Управління охорони здоров'я

Адреса: пл. Поштова, 3, каб. 405, 406, 431

Тел.: (0312)61-73-77; 61-48-38

E-mail: voz@rada-uzhgorod.gov.ua

Графік роботи:

Пн.-Чт. - 8.00-17.00 (обідня перерва 12.00-12.30)

Пт.- 8.00-14.00 (без обідньої перерви)

решетар

Решетар Василь Васильович

Біографічна довідка

Вищу освіту здобув в Ужгородському державному університеті.

На посаду начальника відділу охорони здоров’я призначений з лютого 2015 року.

Особистий прийом громадян

Особистий прийом громадян щовівторока 9:00 - 12:30, за адресою: площа Поштова, 3, кабінет № 105. Запис на прийом здійснюється в день прийому за телефоном  613049.


Управління охорони здоров'я

Посада П.І.Б. Контакти Адреса/№Кабінету
Начальник управління Решетар Василь Васильович

617377

voz@rada-uzhgorod.gov.ua

406

Організаційно-аналітичний відділ

Посада П.І.Б. Контакти Адреса/№Кабінету
Заступник начальника управління, начальник відділу Столярова Ірина Михайлівна 614838 431
Головний спеціаліст Присташ Кароліна Карлівна

Фінансово-економічний відділ

Посада П.І.Б. Контакти Адреса/№Кабінету
Начальник відділу Ключиниць Іванна Карлівна 614838 431
Головний спеціаліст Суршко Мирослава Юріївна

П О Л О Ж Е Н Н Я
про управління охорони здоров'я
Ужгородської міської ради
 

 1. Загальні положення 

1.1. Управління охорони здоров'я (далі - управління) є виконавчим органом міської ради з правом юридичної особи, утворюється міською радою, підзвітне і підконтрольне міській раді, підпорядковане виконавчому комітету міської ради, міському голові та заступнику міського голови відповідно до розподілу повноважень, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольне відповідним органам виконавчої влади. Положення про управління затверджується рішенням сесії міської ради.

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров'я України, наказами департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, регламентом виконкому, а також цим Положенням.

1.3. Структура управління та чисельність його працівників визначаються штатним розписом, який затверджується міським головою. Працівники управління призначаються і звільняються з посади міським головою у відповідності із Законом України „Про службу в органах місцевого самоврядування” та Кодексом законів про працю України.

1.4. Управління веде самостійний баланс, має право відкривати бюджетні реєстраційні рахунки в установах Державного Казначейства України, у межах своїх повноважень укладати від свого імені угоди з юридичними та фізичними особами, мати майнові та немайнові права, нести зобов’язання, бути позивачем та відповідачем у судах.

1.5. Управління має печатку із зображенням Державного герба України і власним найменуванням, штамп, відповідні бланки та інші атрибути юридичної особи.

1.6. Управління фінансується за рахунок коштів міського бюджету, виділених на його утримання.

1.7. Майно управління належить йому на правах оперативного управління.

1.8. Управління володіє та користується майном, що знаходиться в його управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень діючого законодавства України.

1.9. Управління є неприбутковою організацією, якій забороняється проводити розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску).    

 1. Основні завдання

2.1. Забезпечення реалізації державної політики у галузі охорони здоров'я на території м. Ужгорода.

2.2. Прогнозування розвитку мережі закладів охорони здоров'я для нормативного забезпечення населення м.Ужгорода медико-санітарною допомогою.

2.3. Участь у формуванні і реалізації кадрової політики у сфері охорони здоров’я в інтересах територіальної громади міста.

2.4. Сприяння матеріально-технічному забезпеченню і розвитку медичних закладів, що знаходяться у комунальній власності територіальної громади м. Ужгорода.

2.5. Участь в міжнародному співробітництві відповідно до чинного законодавства.

2.6. Здійснення заходів, спрямованих на запобігання інфекційних захворювань, епідемій та на їх ліквідацію.

2.7. Організація надання медико-санітарної допомоги населенню, контроль за роботою медико-соціальної експертизи.

2.8. Контроль за виконанням актів законодавства у галузі охорони здоров'я, державних стандартів, критеріїв і вимог, спрямованих на збереження навколишнього природного середовища та санітарно-епідемічного благополуччя населення, а також додержання нормативів професійної діяльності у галузі охорони здоров'я, вимог Державної фармакопеї, стандартів медичного обслуговування, медичних матеріалів і технологій.

2.9. Координація роботи закладів, установ та підприємств галузі охорони здоров'я, що належать до сфери управління Ужгородської міської ради, організація їх матеріально-фінансового забезпечення. Співпраця із приватними медичними закладами.

 2.10. Взаємодія із закладами охорони здоров’я обласного підпорядкування з метою підвищення якості надання медичної допомоги мешканцям м.Ужгорода. 

