Відділ роботи із зверненнями громадян

Адреса: пл. Поштова, 3, каб. 101, 106

Телефон: (0312) 42-80-31 /109

E-mail: zvernennya@rada-uzhgorod.gov.ua

Графік роботи:

Робочі дні

Вихідні дні

Понеділок – П’ятниця 
з 8.00 до 17.00

Субота,
Неділя

Обідня перерва з 12.00 до 13.00

МахобейТА

Махобей Тетяна Анатоліївна

Біографічна довідка

Трудову діяльність в Ужгородській міській раді розпочала у 1980 році. Працювала на посадах секретаря голови виконкому, завідуючої прийомною по скаргах, спеціалістом І категорії та спеціалістом по роботі із зверненнями громадян. З травня 2004 року працює на посаді начальника відділу  роботи із зверненнями громадян.

Вищу освіту здобула в Ужгородському державному університеті.

 


Посада П.І.Б. Контакти Адреса/№Кабінету Час прийому
Начальник відділу Махобей Тетяна Анатоліївна

42-80-31 / 109

zvernennya@rada-uzhgorod.gov.ua

Площа Поштова, 3, Кабінет №101, №106

Відділ приймає

Пн.-Чт. 9:30-17:00

Пт. 9:30-14:00

Заступник начальника відділу Рогань Мар’яна  Степанівна
Головний спеціаліст Зан Жанна Анатоліївна

П О Л О Ж Е Н Н Я

про відділ роботи із зверненнями громадян

1. Загальні положення

1.1. Відділ роботи із зверненнями громадян (далі – відділ) є виконавчим органом міської ради, утворюється міською радою,  підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові та керуючому справами виконкому відповідно до розподілу повноважень.

1.2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про звернення громадян”, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради, розпорядженнями та дорученнями міського голови, Інструкцією з діловодства та цим Положенням.

1.3. Відділ має кутові та реєстраційні штампи виконавчого комітету Ужгородської міської ради.

2. Основні завдання

2.1. Забезпечення ведення діловодства за зверненнями громадян відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації у виконавчому комітеті міської ради та в структурних підрозділах міської ради.

2.2. Здійснення  контролю за виконанням управліннями та відділами міської ради, установами, організаціями, підприємствами доручень щодо розгляду та вирішення питань, що порушуються у зверненнях громадян.

2.3. Контроль за розглядом повідомлень громадян, що надійшли через систему “Відкрите Місто”,  структурними підрозділами міської ради.

2.4. Здійснення контролю за розглядом електронних петицій.

2.5. Надання методичної та практичної допомоги структурним підрозділам міської ради з питань ведення звернень громадян відповідно до вимог чинного законодавства.

2.6. Організації особистого прийому громадян керівництвом міської ради.

3. Повноваження

 У межах своєї компетенції відділ:

3.1.Здійснює прийом громадян, роз’яснює заявникам їх конституційні права і обов’язки, чинне законодавство щодо розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян, повноваження органів місцевого самоврядування у розв’язанні питань, що порушують громадяни, порядок оскарження прийнятих рішень за їх зверненнями.

3.2. Веде автоматизовану реєстрацію звернень громадян, оперативну і підсумкову статистику звернень.

3.3. Розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, згідно з резолюцією керівництва виконавчого комітету Ужгородської міської ради  надсилає для розгляду та вирішення відповідним управлінням, відділам виконкому, організаціям і  підприємствам.

3.4. Забезпечує організацію особистого прийому громадян міським головою, секретарем ради, заступниками міського голови та керуючим справами виконкому, отримання у встановленому порядку для прийому громадян матеріалів, необхідних для вирішення порушених питань, ведення обліку доручень, даних на прийомі та здійснює контроль за їх виконанням.

3.5.  Організовує виїзні прийоми громадян керівництвом міської ради.

3.6. Забезпечує контроль за дотриманням Закону України “Про звернення громадян” в управліннях та відділах міської ради.

3.7. Здійснює аналіз пропозицій, заяв і скарг громадян, що надійшли до виконкому, підготовку і подання на розгляд керівництву аналітичних матеріалів.

3.8. Завчасно готує і систематично надає структурним підрозділам міської ради письмові нагадування-попередження про наближення термінів розгляду звернень громадян.

3.9. Вивчає стан діловодства зі зверненнями громадян в структурних підрозділах міської ради, отримує від них статистичні дані про надходження та розгляд заяв, скарг і пропозицій громадян.

