Відділ оборонної та мобілізаційної роботи

Адреса: пл. Поштова, 3, каб. 209, 246

Телефон: (0312)61 34 00, 42 80 31 (150, 151)

Е-mail: vobmobr@rada-uzhgorod.gov.ua

Графік роботи:

Робочі дні

Вихідні дні

Понеділок – П’ятниця 
з 8.00 до 17.00

Субота,
Неділя

Обідня перерва з 12.00 до 13.00

прлгорщдг

Зима Ірина Василівна

Біографічна довідка

Вищу освіту здобула в Ужгородському  державному університеті.

Трудову діяльність в Ужгородській міській раді розпочала в серпні 1998 року. Працювала на посадах головного спеціаліста, заступника начальника відділу оборонної та мобілізаційної роботи. Та з квітня 2015 року – на посаді начальника відділу оборонної та мобілізаційної роботи.

Особистий прийом громадян

Особистий прийом громадян проводиться щопонеділка 10:00 - 12:00, за адресою: площа Поштова, 3, кабінет № 105. Запис на прийом здійснюється в день прийому.

Посада П.І.Б. Контакти Адреса/№Кабінету
Начальник відділу Зима Ірина Василівна

61 45 56, 42 80 31 (150)

vobmobr@rada-uzhgorod.gov.ua

Пл. Поштова, 3 Кабінет №209
Головний спеціаліст Просяник Сергій Борисович 61 34 00, 42 80 31 (151) Пл. Поштова, 3 Кабінет №246

П О Л О Ж Е Н Н Я

про відділ оборонної  та  мобілізаційної роботи  Ужгородської міської ради 

1. Загальні положення 

1.1. Відділ оборонної та мобілізаційної роботи   (далі - відділ) є виконавчим органом міської ради без права юридичної особи і діє як самостійний структурний підрозділ, утворюється міською радою, підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.

1.2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законами України: "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про оборону", "Про правовий режим воєнного стану", "Про військовий обов’язок і військову службу", Статутом територіальної громади міста Ужгород, Указами і розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України та іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями міського голови, рішеннями міської ради, виконавчого комітету, регламентом виконавчого комітету, інструкцією з діловодства у виконавчих органах та цим Положенням.

1.3. Відділ має бланк зі своїми реквізитами.

 2. Основні завдання 

Основним завданням відділу є:

- організація заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації і контроль за їх здійсненням у відповідній сфері управління, галузі національної економіки   на території міста. 

3. Повноваження 

Відділ має такі повноваження:

- бере участь    у  регулюванні   мобілізаційної  підготовки та мобілізації

в місті;

- організовує виконання   законів,   інших нормативно-правових  актів  з

питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;

- розробляє та  подає   міському голові  проекти нормативно-правових 

актів  з  питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;

- організовує  інформаційне, методологічне і методичне забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації в місті;

- організовує планування,  розроблення  і  проведення заходів з мобілізаційної  підготовки  та  мобілізації,  у   тому   числі   з  переведення  відповідної  сфери  управління,  галузі  національної економіки чи  міста  на роботу  в  умовах  особливого  періоду  та здійснює контроль за їх виконанням;

- бере участь  у формуванні  проекту  основних  показників мобілізацій-ного плану;

- координує розроблення    проектів    мобілізаційного   плану, довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки і вживає заходів до забезпечення їх виконання;

- подає пропозиції   міському голові щодо участі в організації управління  містом  в особливий період;

- організовує роботу   з   визначення   потреб (обсягу) у фінансуванні заходів з мобілізаційної підготовки;

- подає пропозиції  щодо  встановлення  мобілізаційних  завдань (замовлень) підприємствам,  установам  та  організаціям,  а  також організовує їх доведення до виконавців;

- бере участь  в укладенні договорів (контрактів) про виконання мобілізаційних завдань (замовлень) з підприємствами, установами та організаціями;

- вживає заходів  до  виконання  підприємствами,  установами та організаціями мобілізаційних  завдань  (замовлень)  відповідно  до укладених договорів (контрактів);

- подає пропозиції   щодо   передачі   мобілізаційних   завдань (замовлень) іншим підприємствам,  установам та організаціям у разі ліквідації (реорганізації)  підприємств, установ та організацій;

- подає пропозиції   щодо   створення,   розвитку,   утримання, передачі,  ліквідації та реалізації мобілізаційних потужностей  на підприємствах, в установах та організаціях міста;

- здійснює контроль     за     створенням,    зберіганням    та обслуговуванням мобілізаційного  резерву  матеріально-технічних  і сировинних ресурсів на підприємствах, в установах та організаціях міста;

- подає пропозиції  щодо  створення,   формування   і   ведення страхового  фонду  документації  на  продукцію  мобілізаційного та оборонного призначення та програми створення такої документації;

- подає пропозиції  щодо  формування  довгострокових  і  річних програм мобілізаційної підготовки;