 1. Повноваження

3.1. Готує пропозиції, спрямовані на проведення реформи в галузі охорони здоров'я згідно законодавчих та нормативних актів у цій галузі, та подає їх на розгляд міської ради та виконавчому комітету, міському голові та департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації.

3.2. Організовує та проводить конкурс на зайняття посади керівників комунальних некомерційних підприємств медичних закладів міста.

3.3. Подає пропозиції міському голові про призначення на посади та звільнення з посади керівників закладів та підприємств охорони здоров’я міста.

3.4. Організовує та проводить процедури закупівлі/спрощеної закупівлі в управлінні охорони здоров’я.

3.5. Готує пропозиції до програми соціально-економічного розвитку м. Ужгорода у сфері охорони здоров'я, бере участь в організації виконання програми, надає пропозиції та розробляє відповідні програми з охорони здоров’я, що затверджуються міською радою та забезпечує їх виконання.

3.6. Розробляє проєкти нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету у галузі охорони здоров’я.

3.7. Проводить адміністрування кабінету на порталі відкритих даних Ужгородської міської ради.

3.8. Погоджує плани розвитку та фінансові плани комунальних некомерційних підприємств медичних закладів міста.

3.9. Бере участь у розробці проєкту бюджету міста у частині охорони здоров’я.

3.10. У межах своєї компетенції сприяє Ужгородській міській раді у вирішенні питань економічного і соціального розвитку міста.

3.11. Проводить моніторинг інтегральних показників здоров’я населення міста, вживає заходів для запобігання і зниження захворюваності та втрати працездатності, а також збільшення тривалості життя людей.

3.12. Здійснює на основі галузевих медичних стандартів контроль за якістю та обсягом медичної допомоги, що надається закладами охорони здоров'я м.Ужгорода всіх форм власності.

3.13. Здійснює контроль за забезпеченням відповідно до законодавства пільгових категорій населення лікарськими засобами і виробами медичного призначення.

3.14. Здійснює підготовку та надає міському голові для затвердження на сесіях міської ради пропозиції щодо укладання договорів про здійснення видатків місцевих бюджетів.

3.15. Забезпечує укладання договорів з аптечними закладами у питанні фінансування пільгових рецептів.

3.16. Організовує проведення систематичного медичного обстеження (диспансеризації) осіб, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, осіб, евакуйованих і відселених із зон відчуження, учасників Великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій, у тому числі учасників АТО.

3.17. Організовує роботу з охорони здоров'я материнства і дитинства, бере участь в організації медичного обслуговування у навчальних закладах, що відносяться до комунальної власності територіальної громади міста, або передані їй.

3.18. Вносить у встановленому порядку пропозиції по відкриттю, створенню, реорганізації і ліквідації закладів, установ і підприємств охорони здоров'я, що відносяться до комунальної власності територіальної громади міста Ужгород.

3.19. Здійснює організаційне і методичне керівництво роботою закладів та підприємств охорони здоров'я з питань надання лікувально-профілактичної допомоги та забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення на території міста.

3.20. Заслуховує звіти про роботу керівників закладів, установ та підприємств сфери охорони здоров'я, що відносяться до комунальної власності територіальної громади міста.

3.21. Є головним розпорядником коштів, переданих управлінню з Державного та міського бюджетів для фінансування витрат на утримання закладів та підприємств охорони здоров'я.

3.22. Є головним розпорядником коштів, який здійснює виконання програм у сфері охорони здоров'я згідно затверджених у встановленому порядку кошторисів та здійснює контроль за ефективним використанням коштів, мате­ріальних і трудових ресурсів.

3.23. Сприяє розвитку медичної науки і техніки, реалізації регіональних науково-технічних програм, впровадженню у практику інновацій у галузі охорони здоров'я.

3.24. Організовує впровадження інформаційних технологій в діяльності закладів, підприємств і установ охорони здоров'я.

3.25. Вживає заходів щодо підтримання належного санітарного та епідемічного стану у місті.

3.26. Організовує пропаганду наукових, медичних і гігієнічних знань серед населення.

3.27. Сприяє реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров'я шляхом проведення громадських слухань, налагодження діяльності наглядових рад, громадських організацій працівників охорони здоров'я та інших об'єднань громадян.

3.28. Організовує правове виховання працівників галузі, роз'яснення законодавства про охорону здоров'я.

3.29. Визначає потребу у фахівцях різних спеціальностей для галузі охорони здоров'я, формує замовлення на їх підготовку.

3.30. Приймає участь в організації роботи з питань охорони праці, безпеки руху автотранспортних засобів, протипожежного захисту закладів охорони здоров'я.

3.31. Організовує медико-санітарне забезпечення населення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

3.32. Забезпечує у визначений законом термін розгляд звернень громадян та їх об'єднань, здійснює контроль за цією роботою у закладах охорони здоров'я.