3.10. Готує проекти розпоряджень міського голови з питань, що віднесені до компетенції відділу.

3.11.Розглядає звернення, запити на доступ до публічної інформації з питань, віднесених до компетенції відділу.

3.12. Готує інформацію про стан розгляду звернень громадян на засідання виконкому.

3.13. Приймає, реєструє і здійснює контроль за зверненнями, що надійшли в системі “Відкрите Місто”.

3.14.Забезпечує зберігання документації, якісне оброблення та використання документів, передає їх на державне зберігання у встановленому порядку.

4. Права та обов’язки

4.1. Відділ має право:

4.1.1.Перевіряти стан роботи зі зверненнями громадян в управліннях та

відділах міської ради.

4.1.2. Одержувати у встановленому порядку від відповідних структурних

підрозділів міської ради документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

4.1.3. Інформувати  керуючого справами виконкому про доручення щодо виконання роботи, яка не входить до функцій відділу роботи зі зверненнями громадян і не передбаченої цим Положенням, а також у випадках неподання відповідними підрозділами або посадовими особами документів, інших матеріалів, необхідних для вирішення порушених питань.

4.1.4. Залучати спеціалістів до підготовки, розроблення і здійснення заходів, що проводяться відділом роботи зі зверненнями громадян відповідно до покладених на нього обов’язків.

4.1.5. Брати участь у засіданнях виконкому, нарадах, у разі розгляду на них питань з практики розгляду звернень громадян.

4.1.6. На підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечення сучасними засобами комп’ютерної техніки, систематичним поновленням необхідного програмного забезпечення, законодавчими та іншими нормативними актами, довідковим матеріалом, посібниками.

4.1.7.Працівники відділу зобов’язані дотримуватися законодавства України, вимог даного Положення, змісту посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.1.8. Працівники відділу, які виявили порушення в роботі управлінь,

відділів, інших структурних підрозділів міської ради та її виконавчого комітету або службових осіб зобов’язані  доповісти керівництву про ці порушення для вжиття необхідних заходів для їх усунення.

4.1.9. Покладання на відділ та його працівників обов’язків, які не передбачені цим положенням, посадовими інструкціями і не стосуються роботи із зверненнями громадян, забороняється.

5. Керівництво та структура

5.1.Керівництво відділом здійснює начальник, який призначається і звільняється з посади міським головою.

5.2.Структура відділу  роботи зі зверненнями громадян та чисельність його працівників затверджується міською радою.

5.3. На посаду начальника відділу призначається особа, яка має  вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра, досконало володіє державною мовою і має стаж роботи в органах державної влади або місцевого самоврядування не менше трьох років.

На посаду спеціаліста відділу призначається особа, яка має  вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра, досконало володіє державною мовою  і має стаж роботи в органах державної влади або місцевого самоврядування не менше одного року

5.4. Працівники відділу призначаються і звільняються з посади міським головою у відповідності із Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та Кодексу Законів про працю України.

5.5. Керівництво відділом здійснює начальник відділу, який несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі.

5.6. Начальник відділу:

5.6.1. Планує роботу відділу і забезпечує виконання затверджених планів.

5.6.2. Визначає завдання і проводить розподіл обов’язків між працівниками відділу, проводить аналіз розгляду звернень громадян і вживає заходів щодо ефективної діяльності відділу, забезпечує підвищення ділової кваліфікації працівників відділу.

5.6.3.Розробляє посадові інструкції працівників відділу, забезпечує дотримання ними правил внутрішнього трудового розпорядку.

5.6.4.Забезпечує підготовку проектів розпоряджень міського голови та інших службових документів з питань, віднесених до компетенції відділу.

5.6.5.Здійснює контроль за дотриманням у відділі регламенту виконавчого комітету міської ради та відповідних інструкцій.

5.6.6. Щорічно готує пропозиції щодо списку кадрового резерву на посади службовців органів місцевого самоврядування – працівників відділу.

5.6.7. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень та функцій відділу.

5.6.8. Начальник  відділу роботи зі зверненнями громадян може виконувати також інші обов’язки, покладені на нього міським головою.