- контролює здійснення   заходів  з  мобілізаційної  підготовки підприємствами,  установами  та  організаціями  з  метою   сталого функціонування  відповідної сфери управління,  галузі національної економіки  на території міста  в  умовах особливого періоду;

- організовує роботу,   пов’язану   з   визначенням  можливості  задоволення  потреб  Збройних  Сил,  інших  військових  формувань, національної економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;

- організовує роботу  з  бронювання  військовозобов'язаних   та контроль  за  веденням  їх обліку,  забезпечує подання відповідної звітності,  подає пропозиції щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час;

- розробляє заходи  щодо раціонального використання в особливий період матеріально-технічних,  сировинних,  фінансових ресурсів та виробничого потенціалу;

- забезпечує подання  місцевим органам інформації,  необхідної для планування та здійснення мобілізаційних заходів;

- готує і доводить  іншим  структурним  підрозділам   міської ради  вказівки  щодо  виконання  актів  з  питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;

- визначає за підсумками перевірки рівень мобілізаційної готовності підприємств, установ, організацій міста.

- здійснює заходи  щодо  підвищення  кваліфікації   працівників мобілізаційного   підрозділу,   у  тому  числі  шляхом  проведення навчань;

- забезпечує додержання режиму секретності під  час  здійснення заходів з мобілізаційної підготовки;

- готує щорічну  доповідь про стан мобілізаційної готовності та про хід виконання довгострокових і річних  програм  мобілізаційної підготовки;

- сприяє підготовці молоді до військової служби, проведенню призову громадян на військову службу та приписки юнаків;

- здійснює заходи щодо  надання шефської допомоги військовим частинам, які розташовані на території міста;

- організовує роботу,  пов’язану з виділенням військовим частинам, установам  Збройних Сил України службових приміщень,  житлової площі, земельних ділянок;

- розглядає в установленому законодавством порядку звернення, запити  юридичних та фізичних осіб;

- здійснює своєчасний розгляд запитів на інформації;

- здійснює інші повноваження, покладені на відділ відповідно до чинного законодавства. 

4. Права та обов'язки        

Працівники відділу мають право:

- одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів міської ради, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань;

- залучати за узгодженням з міським головою відповідних спеціалістів для підготовки нормативних та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться відділом відповідно до покладених на нього завдань;

- брати участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою;

- в установленому порядку залучати  науковців, експертів та консультантів для опрацювання окремих питань з мобілізаційної підготовки та мобілізації;

- організовувати перевірки рівня мобілізаційної готовності підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і підпорядкування, із залученням фахівців відповідних контролюючих органів, розташованих на території міста;

- контролювати здійснення заходів щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації, стан мобілізаційної готовності;

- користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

- подавати міському голові пропозиції щодо заохочення працівників, які брали участь у розробленні та підготовці заходів з мобілізаційної підготовки, а також про накладання стягнень на осіб, які допустили порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Працівники відділу зобов’язані:

-дотримуватися законодавства України, вимог даного Положення,  посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту;

- забезпечувати виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи;

- не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства;

- дотримуватись Кодексу поведінки посадових осіб місцевого самоврядування. Порушення Кодексу поведінки посадових осіб місцевого самоврядування є підставою для притягнення їх до відповідальності згідно з чинним законодавством;

- постійно підвищувати свій кваліфікаційний рівень;        

5. Керівництво та структура        

5.1. Відділ очолює начальник, який:

- має повну вищу освіту за освітньокваліфікаційним рівнем - спеціаліст, магістр; 

- стаж роботи, пов’язаний  з мобілізаційною підготовкою не   менш як  три роки та відповідний допуск до державної таємниці; 

- призначається на посаду і звільняється з посади міським головою.

5.2. Начальник відділу:

- здійснює керівництво діяльністю відділу;

- несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на відділ завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни;

- подає Положення про відділ на затвердження сесії міської ради;

- планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконкому, міської ради;

- готує та візує проекти рішень міської ради, виконавчого комітету, розпорядження міського голови та інших нормативно-правових актів у межах своїх повноважень;

- вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи працівників відділу;

- звітує перед міським головою, виконавчим комітетом міської ради, Закарпатською обласною державною адміністрацією про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

- інформує територіальну громаду міста про виконання рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та про інші питання відповідно до компетенції;

- здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства.

5.3. Обов'язки начальника відділу під час його відсутності виконує  головний спеціаліст.

5.4. Працівники відділу:

- діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями;

- в окремих випадках у разі службової необхідності за дорученням начальника відділу виконують повноваження, не передбаченні посадовими інструкціями, але в межах повноважень посадової особи органів місцевого самоврядування. 

6. Взаємодія        

Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, структурними підрозділами виконкому міської ради, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, об’єднаннями громадян. 