3.33. Сприяє впровадженню медичного страхування.

3.34. Сприяє розвитку міжнародного співробітництва у галузі охорони здоров'я.

3.35. Пропагує здоровий спосіб життя, боротьбу з тютюнопалінням, алкоголізмом, наркоманією.

3.36. Здійснює систематичний контроль за додержанням чинного законодавства з питань охорони здоров'я та санітарних правил керівниками установ, підприємств та організацій незалежно від форм власності.

3.37. Готує подання міському голові щодо пропозицій про нагородження відзнаками міської ради колективів та окремих працівників підприємств, закладів, установ, організацій охорони здоров’я різних форм власності, готує клопотання про нагородження державними нагородами.

3.38. Виконує інші функції, пов'язані з реалізацією покладених на міську раду та управління завдань у галузі охорони здоров'я. 

 1. Права та обов’язки 

4.1. Працівники управління мають право:

4.1.1. Брати участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою.

4.1.2. Перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього розпорядку у лікувально-профілактичних закладах згідно з вимогами чинного законодавства України про працю.

4.1.3. Одержувати в установленому порядку від посадових осіб лікувально-профілактичних закладів документи, необхідні для вико­нання покладених на управління завдань та функцій.

4.1.4. Скликати наради, проводити навчання з питань, що належать до компетенції управління.

4.1.5. Надавати пропозиції (подання) міському голові щодо заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників закладів, підприємств та установ охорони здоров’я міста.

4.1.6. Ініціювати притягнення керівниками до дисциплінарної відповідальності працівників підвідомчої мережі закладів охорони здоров’я міста. Надавати пропозиції щодо заохочення працівників закладів охорони здоров’я міського підпорядкування департаменту охорони здоров’я Закарпатської обласної державної адміністрації та міському голові м. Ужгорода.

4.1.7. Розробляти проєкти нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету у галузі охорони здоров’я.  Готувати проєкти рішень на виконком і сесію міської ради щодо надання завдань керівникам підприємств, установ, організацій, їх філій, відділень, у сфері охорони здоров’я, незалежно від форм власності. Порушувати питання про відповідальність керівників медичних закладів міста, у порядку, встановленому законом України.

4.1.8. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до їх компетенції.

4.1.9. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій всіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на управління завдань.

4.1.10. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції управління, надавати пропозиції.

4.1.11. Перерозподіляти в установленому законодавством порядку кошти, добровільно передані підприємствами, установами, організаціями, окремими громадянами, для розвитку матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я міста.

4.1.12. В установленому порядку подавати пропозиції щодо створення, реорганізації та ліквідації закладів охорони здоров'я міста.

4.1.13. В установленому законодавством порядку створювати тендерний комітет для організації закупівлі медичного обладнання, медикаментів, будівельних матеріалів, палива, автотранспорту для закладів охорони здоров'я міста.

4.2. Для погодження вирішення питань, що належать до компетенції управління, при ньому може утворюватися медична Рада у складі начальника управління (голова), начальників відділів управління, головних позаштатних міських спеціалістів управління охорони здоров’я, керівників медичних закладів та інших працівників.  До складу Ради можуть входити керівники інших структурних підрозділів міської ради (за згодою). Склад медичної Ради затверджується начальником управління охорони здоров’я.

Рішення медичної Ради впроваджуються у дію наказами та іншими директивними документами управління охорони здоров’я. 

 1. Керівництво та структура 

5.1. До складу управління входять відділи:

- організаційно-аналітичний відділ,

- фінансово-економічний відділ.

Відділи очолюють начальники відділів.

5.2. Положення про відділи управління затверджується міським головою за погодженням із заступником міського голови відповідно до розподілу обов'язків.

5.3. Штатний розпис управління затверджується міським головою у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених міською радою.

5.4. Посадові обов'язки працівників управління визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються міським головою та погоджуються із заступником міського голови відповідно до розподілу обов'язків.

5.5. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням міського голови.

5.6. Обов'язки та права начальника управління визначаються цим Положенням та посадовою інструкцією.

5.7. На посаду начальника управління призначається особа, що має вищу медичну освіту та першу або вищу кваліфікаційну категорію з організації управління охороною здоров'я, стаж роботи не менше 5 років, із них на керівних посадах не менше 3 років.

5.8. Начальник управління безпосередньо підпорядкований міському голові, а з оперативних питань – профільним заступникам.

5.9. За відсутності начальника управління його обов'язки виконує заступник начальника управління, начальник організаційно-аналітичного відділу.

5.10. Працівники управління призначаються та звільняються з посади міським головою у відповідності із Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та Кодексом законів про працю України.