6. Взаємодія

6.1. Відділ роботи зі зверненнями громадян в установленому порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради, підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності, щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

7. Відповідальність 

7.1. Працівники відділу несуть відповідальність за:

7.1.1. Організацію і ведення діловодства відповідно до вимог Інструкції з діловодства та забезпечення контролю за своєчасним розглядом звернень громадян в міській раді, виконавчому комітеті та їх структурних підрозділах.

7.1.2. Якісне і своєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, покладених на працівників відділу.

7.1.3. Належне зберігання переданих їм для роботи документів, матеріалів, проектів та іншої документації, а також документів, що надходять у відділ в порядку здійснення його завдань та функцій.

7.1.4. Порушення вимог антикорупційного законодавства.

7.1.5.  Розголошення державної таємниці, службової та іншої конфіденційної інформації, яка стала відома при виконанні посадових обов’язків.

7.1.6.  Працівники відділу звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання вимог даного Положення у випадку виникнення форс-мажорних обставин на час дії таких обставин. Працівники відділу звільняються від відповідальності за таке неналежне виконання тільки в тому випадку, якщо форс-мажорні обставини виникли після затвердження даного Положення, їх виникнення викликано подіями, що не залежали від волі працівників відділу, і працівники відділу вжили всіх необхідних заходів, для того щоб уникнути або усунути негативні наслідки цих обставин.

7.1.7.  Працівники відділу повинні в найкоротший термін, але не пізніше п’яти днів з дня настання форс-мажорних обставин, повідомити про них керівництво.

7.1.8.  Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання або припинення даних обставин позбавляє працівників відділу права посилатися на дані обставини.

7.1.9. Під форс-мажорними обставинами розуміються: стихійні лиха (пожежі, повені, зсуви тощо), воєнні дії, незаконні діяння третіх осіб, епідемії, страйки, ембарго, бойкот, рішення і дії органів державної влади чи місцевого самоврядування.

8. Заключні положення

8.1. Припинення діяльності відділу здійснюється рішенням міської ради або у встановленому нею порядку іншим органом відповідно до вимог діючого законодавства України.

8.2. 3міни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття. Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені за ініціативою міського голови, заступників міського голови, керуючого справами виконкому. начальника відділу, а також з метою приведення Положення у відповідність з чинним законодавством.

 