7. Відповідальність        

Працівники відділу несуть відповідальність за:

- своєчасне виконання всіх рішень, розпоряджень міського голови, виконавчого комітету, міської ради, виконання функцій відділу у повному обсязі;

- дотримання чинного законодавства;

- якісне та своєчасне виконання посадових завдань та обов'язків;

- правильне оформлення документації;

 - розголошення державної таємниці, службової та іншої конфіденційної інформації, яка стала відома при виконанні посадових обов’язків;                  - порушення вимог антикорупційного законодавства;                                                                                                                                                                                                                - працівники відділу звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання вимог даного Положення у випадку виникнення форс-мажорних обставин. 

8. Заключні положення        

Припинення діяльності відділу здійснюється рішенням міської ради або у встановленому нею порядку іншим органом відповідно до вимог діючого законодавства України.

Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття. Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені за ініціативою міського голови, заступників міського голови, начальника відділу, а також з метою приведення Положення у відповідність з чинним законодавством.

 


2020

Звіт
про роботу відділу оборонної та мобілізаційної роботи за 2020 рік 

Протягом звітного періоду у межах своїх повноважень відділ забезпечував реалізацію державної політики з питань оборонної та мобілізаційної роботи.

З питань мобілізаційної підготовки та мобілізації:

-розроблено та затверджено річний План роботи відділу  та  Програму мобілізаційної підготовки м. Ужгород на 2020 рік;

- розроблені, уточнені та поновлені організаційно-розпорядчі, планові, довідково-інформаційні документи до Мобілізаційного плану міста Ужгород на особливий період;

-організовано інформаційне, методологічне та методичне забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації  в   місті;

-відповідно до Плану мобілізаційної підготовки Закарпатської обласної державної адміністрації  із органами управління виконкому Ужгородської міської ради проведено військово-економічне мобілізаційне тренування;

-організовано спільно з Ужгородським ОМВК роботу підприємств, установ, організацій міста Ужгород  щодо функціонування системи військового обліку військовозобов’язаних і призовників  та бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час;

-підготовлено:

Щорічну доповідь про стан мобілізаційної готовності виконавчого комітету Ужгородської міської ради;

Зведений звіт про чисельність працюючих та військовозобов’язаних, які заброньовані згідно з переліками посад і професій по місту.

Відділом проводився облік, зберігання та використання матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію із грифом обмеження «Для службового користування» з відміткою Літер «М», а також велася робота із ними відповідно до вимог нормативно-розпорядчих документів.

З питань оборони:

спільно з Ужгородським ОМВК організовано і проведено заходи з:

- призову громадян України на строкову військову службу;

- відбору кандидатів для проходження військової служби за контрактом;

- підготовки та проведення приписки  громадян України 2003  року до дільниці оповіщення.

Здійснено заходи щодо надання шефської допомоги військовим частинам А 1778 та 3002 «У». 

Розглянуто 57 звернень юридичних та фізичних осіб.

За звітний період відділом підготовлено 10 розпоряджень  міського  голови;

5 рішень виконавчого комітету; 4 рішення сесії міської ради, а також  готувалися доручення міського голови.


2019

Звіт
про роботу відділу оборонної та мобілізаційної роботи за 2019 рік

 

Протягом звітнього періоду відділом здійснювалися заходи з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної роботи, а саме:

розроблений у повному обсязі, погоджений головою  Закарпатської обласної державної адміністрації і затверджений міським головою Мобілізаційний план міста Ужгород на особливий період;

розроблені оперативно -мобілізаційні документи до Мобілізаційного плану міста Ужгород  на особливий період;

укладені договори (контракти) з керівниками підприємств, установ, організацій міста на виконання мобілізаційних завдань на особливий період;

підготовлено Щорічну доповідь про стан мобілізаційної готовності виконавчого комітету Ужгородської  міської ради за 2019 рік;

організовано роботу з бронювання військовозобов’язаних та ведення військового обліку на підприємствах, установах, організаціях міста;

здійснювалися заходи щодо надання шефської допомоги військовим частинам, які дислокуються на території м. Ужгорода.   Неодноразово керівництво міської ради приймало участь у заходах, які проводили військові формування. Кращих військовослужбовців  нагороджено грамотами міської ради та цінними подарунками. Відділом спільно з працівниками міської ради проведено благодійну акцію до Дня Збройних Сил України та новорічно-різдвяних свят і на зібрані кошти (20 810 грн) придбано товар і відправлено  «Новою поштою» на адресу вч А 1778 у м. Волноваха;

спільно з Ужгородським ОМВК:

проводилися заходи по організації чергових призовів  громадян України на строкову військову службу;

у вересні місяці проведено навчальні збори з резервістами та військовозобов’язаними, призначеними до частин територіальної оборони.

Розглянуто 39 звернень юридичних осіб.

У загальному з питань оборонної та мобілізаційної роботи видано:

розпоряджень міського голови - 9

рішень виконавчого комітету-  8

рішень сесії міської ради- 7

доручення міського голови- 1.