5.11. Начальник управління відповідно до покладених на нього обов'язків:

- здійснює загальне керівництво роботою управління;

- забезпечує якісне та своєчасне виконання покладених на управління завдань;

- вносить в установленому порядку пропозиції про призначення на посади і звільнення з посад працівників управління;

- забезпечує взаємодію управління з іншими виконавчими органами міської ради;

- формує плани роботи управління, організовує та контролює процес їх виконання;

- вносить в установленому порядку пропозиції міському голові про застосування заохочень або стягнень до працівників управління;

- веде прийом та відповідає на звернення, скарги, запити і пропозиції громадян та юридичних осіб, що надходять безпосередньо до управління;

- контролює дотримання особовим складом управління вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації» та інших нормативно-правових актів України;

- забезпечує додержання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку, раціональний розподіл обов'язків між ними, вживає заходів щодо підвищення фахової кваліфікації працівників управління.

- забезпечує дотримання дисципліни та законності в діяльності управління;

- забезпечує систематичне оприлюднення на веб-сайті міської ради інформації, що входить до компетенції управління;

- видає у межах своєї компетенції доручення, організовує та контролює їх виконання особовим складом управління;

 - забезпечує належні умови працівникам управління для виконання функціональних обов'язків та здійснює контроль за дотриманням режиму роботи, додержанням порядку в службових приміщеннях управління;

- вносить пропозиції до кадрового резерву управління;

- виконує інші завдання, визначені керівництвом міської ради;

- погоджує посадові інструкції і функціональні обов'язки працівників управління, Статути підпорядкованих медичних закладів та підприємств охорони здоров'я та функціональні обов’язки їх керівників;

- затверджує установчі документи, передавальні акти підпорядкованих медичних закладів та підприємств охорони здоров'я;

- розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису доходів і видатків.

- подає пропозиції міському голові про призначення на посади та звільнення з посад керівників закладів та підприємств охорони здоров'я міста;

- погоджує надбавки, премії, доплати керівникам медичних закладів та підприємств охорони здоров'я;

- розглядає кошториси доходів і видатків, баланси підвідомчих закладів та підприємтсв охорони здоров'я; забезпечує своєчасне подання фінансовим органам бухгалтерської і статистичної звітності;

- нагороджує співробітників управління і працівників закладів, установ, підприємств, незалежно від форми власності, а також членів об'єднань і громадських організацій громадян, що діють на території міста у сфері охорони здоров'я, почесними грамотами і грамотами, пам'ятними дипломами.

- інформує територіальну громаду міста Ужгород про виконання рішень Ужгородської міської ради, міськвиконкому, розпоряджень міського голови у частині охорони здоров’я та висвітлює свою діяльність у засобах масової інформації у межах компетенції.

5.16. Начальник управління не може  допускати у своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства.

5.17. Начальник управління несе відповідальність за:

- неналежну організацію роботи управління, незадовільний стан чи низький рівень службової та виконавської дисципліни;

- невиконання у встановлені терміни рішень сесій міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень міського голови;

- несвоєчасну і недостовірну подачу інформації та звітів, що входять до компетенції управління;

- невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни;

5.18. Працівники управління охорони здоров’я повинні дотримуватись правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Порушення правил поведінки посадових осіб місцевого самоврядування чи керівників підконтрольних закладів, установ та підприємств сфери охорони здоров'я є підставою для притягнення їх до відповідальності згідно чинного законодавства України.

5.19. Посадові особи, що працюють в управлінні, є посадовими особами місцевого самоврядування, відповідно до цього Положення мають посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримують заробітну плату за рахунок міського бюджету.   

 1. Взаємодія 

Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами  Ужгородської міської ради, депутатами міської ради, департаментом охорони здоров’я Закарпатської облдержадміністрації, міськими та обласними лікувально-профілактичними закладами,  підприємствами, організаціями, об'єднаннями громадян з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на управління завдань та здійснення запланованих заходів. 

 1. Відповідальність 

7.1. Персональну відповідальність за роботу управління, підпорядкованих установ та підприємств охорони здоров'я та належне здійснення покладених на нього завдань та функцій несе начальник управління.

7.1. Працівники управління несуть відповідальність за:

7.1.1. Своєчасне виконання усіх рішень, розпоряджень міського голови, виконання функцій управління у повному обсязі.

7.1.2. Порушення вимог антикорупційного законодавства.

7.1.3. Якісне та своєчасне виконання посадових завдань та обов’язків.

7.1.4. Правильне оформлення документації.

7.1.5. Дотримання норм етики поведінки посадової особи та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

7.1.6. Розголошення службової та іншої конфіденційної інформації, яка стала відома при виконанні посадових обов’язків.

7.1.7. Вчинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією.