2021

Звіт
про роботу відділу роботи із зверненнями громадян за 2021 рік


Відповідно до затвердженого плану роботи протягом 2021 року відділом забезпечено контроль за виконанням розгляду звернень громадян, електронних петицій, повідомлень, що надходять через систему «Відкрите Місто».
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації» та Інструкції з діловодства в Ужгородській міській раді та її виконавчих органах відділом здійснюється попередній розгляд та реєстрація звернень громадян в системі електронного документообігу «АСКОД».
Упродовж 2021 року до виконкому надійшло 4311 звернень громадян та повідомлень через систему «Відкрите Місто».
Протягом 2021 року зареєстровано 3646 звернень громадян, в тому числі:
- 1288 електронних звернень, за звітний період 2020 року – 1263;
- 2 електронні петиції, за 2020 рік – 37.
Відповідно до Інструкції з діловодства в Ужгородській міській раді та її виконавчих органах, Порядку роботи з документами у системі електронного документообігу «АСКОД» відділом роботи із зверненнями громадян здійснено перевірку, в межах своїх повноважень, 4260 проєктів відповідей на звернення громадян та оформлення реєстраційних карток виконавцями на предмет відповідності вимогам Інструкції з діловодства. Протягом звітного періоду відділ забезпечив своєчасну відправку кореспонденціі (4260 відповідей) засобами поштового та електронного зв’язку.
У зв’язку із запровадженням карантину, розпорядженням міського голови від 27.03.2020 року затверджено графік прийому громадян керівництвом Ужгородської міської ради та виконкому у режимі «прямої телефонної лінії».
Відділом роботи із зверненнями громадян забезпечено організацію та проведення:
-15 особистих прийомів громадян міським головою та заступниками міського голови, отримано 15 звернень;
- 73 «прямі телефонні лінії» із міським головою, секретарем ради, заступниками міського голови та керуючим справами виконкому, отримано 384 звернення.
Відповідно до Указу Президента України від 7 листопада 2008 року
№ 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» працівниками відділу за допомогою телефонного зв’язку записано та зареєстровано 888 телефонних звернень, протягом 2020 року – 418.
Упродовж 2021 року відділом підготовлено:
- розпорядження міського голови «Про затвердження графіка прийому громадян у режимі «прямої телефонної лінії»;
- інформаційну довідку на виконком «Про роботу зі зверненнями громадян, що надійшли до виконкому Ужгородської міської ради протягом 2020 року»;
- рішення виконкому «Звіт про роботу відділу роботи із зверненнями громадян за 2020 рік»;
- інформаційну довідку на виконком «Про роботу зі зверненнями громадян, що надійшли до виконкому Ужгородської міської ради протягом першого півріччя 2021 року».
Відділом роботи із зверненнями громадян проаналізовано та узагальнено стан роботи зі зверненнями громадян за підсумками роботи за перший квартал, перше півріччя, дев’ять місяців та за 2021 рік.
Інформаційні довідки, графік проведення «прямої телефонної лінії» керівництвом Ужгородської міської ради та виконкому оприлюднено на вебсайті міської ради.
Інформаційні довідки та статистичні звіти за перше півріччя 2021 року, за 2021 рік надіслані Закарпатській обласній державній адміністрації та Закарпатській обласній раді.
Упродовж 2021 року відділом роботи із зверненнями громадян підготовлено:
- інформації на доручення міського голови;
- відповіді на звернення громадян, запити на доступ до публічної інформації, листи юридичних осіб з питань, віднесених до компетенції відділу.
З метою запровадження інноваційних механізмів участі громадян у вирішенні місцевих проблем, налагодження результативної співпраці громадян та органів місцевого самоврядування, активізації самоорганізації громадян у виконкомі Ужгородської міської ради з грудня 2014 року запрацював спільний проєкт "Відкрите Місто". Розпорядженням міського голови 03.12 2014 р. № 436 органом контролю з розгляду повідомлень громадян, що надійшли через систему "Відкрите Місто" визначено відділ роботи із зверненнями громадян. Через зазначену систему на адресу виконкому протягом 2021 року надійшло 665 повідомлень, що на 36 повідомлень більше ніж у 2020 році – 629. На подальшому контролі – 195 повідомлень.
Відділ консультує та надає практичну допомогу структурним підрозділам міської ради з питань організації роботи зі зверненнями громадян, а також, в межах своїх повноважень, надає консультації громадянам, які виявили бажання звернутись, або звернулися на «пряму телефонну лінію» до керівництва Ужгородської міської ради та виконкому, про порядок вирішення їх питань.
В жовтні 2021 року відділом взято участь у проведенні ознайомчого практичного заняття з організації електронного документообігу в Ужгородській міській раді.
У 2021 році працівники відділу пройшли курси професійного навчання на Національній онлайн-платформі з цифрової грамотності «Дія. Цифрова освіта».

2020

Звіт
про роботу відділу роботи із зверненнями громадян за 2020 рік

Відповідно до затвердженого плану роботи протягом 2020 року відділом забезпечено контроль за виконанням розгляду звернень громадян, електронних петицій, повідомлень, що надходять через систему «Відкрите Місто».

Упродовж 2020 року до виконкому  надійщло 3794 звернення громадян та повідомлення через систему «Відкрите Місто».

Відділом роботи із зверненнями громадян ведеться автоматизована реєстрація  звернень громадян у виконавчому комітеті Ужгородської міської ради відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації» та Інструкції з діловодства в Ужгородській міській раді та її виконавчих органах.

Протягом 2020 року зареєстровано 3165 звернень громадян, в тому числі:

- 1263 електронні звернення, за звітний період 2019 року – 576;

- 37 електронних петицій, за 2019 рік – 17;

- 418 телефонних звернень, протягом 2019 року – 170.

Відповідно до Інструкції з діловодства в Ужгородській міській раді та її виконавчих органах, Порядку роботи з документами у системі електронного документообігу «АСКОД» відділом роботи із зверненнями громадян здійснено перевірку, в межах своїх повноважень, 3980 проєктів відповідей на звернення громадян та оформлення реєстраційних карток виконавцями на предмет відповідності вимогам Інструкції з діловодства.

У зв’язку із запровадженням карантину, розпорядженням міського голови від 27.03.2020 року затверджено графік прийому громадян керівництвом Ужгородської міської ради та виконкому у режимі «прямої телефонної лінії».

