевого самоврядування.

8.Заключні положення

8.1. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття. Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені за ініціативою міського голови, начальника відділу, а
також з метою приведення Положення у відповідність з чинним законодавством.
8.2. Статус посадових осіб відділу визначається Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування».
8.3. Ліквідація чи реорганізація відділу здійснюється за рішенням Ужгородської міської ради у порядку, визначеному законодавством України.