7.2. Працівники управління звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання вимог даного Положення у випадку виникнення форс-мажорних обставин на час дії таких обставин. Працівники управління звільняються від відповідальності за таке неналежне виконання тільки в тому випадку, якщо форс-мажорні обставини виникли після затвердження даного Положення, їх виникнення викликано подіями, що не залежали від волі працівників управління, і працівники управління вжили всіх необхідних заходів, для того щоб уникнути або усунути негативні наслідки цих обставин.

7.3. Працівники управління повинні у найкоротший термін, але не пізніше п’яти днів з дня настання форс-мажорних обставин, повідомити про них керівництво.

7.4. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання або припинення даних обставин позбавляє працівників управління права посилатися на дані обставини.

7.5. Під форс-мажорними обставинами маються на увазі: стихійні лиха (пожежі, повені, зсуви тощо), воєнні дії, незаконні діяння третіх осіб, епідемії, страйки, ембарго, бойкот, рішення і дії органів державної влади чи місцевого самоврядування. 

 1. Заключні положення 

8.1. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття. Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені за ініціативою міського голови, заступників міського голови, начальника управління, а також з метою приведення Положення у відповідність з чинним законодавством.

8.2. У разі припинення діяльності управління охорони здоров'я (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

8.3. Статус посадових осіб управління визначається Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування».

8.4. Ліквідація чи реорганізація управління здійснюється за рішенням Ужгородської міської ради в порядку, визначеному законодавством України.  

 

Секретар ради                                                                      Андрій РИБА


2020

ЗВІТ
про роботу управління охорони здоров
я за 2020 рік

За 2020 рік у медичних комунальних некомерційних підприємствах міста проведено видатки на загальну суму 128 897,2 тис.грн., в тому числі:

 1. міський бюджет (загальний фонд) - 77 167,5 тис.грн.;
 2. субвенція з Державного бюджету (загальний фонд) — 27 654,9 тис.грн.
 3. придбання обладнання та предметів довгострокового користування — 19 523,0 тис.грн. (субвенція з державного бюджету — 8 372,1 тис.грн., міський бюджет — 11 150,9 тис.грн.).
 4. проведення капітального ремонту приймального відділення КНП “ЦМКЛ” та виготовлення проектно-кошторисної документації — 4 551,8 тис.грн.

         Видатки на медикаменти та забезпечення лікарськими засобами становлять 51 547,3 тис.грн., в тому числі:

 1. Центральна міська клінічна лікарня: проліковано на загальну суму 6 751,2 тис.грн.;
 2. Міська дитяча клінічна лікарня: проліковано та забезпечено лікарськими засобами на загальну суму 1 572,0 тис.грн.;
 3. Міський пологовий: прийнято пологів та проліковано на загальну суму 1 229,2 тис.грн.;
 4. Міська поліклініка: забезпечено лікарськими засобами на загальну суму 1 291,4 тис.грн.;

У 2020 році Ужгородська міська рада  гарантувала участь у співфінансуванні робіт вартості реконструкції приймального відділення комунального некомерційного підприємства «Центральна міська клінічна лікарня» Ужгородської міської ради, з метою відкриття на базі приймального відділення після реконструкції відділення екстренної невідкладної медичної допомоги, яке є обов’язковою умовою для функціонування лікарні як опорного закладу охорони здоров’я (постанова Кабінету Міністрів України 27.11.2019 № 1074). Міністерством охорони здоров'я для медичного закладу передано комп'ютерний томограф, який буде на балансі лікарні. Враховуючи наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 27.07.2020 №170 “Про затвердження Переліку проектів, що фінансуються у 2020 році за рахунок субвенції з державного бюджету використано кошти в сумі 8000,0 тис.грн. та  коштів співфінансування робіт з міського бюджету в сумі 4 501,9 тис.грн.

З метою покращення матеріально-технічної бази медичних закладів виділено кошти у 2020 році на загальну суму 19 523,0 тис.грн.:

 1. КНП “Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня” Ужгородської міської ради на суму 1 592,1 тис.грн. (апарат штучної вентиляції легенів, AS074-2 кисневий концентратор медичний, концентратори авторефрактометр тощо);
 2. КНП “Центральна міська клінічна лікарня” Ужгородської міської ради на загальну суму 15 918,0 тис.грн. (апарати штучної вентиляції легенів, монітори пацієнтів, кисневі генератори, кисневі концентратори, імуноферментний аналізатор, аналізатор критичних станів, лапараскопічний набір для хірургічних процедур, систему ендоскопічної візуалізації, автоматичний біохімічний аналізатор із стартовим набором реагентів, напівавтоматичний біохімічний аналізатор з проточною кюветою для біохімічних коагулогічних досліджень, устаткування для операційних блоків, паровий стерилізатор, флоуресцентний імунохроматографічний аналізатор, Oxy-Gold 37 Генератор кисню).
 3. КНП “Ужгородський міський пологовий будинок” Ужгородської міської ради на загальну суму 454,5 тис.грн. (медичний ктсневий концентратор, комплект обладнання для проведення досліджень методом ІФА).
 4. КНП “Ужгородська міська поліклініка” Ужгородської міської ради на загальну суму 1 166,0 тис.грн. (аналізатор біохімічний, принтери, комп'ютери в комплекті).
 5. КНП “Ужгородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги” на загальну суму 99,3 тис.грн. (автоматичний насос шприцевий інфузійний, ноутбук та функціональний пристрій).