Відділом роботи із зверненнями громадян забезпечено проведення:

- особистих прийомів громадян міським головою, секретарем ради, заступниками міського голови і керуючим справами виконкому. Упродовж 2020 року проведено 36 особистих прийомів громадян, отримано 229 звернень;

- «прямої телефонної лінії» міським головою, секретарем ради, заступниками міського голови та керуючим справами виконкому. За звітний період проведено 46 «прямих телефонних ліній», отримано 283 звернення;

Протягом 2020 року відділом роботи із зверненнями громадян за допомогою телефонного зв’язку записано та зареєстровано 418 телефонних звернень.

Упродовж 2020 року відділом підготовлено:

- розпорядження міського голови «Про особистий прийом громадян»;

- розпорядження міського голови «Про затвердження графіків виїзних прийомів громадян та роботи «прямої телефонної лінії»;

- розпорядження міського голови «Про затвердження графіка прийому громадян у режимі «прямої телефонної лінії»;

- розпорядження міського голови «Про порядок проведення виїзних прийомів громадян міським головою та Порядок організації та проведення «прямих телефонних ліній» керівництвом Ужгородської міської ради та виконкому»;

- розпорядження міського голови «Про зміну до Інструкції з діловодства в Ужгородській міській раді та її виконавчих органах»;

- рішення виконкому «Про роботу зі зверненнями громадян» та інформаційну довідку «Про роботу зі зверненнями громадян, що надійшли до виконкому Ужгородської міської ради протягом 2019 року»;

- рішення виконкому «Звіт про роботу відділу роботи із зверненнями громадян за 2019 рік»;

- інформаційну довідку на виконком «Про роботу зі зверненнями громадян, що надійшли до виконкому Ужгородської міської ради протягом першого півріччя 2020 року».

Відділом роботи із зверненнями громадян проаналізовано та узагальнено стан роботи зі зверненнями громадян за підсумками роботи за перший квартал, перше півріччя, дев’ять місяців та за 2020 рік.

Інформаційні довідки, графіки проведення «прямої телефонної лінії» керівництвом Ужгородської міської ради та виконкому оприлюднено на вебсайті міської ради.

Інформаційні довідки та статистичні звіти за перше півріччя 2020 року і за 2020 рік надіслані Закарпатській обласній державній адміністрації та Закарпатській обласній раді.

Упродовж 2020 року відділом роботи із зверненнями громадян підготовлено:

- інформації на доручення міського голови;

- відповіді на звернення громадян, запити на доступ до публічної інформації, адвокатські запити, листи юридичних осіб з питань, віднесених до компетенції відділу.

Протягом звітного періоду відділом роботи із зверненнями громадян, після закінчення строку зберігання (5 років), передано на знищення до архівного відділу звернення громадян та документи щодо їх розгляду за 2013 рік.

З метою запровадження інноваційних механізмів участі громадян у вирішенні місцевих проблем, налагодження результативної співпраці громадян та органів місцевого самоврядування, активізації самоорганізації громадян у виконкомі Ужгородської міської ради з грудня 2014 року запрацював спільний проєкт "Відкрите Місто". Розпорядженням міського голови 03.12 2014 р. № 436 органом контролю з розгляду повідомлень громадян, що надійшли через систему "Відкрите Місто" визначено відділ роботи із зверненнями громадян. Через зазначену систему на адресу виконкому протягом 2020 року надійшло 629 повідомлень, що на 447 повідомлень більше ніж у 2019 році – 182. На контролі – 32 повідомлення.

Відділ консультує та надає практичну допомогу структурним підрозділам міської ради з питань організації роботи зі зверненнями громадян, а також, в межах своїх повноважень, надає консультації громадянам (під час дії карантину консультації надаються в телефонному режимі), які виявили бажання звернутись, або звернулися на «пряму телефонну лінію» до керівництва Ужгородської міської ради та виконкому, про порядок вирішення їх питань.


2019

Звіт
про роботу відділу роботи із зверненнями громадян за 2019 рік

Відділом  роботи із зверненнями громадян ведеться автоматизована реєстрація звернень громадян у виконавчому комітеті Ужгородської міської ради відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації».

Відповідно до затвердженого плану роботи протягом 2019 року відділом забезпечено контроль за виконанням  розгляду звернень громадян, електронних петицій.

Протягом 2019 року зареєстровано 3391 звернення, що на 146  більше відповідного періоду 2018 року (3245).

За 2019 рік до виконкому надійшло:

- 576 електронних звернень, за звітний період 2018 року – 314;

- 17 електронних петицій, за 2018 рік – 7.