Управлінням охорони здоров’я видано 175 наказів по управлінню охорони здоров’я, підготовлено 455 листів на виконання директивних документів та запитів з різних інстанцій. Проведено 4 засідань міських протиепідемічних та протиепізоотичних комісій. Проведено оперативних нарад з директорами комунальних неприбуткових підприємств-34. Взято участь у робочих нарадах при департаментів охорони здоров’я та облдержадміністрації-10. Підготовлено 20 аналітичних довідок щодо захворюваності на COVID-19, 4 аналітичних довідки за підсумками роботи управління охорони здоров’я та підготовлено щоквартальні плани роботи. Щоквартально аналізувались та подавались у департамент охорони здоров’я облдержадміністрації інтегральні показники здоров'я населення міста, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я. Здійснено 2 аудити у медичних закладах. Проведено 64 робочих виїздів до медичних закладів міста. Підготовлено 48 аналітичні довідки про виконання міських медичних Програм. Щотижня проводився прийом громадян начальником управління охорони здоров’я та заступником начальника управління охорони здоров’я у телефонному режимі. За звітний період прийнято усних та письмових звернень громадян від 66 осіб. Підготовлено розпоряджень міського голови та рішень виконкому та надано відповіді - 29, проєктів рішень сесії - 19, підготовлено 20 публікацій у ЗМІ. Підготовлено паспортів бюджетних програм та внесено до них зміни у 2020 році - 59, звіти про виконання паспортів бюджетних програм -  11. Підготовлено різних звітів фінансово-економічного відділу в кількості 143. Підготовлено та підписано Договори про  про передачу коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання послуг з охорони здоров'я населенню міста Чоп, Баранинської ОТГ та Ужгородського району - 4. Проведено та підготовлено платіжних доручень, юридичних та фінансових зобов'язань та розподілів виділених бюджетних асигнувань - 632, внесено зміни до розподілів показників зведених кошторисів - 100, фінансова та бюджетні звітність - 263, різні звіти до ФСС України, ДПІ України, державна статистика - 71.

 Управління охорони здоров’я розробило, внесли зміни та продовжило термін дії 13 міських медичних Програм з метою цілеспрямованості коштів на реалізацію поставлених завдань щодо медичного забезпечення пільгової категорії населення міста. Ці Програми фінансуються 100% з міського бюджету. По міським медичним Програмам у 2020 році проведено видатки на загальну суму 25 843,2 тис.грн.

Спрямування коштів на Програми дозволяє проводити:

 - безкоштовне амбулаторне лікування та зубопротезування пільгової категорії населення ветеранів та прирівняних до них категорій (понад 600 ветеранів, у тому числі учасники АТО

 - забезпечення інсулінами та цукрознижуючими медичними препаратами понад 5000 осіб хворих на цукровий діабет та 40 дітей інсулінами та витратними матеріалами до індивідуальних глюкометрів та інсулінових помп.

 - безкоштовні медичні обстеження працівникам бюджетної сфери міста закуплено розхідні матеріали для бактеріологічної лабораторії та проведено 49230 бактеріологічних дослідження, обстежено 17586 осіб, у тому числі 2471 працівників бюджетної сфери (працівники шкіл, садочків, медичних закладів)

- забезпечення дороговартісними медикаментами 5 реципієнтів ниркових трансплантантів, 27 пацієнтів, які лікуються методом програмного гемодіалізу і 2 пацієнтів які потребують перитонеального діалізу

- забезпечення препаратами супроводу хворих на туберкульоз та контактних осіб (вітаміни, гепатопротектори, антибіотики, плівки для ФГ обстеження)

 - знеболення у важкохворих онкохворих людей у термінальних стадіях та медикаменти супроводу для онкохворих осіб (3471онкохворих) та закупівля мамографічних плівок для проведення мамографії. Проведено 1421 мамографічних обстежень

 - забезпечення хворих з орфанними (рідкісними) захворюваннями медикаментами та харчуванням (40 хворих забезпечувались дороговартісними медикаментами)

 - забезпечення мешканців міста імплантами для надання медичної допомоги хворим із ураженням кульшових суглобів, процедура ця є дороговартісна  (прооперовано 13 пацієнтів, проведено заміна 16 суставів.)

 - працює виїзна хоспісна бригада, яка допомагає важкохворим та їх родинам (у 2020 році обслуговувались 310 пацієнтів, виїздів зроблено 4136, надано послуг 585)

Управління охорони здоров’я координувало роботу із підписання медичними закладами договорів з Національною службою здоров'я.

Медичні працівники закладів забезпечені автоматизованими робочими місцями, мають особисті комп'ютери або планшети. Всі комп'ютери підключені до медичних систем.

Управлінням охорони здоров’я протягом року проводилась координаційна робота з метою впровадження у місті карантинних заходів та заходів профілактики захворюваності на COVID-19. Систематично проводився аналіз захворюваності населення та стан епідемічної ситуації на COVID-19 у місті.


2019

ЗВІТ
охорони здоров я станом на 01.01.2020

 

За 2019 рік у медичних комунальних некомерційних підприємствах міста проведено видатки на загальну суму 233 441,9 тис.грн., в тому числі:

 1. міський бюджет (загальний фонд)- 126 537,6 тис.грн.;
 2. субвенція з Державного бюджету (загальний фонд) — 94 789,3 тис.грн.
 3. використання коштів, як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (спеціальний фонд)- 3327,2 тис.грн.
 4. придбання обладнання та предметів довгострокового користування — 8053,3 тис.грн. (субвенція з державного бюджету — 3 370,7 тис.грн., міський бюджет — 4 682,6 тис.грн.).
 5. проведення капітальних ремонтів - 734,5 тис.грн.

         Видатки на медикаменти та забезпечення лікарськими засобами становлять 51 547,3 тис.грн., в тому числі:

 1. Центральна міська клінічна лікарня: проліковано на загальну суму 20353,4 тис.грн.;
 2. Міська дитяча клінічна лікарня: проліковано та забезпечено лікарськими засобами на загальну суму 3 499,8 тис.грн.;
 3. Міський пологовий: прийнято пологів та проліковано на загальну суму 6387,7 тис.грн.;
 4. Міська поліклініка: забезпечено лікарськими засобами на загальну суму 20 220,2 тис.грн.;

         Проведення капітальних ремонтів у медичних закладах міста на загальну суму 734,5 тис.грн.:

 1. КНП “Ужгородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги”: (495,1 тис.грн.) капітальний ремонт приміщень будівлі центру первинної медико-санітарної допомоги по вул.Грибоєдова, 20 В та капітальний ремонт амбулаторії ЗПСМ №8, №9 та головного корпусу центру первинної медико-санітарної допомоги.
 2. КНП “Ужгородська міська поліклініка” Ужгородської міської ради: (239,4 тис.грн.) капітальний ремонт будівлі психоневрологічного диспансерного відділення міської поліклініки по вул. Сільвая, 17.

         З метою покращення матеріально-технічної бази медичних закладів з міського бюджету виділено кошти у 2019 році:

 1. КНП “Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня” Ужгородської міської ради на суму 604,9 тис.грн. (аналізатори, модулі звязку, гастрографи, прилади для фізіотерапії та для рентгенкабінету);
 2. КНП “Центральна міська клінічна лікарня” Ужгородської міської ради на загальну суму 2498,0 тис.грн. (лапараскопічні інструменти, апаратура для операційних та фізіотерапевтичних кабінетів, біохімічний аналізатор).
 3. КНП “Ужгородський міський пологовий будинок” Ужгородської міської ради на загальну суму 3 388,7 тис.грн. (за рахунок державного бюджету та співфінансування з міського бюджету закуплено стаціонарну та портативну ультразвукову діагностичну систему експертного класу).

    4.КНП “Ужгородська міська поліклініка” Ужгородської міської ради на загальну суму 702,0 тис.грн. (кардіографи, комплекти операційні для хірургічних кабінетів, сканери, кондиціонери для рентгенкабінетів).

 1. КНП “Ужгородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги” на загальну суму 299,7 тис.грн. (автоклав, апарат для лікування ран та функціональні медичні ліжка).