Упродовж звітного періоду 2019 року до керівництва Ужгородської міської ради та виконкому, з урахуванням колективних заяв, звернулася 14871 особа, протягом 2018 року– 8438 осіб.

Відділом роботи із зверненнями громадян забезпечено проведення:

- особистих прийомів громадян міським головою, секретарем ради, заступниками міського голови і керуючим справами виконкому. Упродовж 2019 року проведено 94 особисті прийоми громадян,   отримано 568   звернень;

- виїзних прийомів громадян. Протягом 2019 року проведено 4 виїзні прийоми громадян міським головою у приміщенні  ПП «УжБудСервіс», ТОВ «Житло-Сервіс», КП «Водоканал м. Ужгород» та ЗОШ I-III ступенів № 20 - ліцей «Лідер». На виїзні прийоми звернулося 48 осіб, зареєстровано 40 звернень, з них - 6 колективних;

- «прямої  телефонної  лінії»  міським головою, секретарем ради,  заступниками міського голови та керуючим справами виконкому. На «пряму телефонну лінію» звернулося 12 осіб. Зареєстровано 12 звернень.

Протягом звітного періоду відділом  отримано 170 телефонних звернень.

Загалом на  особисті прийоми громадян, виїзні прийоми громадян, «прямі телефонні лінії» та за допомогою телефонного зв’язку до виконкому звернулося 992 особи.

Упродовж 2019 року відділом роботи із зверненнями громадян підготовлено:

- розпорядження міського голови «Про особистий прийом громадян»  і  «Про затвердження графіків виїзних прийомів громадян та роботи «прямої телефонної лінії»;

- рішення виконкому «Про роботу зі зверненнями громадян» та інформаційну довідку «Про роботу зі зверненнями громадян, що надійшли до виконкому Ужгородської міської ради протягом 2018 року»;

- на засідання виконавчого комітету в липні 2019 року інформаційну довідку «Про роботу зі зверненнями громадян, що надійшли до виконкому Ужгородської міської ради протягом першого півріччя 2019 року».

Питання про підсумки роботи із зверненнями громадян проаналізовано та узагальнено  відділом роботи із зверненнями громадян за перший квартал, перше півріччя, дев’ять місяців та за 2019 рік.

Інформаційні довідки, графіки особистого прийому громадян керівництвом Ужгородської міської ради  та виконкому, роботи «прямої телефонної лінії» Ужгородської міської ради та виконкому на 2019 рік та виїзного прийому громадян міським головою на 2019 рік оприлюднено на вебсайті міської ради.

Інформаційні довідки та статистичні звіти за перше півріччя та за 2019 рік підготовлені та надіслані Закарпатській обласній державній адміністрації та Закарпатській обласній раді.

Відділом роботи із зверненнями громадян підготовлено відповіді на   доручення міського голови, заступника міського голови та керуючого справами виконкому. На виконання доручення керуючого справами виконкому подано пропозиції щодо змін до Регламенту виконавчого комітету та виконавчих органів Ужгородської міської ради з питань, що відносяться до повноважень відділу та Інструкції з діловодства в Ужгородській міській раді та її виконавчих органах.

Відповідно до резолюцій керівництва виконкому міської ради відділом підготовлено відповіді на звернення, запити на доступ до публічної інформації, листи юридичних осіб з питань, віднесених до компетенції відділу.

З метою запровадження інноваційних механізмів участі громадян у вирішенні місцевих проблем, налагодження результативної співпраці громадян та органів місцевого самоврядування, активізації самоорганізації громадян у виконкомі Ужгородської міської ради з грудня 2014 року працює спільний проект "Відкрите Місто". Розпорядженням міського голови 03.12 2014 р. № 436  органом контролю з розгляду повідомлень громадян, що надійшли через систему "Відкрите Місто" визначено відділ роботи із зверненнями громадян. Через зазначену систему на адресу виконкому протягом 2019 року надійшло 182 повідомлення. На подальшому контролі 7 повідомлень.

Питання стану роботи зі зверненнями громадян та повідомленнями, що надходять через систему «Відкрите Місто», щомісяця розглядаються на нарадах при міському голові з керівниками структурних підрозділів.

Відділ консультує та надає практичну допомогу структурним підрозділам міської ради з питань організації роботи зі зверненнями громадян, а також надає консультації громадянам, які виявили бажання звернутись, або звернулися на особистий прийом, про порядок вирішення їх проблем в межах своїх повноважень.