Управлінням охорони здоров’я видано 226 наказів по управлінню охорони здоров’я, підготовлено 477 листів на виконання директивних документів та запитів з різних інстанцій. Проведено 4 «круглих столи» з питань реформи охорони здоров’я, з профілактики та відзначення Дня боротьби з туберкульозом, та вирішення проблемних питань медичного забезпечення ветеранів війни, учасників бойових дій, у тому числі учасників АТО, 4 засідань міських координаційних рад з питання профілактики туберкульозу та ВІЛ-СНІДу, 5 засідань міських протиепідемічних та протиепізоотичних комісій. Проведено оперативних нарад з директорами комунальних неприбуткових підприємств-64. Взято участь у робочих нарадах при департаментів охорони здоров’я та облдержадміністрації-15, колегіях департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації-12. Підготовлено 24 аналітичні довідки для участі у колегії при департаменті охорони здоров’я облдержадміністрації, 4 аналітичних довідки за підсумками роботи управління охорони здоров’я та щоквартальні плани роботи, щоквартально готувались інтегральні показники здоров'я населення міста, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я. Здійснено 4 аудити у медичних закладах. Проведено 84 робочих виїздів до медичних закладів міста. Підготовлено 52 аналітичні довідки про виконання міських медичних Програм. Щотижня проводився прийом громадян начальником управління охорони здоров’я та заступником начальника управління охорони здоров’я. За звітний період прийнято усних та письмових звернень громадян від 56 осіб. Підготовлено розпоряджень міського голови та рішень виконкому та надано відповіді - 39, проєктів рішень сесії - 15, підготовлено 20 публікацій у ЗМІ. Проведено 8 зустрічей з колективами медичних закладів, взято участь у 10 робочих та підсумкових  нарадах медичних закладів. Підготовлено паспортів бюджетних програм та внесено до них зміни у 2019 році - 54, звіти про виконання паспортів бюджетних програм -  11. Підготовлено різних звітів фінансово-економічного відділу в кількості 136. Підготовлено та підписано Договори про  про передачу коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання послуг з охорони здоров'я населенню міста Чоп, Баранинської ОТГ та Ужгородського району - 4. Проведено звірки щодо лікування мешканців, які не є жителями міста Ужгород - 8. Проведено та підготовлено платіжних доручень, юридичних та фінансових зобов'язань та розподілів виділених бюджетних асигнувань - 798, внесено зміни до розподілів показників зведених кошторисів - 100, фінансова та бюджетні звітність - 263, різні звіти до ФСС України, ДПІ України, державна статистика - 71.

 Управління охорони здоров’я розробило та продовжило термін дії 13 міських медичних Програм з метою цілеспрямованості коштів на реалізацію поставлених завдань щодо медичного забезпечення пільгової категорії населення міста. Ці Програми фінансуються 100% з міського бюджету. По міським медичним Програмам у 2019 році проведено видатки на загальну суму 20763,5 тис.грн.

Спрямування коштів на Програми дозволяє проводити:

 - безкоштовне амбулаторне лікування та зубопротезування пільгової категорії населення ветеранів та прирівняних до них категорій (понад 600 ветеранів, у тому числі учасники АТО

 - забезпечення інсулінами та цукрознижуючими медичними препаратами понад 1500 осіб хворих на цукровий діабет та 40 дітей інсулінами та витратними матеріалами до індивідуальних глюкометрів та інсулінових помп. У цьому році, у зв’язку із непередбаченими коштами із Державного бюджету, із міського бюджету уже виділено 5645,2 тис.грн.

 - безкоштовні медичні обстеження працівникам бюджетної сфери міста (закуплено розхідні матеріали для бактеріологічної лабораторії та проведено 54900 бактеріологічних дослідження, обстежено 27369 осіб, у тому числі 6215 працівників бюджетної сфери (працівники шкіл, садочків, медичних закладів)

- забезпечення дороговартісними медикаментами 26 хворих, які потребують пересадки нирки та 5 хворих-реципієнтів ниркових трансплантатів

 - забезпечення препаратами супроводу хворих на туберкульоз та контактних осіб (вітаміни, гепатопротектори, антибіотики, плівки для ФГ обстеження)

 - знеболення у важкохворих онкохворих людей у термінальних стадіях та медикаменти супроводу для онкохворих осіб (850 онкохворих) та закупівля рентгенплівки для проведення мамографії (проведено мамографію 1826 жінкам)

 - забезпечення хворих з орфанними (рідкісними) захворюваннями медикаментами та харчуванням (10 хворих забезпечувались дороговартісними медикаментами)

 - забезпечення мешканців міста імплантами для надання медичної допомоги хворим із ураженням кульшових суглобів, процедура ця є дороговартісна  (на сьогодні прооперовано 8 хворих)

 - працює виїзна хоспісна бригада, яка допомагає важкохворим та їх родинам (у 2019 році виїздів зроблено 3715, надано послуг 504)

 - проведено покращення матеріально-технічного стану Центру сімейної медицини (закуплено медичну апаратуру та функціональні медичні ліжка).

Управлінням охорони здоров’я підготовлено рішення сесії та проведено координаційну роботу з перетворення медичних закладів у комунальні некомерційні підприємства. Медичні заклади практично готові до підписання у квітні 2020 року договорів з Національною службою здоров'я.

Медичні працівники забезпечені автоматизованими робочими місцями, мають особисті комп'ютери та планшети. У сімейних лікарів всі комп'ютери підключені до системи HELSI, заключені з пацієнтами декларації про вибір лікаря.

Заклади вторинного рівня підключаються до медичної системи МЕДЕЙР з метою підписання у квітні договорів з НЗСУ.